Zuid-Afrika Nieuwe moeilijkheden voor Kabinet De Quay VVD. CHUen PvdA Rood-China stopt communestelsel GEVOLG VAN CRISIS IN ECONOMIE tegen ontwerp i A Minister Üfei i «PO toto voor jaar actie van ZO AVO in Moskou heft censuur op Rapporten van diplomaten: OLLENAUER NAAR P.v.d.A.-C0NGRES en in Duitsland op 17 september Geldprijzen, maximaal 50 mille Vierde partij remise De Bilt: weinig verandering Meeste fracties: „Maak noodwet EFFECTIEF' ond NIEUW ONTWERP INGEDIEND DRUK OVERLEG IN BANGKOK V.S. geven Moskou bedenktijd van 24 uur A.-R. Partij belegt deputatenvergadering en andere bijeenkomsten Betoging tegen V.S. in Angola r Wie is er morgen jarig? cadeau! Blijvend GEEN ONTMOETING KENNEDY-GROM IK O PONDERDAG 23 MAART 1961 Directeur- H DL KU1U TWINTIGSTE JAARGANG No. 4865 V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) DE algemene kinderbyslagverzekering, zoals die in een veelbe sproken wetsontwerp is geregeld, is op het ogenblik in de Tweede Kamer niet haalbaar. Dit is komen vast te staan tijdens een vergadering van de bijzondere commissie uit de Tweede Kamer die de mondelinge behandeling van het wets ontwerp voorbereidt. Het kabinet-De Quay staat dus- voor nieuwe moeilijkheden. Van de regeringspartijen verzetten zich met name de WD en de CHU tegen het wetsvoorstel. Aangezien ook de Partij van de Ar beid om welke reden dan <*o4 er tegen is, is al bij voorbaat uitgemaakt, dat de algemene kinderbijslagverzekering een ver loren zaak is. iiiiiiiiiiiiiiiHiiitiiHiiHntiiiiiiinininniHiiiHiiHmiiiniiimiii Tornado biedt u zo'a rijke keus uit leuke geschenken dat u al- tijd een bortewenskunt r j vervuilen. m?. Ingetrokken KVP-partijraad Tekenen iVe Brits verzoek BIJZONDERE AANBIEDING Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tot 1 april 1961 gratis ilotterfiami VGravenhage: Witt» sift Wlthstraat 2». Telc, Postbus 1112 Poatelro No «4519 W" KlacbtentUensi abonnementen 18.3619.30 „ur Zaterdags 17-18 uur Telefoon 115700 Huyg&nspletn I. Telefoon 1834R7 i% m4„a„i Postbus 1091 - Poitgiro No 424887 Klachteodienst IS at)10.30 Telefoon 3S23B9 opuiweg 132 Telef. «70. 382369 Aleldastraal 23 - Telef 85451 Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per wee*. 2.63 pet masmt It SO per kwartaal. Loaae nummera IS cent. Verschijnt da'geljjk^ (Geldig lot vrijdagavond) WEINIG VERANDERING Veel bewolking, maar geen regen van betekenis, Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.35 Maan op: 11.21 Onder: 18.59 Onder: 2.28 Voile maan: 3.4!» yUID-AFRIKA trekt zich terug uit het Britse gemenebest. Dr. Verwoerd heeft verklaard dat dit een overwinning voor Zuid-Afrika was. Een grote menig te begroette hem en zijn politiek met het zingen van psalmen. Inmiddels waren eiders bianken en zwarten aan het vechten. En de politie had tevoren een aantal ieidende Ban- toe's gearresteerd. -it JIJ vinden dit een diep-tragische out* wikkeling. Zuid-Airika raakt hoe langer hoe meer in het isolement. En de aan het bewind zijnde politici zeggen dat nog mooi te vinden ooit. Dat psalm gezang, hoe oprecht gemeend het moge zjjn, verbindt hier het Christendom aan een politiek die de toets daarvan niet jan doorstaan. Wij vinden dat verschrikkelijk. Zuid- Afrika zou het iand moeten zQn dat de vreedzame coëxistentie van blank en zwart tot werkelijkheid bracht. Dat wil zeggen: verzoening van blank en zwart. Dat wil zeggen: vrijheid en geen dicta tuur van de een over de ander. r;N kan er oog voor hebben dat mets niet zo maar in één kiap zwarten en blanken voiledig gelijke staatkundige rechten kan geven. De politieke oplos- ging zou wel eens gecompliceerder moe ten rijn dan een westerse democratie biedt Kaar de rassenwaan die bij de ont