Officieel antwoord Algerijnse rebellen Reeds contact in Zwitserland Portugezen betogen tegen Ver. Staten Driemaal gedoken baby gered m Echtscheiding IV* Na bezoek aan Bourgniba Alleen wrakstukken van vermiste Amerikaanse bommenwerper gevonden Protest tegen Angola-resolutie Geen hoop meer op overlevenden DE BILT: plaatselijk buien r Verpleegprijzen hoger in vier ziekenhuizen RUSK ONTMOET GROMIKO „Amerikanen weg uit Azoretr' Haringvloot op Pinksterdrie het zeegat uit r t, ft If I s ■KP r ZATERDAG 18 MAART 1961 TeJef0°n 362569 Directeur: HL DE KUiG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4881 r Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S. BKUINS SLOT Het communiqué is het antwoord op het d-eze week gedane aanbod van president de Gaulle om vredesonderhandelingen te openen, zon der dat hij daarbij de voorwaarden steide die in het verleden het voeren van onderhandelingen belemmerden. De verklaring van de Algerijnen is voor de Fransen niet onver wacht gekomen en naar van betrouwbare zijde wordt vernomen vinden er thans contacten plaats in Zwitserland om de bijzonder heden te regelen van de toekomstige besprekingen. Maar van deze berichten is noch van de zijde der Algerijnsenoch van de Franse regering bevestiging te verkrijgen. Positieve reactie Moeilijkheden Betogingen Geneesheer-directeur van „Vogelenzang" overleden N 1 - a kr< f BVJZONRERti AAMSREDÏWG Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tot 1 april 1961 gratis Ingelicht Bevestigd WÊm wÈi^wWëÊ<< METAALSOORT J. Berghuis overleden, oud-verzetsstrijder Rotterdam nyo° (9 L>. Zaterdlra'l?81 ®bonnemeniten 1830— 10.30 uur. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. H-Gravenhage: Huygensplcin 1. Telefoon 183167 (3 lijnen) Postbus 1011. Postgiro No, 424867 Aleidastxaat S3 Telef. 65431. Dordrecht i Schiedam: Abonnementsprijs «1 «ent per week, ƒ2.63 per maand f7 00 per kwartaal. Lom summer* 18 eest. Verschijnt da'gelUt^ (Geldig tot zondagavond). PLAATSELIJK KEIEN. Morgen plaatselijk buien. Ongeveer dezelfde tempe ratuur als vandaag. Morgen: Zon op: 6.46. Maan op: 8.17. onder: 18.50. onder: 22.19. HE commissie die zich met het echt- scheidlngs vraagstuk heeft bezig ge houden, heeft zich met tal van andere aspecten daarvan bezig gehouden. Zo o.a. met abnormale afwijkingen van een der echtelieden (homoseksuali teit en homoseksuale uitspattingen). Wij willen daarover echter niet handelen. Echtscheiding op grond van krank- statigheid van een der partijen heeft de commissie en wij geloven: te recht niet durven aanbevelen. BLUFT over: het vraagstuk van de grote leugen. Het Is duidelijk dat de commissie door haar voorstel van ontbinding van hst huwelijk na twee jaar scheiding van tafel en bed een duidelijke uitweg geboden heeft voor werkelijk kapotte hu welpen. Niettemin zou men moeten vrezen dat als er niets meer gebeurde, de bestaan de praktijk ongestoord door zou gaan. Wat daaraan te doen? Bewijzen van •overspel heeft geen zin. Leidt alleen maar tot meer leugens en onverkwik kelijke verhalen. De commissie zoekt het in een ver traging van de echtscheidingsprocedure. Een echtscheidingsprocedure begint met een verzoeningscomparitie voor de pre sident van de rechtbank. Daarna, als die mislukt, wordt vergunning verleend voor het voeren van een echtscheidings procedure. De commissie wil nu tussen de verzoeningscomparitic en de vergun ning tot procederen een termijn van twee jaren leggen. Dat is dus een rem op de echtschei dingsprocedure. Dat is een behoorlijke tijd voor partijen om af te koelen. En dat is bovendien bevorderlijk aan de be tere procedure