BELGIË VOOR EEN NIEUWE CRISIS? Kabinet sou vandaag ontslag aanbieden Bestuurder dronken: 2 doden; 2 gewonden Verkeer eiste negen levens s m Zending goud gestolen uit R.L.M.-toestel Bankbediende verduisterde 12,000 gulden Mpayl'fei - filliPl Vaarwel, Veere HOOPGEVEND ARTIKEL IN Antwoord op westerse nota wordt vandaag verwacht ZOAVO-raad in Bangkok bij een DE BILT: wisselend bewolkt Frans-Algerijns gesprek begint op 7 april Treinovervallen in Birma: 23 doden r MAANDAG 27 WAART Ï961 Directeur H. DE HUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 1868 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BKUINS SLOT Teleurstellend De KLM heeft Interpol ge vraagd een ondersoek in te stel len naar de diefstal van een zen ding" goud ter waarde van hon derdduizend gulden uit een KLM-machine. HET ziet ernaar uit, dat de Sowjet-Unie zal instemmen met het Brits-Amerikaanse voorstel voor een wapenstilstand en een oplossing door middel van onderhandelingen in Laos. Een aanwijzing hiervoor is een artikel, dat vanmorgen in het officiële Russische partij-orgaan „Prawda" verscheen en waarin de nadruk wordt gelegd op een oplossing door vredesonder handelingen, het bijeenroepen van een internationale conferentie en de hernieuwde werkzaamheid van de internationale commissie, „zoals de Sowjet-Unie en andere vredelievende staten hebben voor gesteld". Het artikel in de Prawda" scheen vooruit te lopen op hetgeen de Russische minister van Buitenlandse Zaken, G.omiko, vanavond zal verklaren als hij in Washington bijeenkomt met president Kennedy van de Ver. Staten. ZOAVO-verdrair zullen nakomen. Een eerste doe! van deze conferentie Is na te raam hoe dit het beste gedaan zal kunnen worden", aldus Rusk. Eerste doel Ti Kritiek Key West Luchtbrug THANS DEFINITIEF: I VEE VOOR NASSER BIJZONDERE AANBIEDTWG Degene die zich nu abonneert ontvangt ons hfad tot 1 apri! 1961 gratia Botterdam: >G»Tenhas«: Bordr»ettt> Schiedam: per kwartaal. Witte de Wlthatraat 33. Teief 115700 f® 11 Postbua 1U2 - Postgiro No «4518 M' VateSfeM i?1* »bon!'e^entr.o lï K - MJO uur. saterdag» 17—18 uur Telefoon 115700 Huypnipleia 1 Telefoon 1834S7 (8 lHnent uï" i? Po*kPro No «24807. machtendienst 18.30_ie.30. Telefoon 383369. 3pulweg 132 Telel. «70. Aleldastraa» 23 Telef 63431 ai «ent per week. 3.65 per maand, ƒ7.80 nummer» 19 cent. VerechUn* daselUkg) J 7t(KU^ (Geldig tot dinsdagavond) NOORDWESTELIJKE WIND Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige, langs de waddenkust tijdelijk harde noord westelijke wind Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.26 Onder: 19.06 Maan op: 15.09 Onder: 5.01 Partij van Eyskens (C.V.P.) verloor bij verkiezingen I-4- v w ve.-tf V SK J.Ö DE gisteren in België gehouden verkiezingen voor de Kamer Raden, hebben een gevoelige slag toegebracht aan de Chris- van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Provinciale telyke (r.-k.) Volkspartij van premier Eyskens. De minister van Binnenlandse Zaken, Lefebvre, verklaarde dat Eyskens beslist zon aftreden en dat de vorming van een coalitie „uitermate moeilijk zal zijn". „Een langdurige crisis is zeker", zo voegde de minister er aan toe. Men verwacht dat Eyskens in de loop van de middag de koning het ontslag van zijn kabinet zal aanbieden. De op een na grootste partij, die der socialisten, die aangevoerd werden door de oud-secretaris-generaal van de NAVO, Spaak, be hield eenzelfde aantal zetels in de Kamer, won vijf zetels in de Senaat en zes in de Provinciale Raden. Met de winst in de Kamer