Compromis-voorstel onaanvaardbaar Verrassende wending voor Ot over is nu Sunny Se, De Bilt: zonnig en zeer zacht 'S 13 KONINGIN OPENT MEP WEDEBRUG Diplomaten Cuba weg uit Den Haag FLEXA Oostprovincie Kongo toch in Statenbond? L m ST-1 r Geen eis tot staken van het vuren Het weer in Europa Luchtdoelgranaat explodeerde: vijf soldaten gewond vrijetijdsverf kwaliteitsvérf Niet langer eens met Castro cadeau rn FRANSE CONCESSIES AAN ALGERIJNEN WA6EMAKERS Geef n TO MA DO RONRERDAG 16 MAART 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4859 Directeur: H. DE RUIG DROOG EN OVERWEGEND ZONNIG. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SI.UT om lekker te luiert pv in Nederland |WA6E/n AKERS Mr. W. G. J. Veeiilioyen overleden Desintegratie „Zonder reserve" SsiiP iilHltltm. ....««mlUlHlIl Wie is er morgen jarig? BÏJZONBFRF AAWRremWG j Rotterdam: Witte de Withstraat 25. Teler nï7no lit 11 Postbus 1112 - Postgiro No 421518 (B U Klacmen("ienst abonnementen 18130—19.30 utir Zaterdags 1738 uur Telefoon 115700, H-Grav«nSMge: Huygensplein 1, Telefoon 183467 (3 lijnen». Postbus 1091 Postgiro No. 424867 - Klschtenrlienst 18.30—19,30. Telefoon 36256». Dordrecht: apulweg 132 Telef. 4670. Schiedam: Aleldastraat 23 Telef. 65461. Abonnementsprijs 61 eent per week. ƒ2.65 per maand 7.60 per kwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelij la (Geldig tot vrijdagavond). In de nacht en ochtend hier en daar mist en morgen overdag op de meeste plaatsen zonnig weer. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot zwakke wind in hoofdzaak tussen west en zuid. Morgen: Zon op: 6.51. Onder: 19.49. Maan op: 18.47. Onder: 7.23. t o-rotinz van Sociale Zaken in rie JL ZUID - AFRIKA TREEDT TIJDENS de behandeling van de be groting van Sociale Zaken in de Tweede Kamer is van verschillende zijden nog eens het emigratiebeieid ter sprake gebracht. Dat emigratiebeieid is de laatste ja ren in discussie. Er is twijfel gerezen of het door de regering gevoerde beleid nog wel juist is nu de conjunctuur gun stig blijft. En de bestrijders van dit be Jeid suggereren daarbij, dat er in het verleden miljoenen guldens zijn verspild en dat het nu welletjes is. In het Kamerdebat z(jn verschillende van de argumenten, die vaak wel wat at te gemakkelijk worden gehanteerd, op hun waarde getoetst. De heer Bie- wenga b.v. heeft er op gewezen dat de Jcosten van de emigratie voor de Neder landse staat zeker niet buitensporig kun nen worden genoemd en bepaald ook niet te hoog. Daarbjj heeft hij de opvatting afgewe zen, dat vrijheid van emigratie tot ge volg zou> moeten hebben een beperking vsn de subsidies. Wie zo denkt en tr xiin zulks mensen stelt een onjuist vrijheidsbegrip. Terecht wee« de heer Biewenga erop, dtt «migratie vrijheid op eigen kosten er op neer jsoü komen, dat er in werkelijk heid de grootste onvrijheid gaat ont staan. Da meeste emigranten die voortkomen Bit da groepen met lage inkomens zou den dan niet in staat zijn hun emigratie- piannen te verwezenlijken. De liberale spreker, die zich gematigd uitliet, bleek trouwens bereid emigranten ook finan cieel de helpende liand te blijven bieden. TVE meeste sprekers in de Tweede Ka- mer bleken van oordeel dat in deze tjjdvan hoogconjunctuur opzettelijke pro paganda voo$ de emigratie niet ge wenst Is. De emigratie-organen dienen zich tot objectieve voorlichting te be perken, en in de meeste gevallen zal dat wel gebeuren als het besluit tot emi gratie ia principe al gevallen is. Afbraak van het in de loop der jaren opgebouwde apparaat Is zeker niet ge wenst, dat apparaat kan in de toekomst nog wel eens hard nodig zijn, indien het conjunctuurverloop zou gaan veran deren. Ken zekert» continuïteit zal het emigratiebeieid moeten blijven kenmer keis. Het ie namelijk allerminst zeker, dat bok in de toekomst zich in ons land steeds een toestand van .