van een ontbinding van het huwelijk na twee jaren schelding van tafel en bed. ABBAS WIL OVERLEG D E ALGERIJNSE regering in ballingschap van.Ferhac Abbas heeft toegestemd in officiële vredesonderhandelingen met Frankrijk. Het communiqué waarin dit wordt verklaard is verschenen na weken van zeer voorzichtige voorbereidingen achter de schermen,^ welke overal bet optimisme hebben gewekt dat eindelijk het einde in zicht is van de bloedige Algerijnse oorlog, die zes en ee'i half jaar geleden is begonnen. In regeringskringen in Parijs verwacht men dat de onderhande lingen tegen het einde van de week zullen beginnen in Thonon- les-Bains, een Frans vakantiecentrum vlak bij het meer van Genève. De Algerijnen zouden in Montreux hun hoofdkwartier vestigen. In Franse kringen verwacht men, dat de onderhandelingen zes tot acht weken zullen duren. Indien zij succes zouden hebben, zouden zij bekroond worden door een onderhoud van de Gaulle en de leider van de FLN, Fcrhat Abbas. Tjrai, ontveinzen ous niet dat ook over :T- öit dooridV cornmiKslft voorge3téj- dé systeem wel verschil van me ning zal ontstaan. Het ls trouwens in de Eerste Kamer al gebleken. Maar ook Is daar gebleken dat men in de grond gedachte door de commissie ontwikkeld toch wel de oplossing van hei echt- scheidlngsvraagstuk zag. Het door de commissie voorgestelde systeem brengt mee. dat aan het liegen In echtscheidingsprocedures de aardig heid ontnomen wordt; dat het zonder meer bjj onderling goedvinden cchtschei. den, zoals dat nu plaats vindt, ver dwijnt; dat er een oplossing gevonden wordt voor radicaal gebroken huwelijken zonder dat men het geweten van de rechter overmatig belast en ten slotte dat er een eind komt aan de bevoorde ling van twee samenspannende, onwaar heid sprekende partijen boven de ene partji die door de ander op inferieure wijze .wordt getreiterd. Kort voordat het communiqué aan de perg werd verstrekt, hadden de pre mier van de opstan delingenregering Ferhxt Abbas en zijn ministers van Binnenlandse Zaken en van Voorlich ting, een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Bourguiba van Tunesië. Diens bemiddelend gesprek met pre sident de Gaulle op het kasteel van Rambouillet op 27 februari, was voor een groot deel verantwoordelijk voor het tot stand komen van de onder handelingen. De bekendmaking werd In Tunis voorgelezen aan vijftig journalisten, die met spoed waren opgeroepen om op het voorlichtingsbureau van de Algerijnse regering te verschijnen. Er wordt in gezegd, dat de voorlo pige regering der Algerijnse Republiek in haar vergadering van 16 maart de verschillende ontwikkelingen van de militaire en politieke situatie heeft, be schouwd. De regering heeft kennisge nomen van het officiële communiqué het aan olie en mineralen rijke Saha- ABBAS van de Franse ministerraad van 15 moort, waarin de wens der Franse re gering tot uitdrukking wordt gebracht door middel van een officiële delega tie besprekingen te beginnen over de omstandigheden waaronder de bevol kingsgroepen in Algerije hun recht tot zelfbeschikking zullen uitoefenen, C*R is gezegd in de Eerste Kamer, dat men het minister Beerman als een plus zou aanrekenen als h(j op. deze basis tot een regeling van het echtsoheidingsvraagstuk kwam. Minis ter Beerman heeft gezegd, dat hij zich de moeilijkheden van dit vraagstuk niet ontveinsde en dat ook met het ver schenen van dit „verslag" de zaak nog niet opgelost was. Dat Is natuurlijk zo. Een verslag Is a°ggeen wetsontwerp. Maar de minister heeft ook gezegd, dat hij wel wilde weten hoe men in den lande op dat „verslag" reageert. Voor ons