gin gen strijken de Vlaamse Volksunie, die van een op vijf zetels kwam, en de communisten, die drie zetels wonnen en nu eveneens vijf zetels hebben. De Vlaamse Volksunie heeft het tot dusver nooit verder dan een zetel ge bracht. Aangenomen wordt dat de com munisten hun winst voornamelijk; in Wallonië voor een groot deel te dan ken hebben aan het optreden van de socialistische vakbondsleider uit Luik, Renard. De officieuze uitslagen van de ver kiezingen luiden: KAMER: Liberalen 20 zetels (min één) CVP 96 zetels (min acht) Socialisten 84 zetels (onv.) Communisten, 5 zetels (plus drie) Vlaamse Volksunie 5 (plus vier) Onafhankelijke Party 2 (plus twee) SENAAT: Liberalen 11 (min één) - CVP 47 (min zes) Socialisten 45 (plus vijf) Vlaamse Volksunie 2 (plus twee) Communisten 1 (onv.). Voor de Senaat werden 106 van de 175 zetels rechtstreeks gekozen. De Tijdens een plechtigheid In de kapel ran bet kasteel Fredenborg is prinses Atme-Marie, jongste dochter van bet Deense koninklijke paar, aangenomen alt lidmaat van de Deense Staatskerk. Bij de plechtigheid waren, behalve leden van de Deense koninklijke fa milie. ook leden van de Zweedse en Noorse rorsfenl uizen aanwezig. Op de foto v.I.njf.: prinses Benedik te, koningin Ingrtd, prinses Anne-Ma rie, koning Frederik en prinses Mar- grethe. (Van onze correspondent) Bij een botsing tegen een boom, even buiten Ettera, zijn zondagavond twee inzittenden van een personenauto om het leven gekomen, terwijl twee ande ren ernstig gewond werden en de on gedeerde chauffeur P. J., een kruide nier uit Stond daarbuiten, op verden king van drankmisbruik door de rijks- Politic is aangehouden. i De auto kwam uit de richting Hoe ven en vloog uit de bocht bij de Etten- *je watertoren. Dit de geheel vernielde auto werden de lijken geborgen van de ongeveer vijftigjarige mevrouw Zuur mondde Hartog uit Cuiemborg en de ï9-jarige W. Kolle uit Hoofddorp. Ernstig gewond werden de heer P. Zuurmond en zijn zoon naar het St.- Xgnatluszlekenhnis te Breda overge brachtZondagnacht Is de heer Zuur mond Sr. naar het St.-Elisabethzieken- huis te Tilburg vervoerd. HU heeft een schedelbreuk en verkeert in levens gevaar. Op de InsuUnde-weg in Amsterdam te zaterdagavond de dertigjarige mo torrijder J. Lachterop met grote snel heid uit de bocht gevlogen. Hij bot ste met zijn hoofd tegen een licht mast. raakte een boompje en kwam fen slotte in de berm van de weg te recht. Ce man was op slag dood. t De 22-jarige C. K. Hutter is in de nacht van zaterdag op zondag in de Weespertrekvaart verdronken. De auto waarin hij als passagier zat, was op de weg Weesp-Amsterdarr tegen een boom gereden en vaart terechtgekomen. De be urder, de 22-jarige P. R. D. Uüter. k uit Amsterdam werd hierbij uit wagen geslingerd. Hij kwam ook het water terecht, maar zo dlcbi de kant, dat hij zelf op bet droge kon kruipen. De jongeman zei op be ..zbek te zijn geweest bij kennissen In Weesp. Hij Is met hoofdwonden en teen bekkenfractuur in een ziekenhui toegenomen. (••In Enschede is zaterdag de 57-jarif." 'bromfietser J. H. Peters na een bot iSing met een vrachtauto op het kruis 'punt Buddestraaf.-Pijlhovestraat, over deden. De 56-jarige loonsiager J. de Bock uit Roermond kwam zaterdagavond in St. Odiliënberg met zijn fiets in aanraking met de bromfiets van zijn zwager, die naast hem reed. De man kwam zo ongelukkig terecht, dat hij later in het ziekenhuis te Roermond overleed. Op de Kamperdijk bij Genemuiden is zaterdagmorgen de veertienjarige scholier T. van der. Steeg uit Gene muiden door een vrachtauto gegre pen. Hij is in het ziekenhuis te Zwolle ian zijn verwondingen overleden. 