Kasavoeboe tot president gekozen EIGER bereikt via gevaarlijke noordwand Verhouding tot Gizenga blijft moeilijkheid MINDER ANIMO in Verenigde Staten voor Europa-reizen De Bilt: aanhoudend zacht m Ontmoeting met Nehroe :n Rahman Staking van miljoen Franse ambtenaren Zuid-Afrika toch uit Gemenebest Voor het eerst in de winter Ook gesprek over spijtoptanten Nkroemali felste tegenstander van Verwoerd Triomf voor vier jonge klimmers Het weer in Europa Ds. Kamma lid van Nw.-Guinea Raad SUCCES VOOR TSJOMBE Jordaans komplot tegen Nasser verijdeld Ook bankpersoneel zal werk neerleggen „We gaan diep het binnenland in" Botsing: vader van tien kinderen verongelukt r r r BRANDT SPREEKT MET KENNEDY MAAIVWIG 13 MAART 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4356 A V- Directeur- H DE RUIG V_ J Hoofdredacteur: Dr. J. A. ti. J S BRUINS SI-OT iiii'iiiiiiiiiiniiniiiininiimnininmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiin»'inii en in Nederland DE minister van Buitenlandse Zaken, mr. Luns, is zondag middag van Schiphol naar Lon den vertrokken. Op het vliegveld heeft hij bevestigd, dat hij ia de Engelse hoofdstad over de nieuw ste stap van Djakarta zal spreken met premier Nehroe van India en A.bdoel Rahman, de premier van Malakka. De ontmoeting met deze beiden heeft mr. Luns voor dins dag op zijn programma staan. Mogelijk krijgt hij dan ook nog gelegenheid, van gedachten te wisselen met de Australische eer ste minister, Menzïes. Heath (Zie verder pa». 3. 7e kolom) Sancties Het comité van Afrikaanse organi saties in Londen heeft aan de Afri' fiotterdani) 't-Gravenhage. Dordrecht! Schiedam: Witte de Withstrast 23, Teief. 113700 (S 11 Postbus 1112 Postgiro No 424518. Klachtendlenst abonnementen 13.301930 uur Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 Huygenspleln 1 Telefoon 183467 (3 lllnen) Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klachtendienst 18 3019 30 Telefoon 363369 opulweg 132 Telef. 4570. Aleidastraat 23 Telef 65451. Abonnementsprijs 61 cent per week, f2.63 per maand, 17.00 per kwartaal. Loss* nummer» 13 cent. Verschijnt dagelUk| (Geldig tot dinsdagavond) WESTELIJKE WIND Over het algemeen veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.58 Maan op: 5.48 Onder: 18.42 Onder: 15.50 KONGO WORDT FEDERAT ÏE DE KONGOLESE topconferentie te Tananarive op Madagascar heeft gisteren op haar slotzitting besloten tot de vorming van een confederatie van onafhankelijke Kongolese staten. Voorts werden de volgende besluiten genomen: Kasavoeboe, de president van het huidige Kongo, wordt president van de nieuwe confederatie; Een „Raad van Staten", bestaande uit de president van de confederatie en de presidenten van de lid-staten, zal het alge mene binnenlands en buitenlands politiek beleid van de confedera tie bepalen; Aan de Verenigde Naties wordt verzocht de resolutie welke de Veiligheidsraad op 21 februari t.a.v. Kongo aannam, te schrap pen, daar deze, nu de eenheid tussen de Kongolese autoriteiten hersteld is, geen zin meer heeft; Er zal spoedig een nieuwe conferentie worden gehouden te Bakwanga, de hoofdstad van Zuid-Kasai, en daarna een nieuwe RTC te Elisabethstad; De stemming was na de conferentie zeer optimistisch; een moei lijkheid blijft echter de verhouding tot de Loemoemba-gezinde leider te Stanley stad, Gizenga, die de conferentie niet heeft bij gewoond. De geringe animo in de Verenigde Staten, dit jaar voor vakanties in Europa te boeken, verontrust de reiswereld in Benelux Dit kwam tot uiting tijdens een bijeenkomst in Den Haag van de Nederlandse, Bel gische en Luxemburgse reisbureau directeuren, leden van de „Ameri can Society of Travel Agents' A.S.TJV. Tijdens deze Benelux-vergadering in Grand Hotel Central m Den Haag werd besloten de voorzitter van de A.S.T.A, in New ïork dringend te vragen, zich over deze kwestie m verbinding te stellen met het depar tement van Buitenlandse Zaken in Washington In de