vangst van Verwoerd zo duidelijk bij de bianken tot uiting kwam, is het zorg wekkendst van alles. Want die sluit de mogelijkheid tot een broederlijk samen leven af. De Zuid-Afrikaanse politiek gaat ook dwars tegen de ontwikkelingslijn der historie, zoals die overal in de wereld aan het licht treedt, in. Daarom is zij tot mislukken gedoemd. De politieke suprematie van het blanke ras heeft afgedaan. Zij wordt door de wereld bevolking als geheel niet meer aan vaard. Het is duidelijk dat de uitzonde ringspositie die Zuid-Afrika hier voor rich self wil scheppen, ten slotte niet ml worden geduld door de rest van de wereld. Ec daarom ook had de Zuid-Afrikaanse ""regering béter - gedaan haar beleidslijn om te bulgen. Wat er nu gebeurt kan alleen maar tot rampspoed lelden. ,1 kinderbijslag/ erzekering' maakt geen kanisin kamer i Advertentie Hedenmiddag heeft minister Kiom- Pê in aanwezigheid van haar collega minister Korthals en de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. dr. E, G. Kprtenhorst de Keukenhof in Eisse ge opend. De minister voor Maatschappelijk Werk werd door de voorzitter van de Keukenhof, mr. Th. ,M- J. de Graal naar het nieuwe tneehuis achter in de reeds ten dele bloeiende lusthof bege leid. In dit theehuis was een „schilderij" van voorjaarsbloemen; gevat in een lijst van twee bij drie meter aange bracht. Met een eenvoudige handbe weging verwijderde minister Klompê een beschuttend doek. De voorzitter van de Duitse sociaal democratische partij, Ollenauer, komt vandaag naar Rotterdam, om er het congres van de Party van de Arbeid bij te wonen. Drie Duitse gratiën afkomstig uit de Duitse bloemenstad Rheydt flaneerden en poseerden in Hol lands bloementuin, de internationaal vermaarde Keukenhof. Op 17 september zullen verkiezin gen worden gehouden voor de West- duitse Bondsdag. De zittingsperiode van vier jaar van de huidige Bonds- dag zal dan zijn geëindigd. Dit heeft het bureau van de president Eübke gisteren bekendgemaakt. Natuurlijk heeft men woensdag In de commissie de vergadering werd ook door enkele bewindslieden bijge woond uitvoerig gesproken over wat er wei kan ebenren, om aan de ver langens van de KVP tegemoet te ko men. De meeste fracties zijn voor een effectief maken van de Noodwet Kleine Zelfstandigen. Deze regelt de kinderbijslag vanaf het derde kind van die zelfstandigen -welke een mini maal inkomen hebben. Het is niet zo, dat men deze nood wet zonder meer wil overnemen. Er zal behoorlijk aan gedokterd moe ten worden. Maar ook hier schijnen er moeilijkheden bij de WD te lig gen, die de inkomensgrens voor de kinderbijslag aan zelfstandigen op 8.000,- zou willen stellen. De KVP vindt, dat de kinderbijslag zo in de sfeer van -rmenzorg wordt getrok ken. Naar wij vernemen, is het geens zins zo, dat de liberalen niet verder dan 8.000,- zouden willen gaan. Er z(jn verschillende voorstellen be sproken. Zo kwam van protestantse zyde de idee, een trapsgewijze inko mensgrens aan te brengen, al naar ge lang het aantal kinderen. Maar hoe dan ook, een voorstel zal van de re gering moeten komen. Het is niet doenlijk, dat de Kamer, terwijl het wetsontwerp algemene kinderbijslag- verzekering nog op tafel ligt, zich -eeds uitvoerig gaat bezighouden met een andere regeling Het aanvankelijke ontwerp zal eerst moeten worden ingetrokken. Of dat zal gebeuren, hangt af van de bespre king, die vrijdag in het kabinet wordt gehouden. Minister Van Rooy, de eerst-verantwoordelijke bewindsman voor de kinderbijslagverzekering, heeft zich gisteren georiënteerd. Hij kent nu de standpunten van de Kamer in de tails. Staatssecretaris Van den Berge, die de bespreking eveneens bijwoonde, heeft daar nog eens