bescheiden part hebben wij dat gedaan. Wjj zijn voor de algemene gedachtengang van het verslag. En ook wij zouden het de minister als een eer toerekenen, indien iijj voor de beëindiging van zjjn ambtsperiode dit moeilijke punt uit onze burgerlijke wetgeving zou heb ben opgelost. De vorige artikelen stonden tn „Trouw" van 14, 15 en 17 maan J.l. 77 77 De voorlopige regering beschouwt dit communiqué als een positieve reac tie op haar verklaring van 16 januari jl„ waarin werd gezegd dat de voor lopige regering, zich bewust van haar verantwoordelijkheid, wat baar betreft bereid Is te onderhandelen met de Franse regering. Te dien einde, zo besluit het com muniqué, heeft de voorlopige rege ring maatregelen genomen om te komen tot een bijeenkomst van of ficiële delegaties van de twee rege ringen. De komende ontmoeting zal het eer ste officiële contact zijn sinds de be sprekingen te Melun van juni 1960 werden afgebroken. Gewoonlijk welingelichte kringen verwachten, dat een delegatie onder leiding van Krim Belkacem, de door de Fransen vijfmaal ter dood veroor deelde, viee-premier en minister van Buitenlandse Zaken in de voorlopige regering. later in deze maand naar Zwitserland zal vertrekken. De Franse delegatie zal, naar ver wacht wordt, onder leiding staan van de minister van Algerije. Joxe. Hoewel aan beide kanten optimisme heerst, worden de moeilijkheden door geen van belde kanten onderschat. Moeilijkheden zijn te verwachten over ragebied cn over garanties voor de circa 1 miljoen Fransen, die thans te midden van de acht miljoen - moslims In Algerije wonen. Vele waarnemers geloven dan ook, dat de onderhandelingen nog lange tijd zullen vergen, ook al zou er binnen kort reeds een oplossing in principe worden gevonden. Enige honderden demonstranten heb ben gisteravond in het Parijse „Quar- tier Latin" slag geleverd met de politie, omdat deze het houden van een pro- testvergadering had verboden. De ver gadering uitgeschreven door de bond van oudstrfjders zou worden toege sproken door de rechtse afgevaardigde uit de Nationale Vergadering Jean- Marie le Pen. Hij was de enige die met een hoofdverwonding naar het zieken huis moest worden gebracht. Na be handeld te zfjn kon hij naar huis terug keren. In drie verschillende straten van de Franse hoofdstad zijn gisteravond en vanmorgen bommen ontploft. Niemand werd gewond. Er werd lichte schade aangericht. De betogers wilden .een demonstratie op touw zetten voor een „Frans Al gerije". (Van onze parlementsredactie) De academische ziekenhuizen Groningen, Leiden en Utrecht en het Wilhelmina-kinderziekenhuis te Utrecht oiogen vanaf 1 januari 1961 een zaaltarief in rekening brengen van 22,75 per verpleegdag. Blijkens ant woorden van de ministers De Pous, C: ,ls, Zijlstra en Van Rooy op vragen vzn het Tweede-Kamerlid Van Lienden Gtrb.) ligt de oorzaak van deze ver hoging in het grote verschil tussen de kostprijs en de verpleegprijs. De bewindslieden hebben daarom besloten de maximumverpleegprijzen van de academische ziekenhuizen in principe vast te stellen op het niveau van de economische kostprijs van me disch vergelijkbare particuliere zie kenhuizen. De prijsaanpassing willen de minis ters geleidelijk doorvoeren. De prijs van 22,79 per 1 januari jl. reikt nog niet tot het maximum. Overwogen wordt op 1 januari 1962 dit maximum bedrag vast te stellen. De tariefverhogingen hebben enige gevolgen voor het ziekenfondsbudget, aidus de bewindslieden. Of dit echter leidt tot een premieverhoging zal af hangen van de stijging van de premie plichtige loonsom. Een globale bere kening heeft aangetoond, dat de