„full employ ment" zal voordoen. Ken onlangs ver schenen rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het studiecen trum van de K.V.P., meent van wel. Maar in het orgaan van de Chr. Emi gratie Centrale werd dezer dagen nog gewezen op een uitlating van prof. J. Pen te Groningen er op neerkomend, dat op lange termijn gezien de Nederlandse werkgelegenheidssituatie onzeker is". Bjj een zo uiteenlopend verschil in op vatting is toch op zijn minst grote voor zichtigheid geboden b(j de afbraak van een apparatuur die in het verleden met veel zorg en moeite is opgebouwd. Men hoort nog wel eens beweren dat het emigratiebeieid afbreuk doet aan onze welvaart. De heer Kikkert heeft dit aan de hand van enkele cijfers voor de bevolkingsaanwas in enkele E.E.G. lan den bestreden. Die aanwas bedraagt in Duitsland 7 pet., in Italië 5 pet. in Frankrijk 3 pet., in België 2 pet. en in Nederland 11 pet. Ziende naar onze «mi gratiecijfers die de laatste jaren al aanmerkelijk zijn teruggelopen be hoeft er geen vrees tc bestaan dat door dit beleid onze welvaartsgrondslag wordt aangetast, aldus de heer Kikkert. TIET is thans bij enkele korte scher mutselingen in de Tweede Kamei gebleven. .Daar was reden voor, wan' de minister heeft reeds geruime tijd geleden aan de Raad voor de Emigra tie gevraagd hem te willen adviserer over de vraag of de grondslagen var het emigratiebeieid fundamentele wijzi gingen behoeven. Met de opstelling van liet Advies is d' Emlgratleraad bezig. Het rapport za vermoedelijk over een paar maanden ge reed zijn. Onder deze omstandighedei moet de verdere ontwikkeling worder afgewacht. Aan te nemen valt dat het door de Emigratieraad uit te brenger advies te zijner tijd nog wel tot een uit voerige gedachtenwisseling in de volks vertegenwoordiging aanleiding zal geven In die discussie zullen ook de prin cipiële kanten van het emigratievraag- stuk, waarover de bestrijders van het emigratiebeieid in de regel heenlopen goed uit de verf moeten komen. UIT GEMENEBEST De Franse regering heeft be vestigd, dat zij bereid is, officiële {Advertentie) Vraag faldcr bij uw winktlltr of SIROCCO N.V, ZUTPHEN - T2L 067S0-S741 «tttlo» Wind- Max. temp. richting r. gisteren en snelhSd en neerslag mtrp. eee. af gel. 24 a. Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort vlünchen ïürich Genève Loearno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Some Ajaccio Madrid Majorca Lissabon zw. bew. w 3 2 0.2 geh. bew. zo 2 6 0.1 l.bew. nw 10 10 0 zw. bew. w 6 12 0 h. bew. windstil 15 0 onbew. windstil 21 0 onbew. z 2 14 0 onbew. z 2 16 O onbew. no 2 17 O onbew. ono 1 18 0 onbew. windstil 20 0 onbew. windstil 17 O h. bew. nw 5 15 O zw. bew. W 6 14 0 onbew. zzw 1 16 0 mist windstil 11 0 mist nw 1 15 0 onbew. windstil 16 0 h. bew. o 1 20 O onbew. wnw 5 14 O mist veranderl. 17 0 onbew. z 3 14 O I. bew. nno 2 18 geh. bew. windstil 20 0 geh. bew. ono 2 16 0 onbew. nnw 3 0 onbew. windstil 19 O mist o 2 21 0 Den Helder YpenbuTg Vlissingen Eelde De Bilt Twente Eindhoven Zuid-Limb. onbew. zzw onbew. zw onbew. zw onbew. wzw onbew. windstil onbew. zzw 2 mist windstil onbew. zzw 4 11 12 9 12 10 13 15 16 paalt, verplaatst zich nu iets naar het oosten, maar blijft het weer nog be ïnvloeden. De mistvelden in het licge- drukgebied namen in omvang af. Door de sterkere nachtelijke afkoe ling kwam hier en daar nachtvorst voormaar de dagtemperaturen werden door het zonnige weer nog iets hoger. vredesonderhandelingen te be ginnen met de