VERKEER STAGNEERT OP VELE PLAATSEN Laat kwestie-Korigo Morgen kans op afnemende mist voorioni rusten Mer-bemanning vrijwel en bloc ontslagen Adenauer voorspelt jaar van «O0 Voor geref. kerkbouw eerste miljoen vol Ontslag van ambtenaar vernietigd Vier melkrijders omgekomen op overwegen Vertrouwen in Kennedy Verontrustend Rondetafelconferentie op Madagascar: Dronkenschap zegt eigenaar Veel medewerking aan 1 - actie Wie is er morgen jarig? cadeau tV.ee WO**1! Ongerust Smaad Motieven 0ONRERBAG 9 MAART 1961 j Directeur: H DB RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4853 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLOT ff Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u' al- tijd een hartewens kunt (t.« vervullen. 25 Gizenga: „verraders** Versterkingen Bijna de gehele bemanning van de motortreiler „Rotterdam 53 Dirkje" van de rederij Piscator te IJmuiden is door de directeur, de heer J. van Noort, ontslagen. Uit sluitend de werktuigkundigen, de kok en de eerste stuurman kun nen in dienst blijven. (Van een onzer verslaggevers) Zes doden, verscheidene ge wonden en veel materiële schade bij verkeersongelukken en aanva ringen. Dat is de trieste balans van twee dagen dichte mist over vrijwel geheel Nederland. Nadat gisteren reeds drie melk rijders de dood hadden gevonden bij ongelukken op onbewaakte overwegen, deed zich vanmorgen in de Overijselse gemeente Nieuw-1 leusen weer een dergelijk onge luk voor. Het slachtoffer was de 50-jarige H. Kragt uit Den Hulst, die met landbouwtrekker en aan hangwagen bussen melk naar de zuivelfabriek bracht. Op de onbewaakte overweg in de Meeleweg in het traject Zwol- le-Meppel werd de trekker door een sneltrein gegrepen. De heer Kragt overleed vrijwel onmiddellijk. Zijn veertienjarige] zoon, die was meegereden om bij de overweg te kunnen waarschu wen, is met ernstige verwondin gen opgenomen in een ziekenhuis te Zwolle. Rotterdam (Zie verder pag. 3, 7e kolom) H Rotterdam) %-Gravenhage: Dordreehtt Schiedam; Witte da Withstraat 23. Telef. U5700 (4 1.1, Postbus 1112 Postgiro No 424518. Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. Huygensplcln 1. Telefoon 1834 67 (3 UJnen). Postbus 1091 Postgiro No. 424867. Klachtend lenst 18.3019.30. Telefoon 362569 iSpuiweg 132. Telef. 4S70. Aletdastraat 23 Telef. 65431. Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. /t.öO per kwartaal. Loss» nummert 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot vrijdagavond) ZACIIT WEER OVERDAG Vannacht plaatselijk mist en hier en daar nachtvorst, morgen zonnig en zeer zacht weer. Zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Morgen: Zon op: 7.07 Maan .op: 2.20 Onder: 18.35 Onder: 11.21 DE Franse politie heeft een knap staal tje speurwerk geleverd door na maan den intensief recherchewerk de ont voerders van de kleine Eric Peugeot ir te rekenen. Het mag welhaast een won der heten, dat het kind er destijds he: leven nog heeft afgebracht. Een zucht van verlichting ging ooi; door ons land toen de Rotterdamse poli tie er in slaagde de moordenaar van Marcel Nivard te ontmaskeren. 0e voldoening hierover kan intussen de verontrusting niet wegnemen, die er moet rijn over de allerwegen toenemende criminaliteit. Het betreft hier een inter nationaal vershijnsel. In de Verenigde Staten steeg van 1959 tot I960 de criminaliteit met 12 pet. Maar ook in ons land tekent zich een «tjjging van de criminaliteit af. Juist de zer dagen publiceerde het Centraal Bu- reau voor de Statistiek hierover belang- wekkende cijfers. Van 1957 tot 1859 steeg ifcr. het aantal seksuele misdrijven dat ter kennis van de politie kwam van 6484 tot 8184. Het jaar 1960 geeft een verdere stijging te alen. VOOR de toenemende criminaliteit zijn verschillende oorzaken aan te wij zen. WiJ gaan die nu niet in onze beschouwingen betrekken. De diepste en voornaamste oorzaak zal men echter moeten zien in het niet meer willen