6 Zaterdagavond is onder Sappemeer de bromfietser M. H. uit Hoogezand met op de duo H. K. uit Hoogezand tegen de hem tegemoetkomende 30- jarige ongehuwde bromfietser E. El- derman uit Sapermeer op. E. is later aan een schedelbasisfractuur overle den. H. is in het politiebureau Hooge zand opgesloten, omdat uit het poli- tie-onderzoek is komen vast te staan, dat hij en zya duorijder onder invloed verkeerden In het ziekenhuis te Doetinchem is In de loop van zondag overleden de 40-jarige Anton Ketz uit eihera, die zaterdagmiddag onder Ruurlo op een bromfiets overstak, door en passeren de trein was gegrepen. De prijs van bijensuiker is met 12 cent per kg verlaagd. Bovendien is be sloten op dit artikel geen accijns meer te heffen. Door deze maatregelen is de suikerprijs voor de imkers terugge bracht van 88 tot 57 cent per kg. I Wat er overbleef van de auto die bij Etten verongelukte doordat 1 4, rfrtnfcpT! Was EYSKENS leden van de Provinciale Raden kie zen er 46 en de overige 23 worden door coöptatie bepaald. Het is thans zeker dat de CVP de absolute meerderheid in de Senaat beeft verloren. De 696 zetels van de Provinciale Ra den zullen volgens niet-officiële be rekening als volgt verdeeld zijn: Liberalen 76 (plus 4) CVP 333 (min 27) Socialisten 265 (plus 6) Communisten XI (plus 8} Vlaamse Volksunie 9 (plus 7) Andere groepen 2 (plus 2). De voorzitter van de CVP, Levèfre, verklaarde, dat de verkiezingsuitslag teleurstellend is en dat deze geweten moet worden aan „de domheid van de kiezers, die zich niet bewust zijn geworden van het gevaar dat de so cialisten en communisten voor het land betekenen". De socialist Spaak zei voldaan te zijn over de uitslag. Hij gaf te verstaan, dar hij niet afkerig is van een coalitie met de CVP. Hij had al met Eyskens gete lefoneerd. „Hij was veel redelijker dan drie weken geleden", zei Spaak, die ook opmerkte: „Alle regeringscombi naties zijn mogelijk." Het goud was bestemd voor Vien tiane, de hoofdstad van Laos. De dief stal is tien dagen geleden gebeurd, deelde een zegsman van de KLM mee. De KLM had toen vijf partijen good te verzenden naar het Verre Oosten, Eén van deze vijf partijen, bestemd voor Laos, bleek bij aankomst van de machine in Bangkok verdwenen. Een woordvoerder van de KLM deelde desgevraagd mee, dat de ver dwenen zending, 20 kilo, niet uit een Oosteuropees Jand afkomstig was. De Haarlemse politie heeft de 28- jarige bankbediende G.K, van zijn bed gelicht, omdat hij ervan werd ver dacht, ten nadele van een bij Haar lem wonende boer 12.000 gulden te hebben verduisterd. De bankbediende heeft een volledige bekentenis afge legd. De bankbediende, die bij een bank in Amsterdam werkzaam is, had van de hem bekende boer in april 1959 een bedrag van 10.000 gul den verkregen, om voor die boer ef fecten te kopen en te verhandelen. „Als hij ooit meer geld nodig mocht hebben dan moest hjj het maar zeg gen", had de boer er aan toege voegd. Welnu, in het najaar van 1960 vroeg de bankbediende nog een 2.000 gulden, die prompt op zijn rekening werden gestort. Het spel werd door de bank bediende volgens de regels gespeeld. Toen de boer daarom vroeg, gaf hij een volledige staat van de aan- en verkopen, wat de boer bij zijn aangif te voor de vermogensbelasting opgaf. Hij betaalde daarover nog belasting ook. Maar onlangs bleek, dat de bank bediende louter gefingeerde posten had opgegeven. Het geld had hij voor zichzelf gebruikt. Er is geen cent van overgebleven. Karen-opstandelingen in Birma heb ben zondag een aanslag gedaan op de sneltrein Mandalay-Rangoon, Door middel van landmijnen brachten zij de trein tot stilstand. Bij de aanslag kwamen. 