Algerijnse rebellen op eeni „plaats buiten Frankrijk". Waarnemers geloven, dat de be sprekingen, wellicht op minis terieel niveau, in Zwitserland zullen plaatsvinden. In het communiqué, dat werd verstrekt na een kabinetszitting, werd gezegd, dat de minister van Algerqnse Zaken, Joxe, die vermoedelijk de onderhandelin gen voor Frankrijk zal leiden aan het kabinet verslag had uit gebracht over de laatste ontwik kelingen in Algerye. De rebellenregering- reageerde prompt op de Franse verklaring. Men sprak over een „nieuw element" en noemde deze „verzoenend en tege moetkomend". Verreikende concessies, die Frankrijk heeft gedaan aan de rebellen, vooral die betreffende de eis tot staken van het vuren, worden als zeer belangrijk beschouwd. De Algerijnse zegsman legde er de nadruk op, dat de militaire operaties voort zouden duren „tot beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de garanties voor de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht". De officiële reactie van de regering- Abbas zal eerst worden bekendgemaakt na een bijeenkomst van het kabinet. (Advertentie) lropctW1U Pos*05, UÏD-AFRIKA zal, wan neer het op 31 mei een republiek wordt, geen lid meer zjjn van het Britse Gemenebest. Ondanks het feit, dat premier Macmillan de volle kracht van de Britse diplo matie aanwendde en men gister middag zelfs sprak van een aan vaard compromis, heeft de Zuid- afrikaanse premier, dr. Verwoerd, zijn aanvrage om toelating tot het Gemenebest na 31 mei, ingetrok ken. Deze sensationele wending kwam als een volkomen verras sing. Het compromis-voorstel, dat na drie dagen van. moeizaam overleg tot stand kwam, om Zuid-Afrika als lid toe te laten met de verkla ring, dat de elf leden zich dis tantieerden van de politiek van rassenscheiding in Zuid-Afrika, bleek ten slotte voor premier ^rentier Verwoerd van Zuid-Afrika ^^rwoerd onaam- aardbaar. links met tas), de Engelse minister Hij verklaarde zich door de var. Buitenlandse Zaken, Lord Home verklaring gedwongen te zien uit (midden) en de Canadese premier Die- lehbaher (rechts) verlaten Lancaster bet Gemenebest te treden. House in Londen, waar Zuid-Afrika Zuid-Afrika is veie tientallen jaren het besluit nam uit het Gemenebest te üd van de Britse volkerengemeenschap treden: (Advertentie) nieuws kJ: - Ten noorden en ten zuiden van de nieuwe Merwedebrug is men enthou siast over verf 8REÏ7A (Van onze correspondent). Vijf soldaten van het te Den Helder gelegerde 932e regiment LuA (lucht doelartillerie) hebben dinsdag ver wondingen opgelopen, toen een 40 mm granaat in de kamer van een automa tisch werkend stuk geschut explodeer de. De manschappen vuurden op een manche, een sleepzak, die door een vliegtuig wordt voortgetrokken. Een der granate n bleef in d,e kamer van het stuk geschut stekenj waarna de automatisch aangevoerde nieuwe gra naat tegen de voorligger kwam en beide ontploften. Vijf man liepen brandwonden in het gezicht op, terwijl de 19-jarige E. R. N. bovendien aan de handen werd ge wond. Laatstgenoemde moest in de ziekenzaal van de Militaire Genees kundige Dienst in het „Dreibelkamp" te Den Helder worden opgenomen. Op zestigjarige leeftijd is in Amster dam overleden mr. W. G. J. Veenhoven, die meer dan 31 jaar secretaris ge weest is van de vereniging „De Ne derlandse Dagbladpers". geweest. Onlangs werd na een volks stemming besloten dat de Unie koningin Elizabeth van Engeland niet langer er kennen zou als staatshoofd, en dat de republiek zou worden uitgeroepen. Als gevolg hiervan moest de nieuwe aanvraag om lidmaatschap van het Gemenebest worden ingediend. Het was. deze nieuwe aanvraag die hét "voornahmstepunt van bespreking van de aan de