V.S. doen beroep op premier Rusland moet Ervaringen van Nederlandse verpleegster in Jordanië moet voor maandag antwoorden 1 Draag de macht over aan een mon Kernstop-plan van VS. niet aanvaardbaar Aanklacht tegen Sowjet-afgezant V.N. ingetrokken Kennedy lijdt nederlaag Man (72) Mt vrouw en mm Ex-ambtenaar verduisterde-, '—accu's: eis drie maanden De Bilt: aanhoudend droog 1/ i r SFr v^x'sjs,.» iunen> Kennedy in actie Jacht op terroristen in Angola Russisch regeringsblad Izwestia Amerikaans subsidie voor prof. Bottelier Verlichting van het regime gevraagd RfiflT .boobgraveh a Oar.AZif k Iw?rP2j Om de Nederlandse damtitel ZATERDAG 25 MAART 1901 S^t\Tër^^0~ 362565 Directeur: H. UbJ HUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4867 r HE Amerikaanse president, Kennedy, heeft premier Neh roe van India verzocht behulp zaam te zijn bjj het tot stanc brengen van een staking van het vuren in Laos, Volgens een ver klaring van het Witte Huis wordt het aan Nehroe overgelaten welke middelen hij wil gebruiken om zyn doel te bereiken. Volgens diplomatieke woord voerders zal Nehroe misschien Moskou langs diplomatieke kana len polsen voor een gunstig ant woord op de voorstellen die Engeland en Amerika in een ge zamenlijke nota aan Rusland hebben gedaan. Maandag Resolutie BLIJFT GROMIKO NOG IN Y.S.? MANIFEST AAN GENERAAL FRANCO: De izwestia, het orgaan van de Russische regering, heeft giste ren verklaard dat de jongste voorstellen van de VS op de Ge- neefse conferentie inzake een verbod op het nemen van proe ven met kernwapens „geen aan vaardbare basis vormen voor een succesvolle voltooiing van de on derhandelingen". BIJZONDERE AANBIEDING Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tot 1 april 1961 gratis Sombere schaduw Aardbevingen in Zuid- ïtalië: geen schade Ook voor klem-metaal winstdeling toegestaan DRAMA IN AMSTERDAM ORGELS en PIANO 'S Degrelle in Italië? Grote schade oiftfh 8ALFW£ö TEL0 Z9Ö7A341 LEEFTIJDSGRENS VOOR NACHTWAKERS HOGER Snelste camera ter wereld Rotterdam* V-Gravenhase; Witte at Wlthjtran 25. Texet 2i37na uit Pcatbu. 1X12. Postgiro Na «451# U ^eKl^^r/^oo1»8!^0 aUf' AXeidastraat 23 Telef 65451 Dordrecht; Schiedam: UJ,aJ. AbonnenaentsprUa ei cent pei week f 265 ne* matMiü mm per kwartaal. Lo*s« nummer» 15" «at' J (Geldie tot zaterdagavond) NU EN DAN OPKLARINGEN Droog weer met nu en dan opklaringen. Zwakke tot matige westelijke wind. Weinig v iandering in tempe ratuur. Morgen zon op: 6.30 Maan op: 13.08 Onder: 19.02 Onder: 3.56 Hootdreflacieur: Ur AH J S BKUINió SI -Hf |-j|E Amerikaanse president Kennedy is de laatste dagen wei „in het nieuws". In de eerste plaats wel door zijn dras tisch plan tot hulpverlening aan de min der ontwikkelde landen. 1 pet. van het nationaal inkomen wil hij bestemmen voor de hulp. Bovendien vraagt hij dat de tien landen die zijn betrokken bjj de organisatie voor ontwikkelingshulp zich daarbij zullen aansluiten. Tot die landen behoort ook Nederland. Een conferentie zal op 27 maart te Londen beginnen waar over dit plan zal worden gesproken. Het behoeft geen betoog dat wig deze gedachte van President Kennedy van harte toejuichen. Wij hebben er in de laatste maanden van het vorige jaar uit. voerig over geschreven, naar aanleiding van een rede van de heer Biesheuvel en sommiger kritiek daarop. De heer Blesheuvel had nl. ook gepleit in overeenstemming met de idee van de Novib - om 1 pet. van ons nationaal inkomen voor de minder ontwikkelde ge bieden t« bestemmen. En in de Kamer 1# het o.m. van a.r. zijde ook krachtig naar voren gebracht. TTET gaat niet alleen om geld, maar eokom mensen beschikbaar te stel len om de bevolking der minder ontwik- heldé gebieden op allerlei terrein bijstand t« verlenen. President Kennedy heeft daartoe de idee van een „vredesleger" gelanceerd, waarvoor