extra lasten kunnen worden gedekt door een stijging van deze loonsom met onge veer 0,6 procent. De Amerikaanse minister van Bul tenlandse Zaken, Rusk, zal vandaag in Washington besprekingen voeren met zijn Russische ambtgenoot Gromiko. Gromiko zal worden vergezeld van de ambassadeur in Washington, Men- sjikow en dc permanente afgevaar digde bij de Verenigde Naties Sobolew. Van Amerikaanse zijde nemen de on derministers Bowles en Kohier, en de speciale assistent van Rusk, Bohlon, aan de besprekingen deel. Rusk en Gromiko zullen van ge dachten wisselen over alle problemen dia de z.g. koude oorlog gaande hou den. Het gesprek wordt gehouden op initiatief van Rusk. Geheel onverwacht is vrijdag op 67-jarige leeftijd overleden de heer H. Bonman, geneesheer-directeur van de psychiatrische inrichting „Vo gelenzang" te Bennebroek. De begra fenis vindt plaats dinsdagmiddag 21 maart op de begraafplaats van de stichting, na een rouwdienst in het kerkgebouw, welke te twee uur aan vangt. De heer Bouman. die officier in de Drde van Oranje Nassau-Nassau was, werd in 1939 geneesheer-directeur van „Vogelnzang"; daarvóór was hij als zenuwarts verbonden aan „Den nenoord" te Zuidlaren. jri Y:,-- v j.\ji'.v- ri j-,tT-aft;-VV "J*r' 2 r'y -'rV' -v'C'rr'Ti» :r Y u:-,-' Ar' -.l •-"V-v.'-V;;f* Y'riL.'" ..L, V.: y^r »'-v. Naam ütraat: Wooniïtaatt; Wenst zich ingaande beden te abonneren op bet dagblad Trouw Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Tot 1 april a.a. betaal ik geen abonnementsgeld. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte da Withstraat 25, Rotterdam, Het hoofdbestuur van de Ned. Chr Bond van Overheidspersoneel en de groepsraad rijksbelastingen hebben vanmiddag een aantal voorlichtings vergaderingen voor belasting-ambte naren belegd, in verband met de on rust die onder deze ambtenaren is ont staan over de huns inziens te geringe promotiemogelijkheid en te lage sala riëring van de lagere en middelbare ambtenaren bij de belastingdienst. Vanmiddag werden vergaderingen gehouden in „Esplanade" te Utrecht, „Concordia" te Enschede en „Het Te huis" te Groningen. Volgende week zaterdag worden vergaderingen ge houden in „Pays Bas" te Nijmegen, het Beursgebouw te Rotterdam en Kras- napolsky te Amsterdam. General Cigar keert een onv. kw.div. uit van 8 0,25. Gr. Northern Rv/y. kondigt een onv. kw. div. aan van 0.75. Jones Laughlin Steel declareert een div. van $0.62<'a. McMillan BI. Rw. keert een regelm kw.- dlv. uit van 0.15. PORTUGESE betogers hebben vrij dagavond voor het gebouw van de Amerikaanse ambassade te Lissa bon en voor dat van het Amerikaanse consulaat in Oporto gedemonstreerd in verband met het feit dat de V.S. deze week in de Veiligheidsraad, te zanten met de Sowjet-Unie, voor een ontwerp-resolutie hebben gestemd, die voorzag in het doen instellen van een onderzoek naar de toestand in de Por tugese Westafrikaanse kolonie Angola. De betogers voerden spandoeken mee, waarop stond „Uit de Azoren". Deze leuze werd ook door de demon stranten geroepen. De betogers zon gen het Portugese volkslied. Voor het gebouw van de Amerikaan se ambassade in Lissabon hadden zich verscheidene honderden demonstran ten verzameld, terwijl er ongeveer honderd waren samengekomen voor het Amerikaanse consulaatsgebouw te Oporto. De politie wist de betogers zonder moeilijkheden te verspreiden. De V.S. bezitten, als bekend, op de Azoren een basis ingevolge een over eenkomst, die zij na de tweede we reldoorlog met de Portugese regering hebben gesloten. De Amerikaanse regering heeft in tussen officieel bekendgemaakt, dat zij besloten heeft tot