Verenigde Staten zou, na tiet besluit van president Kennedy, aan terugkerende Amerikaanse toe risten slechts een belastingvrije in voer van 100 dollar aan goederen toe te staan tegenover 500 dollar voorheen, de indruk zijn gewekt, dat reizen naar het buitenland on behoorlijk en onvaderlandslievend zou zyn vanwege het uitgeven van dollars buiten "de grenzen, Gezien het feit, dat de Benelux-reïsbureaus dit jaar twintig tot dertig procent minder boekingen van Amerikaanse toeristen mtvmgen dan tot half maart 1960, schijnt deze opvatting veld te winnen VIER jonge alpinisten drie West duits,ts en een Oostenrijker zijn er gistermorgen m geslaagd de top van de bijna 4 000 meter hoge Eiger in Zwitserland te bereiken. Dit is de eerste maal dat men er in de winter m is geslaagd de berg via de zeer gevaarlijke noordwand te be klimmen. De vier mannen, de 31-jarige expe ditieleider Toni Hiebeler uit Mun- ehen, de 27-jarige Anton Kinshofer, de 22-jange Anton Mannhart en de 28-jarige Oostenrijker Walter Alm- berger hebben bijna zeven dagen over de tocht gedaan De (bitter koude) nachten brachten zij door hangende in slaapzakken, die zij aan de bergwand hadden vastge maakt Met behulp van verrekijkers kou men vanaf de begane grond zien, hoe de mannen elkaar de hand schudden en elkaar op de schouders sloegen, toen zij de top hadden bereikt De Duitser Heinrich Harrer heeft m 1958 als eerste de steile noordwand van de Eiger beklommen, maar dat was in de zomer. Ten minste achttien bergbeklimmers hebben tot nu toe het leven ver loren bij pogingen de top van de Eiger via de noordwand te beklim men. Vier jaar geleden verloren drie alpinisten het leven, toen zy reeds bijna hun doel hadden be reikt De vier jonge alpinisten, die gisteren De vier alpinisten op weg naar de top van de Eiger. Deze foto werd vanuit een sportvliegtuig gemaakt. de top bereikten maakten de terug weg via de „gemakkelijke wand'" van de Eiger. Zy werden halver wege „afgehaald" door een groep van vuf ervaren alpengidsen. Zy verklaarden geen ogenblik te heb ben getwijfeld dat de tocht een «ucces zou worden. Zy gaven toe aat zy zeer geboft hadden met het - eer. Wind- Temp In Hollandia zijn de namen bekend gemaakt van de resterende acht door de gouverneur benoemde leden van de Niemv-Guinea Raad. De Nieuw-Gui- nea Raad zal voor de eerste zittings periode bestaan uit zestien gekozen en twaalf door de gouverneur benoem de leden. De gouverneur had op zes maart reeds vier leden benoemd. De bekendste van de nu beroemde leden is ds Freerk Chra&iaans Kam ma, die Oostbergland en het Keerom- gebied ten zuidwesten van Hollandia zal vertegenwoordigen. Ds. Kamma, he m 1906 werd geboren in Wierum, heeft de zendingsschool in Oegstgeest bezocht. ïn december 1954 promoveerde hij tot doctor in de ietteren er. wijsbe geerte. Hij heeft een belangrijk aan voel gehad in de oprichting van de Evangelisch Christelijke Kerk op Nj»uw-Guinea. Station Weer richting en snelheid mtrp sec bed m. 7 u en neerslag atgel 24 u Helsinki sneeuw n 7 7 8 Stockholm onbew nw 10 7 7 Oslo onbew wmdst 11 0 Kopenh h bew. nw 10 9 4 Aberdeen regen windst. 13 2 Londen h bew wzw 8 13 0 A dam geh bew w 9 11 0 Brussel geh oew. wzw 3 15 0 Luxemburg regen w 5 13 0 1 Parus geh bew wnw 5 17 0 Bordeaux mist wnw 1 19 0 Grenoble zw bew wmdst 19 0 Nice 1 bew n 3 15 0 Berlun zw bew wnw 7 16 02 Frankfort geh bew wnw 6 16 0 Munchen geh bew w 8 16 0 Zünch geh bew zo 1 16 0 Geneve 1 bew wzw 1 36 0 Locarno geh bew wmdst 19 0 Wenen regen wnw 12 17 0.1 Innsbruck geh bew wmdst 19 0 Belgrado onbew zw 2 19 0 Atnene onbew windst 21 Rome mist no 3 18 0 Ajaccio onbew ono 3 16 0 Madnd onbew windst 24 0 Ma ore a onbew windst 16 0 Lissabon onbew ono 3 24 0 Den Helder geh bew w 6 9 Ypenburg geh bew w 8 8 Vlissingen geh bew w 7 11 Eelde motregen wnw 4 11 De Bilt geh bew w 4 12 Twente regen w 3 12 Eindhoven regen w 4 14 Z -Limb motregen w 6 14 1 o O 4 0 3 0 1 01 Over de naam