hij vrijwilligers op riep niet om goed betaalde baantjes in een minder ontwikkeld gebied te aan- vaardetb maar om In alle eenvoud, zon der nxeer verlangen dan voedsel en dekking en dus zo weinig mogeiyk con trasterend met het welvaartspeil der desbetreffende bevolking de taak van het verlenen van bijstand op zich te nemen. Een voortreffelijk plan lijkt het ons. Wij hopen dat de hulp aan minder ont wikkelde gebieden op deze wijze goed vsa'de grond 2al komen. Het la trou wens de hoogste tijd. De Kussen zjjn er allang zeer systematisch mee bezig. Nehroe bemiddelaar in kwestie Laos? OVER de Russen gesproken, ook op ander gebied is Kennedy in actie ge komen. De burgeroorlog in het neutrale Laos wordt door de Russen begunstigd. Op de manier zoais het Indertijd in Korea ge beurde. Kennedy is kennebjk niet van plan om Laos zonder meer aan het 'tnnra- nisme uit te leveren. Het is duia. .:jk dat hjj bezig is militaire bijstand te verle tten aan het niet-com murüstische be wind. Verschillende militaire activiteiten wjjzen daarop. Groot-Brittannlë heeft de Russen ultge. cotügd om mee te werken aan een con ferentie over Laos op basts van een reëels wapenstilstand in dat land. Het gaat er nu dus om of wij een nieuwe Korea-oorlog zullen krijgen, nu flaa een Laos-oorlog, of niet. Wïf gaan spannende dagen tegemoet J.\ Strafexpedities van de Portugese strijdkrachten zijn thans bezig de ben den op te sporen in de bergstreken rondom Foencoje en Cauda in Angola. Twee grote benden zouden zijn omsin geld, maar de betrekkelijk kleine een heden regeringstroepen wachten op versterkingen voordat tot de aanval kan worden overgegaan. Tweehonderd Afrikaanse terroristen werden reeds eerder tijdens de zuiveringsacties door valscherm troepen gevangen genomen. In Loeanda hebben opnieuw anti- Amerikaanse relletjes plaatsgehad. Het doelwit van de demonstranten, wier woede ontstoken ts door de plotselinge wending van de Amerikaanse politiek ten aanzien van Angola, is het cen trum van de Amerikaanse Evangeli sche Zending. De betogers riep „Weg met Stevenson en zijn bende" en -wier pen stenen. .Holden Roberto, leider van een na tionalistische herweging in Angola, heeft op een persconferentie in Leo poïdstad gezegd, dat Portugese troe pen vorige maand In Angola in drte dagen tijds 1500 mensen hebben ge dood, nadat er gedemonstreerd was tegen de deportatie van politieke ge vangenen. Premier Chroestsjew is in Moskou teruggekeerd, een dig nadat de Britse nota is aangeboden, waarin een beroep wordt gedaan op de Russische rege ring, alle steun te verlenen, om een staken van. het vuren in Laos te be werkstelligen. In diplomatieke leringen meent men, dat de plotselinge terugkeer van Chroestsjew, die een inspectie reis maakte door de landbouwgebie den in Siberië, inhoudt dat de Brit studie zal worden se nota spoedig in genomen. Volgens diplomatieke kringen in Bangkok beeft Engeland aan d» Rus- scheregering medegedeeld, dat rij maandag op hét Brits» voorstel om ae vrede in Laos te herstellen beeft ge antwoord, de ministerraad van de ZOAVO, de Zuidoogtariaüsche Ver- dragsorganisatie, die maandag in Bang kok bijeenkomt, zich over een optre den door de ZOAVO in Laos zal be raden. De militaire adviseurs, van de ZOAVO, die drie dagen lang in be sloten vergaderingen bijeen zijn ge weest, zouden ondermeer de mogelijk heid hebben overwogen een actie te beginnen om de gevechten in Laos te doen beperken tot de bergachtige ge bieden, waardoor aan de communisten de gelegenheid zou -worden ontnomen over de uit strategisch oogpunt be langrijke vlakten van de Mekong ri vier door te breken. Intussen gaan de Ver. Staten door met het versterken van hun strijd krachten in Zuidoost-Azië. Kennedy heeft gisteren uitvoerig- over de toe stand in Laos gesproken met zijn mi litaire adviseurs. De