koerswijziging in haar Afrikaanse politiek. Deze wijziging is reeds tweemaal duidelijk gebleken: de eerste keer toen Amerika in de Veiligheidsraad voor een onderzoek naar de Portugese po litiek in Angola stemde, zulks in te- genstelling tot Engeland en Frankrijk, en de tweede keer toen de V.S. voor de resolutie stemden, waarin maat- regelen tegen Zuid-Afrika naar aan leiding van de houding van dit land j ten opzichte van Zuidwest-Afrika werden voorgesteld. De officiële bekendmaking werd gedaan door de woordvoerder van de Amerikaanse V.N.-delegatie, Carpen- tier. Hij zei dat het besluit voor de resolutie inzake Angola te stemmen is genomen na besprekingen tussen de leider van de V.N.-delegatie, Steven son, en autoriteiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister van Buitenlandse Zaken, Rusk, en presi dent Kennedy hebben hun goedkeu ring aan de ja-stem gehecht. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de met Amerika verbonden lan den, waaronder Portugal, geruime tijd van tevoren waren ingelicht dat de V.S. in de Veiligheidsraad voor de drie-landenresolutie over Angola zou den stemmen. De Amerikaanse rege ring nam dit besluit na diepgaand overleg, zo werd gezegd. Daarmee werden de berichten in de Ameri kaanse pers tegengesproken als zou het besluit „overhaast" zijn genomen. AAN de onzekerheid over het lot van de sinds donderdagavond vermiste Amerikaanse straalbommen* werper Douglas B-66. „Destroyer", is gistermiddag om halfzes een einde ge komen, nadat de Texelse kotter TX 48 „Cornelia Maria" in Den Helder een stuk van de vleugel (een landings- flap) van het verongelukte vliegtuig aan de wal had gebracht. Een uit on geveer twintig man bestaande Ame rikaanse onderzoekcommissie heeft de landiagsflap.-geïdentificeerd als' een onderdeel, van het vermiste "vliegtuig. De commissie leidt .uit het vin den van de landingsflap af, dat het toestel geheel vernield moet zijn. De hoop, dat een of meer leden van de drie koppen téllende bemanning het ongeluk .zouden hebben over leefd, is opgegeven. Dit temeer óm dat een volle dag van intensief op- sproingswerk, waaraan veertien vliegtuigen en enkele schepen hebben deelgenomen, geen enkel resultaat heeft opgeleverd. X i De bommenwerper was afkomstig van de Engelse vliegbasis Alconbury en had~ donderdagmiddag een oefen» bombardement op de Vliehors gemaakt. De schipper van dé Texelse kotter, de heer J. Vlaming uit Oosterend, was op weg naar de thuishaven Oude Schild, toen hij gistermiddag op 11,5 mijl noordwest ten noorden van het lichtschip Terschellingerbank een lichtgrijs stuk metaal op de golven zag drijven. De bemanning van de TX48 was op de hoogte van de vermissing, van de bommenwerper en zag gedurende- de thuisreis scherp naar eventuele wrak stukken uit. Toen men het metaaldeel aantrof werd de koers rgerlegd. Men slaagde er in het brokstuk, aan boord te krijgen. Nabij de "haven van Den Helder wachtté' lnrniddels een groepje belangstellenden ongeduldig de aan komst van de kotter af. Onder bén be vonden zich drie Amerikaanse lucht machtofficieren, die op de- vliégbasis Alconbury gelegerd zijn. Captain R. Walker leidde het voorlopig onder zoek. Hij -concludeerde, dat het wrak- sfuk inderdaad van het vermiste toe stel afkomstig is. L Het type Douglas B-66 is namelijk van een tot voor kort In de luchtvaart nog onbekende metaalsoort vervaar digd. Teneinde een meer gedegen on derzoek te kunnen instellen, is hét brokstuk gisteravond' na aankomst fin Den Helder direct naar de vliegbasis Leeuwarden vervoerd. Het wrakstuk is ongeveer drie meter lang en een meter breed. De