le ven naar het Goddelijk gebod. In veler leven zijn geestelijke en morele waarden gedevalueerd of geheel losgelaten. De kwade vruchten daarvan kunnen niet uit blijven. Verderfelijk is in dit verband ook de stroom slechte lectuur, waarin begeerte, seks, moord en doodslag schering en in slag z?jn. Dit gif doet langs allerlei ka nalen zijn verderfelijke werking. De ontvoerders van Eric Peugeot heb ben bekend, hoe zij tot bun misdaad zijn gekomen. Zonder geldmiddelen zittend, las een van hen in de vorige winter een romdin over mensenroof. Dit bracht hen op de gedachte ook maar eens op kinder roof uit te gaan. Verziekt en verdorven is een groot deel van de lectuur in de Westerse samen leving. Zwakke naturen gaan er aan ten onder. Maar de bekentenis van de Fran se ontvoerders toont weer eens over- duidelijk aan waar de laatste verantwoor delijkheid kan komen te liggen. TVIE laatste verantwoordelijkheid komt ten slotte ook op ons allen af. Steeds weer moeten we beseffen dat we op dete aarde in een strijd gewikkeld zijn op leven en dood met duivel, wereld en eigen vlees. In die strijd mogen wij niet onderlig gen. Dat behoeft ook niet door de ver nieuwende kracht van het Evangelie. El ke dag opnieuw zullen we ons moeten inzetten voor een samenleving die door gerechtigheid wordt gekenmerkt. Verslappen wij in die strijd niet al te veel? Zijn we in een tijd van toenemen de welvaart niet al te gemakzuchtig? Ge ven we de Boodschap van Het Evangelie wel genoeg door? Zijn wij niet al te veel nalatig? ..Te velen gaan zonder norm door dit leven. En de gevolgen van de ontkerste ning blijven niet uit. Des te meer zal de christenheid bezield en met clan de mens moeten terugroepen tot een leven naar het Goddelijk gebod. Alleen in die weg kan ook de criminaliteit worden beteugeld. Met God springt de mensheid over elke muur. Zes doden tijdens twee dagen mist (Advertentie) GISTERAVOND en vannacht is de mist opnieuw zeer dicht gewor den. Het mistgebied bedekte toen Nederland, een groot deel van België, Noordwest-Frankrijk en Engeland. In Duitsland was slechts op enkele plaatsen mist aanwezig. Het hogedrukgebied dat het weer in West-Europa beheerst heeft zich weer naar Centraal Europa ver plaatst. Ten gevolge daarvan is er in onze omgeving geen luchtaanvoer van zee meer, waardoor de mistkan- sen belangrijk kleiner worden. Mor gen zal waarschijnlijk overal de zon doorkomen en wordt het zeer zachJ Voorjaarsweer. De komende nacht zal er evemve' plaatselijk nog weer mist worden gevormd. Op de eerste zitting van de Kongo lese R.T.C., die onder voorzitterschap van president Kasavoeboe wordt ge houden te Tananarive op Madagaskar, is gisteren besloten een beroep op de V.N. te doen de kwestie Kongo te laten rusten hangende de resultaten van de ze R.T.C. In een officieer communiqué werd spijt betuigd over de afwezigheid van Gizenga, de Loemoembistische pre mier van de Kongolese Oostprovincie. Van alle zijden op de conferentie werd bevestigd dat de eerste formele zitting in een „atmosfeer van goede wil" was verlopen. In een telegram werden de Alge mene Vergadering en secretaris generaal Hammarskjoeld uitgenodigd zich te onthouden van maatregelen met betrekking tot Kongo „totdat het resultaat van de conferentie dui delijk zal zijn". „Met het oog op de spanning in Kongo als gevolg van de resolutie van de Veiligheidsraad van verleden maand, vestigen de gedelegeerden de bijzondere -andacht van de Al gemene Vergadering op het feit dat elke nieuwe stap of tenuitvoerleg ging van genoemde resolutie, de toe stand in Kongo ernstig zou kunnen verslechteren", aldus het telegram van de Kongolese leiders. Het was getekend door „Joseph Kasavoeboe, president van de republiek Kongo". De premier van Katanga, Tsjombe. srhaalde de drie „dodelijke gevaren" •ié z.i. Xongo bedreigen: voogdijschap !er V. N., waardoor Kongo een nieuwe oloniale status zou krijgen, commu- istische