23 passa giers om het leven. Honderd mensen werden gewond en zestig werden als gijzelaar meegenomen. De pissers van Veere en hun echt genoten hebben za terdag afscheid ge nomen van hun cissershaven, die door de sluiting ran het Veerse Gat tot ondergang is gedoemd. Gekleed in hun kleurige klederdracht trok ken ze voor het laatst over de kade (zie ook pag. 3). Moskou akkoord met plan voor LAOS? Vóór hem had de Britse minister van Buitenlandse Zaken, lord Home, gezegd: „Engeland heeft meer oorlogen moeten voeren dan de meeste landen, en dat weet het maar al te goed. Als de communisten geheel Laos wil len overnemen moeten zij echter reke ning houden met het feit dat wij niet voor militair ingrijpen zullen terug deinzen." In het artikel in de „Prawda" werd gewaarschuwd tegen interventie in Laos door de Zuidoostaziatlsche Ver- dragsorganisatie (ZOAVO). „Geweld in Laos zal met geweld worden beant woord", aldus het artikel waarin ech ter duidelijk bleek dat men gunstig staat tegenover de Brits-Amerikaanse nota, waarin de vorige week werd voorgesteld een wapenstilstand in Laos te bewerkstelligen en vervolgens een veerticnm ogendheden-conferentie bij een te roepen om uitbreiding van het Laotiaanse conflict te vermijden. Het artikel was ondertekend met „Waar nemer" -hetgeen volgens buiten landse diplomaten in Moskon zoveel betekent als „het hoogste regerings- ge zag". Inmiddels is in Bangkok, de hoofd stad van Thailand, vanmorgen de mi nisterraad van de Zuidoostaziatische Verdragsorganisatie bijeengekomen om zich over de toestand in Laos te be raden. Aan deze zeer belangrijke con ferentie nemen deel de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rusk, zijn Britse en Franse collega's, lord Home en Couve de Murville, de ministers van Buitenlandse Zaken van Thailand, de Filippijnen en Pakistan en de premiers en ministers van Bui tenlandse Zaken van Nieuw-Zeeland en Australië. Voorts is er een dele gatie van waarnemers uit Zuid- Vietnam. Voorzitter van de conferen tie is de minister van Buitenlandse Zaken van Thailand, Khoman. De Amerikaanse minister Rusk ver klaarde op de openingszitting, dat de Ver. Staten zich niet van een positieve actie in Laos zullen onthouden, indien de Sowjet-Unie weigert daar een wa- penstlstand te aanvaarden. „Wij ver trouwen erop, dat de andere leden van de ZO AVO onze gevoelens delen en eveneens hun verplichtingen van het E'EDURENDE het weekeinde is een D zeer diepe depressie vn IJsland via Scandinavië naar Noord-Rusland getrokken. Op de oceaan volgde een in beteke nis toenemend Ilagedrukgebiedwaar van het centrum maandagmorgen bij Ierland was aangekomen. Tussen dit hogedrukgebied en de depressie voeren noordwestelijke tot noordelijke winden polaire lucht aan, waarbij vooral langs de Noorse en Deense kust «durende lange tijd winden van stormkracht op traden. De algemene luchtdrukv erdeling duidt op voortduren van de toestand met noordwestelijke winden boven het Noordzeegebied, toaarby randstoringen af en toe wat meer buien zullen ver oorzaken. In de polaire lucht komen echter ook flinke opklaringen voor, waardoor er vooral in het zuidoosten oan het land plaatselijk nachtvorst zal voorkomen. De Franse minister van Buitenland se Zaken, Couve de Murville, ver klaarde dat de toestand