Indische delegatie bij de VJN. zal een resolutie over de crisis in Laos in dienen. Dit heeft de Indische minister van Defensie, Menon, meegedeeld. Hü zei, dat de internationale wapenstil standscommissie naar zijn oordeel de beste maatregel is om de crisis te be zweren. E Nederlandse verpleeg ster mejuffrouw Joop iBronsema uit Arn hem werkt thans ruin een jaar onder de vluch telingen in Jordanië. Zij maak' deel uit van een groep, die onde, auspiciën van het bekende „Th- Save the Children Fund" (Lon den) probeert de onvoorstelba re nood die in het bijzonde- op hygiënisch gebied heerst - te lenigen. De uitzending van zus ter Bronsema is mogelijk ge maakt, dank zij een bedrag, dai het Nederlands Comité voor Kin derpostzegels beschikbaar heeft gesteld. Zuster Bronsema, die aanvan kelijk voor uitzending naar Zuid Korea bestemd was, heeft in eer aantal brieven haar ervaringen ir Jordanië beschreven. Met volledige Instemming va< zuster Bronsema en het Comité voor Kinderpostzegels publice ren wij in dit nummer het eer ste van een serie van drie arti kelen, waarin de belangwekkend ste passages uit' haar briever- zijn samengevat. Deze correspondentie geeft een duidelijk beeld van de voor onze westerse wereld onvoorstelbare omstandigheden, waaronder de vele vluchtelingen in dit deel van het Nabije Oosten leven en voor al van de onkunde op het gebied van eenvoudige kinderhygiëne. uit Groningen, heeft het «teedr* als tiaar Ideaal gelen haar krachten te wijden aan kinder gezondheidszorg in onderontwik- - kelde gebieden. ZU 'kreeg baar opleiding als verpleegster in het Bronovc-ziekenhuis te Den Haag. was wijkverpleegster in de ach terbuurten van Liverpool (waar Florence Nightingale haar ar beid begon), deed ervaringen op Als je itï de vakantie gaat kamperen, is hei wat gemakkelijker als je weet hoe lekker je zelf je eten kunt klaarmaken. Van dit standpunt ping de leraar alge meen vormend onderwijs, de heer W. v. d. Veer te Hilversum, ook uit toen hij op het idee kwam voor een les in voe- houdschool hebben de leerlingen van de dr. A. F. Philipsschool een demon stratie gehouden, waarbij niet - alleen voor lekkere hapjes werd gezorgd, maar ook nog heel andere aspecten naar voren kwamen. De leerlingen van de dr. A, F, Philips worden hier „gevoerd" dingsleer op de technische schoolIn door de kooksters van de gerechten, nl. samenwerking met de christelijke huis-' de leerlingen van de chr. huishoudschool. ZUSTER JOOP BRONSEMA Als moderne Florence Night ingale in Jordanië in het sanatorium voor t.Sx.c.-be- strijdmg-' in Moatanh", -<Ztvitser- lana) -en in bet óude^ maar bë- roemde hospitaal (Hdpltaï ;Can aal). im'Gênève. Voof Jhaar uit zending naar Jordanië was zij verbonden aan hetDlakonessen- - ziekenhuis in Arnhem, dat baar arbeid in den vreemde steunt, omdat zij door dit centrum is ge adopteerd. De foto's, die baar brieven illustreren, zijn door haar zelf gemaakt Van de zijde van de Sowjetdelegatie in New York is vernomen, dat de Rus- ische minister van Buitenlandse Za ken, Gromiko, zijn vertrek uit New York heeftuitgesteld. Aanvankelijk zou hij morgen naar de Sowjetunie te rugkeren. Thans is het niet zeker of hü aanwezig zal zijn bij de opening van de zitting van de raad van het Pact van Warschau, die maandag in Moskou wordt gehouden. De reden van het .uitstel is niet be kend. Evenmin weet men of Gromiko nogmaals in Washington besprekingen zal voeren over de kwestie Laos. Naam: Straat: Woonplaat». Wend zicb ingaande beden te abonneren op het dagblad Trouw Betaling zal geschieden pei weet (61 cent) pet kwartaal (7JI3) Tot 1 april a.