penetratie, die wordt verge- lakkelijkt door wanbegrip bij bepaal- e Kongolese leiders en door traagheid ij het Westerse blok en de vorming an „een tweede Korea" in Kongo, dat >wel de Sowj et-Unie als de Verenig- e Staten zouden willen gebruiken als •n proefterrein voor nieuwe kernwa- ens". Gizenga, hoofd van de regering in "tanleystad, heeft de conferentie van Cananarive aan de kaak gesteld en gezegd, dat deze bijgewoond wordit joor „verraders" en bijeengeroepen is ,door de vijanden van de vrijheid van iet Kongolese volk". Gizenga gaf echter toe, dat presi- 'ent Kasavoeboe nog steeds het grond- vettig hoofd van de Kongolese staat :s, maar hij bevestigde opnieuw, dat ie regering, gevormd door wijlen Loemoemba en waarvan „ik het hoofd ben, wettig blijft en het vertrouwen van het parlement geniet". Gisteravond zijn ongeveer 300 Tunesische soldaten, als versterking van het VJJ.-leger, op het vliegveld Vdjili bij Leopoldstad aangekomen. De liegtuigen van de volkerenorganisatie vaarmee de soldaten werden aange- oerd, konden ongehinderd op de uchthaven landen. Naar verwacht vordt, zal de operatie vandaag wor- 'en voltooid. De Tunesische verster- ingen zullen dan 600 man sterk zijn. baama zullen de Amerikaanse trans- ortvliegtulgen van het type Globe- iaster naar New Delhi vliegen om en begin te maken met de luchtbrug vaarmee 4700 Indische soldaten naar "ongo zullen worden gebracht. De landingen verliepen ongestoord, onder dat Kongolezen tussenbeide wamen om vliegtuigen en lading te inspecteren, zoals de regering gisteren van de Verenigde Naties had geëist. DIT ts de 28-jarige Katharine' Worsley, die zich heeft verloofd met de 25-jarige hertog van Kent, een neef van koningin Elizabeth van Engeland. Katharine is de dochter van een kolonel. De hertog van Kent staat op de achtste plaats voor de opvolging van de Britse troon. Volgens de directie is de bemanning ontslagen wegens misbruik van alco holhoudende dranken aan boord van de „Dirkje", tijdens de laatste twee reizen. Het gebruik van alcohol moet volgens de directie zodanig zijn ge weest, dat op 4 en op 20 februari de dekbemanning niet in staat was haar taak naar behoren waar te nemen, waardoor de Rotterdam 53 en haar be manning in gevaar werden gebracht. Tot nieuwe schipper van de Rotter dam 53 is benoemd de heer M. Letsch uit Scheveningen, die tot nu toe als eerste stuurman op de Dirkje voer. De opvarenden, die ontslagen zijn, waaronder de schipper, ontkennen de dronkenschap bij het vertrek van de Dirkje op 4 en op 20 februari uit IJmuiden. De ontslagen opvarenden hebben de hulp ingeroepen van hun vakbonden. In deze kringen wordt overwogen op welke wijze de zaak aangepakt dient te worden. Behalve de vier dodelijke ongeluk ken, waarover wij reeds _bqriidiöeai" is woensdag no* een weggebruiker om het leven eekomen. Het was de 17- jarige L. Lanserijs uit Beemster; dië- bü het oversteken van de Schermer- hornerweg in zijn woonplaats door een bestelauto werd aangereden. In het ziekenhuis te Leiden is hij aan zijn verwondingen bezweken. Op de grote verkeerswegen heeft de mist gisteravond en vanmorgen weer grote moeilijkheden veroor zaakt. Op vele plaatsen was het zicht niet meer dan tien meter. Over heel Nederland was het vrijwel nergens meer dian vijftig meter. Alleen, in de omgeving van Groningen, bij Am- hem en Winterswijk was de situatie iets gunstiger. Verscheidene veerdiensten, vooral in Zeeland, werden gestaakt. Andere veerboten voeren zeer onregelmatig. Het vliegtuigverkeer lag vrijwel stil. De dichte mist heeft het werk in de Rotterdamse haven vrijwel volledig stilgelegd. Uitgaand verkeer was er vanmorgen in het geheel niet en slechts een enkel schip zag kans met behulp van radar binnen te komen. De Willens Ruys, die vanmorgen vroeg van een rond-de-wereld-reis in Rot terdam zou terugkeren, had ernstige vertraging. Ook op het vliegveld Zestienhoven was de activiteit tot nul