in Laos „kri- tieker is dan ooit". Hy zei echter niet dat zijn land bereid is troepen in te zetten indien dit nodig mocht zijn. De secretaris-generaal van de ZOAVO, de Thailander Saras in, zei dat de noodzaak voor collectieve verdedi ging voor de landen van de Zuidoost aziatische Verdragsorganisatie „op het ogenblik nog groter is dan toen de ZOAVO zes jaar geleden tot stand kwam". Be conferentie in Bangkok is verre weg de belangrijkste die sedert het bestaan van de ZOAVO is gehouden Zij zal waarschijnlijk drie dagen duren. De Amerikaanse president Kennedy en de Britse premier Macmillan heb ben gisteren een onverwachte ontmoe ting gehad op de marinebasis Key West in de Amerikaanse staat Florida. Na afloop van hun besprekingen werd verklaard dat zij het erover eens zijn dat niet kan worden toegelaten, dat de toestand In Laos nog meer verslechtert. Kennedy en Macmillan zijn van me ning, dat de recente Brits-Amerikaan se nota over Laos aan de Russische regering, voorstellen bevat die de weg kunnen banen naar een werkelijke neutraliteit in het Zuidoostaziatische koninkrijk. Zij verklaarden te hopen een positief en opbouwend antwoord van premier Chroestsjew te zullen ontvangen. Macmillan had voor het bezoek aan Key West zijn bezoek aan Brits West-Indië onderbroken. Het was de eerste maal dat Kennedy en Macmillan elkaar ontmoetten. De Russische minister van Buiten landse Zaken, Gromiko, verklaarde gisteren by zijn aankomst- in Washing ton niet te kunnen zeggen of hy Ken nedy het antwoord op de Brits-Ameri kaanse nota over Laos zal aanbieden, maar volgens waarnemers in de Ame rikaanse hoofdstad staat dit wel vast. De minister wilde alleen tnaar zeggen dat hij met Kennedy over het Russi sche standpunt inzake „bepaalde kwes ties" zou praten. Naar verluidt heeft de Indische pre mier Nehroe er zaterdag bij Moskou op aangedrongen instemming te betuigen met de Brits-Amerikaanse voorstellen inzake Laos. President Kennedy bad Nehroe de vorige week zijn medewer king gevraagd bil het zoeken naar een oplossing voor de kwestie-Laos. In Laos zelf heeft zich tijdens het weekeinde de toestand voor de troepen van de pro-westerse premier Boun Oum verslechterd. Naar verluidt heb ben Amerikaanse transportvliegtuigen een luchtbrug naar Laos geopend. Van uit Thailandse vliegtuigen zouden zij voorraden voor de pro-westerse troe pen in Laos afwerpen. De Franse regering heeft vandaag bekendgemaakt dat de vredesonderhan delingen met de afgevaardigden van de Franse regering in ballingschap op 7 aprii zuilen beginnen in de badplaats Evian-les-Bains aan de Franse oever van het Meer van Genève. De bekendmaking werd gedaan door het bureau van president de Gaulle. Verwacht wordt, dat Louis Joxe, minister van Algerijnse Zaken, aan het hoofd van de Franse delegatie zal staan en dat de Algerijnse delegatie onder leiding zal staan van Francis, een in Frankrijk opgeleide jurist. Op een landbouwtentoonstelling in Cairo, waaraan ook Nederland deel neemt, zijn aan president Nasser van de Verenigde Arabische Republiek twaalf koeien en twee stieren van het beste stamboek dat Nederland kent, ten geschenke aangeboden. Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande beden te abonneren op bet dagblad Tromt Betaling sal geschieden per week (61 cent) pei kwartaal (7.90) Tot 1 april a*. betial ik geen abonnementsgeld O wordt verzocht aeze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw*. Witte de Withstraat 25, Rotterdam:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1