uitvoerig uiteen gezet, hoe de noodwet eigenlijk in el kaar zit, welke rechtsgronden het aan vankelijke wetsontwerp heeft en wel ke bezwaren er bestaan tegen bekos tiging van dit soort volksverzekeringen uit de algemene middelen. Volgens diplomatieke rapporten uit communistisch-China, die in Eonden zijn ontvangen, worden de communis- iisch-Chinese werkgemeenschappen, le zogenaamde communes, op het ogenblik zo ingrijpend „aangepast", i.at men het instituut bijkans niet meer herkent. De rode leiders te Pe king zouden hebben besloten om gelei delijk terug te gaan naar het systeem der collectieve boerenbedrijven. Van officiële zijde blijven de „com munes" de trots van communistisch- China uitmaken. De belangrijkheid van het systeem zou echter snei afne men, aldus de rapporten. Geallieerde en neutrale diplomaten achter het „bamboe-gordijn" meen den, dat de economische achteruitgang van grote invloed is geweest op de be slissing van de communistisch-Chine- se leiders. Het terugbrengen van de produktiecijfers, de gedwongen terug keer van enige tientallen miljoenen mensen van de steden en industriecen tra naar het platteland, en de nood zaak om in het buitenland graan te ko- j pen teneinde de, dreigende hongers- I nood af te wenden, werden beschouwd »ls even zovele tekenen aan de wand. Uit de rapporten bleek, dat de com munes waarschijnlijk zullen blijven j bestaan ais administratieve centra, j In communistisch-China bestaan op het ogenblik naar schatting een 25.000 Swart was een van de grote animators in de Oranjevoorhoede. Keer op keer glipte hij langs zijn bewaker om met een goede voorzet een doelrjjpe kans te scheppen. Aldus won Nederland gis teravond de voetbalwedstrijd tegen België met 62. Zie voor verslag pag. 3. (Advertentie ,et vat» jtteo1"* |jostbu* Volgens de ministers Beerman en Cais moet (V: mogelijkheid worden Interessant is, dat vrijdag en zater dag de KVP-partijraad vergadert. Een van de verkiezingspunten van de KVP in 1959 - en ook reeds daarvoor was namelijk de invoering van de al gemene kinderbijslagverzekering. Nu deze al haast zeker van de baan is, zal het bijzonde- belangrijk zijn, te weten, hoe in de KVP wordt gerea geerd. Van deze reacties zal het namelijk afhangen ,in hoeverre de KVP nog prijs stelt op het voortduren van de be staande regeringscombinatie. De militaire commissie van de Zuid- oost-Aziatische Verdragsorganisatie (ZOAVO) is gisteren te Bangkok in spoedzitting bijeengekomen ter bespre king van de toestand in Laos. De be sloten conferentie, welke dient tot voorbereiding van de ministersconfe rentie welke maandag a.s. begint, zal drie dagen in beslag nemen. De militaire commissie bereidt mi litaire maatregelen tegen communist! sche agressie voor, „in het licht van de jongste ontwikkelingen in Laos", al dus deelde een ZOAYO-staffunctiona- ris mede. Volgens Amerikaanse be richten hebben de Ver. Staten een plan klaar liggen voor een ingrijpen De Amerikaanse luchtmacht heeft een witte verf samengesteld, die vlieg tuigen beschermt tegen de hitte van kernontploffingen. HET Centraal Comité van de Anti- Revolutionaire Partij is gereed gekomen met de behandeling van het ontwerp Beginsel- en Algemeen Staat kundig Program. Een aantal door kies verenigingen en andere partijorganen ingediende amendementen is over genomen. Het Centraal Comité heeft ter ver dere behandeling een bijeenkomst van het Party Convent op zaterdag 29 april a.s. te Utrecht uitgeschreven. Dit Con vent zal, gezien de aard van zijn werk zaamheden, een huishoudelijk karakter dragen. De Deputatenvergadering van de ARP is tegen zaterdag 10 juni bijeen geroepen om het herziene program vast te stellen. Ook heeft het Centraal Comité be sloten de sinds 1956 regelmatig gehou den contactconferenties met personen uit diverse sectoren van de samen leving in 1961 voort te zetten. Op 6 mei heeft een contactconferen tie met vertegenwoordigers uit de agrarische sector plaats te Paterswolde, Het lid van de a.