gereduceerd. Gistermiddag is op de Nieuwe Waterweg bij 't havenhoofd te Maas sluis de veerboot .Hoofdingenieur Van Elzelingen" in aanvaring ge- kamen met een binnenlopende kust vaarder, de „Geestdam". Het kust vaartuig wilde met behulp van radar de haven van Maassluis invaren. Nog steeds zijn de VN-autoriteiten in Kongo en de Kongolese regering het niet eens geworden over de zon dag door de Kongolezen ingenomen VN-bevoorradingsbasis MatadL Bij de overval werd een aantal Soe- danese VN-militairen gevangen ge nomen, die men hier, met de handen hoven het hoofd, ziet wachten op verder transport naar Leopoldstad. v t' initiatief van de Katangese premier Tsjombe (links) zijn te Tananarive J op Madagaskar Kongolese leiders bijeengekomen, onder wie de leider van Zuid-Kasaï; Kalondji (midden); de Loemoembistische premier van Oost-provincie, Gizenga, is niet verschenen. Geheel rechts ziet men president Tsïranana van Madagaskar. (Advertentie) "uAG-^" Itoot 6V9-^£tn HET eerste miljoen van de ze- vcn, welke de gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw beoogt bijeen te krijgen, is binnen. Aan het begin van deze week kon SSK meedelen, dat men in enkele da gen het half miljoen gepasseerd was en het feit dat nu ai één miljoen gulden ontvangen is, duidt op grote offervaardigheid. De 1 pct.-actie van SSK het gaat om één procent van het jaarinko men ontmoet dan ook in de ge reformeerde kerken veel mede werking en geestdrift. De bewijzen daarvan ontvangt SSK elke dag. Zo bracht de ge meente te Nieuwkoop, die 230 zie len telt, ruim 4000 gulden op; en men verwacht nog méér. De kerk van Meliskerke in Zeeland bracht voor eigen kerkbouw 45.300 gulden bijeen én haalt bovendien ruim schoots het streefbedrag voor de landelijke actie (aantal zielen: 623). In Bodegraven 1388 zielen was de stand maandag jl. al ruim 16.000 gulden en men rekent erop de 20.000 gulden te passeren. De kleine Friese gemeente Schraard telt 150 zielen, is bijna twintig jaar vakant én bracht 1.709 gulden bij een. Wat Vries in Drente betreft, een gemeente van 270 zielen, daar is de stand nu reeds 10 gulden per ziel. In Enschede 2989 zielen was de vorige week al 18.000 gulden bij een: het eindresultaat zal stellig het dubbele zijn, meldt het plaatse lijke comité. Nieuw-Vennep, 1299 zielen, heeft als eindresultaat 14.510,51. In Breukelen is nog maar een klein aantal van de uitgereikte kaarten opgehaald; toch geven 72 kaarten al een totaal van 6.025 gul den aan. In Delft, ruim 6000 zie len, is de helft van de uitgereikte kaarten opgehaald; resultaat: ruim 34.000 gulden. De jeugd werkt ook mee, en de cijfers, die wij hierboven doorga ven, betreffen nog maar een deel van de bewijzen van zeer grote of fervaardigheid, welke SSK dank baar ontmoet. Het ambtenarengerecht in Utrecht heeft het ontslag vernietigd van de heer J. F. de VV., die op 26 septem ber 1959 was heengezonden als werk meester bij het rijks-jeugdinternaat te Amersfoort op grond van ongeschikt heid voor zijn functie wegens onbe heerst optreden. Het ambtenarenge recht beaamde, dat de door de heer De W. gemaakte onkosten voor deze procedure uit 's rijks kas vergoed "dienen te worden. Het gerecht kon zich niet vereni gen met de door de minister van Justitie aangevoerde ontslagredenen. Slechts in één geval zou, volgens het ambtenarengerecht, de mogelijk heid hebben bestaan, dat de heer De W. ai te kwaaddadig zou zijn opgetreden bij het bedwingen van een recalcitrante jongen, maar dan moet men hierbij rekening houden met het feit, dat de heer De W. op die dag al driemaal in een zeer moeilijk gevai had moeten optreden, en dat hij door de jongen in het gezicht was geslagen. Zou er echter een reden geweest mo gen zijn, om de werkmeester hiervoor te bestraffen, dan zou, naar het oor deel van het ambtenarengerecht, slechts een lichte straf op zijn plaats geweest zijn. Het ambtenarengerecht hield bij de uitspraak ernstig