gang zijnde conferen tie van Gemenebest-premiers uit maakte/omdat een aantal leden vooral Canada, India en Ghana de gelegenheid wilden aangrijpen Zuid-Afrika uit te stoten vanwege de politiek van rassenscheiding. Verwoerds besluit werd gepubli ceerd in een communiqué aan het ein de van de besprekingen van de Geme nebest-premiers. Premier Verwoerd, verklaarde later ten overstaan van de pers, dat Zuid Afrika's gedwongen uittreden uit het Britse Gemenebest, het begin is van de desintegratie van het Gemenebest. Verwoerd wees erop dat Zuid- Afrika een van de oudste leden van het Gemenebest was en dat het land in het verleden altijd van harte met zijn medeleden in het Gemenebest had samengewerkt. Een verklaring aan de pers werd namens Verwoerd uitgereikt door het hoofd van de Zuidafrikaanse voor lichtingsdienst Piet Meiring. Verwoerd zei hierin dat geen lid van het Gemenebest dat zichzelf res pecteerde akkoord kon gaan met de graad van inmenging in binnenland se zaken die ten opzichte van de Unie aan de dag was gelegd, en dat daar om sprake was geweest van „pressie". Li de verklaring stond voorts o.m.: „Mijn verzoek was gedaan in de ver wachting dat het zonder reserve zou worden ingewilligd zoals dat ook was gebeurd ten aanzien van Ghana, Nige ria en Pakistan. „Verwoerd wees er op dat kritiek op het apartheidsbeleid was geleverd door ian-den waar met de elementaire be ginselen van de democratie de draak wordt gestoken, zoals Ghana en Cey lon. „Het is met grote spijt dat ik mij verplicht voel onze aanvrage in te trekken. Ik verzeker bevriende pre miers van het Gemenebest dat Zuid- Airdka's uittreden op 31 mei diep be treurd zal worden niet alleen door de regering maar ook door het volk van Zuid-Afrika. «*<1 A- >fj v Vt 8 "t WMmA (Advertentie) uit de bus op de wand 'rolt' de Flexa' muurverf snel vasthoudend - wasbaar Kies uit de muurkleuren (Van een onzerverslaggevers)' Duizenden mensen stonden gister middag op de Merwedebrug bij Gor- kum te blauwbekken, toen kon.'tngin Juliana onder de twee stalen bogen heenliep en met een druk op de knop het dertig meter langebeweegbare gedeelte in de 780 meter lange brug neerliet. Twee minuten later was de sluitschakel in de kortste verbinding Amste-rdamAnhverpen gesloten. De ponten van Gorkum, wier onherroepe lijk einde dit betekent,'begonnen aan vankelijk te kreunen. Èen mistroostige zwanenzang, die in een juichend Kul- delied van deV stoomfluiten overging. De ANWB verwacht, datachtduizend voertuigen per dag over de brug 'zullen rijden. Tot nu toe maakten 1200 wagens per dag van de, ponten bij 'Gorkum gebruik. De ANWB heeft berekend dat de Merwedebrug het wegverkeer een bedrag van tien miljoen gulden per jaar zal besparen. De brug heeft 21 miljoen gulden gekost. Nadat de Koningin op de knop heeft gedrukt, ziet ze glimlachend toe, hoe de nieuwe brug wordt geopend. Rechts - van Hare Majesteit ziet u minister Korthals (van Verkeer- en Waterstaataan de linkerzijde van de Koningin'staat de burgemeester van Gorinchemridder Van Rappard. (9 Zie ook elders in deze editie). 20 tot 22 graden gemeten. Langs de kust bij zeewind komen echter lagere temperaturen voor. Morgen zal het in ons land opnieuw zonnig en zeer zacht weer zijn, maar in de nacht en ochtend blijft er kans op plaatselijk mist. Mistbanken boven zee kunnen ook overdag op enkele plaat sen de kust binnendrijven. De ambassadeur van Cuba in Ne derland, benevens alle andere leden van de Cubaanse diplomatieke mis sie en consulaire diensten in Ne derland hebben ontslag genomen. De ambassadeur, Ingnacio Fiterre, de ambassaderaad, dr. Miguel a Campo, de consul attaché, mevrouw Piedad Anduiza, en de consuls Al