-r. Tweede-Kamer fractie, de heer A. W. Biewenga Wzn. hoopt de conferentie in te leiden. Voorts is op 19 mei een contact conferentie met bestuurders van de christelijke vakbeweging belegd. Deze conferentie zal worden gehouden te Utrecht. De besprekingen worden in geleid door prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Ten slotte, aidus deelt het Centraal Comité mede, is het de bedoeling, dat in september de uitgestelde contact van de ZOAVO in Laos voor het ge val de toestand in dat land zich niet door vreedzame middelen laat regelen. Laos vait onder het verarvtwoorde- lijkheidsgebied van de ZOAVO, doch tot dusver heeft deze organisatie zich min of meer afzijdig gehouden van de ontwikkelingen in dat land. De militaire commissie wordt ge vormd door officieren uit de VS, En geland, Frankrijk, Australië, Nieuw Zeeland, Thailand, Pakistan en de Filippijnen. Volgens hoge Amerikaanse functio narissen in Washington, heeft presi dent Kennedy de Russen 24 - be denktijd gegeven over een Brits ver zoek aan Moskou orm in te stemmen met de samenstelling van een neu trale commissie tot oplossing van de problemen in Laos. Kenendy heeft zijn steun gegeven aan het Britse verzoek en voorts de Russen laten weten, dat, als zij geen zin hebben in eerlijke onderhandeling gen, de V.S. zich diepgaand zullen mengen in de problemen van Laos, Vandaag wordt een officiële verkla ring verwacht van Kennedy over de situatie in Laos. Volgens Amerikaanse waarnemers hangt het van de Russische reactie af wat voor verklaring Kennedy zal afleggen. De Amerikaanse vice-president, Johnson, had kort tevoren tegenover leidende senatoren verklaard, dat de V.S. niet zullen toestaan dat Laos door het communisme wordt verzwolgen. President Kennedy van de V.S. is benoemd tot ere-gouverneur van de Zoeni-Indianen. Hij heeft de naam a-chi-ya-la-to-pa gekregen. Dat be tekent zoveel als „de zeer wijze, machtige en vooraanstaande". van het middelbaar, voorbereidend hoger en kweekschoolonderwüs zal worden gehouden. Mr. J. J. Hangel broek, secretaris van de Unie en de Schoolraad voor de „School met de conferentie met docenten uit de wereldBybel", zal hier het gesprek Inleiden. geschapen, de prijzen van sportprijs- vragen en van andere grote loterijen in geld uit te keren. Het maximum voor de voetbaltoto moet op 1 50.000 worden gesteld. Ze stellen dit voor in een nieuw wetsontwerp tot wijziging van de Loterij wet, dat inmiddels bij de Tweede Kamer is ingediend. Zoals men weet, is een vorig ontwerp door de Eerste Kamer verworpen. Voor het overige willen de be windslieden de tegenwoordige toto- praktijk op het ogenblik voorlopig bestendigen. Ze denken daarbij aan een termijn van vier jaar; in het wetsontwerp zijn de bepalingen die het verworpen voorstel inzake deze kwestie bevatte, overgenomen, ter wijl er by wordt gezegd, dat ze ver vallen op 31 december 1964. Intussen zal de ervaring kunnen uitwijzen, of en in hoeverre er aanleiding toe is, by het treffen van een definitie ve regeling wijzigingen aan te bren gen. Overigens vinden de ministers de tegenwoordige situatie niet bevredi gend. Draagt de regeling voor de voet balpools dus een voorlopig karakter voor loterijen en puzzels stellen de twee regeerders een meer blijvende regeling voor, al kunnen ook deze punten nog in een algemene herzie ning van de Loterij-wet daarover straks worden betrokken. Wat het verworpen wetsontwerp aan