«. betaal ik geen abonnementsgeld U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de HMhstioou 25, Rotterdam, Volgens Michailow, de corres pondent van het blad in Geneve, blijken de Amerikaanse voorstel len bij een nauwkeurige bestude ring een herhaling van vroegere Amerikaanse opvattingen, welke onaanvaardbaar waren voor de Sowjet-Unie. Deze uitspraak schijnt te duiden op een verwerping van de voorstel len door Moskou, of althans de in leiding te zijn van een langdurige en vastberaden poging om de voor stellen naar de zin van het Kremlin te wijzigen. De veroordeling van de conferentie door de Izwestia, heeft reeds een som bere schaduw over de conferentie ge worpen, in de conferentiezaal heeft de Rus Tsarapkin tot nu toe nog geen commentaar geleverd. Volgens Westelijke diplomaten zijn Engeland en de Verenigde Staten nog steeds* van plan om ongeschokt en met geduld voor te. gaan om hun vaste ver langen te demonstreren naar een ver drag, dat geen ontduiking zal toelaten. Als Moskou blijft staan op zijn wei gering, een verdrag met inspectie-clau sules te ondertekenen,, dan zouden de twee westelijke mogendheden hun po gingen aan de wereld kunnen voorleg gen en, het; publiek een oordeel laten vellen. Dit zbü kunnen gebeuren voor het forum van de Verenigde Naties. ■- i De Amerikaanse National Institutes of Health hebben aan prof. dr. C. J. F. Bëttcher, hoogleraar in de fysische scheikunde aan de rijksuniversiteit te Leiden, een subsidie gegeven van bijna een half miljoen gulden. Dit bedrag is bestemd voor de sa lariëring van acht medewerkers ge durende vyf jaar en voor de aanschaf fing van apparaten ten behoeve van prof. Böttchers onderzoek naar de oorzaken van. de artherosclerose en rónonair trombose. Prof. Böttcher ont vangt ook van de Nederlandse Orga nisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en van de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk On derzoek subsidies voor dit'doel. Een Amerikaanse districtsrechter heeft gisteren op aanbeveling van de Amerikaanse minister van Justitie, Robert Kennedy, de aanklachten we gens spionage tegen de Sowjet-gedele- geerde bii de V. N., Melek, laten ver vallen. Dit op voorwaarde, dat Melek voor 17 april de V. S. zai verlaten. De Italiaanse steden Messina en Reggio Calabria .jjn gisteren opge schrikt door een reeks aardbevingen die wel paniek, maar geen schade ver oorzaakt hebben. De aardbevingen volgden op een maand van activiteit van de vulkaan de Etna. In Messina en Eeggio Cala bria renden de mensen de straten oo, maar afgezien van het scheuren van muren en het springen van ruiten, de den zich geen incidenten voor. Rechtse opposanten hebben vandaag een beroep gedaan op generaal Franco om zijn regime te verlichten en de macht over te dragen san, een no. narchie onder de Spaanss troonprete deiit Don Jnan. De Union Espanola, een ondergrondse groep christen-democraten,monarchis ten en conservatieve rcpubllekeinen hebbenaan Franco een .manifest ge- zonden, waarin wonrdt gêvriMtgd om persvrijheid, het recht'yam Vereniging, maatregelen om de wettelijke rechten van de bevolking te garanderen en een programma om te komett. tot economi sche stabiliteit voor het land. Het laatste zou moeten gebeuren door het aantrekken van buitenlands kapitaal. Het zou de toetreding van Spanje tot de gemeenschappelijke markt mogelijk moeten maken. Volgens het manifest moeten deze maatregelen worden uitgevoerd in een overgangsperiode, waarna Franco zijn regime zou moeten overdragen aan een monarchie. Het manifest was niet getekend, maar een zegsman van de Union Espa- nola heeft toegegeven, dat het van het verbond afkomstig is. Alle leden van de regering en alle vooraanstaande burgerlijke, militaire en kerkelijke autoriteiten zouden een exemplaar krijgen. In het manifest staat, dat het gevaar van communisme in Spanje groeit, naarmate de huidige situatie blijft be staan. Ook het buitenland zou volgens het de opsteliers van het manifest gaar ne zien dat het huidige autocratische systeem zonder