berto Rodriguez Leon en Marcelo R. Fraga, hebben de regering in Ha vanna woensdagavond telegrafisch mededeling gedaan van hun onher roepelijke ontslagaanbieding. In het telegram zeggen zU te zul len streven naar en strijden voor 'n nieuw Cuba, met gerechtigheid voor Fiterre Ambassadeur Ingnacio allen, vrijheid voor allen en waar digheid voor allen. De heer Fiterre, die 14 maanden ambassadeur in Nederland is ge weest voor de regering Fidel Castro, deelde het ANP mee, dat bij zijn houding heeft moeten wijzigen als gevolg van de radicale wijze, waar op de regering Castro de revolutie in Cuba verder heeft ontwikkeld. De heer Filterre, die van origine leraar wisikunde is, heeft nog geen bepaalde plannen voor de toekomst. AJs gevolg van het besluit van af treden zijn de Cubaanse ambassade en de consulaire afdelingen in Den Haag en Rotterdam gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was gisteravond nog niet formeel op de hoogte van het be sluit van cie Cubaanse diplomatieke missie in Den Haag. Uiteraard, zo verklaarde de woordvoerder van het ministerie, heeft Buitenlandse Za ken geen commentaar op deze stap. De Kongolese premier Ileo heeft gisteren in Leopoldstad verklaard, dat een conferentie is georganiseerd met de gezagdragers in Stanleystad, om te proberen langs vreedzame weg de hereniging te bespreken van de Loe- moembistische Oost-provincie met de rest van Kongo. Ileo zei, dat het initiatief voor de conferentie was uitgegaan van de op perbevelhebber van de Kongolese troepen in Stanleystad. generaal Loen- doela, en aanvaard door de regeringen van de andere Kongolese provincies. Hü gaf te kennen dat het niet Gi- zenga Loemoemba's politieke erfge naam maar Loendoela is, die de touwtjes in Stanleystad in handen houdt. Er zijn aanwijzingen, dat het bewind in Oostprovincie en de centrale rege ring in LeopoLdstad het eens zullen worden over een nieuwe conferentie in „een neutrale stad". De vertegenwoordiger van het re- gime-Gizetiga in de Verenigde Sta ten, Kanza, noemde de Kongolese fe deratieplannen een „onwettige stap, die de stammenoorlog nog hoger zal doen oplaaien en het land onherstel baar zal verdelen". Ook de regering van Ghana veroordeelde in een com muniqué een Kongolese statenbond. De status van Kasavoeboe als delega tieleider voor Kongo bij de Verenigde Naties werd ten gevolge van de nieu we ontwikkelingen twijfelachtig ge noemd. In Leopoldstad is een voorhoede van het Indische contingent voor de VN- politicmacht, dat 5000 man sterk zal zijn, aangekomen. Het transport ge schiedde met Amerikaanse vliegtui gen van het type Globemaster. Er zul len in totaal 44 vluchten worden uit gevoerd. v N- f De commandant van het contingent,. Raja, verklaarde, dat de eenheden slechts zullen optreden tegen „rebel len en koloniale'machten": -Prémier Ileo heeft de troepenaanvoer fél be kritiseerd. Hü vond, dat de VN-ver sterkingen niet meer nodig waren, nu „er overeenstemming in Tananarive was bereikt". - De vertegenwoordiger van Ham- marskjoeld in Kongo, Dayal, is vooé besprekingen in New York aangeko men. Hfj zei, dat Hammarskjoeld zal beslissen of hij terug zal keren. (Advertentie) Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een harte wens kunt vervullen. Tl&UÜ* I Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad! tot 1 april 1961 gratis Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonnereu op het dagblad Trouw Betaling zai geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Tot 1 april a.s. betaal ik geen abonnementsgeld. wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie uTtquw", Witte de Withstraat 25, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1