van de confederatie h nog geen volledige overeenstemming bereikt. De Bakwanga-conferentïe zal beslissingen nemen betreffende de naam en het aantal staten dat aan dc confederatie zal deelnemen. De bestaande staten die op de con ferentie in Tananarive vertegen woordigd waren, gelden echter als erkend De conferentie werd byge- wocnd door president Kasavoeboe en premier Heo, president Tsjorn.be van Katanga, de leider van de „Myn- staat" Zuid-Kasat, Kalondji en de gouverneur van de provincie Leo poldstad, Kamitatoe. De leiders van de Loemoembisti- sche regering in. de Oostprovincie en Kivoe, Gizenga en Kasjamoera wa ren niet aanwezig. Kasavoeboe zou als president van Kongo in haar huidige vorm een na tuurlijke schakel vormen tussen het oude en het nieuwe systeem. Aan jour nalisten werd medegedeeld, dat de ge delegeerden, als de formatie van Kon go eenmaal zou zijn vastgesteld, zou den kunnen besluiten tot de instellm' van een coördinerend orgaan even als de Raad van Staten onder leiding van Kasavoeboe om richtlijnen vas te stellen over het m dienst nemer van de benodigde „buitenlandse tech nici en adviseurs". De taak van de huidige centrak Kongolese regering zal ten einde zyr zodra dit uitvoerend orgaan voor co ördinatie tussen de staten m het lever geroepen zal zyn, zo werd medege deeld. Later vertelde Kasavoeboe aan dt pers, dat de confederatie zou leider tot een gemeenschappelijke munteen heid en een douane-unie in Kongo. Kasavoeboe voegde hieraan toe, de als Gizenga de resoluties niet aanvaard', en weigert mede te werken aan de confederatie, de Loemoembist buiten de wet zal worden gesteld. De conferentie is een uitgesproken succes voor Tsjombe, de president van Katanga geworden. Hij heeft niet al leen erkenning verworven van Ka- tanga's antonomie door andere Kon golese provincies, maar ook de wettige basis gelegd die het de V.N, zullen mogelijk maken dit verbeeld te vol gen. Technische en financiële hulp van de VN blijft men op prijs stellen. Alle gedelegeerden, byeen op een ontvangst die hun zaterdagavond doo-r hun gastheer president Tsiranana werd aangeboden, schenen ervan te zyn overtuigd dat de VN zich by hun ak koord zouden neerleggen, en terug komen op hun sterke taal jegens Kongo. De Jordaanse regering Is van pian geweest president Nassei van de Ver enigde Arabische Republiek te laten vermoorden. Dit is officieel te Damascus medege deeld. Drie Syriers zouden bommen en explosieven hebben gekregen van een Jordaans officier, om de aanslag te plegen tijdens het bezoek van Nasser aan de stad Soewaida in Syrië De Syrters echter leverden ae bom men in en legden een volledige be kentenis af, aldus de verklaring. GEDURENDE het weekeinde trok een G in diepte toenemende depressie over het noordelijk deel van de Noordzee en Midden-Scandinavie naar West- Rusland. De depressie veroorzaakte in het Noordzeegebied krachtige tot har de zuidwestelijke tot westelijke win den, die vochtige en zeer zachte lucht aanvoerden. In deze lucht kwamen In de nacht van zondag op maandag in ons land minimumtemperaturen voor van acht tot tien graden. Een koufront van de depressie drong tot vlak by ons land doorhetgeen voornamelijk tn de noordoostelijke provincies enige regen en motregen bracht. Onder invloed van een nieuwe oceaandepressie, die langs IJsland naar het noordoosten trekt, verwijderde dit front zich echter vanmorgen alweer van ons land. Daar voorts de luchtdruk boven Frankrijk en de Golf van Biscaye hoog blijft, zal de aanvoer van zachte en vochtige lucht naar ons land blijven voortduren, waarbij de kans op enkele opklaringen wa^ groter wordt en de neerslagkansen weer verminderen. Luns met tas) naar Londen OP 11 tebruari werd in de Westber- lijnse dierentuin een klem Gibbon aapje gebaren, maar het heeft bijna een maand geduurd voordat men het geslacht van het diertje heeft kunnen vaststellen, omdat de moeder niet toe stond dat iemand tn de buurt van