rekening met de over de werkmeester door zijn vroegere su perieuren uitgebrachte, gunstige beoor delingen, met conclusies van een psy chiatrisch onderzoek, door een twee tal deskundigen ingesteld, en ten slotte met de omstandigheid dat de heer De W, steeds te hulp werd ge roepen in moeilijke situaties, waarmee de anderen geen raad wisten. De Duitse bondskanselier beeft gis teren in de Bondsdag zijn vertrouwen uitgesproken in de militaire politiek van de nieuwe Amerikaanse regering. Adenauer voorspelde dat 1961, ge zien de huidige internationale situa tie, „zware eisen aan onze zenuwen zal stellen". De bondskanselier noem de de jongste Russische nota over Ber lijn „zeer hard". „Maar we hebben in de drie Wester se machten wr.re vrienden, die ons bij zullen staan", zo voegde hij eraan toe, waarop het parlement luid ap plaudisseerde. Adenauer legde deze verklaringen af tijdens de begrotingsdebatten waarin ,desprekers de financiële >v besprekingen tussen Bonn en Wash ington te l erde brachten. Adenauer doelde op zij'n besprekingen die hij maandag en dinsdag gevoerd heeft met de reizende Amerikaanse am bassadeur Harriman, en op de bood schap die Kennedy op 15 februari aan de NAVO-raad heeft gezonden. In deze boodschap heeft Kennedy volgens Adenauer onderstreept dat een doeltreffende en collectieve defensie de eerstt taak is van het Atlantisch'- bondgenootschap. Kennedy heeft volgens Adenauer ge zegd dat een potentiële vijand er van overtuigd moet worden dat elke aan val op snel en sterk verzet zal stuiten en dat de V. S. het hunne er toe zul len bijdragen or die overtuiging bü te brengen. Adenauer voegde hieraan toe: „Ik ben er diep van overtuigd dat de V. S. ten volle de betekenisvan de NAVO erkennen en tot de kracht van de NAVO zullen bijdragen". Naar verluidt heeft Adenauer aan Harriman een gedetailleerde uiteenzet ting gevraagd over de militaire poli tiek van Kennedy Harriman zou bier- op hebben geantwoord dat Adenauer hiervoor zal moeten wachten tot zön ontmoeting met Kennedy. Het was briien. dat de bondskanse lier zich ongerust maakte over de buitenlandse politiek van Kennedy, speciaal wat betreft de Sowj et-Unie en het Atlantische bondgenootschap. De vrees bestond dat de Amerikaanse troepen in West-Duitsland zouden worden verminderd. Maar Harriman heeft de kanseliei verzekerd dat de .roepen op hun huidige kracht gehand haafd zouden blijven. De kansel'er ging vervolgens over tot binnenlandse kwesties. Hij maakte met een officiële verklaring een einde aan de sraaadcampagnes die in het Westdnitse prrlement worden gevoerd tegen burgemeester Brandt van West- Berlijn en tegen Globke, Adenauer's staatssecretaris. Adenauer intervenieerde tijdens het begrotingsdebat nadat de socia listen en de christen-democraten nogal rumoerig tekeer waren ge gaan over de activiteiten van Brandt en Globke tijdens het Nazi-bewind, Brandt emigreerde naar Noorwegen toen Hitier aan het bewind kwam en Globke had 'n hoge burgerlijke be trekking in de Duitse regering. Adenauer zei dat in alle partyen mensen waren geweest, die voortdu rend tegen het Nazi-bewind hadden gestreden. In all.- partijen waren ook mensen geweest, die de concentratie kampen van binnen hadden gezien. Ook waren er in alle partijen mensen geweest, die door het aannemen van een hoge post, het Nazi-bewind had den bestreden en verder waren er ook in alle partijen mensen geweest, die het land verlaten hadden om in de vrye wereld het Nazi-regime te be strijden. Adenauer *.ei, dat het niet juist was deze daden te laken, omdat het ging om de motieven en de enige maatstaf die daarbij gold was. of de motieven eervol waren. Hij herinnerde er aau. lat duizenden mensen elke maand uit 'e Sowjet-Unie vluchten, maar dat onderden er blijven om hun werk to oen, en intussen alles wat in hun vei^ o ogen ligt t do cnom het communis» me te bestrijden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1