bepalin gen bevat over buitenlandse loterijen, voetbalpools enz. en ten aanzien van binnenlandse prijsvragen en puzzels die met loterijen nauw verwant zijn, is ook in het nieuwe ontwerp over genomen. Inmiddels heblen de ministers de commissie-Wiarda gevraagd, alsnog gevolg te geven aan het verzoek, „het gehele vraagstuk van de loterijen en de daaraan verwante activiteiten in beschouwing te nemen" en daarover van advies te dienen. communes, waarin totaal ongeveer 500 miljoen mensen te werk gesteld zijn. De door diplomaten aangekondigde „aanpassing" betekent in feite een geweldige reorganisatie van het econo mische bestel. Alles wijst er echter op, dat het proces zonder opzien te baren zal worden uitgevoerd teneinde te voorkomen, dat publiekelijk een mislukking van het systeem moet worden toegegeven. De perschef van de Russische rege ring, Charlamow, heeft op een pers conferentie voor buitenlandse journa listen in Moskou meegedeeld, dat de censuur op de berichtgeving naar het buitenland met onmiddellijke ingang is opgeheven. De correspondenten kun nen voortaan, onverschillig uit welke plaats in de Sowjet-Unie, vrijelijk be richten doorgeven aan hun bladen of persbureaus, aldus Charlamow, Deze bekendmaking betekent het einde van de perscensuur voor bui tenlandse journalisten, die 43 jaar heeft geduurd. De correspondenten moeten nog wel kopieën van hun berichten bewaren om eventueel naderhand te tonen aan het directoraat-generaal voor de pers. Of nu ook telexverbindingen in kantoren van buitenlandse correspon denten mogen worden aangebracht, is nog niet zeker. Charlamow verklaarde desgevraagd dat dit een zaak is die te zijner tijd zal worden beslist. De vierde partij van het schaaktoer nooi om de wereldtitel tussen Tal en Botwinnik is vanmorgen ia remise ge registreerd. Tal vroeg remise bij-de hervatting van de party bij de 43ste zet, waar de party gistéren werd afgebroken. De perschef van het Witte Huis, Sa linger, heeft de geruchten tegenge sproken, dat Kennedy de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gro- raiko, zou hebben uitgenodigd voor be sprekingen. Salinger verklaarde, dat een dergelijke invitatie zelfs niet wordt overwogen. In New Vork is vernomen, dat Gromiko zaterdag naar Moskou terugkeert. Gromiko heeft woensdag met de Amerikaanse VN-afgevaardigde, Ste venson, een gesprek gehad over de ontwapening, waarbij ook de Russi sche VN-gedelegeerde, Zorin, tegen woordig was. Enkele honderden Europeanen en Afrikanen hebben woensdagmiddag voor het Amerikaanse consulaat-gene raal in Loeanda, de hoofdstad van de Portugese kolonie Angola, gedemon streerd uit protest tegen de Amerikaan se steun aan een besluit van de Veilig heidsraad, een onderzoek in te stellen naar de toestanden in Angola. De betoging had een ordelijk verloop. Aan de flank van een hoge-drukge- bied, waarvan de kern bij Ierland ligt, voerden westelijke winden gisteren zachtere en vochtige lucht ons land binnen. Ten gevolge hiervan kwam in de afgelopen nacht geen nachtvorst meer voor. Langs de poolcirkel trekken depressies van Zuid-Groenland via IJs land naar Scandinavië. Ze veroorzaken nu en dan een toeneming van de weste lijke wind op de Noordzee. Morgen zal de wind ook in ons land wat toenemen. De aanvoer van tamelijk zachte lucht houdt daarbij aan. In deze lucht komt veel bewolking voor, maar geen regen van betekenis. Naam.: Straat: WomttUtaU: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Tronw Betaling za) geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Tot 1 april a.s. betaal ik geen abonnementsgeld. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 25, Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1