haar baby kwam. De vorige week liet zij zich evenwel vermurwen en kon een oppasser meedplen. dat het borelingske een vrouwtje is Toen de oppasser het hok uit wasbleek moeder-aap zelfs bereid met haar dochter voor een fotograaf te poseren. Vóór het vertrek van de minister '«erste op Schiphol enige consterna tie, aangezien de bewindsman zijn tas met al zijn papieren, z|jn pas Inbe grepen, thuis had laten staan. HU was al op weg naar Schiphol, toen hij zijn vergissing ontdekte. Terstond belde de ministeriele chauffeur Den Haag op en ijlings werd de tas door een andere chauffeur opgehaald. Het duur de echter nog tot het allerlaatste mo ment, voordat deze op het vliegveld arriveerde. Het toestel voor Londen stond al met alle passagiers ook mr. Luns aan boord klaar om te vertrek ken, ioen een passage-employé in straffe sprint met de goedgevulde aktetas kwam aandraven. Op de trap nam een hen tegemoetkomen de, dankbare minister zijn eigen dom over. Mr. Luns had tevoren nog verteld Ongeveer een miljoen Fransen in overheidsdienst zullen, naar vandaag te Parijs verwacht werd, morgen een 24-uurss taking beginnen om hun eisen voor een minimumsalaris van 500 Nfranken en herziening van het salarisstelsel kracht bij te zetten. Deze staking zal de eerste georga niseerde actie van de vakbonden in dit jaar worden. De regering had met ingang van 1 maart jl. een loonsver hoging van 2% toegezegd voor het personeel in overheidsdienst. Hiermee gingen de bonden niet akkoord Overheids- en gemeentelyke instel lingen zullen worden gesloten. Ver wacht wordt, dat de post- en tele- communicatie-diensten niet zullen werken, met uitzondering van de diensten welke onmisbaar zijn voor de veiligheid van de staat. Het tele foonverkeer, voor zover dat automa tisch is, zal normaal doorgaan Ook de stadsreiniging staakt. De werknemers bij de gas- en elektriciteitsbedrijven zouden vrijdag gedurende twee uur het werk willen neerleggen. By de spoorwegen wil men deze maand tot verspreide ac ties overgaan. Ook het bankpersoneel wil morgen het werk neerleggen. De burgemeester van West-Berlfjn, Brandt, is zaterdagavond in Washing ton aangekomen voor een bezoek dat naar hij hoopt zal bijdragen tot ver steviging van de Amerikaans-Duitse vriendschap. Brandt zal tn de Amerikaanse hoofd stad besprekingen voeren met presi dent Kennedy en leden van de rege ring over aa toekomst van Berlijn. dat hij vandaag de lunch dacht te ge bruiken met de groot-zegelbewaarder Heath, tweede man van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, die uk feite minister voor de Euro pese aangelegenheden is. Met hem zal mr Luns de Britse verhouding tot de Euromarkt, de Europese integratie; de plannen van de Gaulle en de pro blemen van „de zes" en „de zeven" doornemen. Dezelfde punten hoopt hij dinsdag te bespreken met zyn Britse ambtgenoot. Lord Home. Behalve Abdoel Rahman en Nehroe zal minister Luns dinsdag ook de mi nster-president van Canada, Diefen- baker, ontmoeten; met hem zal hij NAVO-kwesties bespreken, zoals de vraag, of de NAVO een vierde atoom macht moet worden Met de Austra lische premier Menzies, die hy, zoals gezegd, ook dinsdag hoopt te ontmoe ten en met Abdoel Rahman heeft mr. Luns twee weken geleden in Genève ook van gedachten gewisseld. Menzies bad toen beloofd, de kwestie-Nieuw- Guinea op de Gemenebest-conferentie te oerde te brengen. Dat heeft hy in middels gedaan „Uiteraard", zei de minister op Schiphol, „zal ik met Nehroe, Abdoel Rahman en de Britse staatslieden spreken over de laatste stap van In donesië, dat nu de laatste diploma tieke betrekkingen met ons heeft ver broken. Dit is een volkomen onbe kende en onbegrijpelijke maatregel. De Prof. dr. J. E. de Quay is zaterdag middag voor een oriënterend bezoek van bijna drie weken aan Suriname en de Nederlandse Antillen vertrok ken. HU wordt vergezeld door mr. O. W. S. Josephus Jitta, raadadviseur bil het ministerie van Algemene