Amerikaanse onderzoekcommis sie vermoedt, dat de bommenwerper met een zgn. dubbele „flam-out" (een storing in beide motoren tegelijk) te kampen heeft gekeregen. Op de hoog te, waarop het toestel (ongeveer 1650 meter), moet dit fataal zijn geweest. Vandaag is getracht de plaats vast te stellen, waar het toestel in zee Is ge stort. Een Deens vaartuig heeft gemeld, dat het ook wrakstukken van de ver ongelukte bommenwerper heeft opge vist. EEN kleme stonng, die gisterochtend I koude polaire lucht naar Nederland t enwesten van Schotland lag, diepte wordt getransporteerd. Het koufront sterk tut en ontwikkelde zich tot een tvas vanmorgen het gehele land al ge- flinke depressiedie vanmorgen boven passeerd. Naarmate de koude luchtlaag Zuid-Noorwegen aankwam. Aan dedikker wordt, neemt de onstabiliteit achterkant van deze depressie stak op toe, zodat morgen plaatselijk buien het noorden en midden van de Noord- zullen voorkomen. De temperatuur zal zee een noordwesterstorm op, waarmee ongeveer dezelfde zijn als vandaag. De 22-jarige slagerszoon Herman Ven- drïg uit Maarssen heeft vrijdagmid dag na driemaal duiken een kind van twee maanden uit de Vecht gered. Het twee maanden oude zoontje Wim van de familie BakkerAchter berg, was door zijn nichtje, de 17-jarige M. Achterberg, meegenomen naar de stager. Het meisje had de wagen voor de slagerswinkel neerge zet, doch doordat het wegdek enigszins helde, kwam deze vanzelf in beweging, zodat hij in het water verdween. Een huisvrouw, die aan de overkant van het water buiten bezig wa3, zag het ongeluk gebeuren en trachtte door luidkeels roepen de aandacht van de mensen in de slagerswinkel te trekken. Dezen begrepen eerst ntet wat er gaande was, want de wagen was Op de foto: trots toont de slagerszoon het geredde kind. intussen reeds onder water verdwe nen. Toen de slagerszoon echter begreep wat er was gebeurd, dook hij in de Vecht. Na de eerste duik kwam hij boven zonder resultaat. De kinderwagen was gekanteld en lag op zyn kop. Pas bij de derde poging kwam de redder met de jonge drenkeling boven water. Dank zij de snelle redding heeft de baby geen merkbaar nadelige gevolgen on dervonden van de koude onderdompe ling, zo kon even later een arts mede delen, de jonge drenkeling boven, water. Het kind heeft dank zij de snelle redding geen nadelige gevolgen van de onderdompeling ondervonden. (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse haringvloot vaart uit op de dinsdag na Pinksteren, 23 mei (ook wel pinksterdrie genoemd). Als de vangsten op ongeveer 56 graden noorderbreedte meevallen, kan de eer ste Hollandse nieuwe op vrijdagmorgen 26 met, heel vroeg, aan de afslag van IJmuiden of Schevenïngen zijn. Vlaggetjesdag wordt nu in de vis sersplaatsen Vlaardingen, Scheve- ningen en IJmuiden gevierd op za terdag 20 mei. Gedurende de pink sterdagen liggen de schepen dan ge- pavoiseerd in de haven. In Deventer is op 57-jarige leeftijd overleden de heer J. Berghuis, in de jaren van de Duitse bezetting bij velen bekend als „Ome Jan". De heer Berg huis heeft in de oorlogsjaren op vele manieren deelgenomen aan het verzet. De Duitsers veroordeelden hem twee keer bij verstek tot de doodstraf. In 1944 werd dc heer Berghuis vogelvrij verklaard. De heer Berghuis heeft ook aandeel gehad in de hulp aan gestrande gealli eerde piloten. Van officiële Britse en Amerikaanse zijde is hem hiervoor dank gebracht. De overledene is door prins Bernhard persoonlijk onderschei den met de Bronzen Leeuw. Nat. Distillers lb Ch«a. kondigt. o®n oor kw.div. aan van 0.30.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1