schokken zou worden omgevormd tot een politiek stabiel systeem. President Kennedy heeft zijn eerste ernstige nederlaag sinds zijn benoe ming geleden. Het Huis van Afgevaar digden verwierp met één stem meer derheid 186 tegen 185 stemmen een wetsontwerp dat beoogde ca. 3,8 miljoen arbeiders meer dan thans van de wet'op het minimumloon te laten profiteren. De regering had vergeefs getracht het ontwerp door amendementen meer aanvaardbaar te maken. Niettemin stemden alle republikeinen en onge veer veertig democratische afgevaar digden uit de zuidelijke staten tegen. Het Huis nam met 206 tegen 162 stemmen een ontwerp van.de republi kein Ayres aan dat aanzienlijk minder ver gaat dan het voorstel van Kennedy. (Van een onzer redacteuren) H et College van Rifksbemiddelaars heeft de Vakraa-d voor de kleine me taalnijverheid gemachtigd onder be paalde voorwaarden aan de werkgevers tn deze, bedrijfstak toeptraSaningte verlenen voor ultkertng uit de winst aan het personeel tot een maximum yah.8 procent van het jaarloon. Hier mee&r één einde gekomen aan de reeds jarmbesrtaande ontevredenheid over het feit, dat aan de werknemers in de grote metaalindustrie wel een uitke ring uit de winst mocht worden ver strekt, maar aan het personeel In de klein-metaal niet. (Van een onzer verslaggevers) Een afschuwelijk misdrijf heeft zich in de loop van gisteren afgespeeld in de rustige. Bonalrestraat in Amster dam: de 72-jarige ex-feapper G. A. de G. wurgde in de morgen zijn 73-jarige echtgenote mevr. C. F. L. O. de G.— O. en sloeg 's avonds tegen zes uur zijn 41-jarige licht debiele zoon G< de G., een loopjongen, toen deze thuis kwam, met een hamer dood. De politie, gewaarschuwd door omwonenden, kreeg op bellen geen gehoor: men constateerde dat half :n de gang, half in de kamer een man lag. Dit bleek later de zoon te rijn. Aan de achterzijde van het huis sloeg .nen snel een raam in, mede omdat men een sterke gaslucht bespeurde: in de keuken trof men de vrijwel bewuste loze De G. aan voor een losgeschroef de gasleiding. Buiten slaagde men erin hem weer bij zijn positieven te bren gen, Het eerste wat hij uitriep, was: „Ik heb mijn vrouw en mijn zoon ver moord." Gevraagd naar het waarom, riep hjj uit: „Dat vertel ik nooit." Hjj is opgesloten in het bureau Over toom van de Amsterdamse politie. De G. weigerde een motief op te ge ven voor zijn daad. Hij wordt ver hoord. Tegen zeven uur gisteravond kreeg de alarmdienst van de hoofdstedelijke politie een (anonieme) telefonische mededeling over een vechtpartij in een benedenwoning aan óe Bonalrestraat, De agenten, die zich snel naar het op gegeven adres begaven deden de bo venomschreven ontdekking. „Ik heb vanochtend om halfelf mijn vrouw gewurgd," vertelde de bejaar de man, „en toen mijn zoon om 6 uur is thuis gekomen heb ik hem de sche del ingeslagen". De G. is tot kort na het midder nachtelijk uur door rechercheurs van het bureau Overtoom en de afdelings chef Landman aan de tand gevoeld. Hjj bleef hardnekkig volhouden dat hij omtrent het motief van zijn fatale handelingen de politie niets zou zeg gen. Hij liet alleen blijken, dat hij zijn zoon om het leven had gebracht uit mede lijden, omdat hij debiel was. „En daar om mocht hü in geen geval zijn ouders overleven", zei de krasse moordenaar. lAxtvertehtié) UUU '8 Tel'. 