Zaken en drs. A. Jonkers, chef van het kabi net van de vice-minister-president. Op Schiphol werd het gezelschap uitgeleide gedaan door minister Kort hals en mr. ar. R. H. Pos, gevolmach tigd minister van Suriname. De reis van premier De Quay heeft nog even aan een zijden draad ge hangen, Hij liep vorige week een keelaandoening op, die zo ern stig was, dat hij 36 uur laag van zijn huisarts niet mocht spreken. Za terdag echter bleek, dat zyn stem weer volkomen in orde was. De premier zal met zijn twee reisge noten eerst tien dagen in Suriname blijven. „Wij zullen het Brokopondo- plan, het plan-Wageningen en bauxiet- mynen bezichtigen", vertelde hij op Schiphol, en wij hopen dieper de bin nenlanden van Suriname binnen te trekken dan welke Nederlandse mi nister ook tot nu toe heeft gedaan". Op woensdag 22 maart reist het drie tal naar Curacao, waar het tot 31 maart zal blijven. Daarbij staan bezoeken op het programma aan Aruba, Bonaire, doch niet aan de Bovenwindse Eilan den, omdat daartoe de tijd te kort is. Op 31 maart vliegt premier de Quay naar Canada, waar hy de paasdagen gaat doorbrengen bij zyn dochter in de buurt van Toronto. Zy is gehuwd met de zoon van de commissaris der Koningin in Overysel. Dinsdag 4 april keert de premier naar Nederland terug. „Ik ga als minister-president en als voorzitter van de raad van ministers van het koninkrijk naar de West", zei prof. De Quay nog. „Dit is een bezoek met een oriënterend karakter. Ik ga met om bepaalde problemen te be handelen en besluiten te nemen, maar alleen om mij op de hoogte te stenen van deze rijksdelen". Op de foto: de premier wisselt een laatste woordje met zijn vrouw. Premier Macmiilan heeft het afge lopen weekeinde een laatsie poging gedaan zijn collega's ie overtuigen van de noodzaak Zuid-Afrika niet uit te stoten uit het Gemenebest. Vandaag zal deze kwestie op de Gemenebest" conferentie ter sprake komen. Volgens weiingelicbte bronnen neemt de interne en externe druk op de con ferentie voor de uitstoting van Zuid- Afrika toe. Twee Afrikaanse premiers, Nkroe mah van Ghana en Nyerere van Ta- ganjika, hebben reeds de waar schuwing geuit dat zy geen lid zyn van het Gemenebest kunnen zijn als Zuid-Afrika lid blijft van deze Brit se volkere 'gemeenschap. Vooral Nkroemah's houding zou zeer onverzoenlijk zyn. In officiële kringen in Londen werd dit echter tegengesproken. Premier Nyerere, de premier van Tanganjika,, heeft in het Engelse blad „The Observei geschreven dat Tan ganyika niet toelating tot het Geme nebest zal vrager wanneer Zuid-Afri ka als lid wordt gehandhaafd. Tanga njika, thans een Engels beheerschaps- gebied, wordt volgend jaar onafhan kelijk kaanse en Aziatische eerste ministers, die de Gemenebestconferentie bijwo nen, in een telegram de eis gesteld, dat Zuid-Afrika uit het Gemenebest wordt gestoten. Voorts werd op het buitenverblijf van Macmiilan een brief bezorgd van 38 socialistische parlementsle den, waarin zij dezelfde eis stellen. Het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen heeft intussen be kendgemaakt, dat het een memoran dum heeft gezonden san de Algemene Vergadering der V N., waarin econo mische sancties tegen Zuid-Afrika worden geeist, m verband met het feit, dat de regering van Zuid-Afrika „de onderdrukking van Afrikanen in haar gebied en dat van Zuidwest-Afrika heeft gehandhaafd en zelfs verscherpt". Het IVYV vraagt speciaal om sancties op het punt van de olievoorziening. (Van onze correspondent) De 40-jarige motorrijder W. Perks uit Boxmeer is zondagavond in het Noordhmburgse dorpje Maashees in volle vaart tegen, een hem tegemoet komende personenauto gereden. De heer Perks, gehuwd en vader van tien kinderen, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn vrouw, die op de duo zat, is met een scbedelbasisfraetmir jn het ziekenhuis van Venray opgneotnen. Haar toestand in zorgwekkend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1