01726-2541 Vraegl geïllustreerde prijslijst Volgens het linkse Italiaanse blad „Paese Sera" verblijft 'de voormalige Belgisehe fascistenleider Léon Degrelle thans in Rome op een Spaanse pas. Hp zou een andere naam hebben aan genomen. Degrelle was gedurende de tweede wereldoorlog leider van de Rexisten in België. In 1944 werd hij door een Belgisch Hof ter dood veroordeeld, maar hü zag kans naar Spanje te ont komen. Het blad gaf niet aan welke naam Degrelle zou hebben. Het weer in West-Europa blijft onder invloed van een hoge-drukgebzed, dat zich uitstrekt van Ierland tot het Al pengebied. Aan de westzijde neemt het echter iets af en wat drogere lucht, die aan de zuidkant van het hoge-drukge- bied aanwezig is, stroomt daardoor nu oak in de richting van ons land. D k'.ns is dan ok groot, dat het zondag op de meeste plaatsen overwegend zon nig weer zal zijn. De Oceaandepressies blijven op grote afstand. Een diepe kern trekt van IJsland naar het zeege bied bij Noord-Noorwegen. Deze zal wel de westelijke winden op het noor delijk deel van de Noordzee tijdelijk doen toenemen maar geen noemens waardige invloed op het weer in ons land uitoefenen. Voor de rechtbank te Utrecht heb ben vrijdagmiddag terechtgestaan de 53-jarige gewezen ambtenaar bij het Departement van Defensie P. J. van den O. uit Soesterberg en de drie ge broeders B. uit Leerdam, respectieve lijk beschuldigd van verduistering, en medeplichtigheid hieraan, van een groot aantal accu's van legervoertui gen uit de dump te Soesterberg. De verdachte Van den O., die reeds eterder wegens knoeierijen met schroot is veroordeeld, had in november 1958 en van juni tot september 1960 een aantal accu's gratis geleverd aan de gebroeders B., waarvoor hij 300 k 400 gulden aan steekpenningen had ont vangen. Volgens opgave van de verdachte en de opkopers zouden er op deze wijze 400 a 500 accu's, enige radiatoren en rijplaten zijn verdwenen. De firma B. had eerst op normale wijze accu's uit Soest betrokken, maar een der firman tten, W. B., informeerde in 1958 of er ook wat te „rommelen" viel. Van den O. ging hierop in en geleidelijk ver dwenen er-enige honderden accu's. In zijn requisitoir hekelde de offi cier van Justitie, mr. Van Dijken, de handelwijze van de verdachte v. d. O., die door zijn oneerlijkheid aan de openbare zaak grote schade heeft be rokkend. Drie maanden gevangisstraf 4ft' vrrenTtet en .vijf jaar ontzegging van het recht een ambtelijke functie te vervullen luidde de eis tegen Van den O. De 42- jarige Leerdamse fabrikant W. B., die in deze zaak een belangrijke rol heeft gespeeld, hoorde tien maanden gevan genisstraf eisen, zijn volgens de offi cier minder schuldige broer A. B. vijf maanden en de minst schuldige A. B. een maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaai, alsmede f 100 boete of twintig dagen hechtenis. De verdediger van de gebroeders B., mr. F. Mulder uit Gorkum, voerde onder meer als verzachtende omstandigheid aan, dat zijn cliënten destijds niet in staat waren geweest het door hen ge wenste. type accu's van elders dan uit Soesterberg te betrekken. Hjj conclu deerde tot het opleggen van een flinke geldboete en verder een geheel voor-* waardelyke straf. Uitspraken 7 april. Gisteravond zjjn in Utredbt de par tijen voor de 4e ronde van het toer nooi om het Nederlands damkam pioenschap gespeeld. De eerste resul taten waren: Wiggers—Anderson 2—0, Kooymans—Van Dijk 02, Van Leeu wen—Gordijn 1—1, De Jong—Dukel uitgesteld, AnsemsBeéke 2—0. (Van een onzer verslaggevers) De minister van Justitie heeft be sloten, de leeftijdsgrens voor particu liere nachtwakers te verhogen vau 60 tot 65 jaar. De Radio Corporation of America heeft gisteren een nieuw fototoestel ge demonstreerd, dat een sluitertijd heeft van 2,5-miIjardste seconde en de snelste camera ter wereld genoemd wordt. De sluiter wordt bestuurd door een elek tronisch mechanisme, dat door de RCA werd ontwikkeld, f Je?ase rechtbank heeft A. J. de xL u0rif0rm eis veroordeeld tot 75.— boete, omdat hij zijn auto ?LVnrIiCht °P d®wee had laten staam toen de verlichting onklaar was ee- te hehbenhy meende het defect verholpen, was een motorrij- j 5T 5pn de auto aangereden waar- ^hii«w L^Uxpasaagiere werd gedood gd hijzelf een been moet missen*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1