Ernstige klacht Kennedy en Gromiko: Overvallers dreigden met mes maar taxi raasde verder koffie hag 4P» De Bilt: nachtvorstgevaar kleiner Brieven verdwenen op zolder van postbode eit v Frankrijk met alle stromingen UIS \Optimismenog vergroot v VGr"""'" Rarer s. sase m» -ptflÉIl Chauffeur liet zich niet intimideren m m Het weer in Europa Derde slachtoffer ongeluk bij Etten overleden Kabinet van C.V.P. met socialisten Baby omgekomen in brandend wiegje ,Sabotaffemanoeuvre' Frankrijk. Se'"' zegt het FLN Bejaarde man onder zandauto r r en in ISederland $g1M0llwïil BESPREKINGEN OVER ALGERIJE DINSDAG 28 WAART 1961 KK'ïiSi,: «.v,y» '"-."rrssoi'itess» »ïa,srj'i^J£i¥son TWÏ1YTÏGSTE JAARGANG No. 4869 ifertri m v (Van een onzer verslaggevers) De rijkspolitie van Rhenen heeft in Utrecht een van de man nen gearresteerd, die in de nacht van zondag op maandag hij de Grebbeberg een overval op een taxichauffeur hebben gepleegd. De ander is nog voortvluchtig, maar de Rhenense politie deelde mee. dat zij hem op het spoor is. Worsteling Doorrijden Gromiko ambassadeur in Washington? Program Liberale stem SCHUIMRUBBERBED Ernstige incidenten Arabische Liga In de tón Schiedam: AlriünnL-nat 23 TVlcf 83451 AbannemenuprU» 81 cent pc» weck 1 3 S3 c.» oc per kwartaal Lom* nummer. 15' «at ^'J.chU^'^BclUtaf A Directeur H DK HUIG IH&tu# (lieidtt tot dinsdagavond) ENKELE BEIEN Opklaringen maar ook plaatselijk enkele regen, hagel of sneeuwbuien Matige tot krachtige, aan de kust aan vankelijk hard noordwestelijke wind. Weinig verandering In temperatiiru Morgen: Zon op: 6.23 Maan op: 16.13 Onder: 19.08 Onder: 5.28 MET de ontwikkeling van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie gnn> het niet naar wens. Er zit do laatst, jaren zo goed als geen schot meer in 0e instelling van nieuwe produkt- et bedrijfsschnppcn stagneert. Het hapert vooral in de industriële sec tor. Dat Is vorige week nog weer eens nadrukkelijk onderstreept door een brief welke drie samenwerkende bonden van industriële werknemers (waaronder de Chr. Bedrijfsgroepen Centra'e) aan de Sociaal-Economische Raad hebben ver zonden. Doze brief bevat dc ernstige klacht dat de meerderheid van de werkgevers In de industrie waarmee deze bonden te maken hebben, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet wensen. Do bonden geven te kennen, dat zij het jarenlange getreuzel moe zijn. Ver der praten heeft geen zin. De discussie lp uitgeput. Alleen krachtige maatrege len zuilen nog kunnen helpen. Ih dit verband geven de drie bonden in overweging het bedrijfsleven nog vier jew da tijd te geven zelf tot verwezen lijking van d« p.b.o.-gedachte over te gaan. Daarna zou tot instelling van be- drjjfslichamen bij de wet moeten wor den overgegaan op initiatief van de SER T~|E laatste tyd hoort men wei de op- merking maken, dat ook de vakbewe ging bij het stimuleren van de P.B.O meer activiteit ten toon zou kunnen «preiden. Staatssecretaris Schmelzer «telde op een studieconferentie van het C.N.V. in november j.l. o.e. de vraag of de P.B.O. wei bovenaan staat op hef prioriteitenlijstje van de vakbeweging. Tijdens die vergadering kwam al dt reet reactie, fn de discussie werd toer, het volgende gezegd: „Wanneer er eindeloos met de werkgevers gediscus sieerd moet worden gaat de lus: wel over om er nog langer over te praten. Het kt zelfs voorgekomen dat in een bepaal de bedrijfstak overeenstemming werd be reikt over de instelling van een bedrijfs- lickajun doch dat later de werkgevers op hun toezeggingen volledig terugkwa men". (verslag „Trouw" 20 nov. "60). De brief van de drie bonden beves tigt dat er een moment kan komen, waarop de lust tot verder praten ver gaai. Er blijkt ook uit dat aan de werk nemersorganisaties geen gebrek aan ini tiatief kan worden verweten. Hoofd red arr pu r Dr J A H 1 S HKMNb si UT Ten oostvn van Rotterdam 1\E vraag rijst hoe nu verder met dit stuk vernieuwing van de samenleving (realisering van de sociale èn economi sche medezeggenschap» waarover in de eerste na-ooriogse jaren zoveel enthou siasme bestond. De Sociaal-Economische Raad gaat er zich over beraden. De organisatiecommissie van de SER heeft in verband hiermee gedurende de laatste maanden een discussienota voor bereid. Bjj deze voorbereidingen zijn de organisaties uitgenodigd hun mening over de gang van zaken kenbaar te ma- ken. terwjjl hun te*Tens de vraag werd voorgelegd aan te geven hoe de ontwik keling over het dode punt kan worden hetngeholpen. De brief van de drie bo vengenoemde organisaties vormt tot deze discussie mede een belangrijke bij drage. Vermoedelijk zal de S.E.R. nu begin mei de nota over de P.B.O. (in open bare vergadering?) vaststellen. Van be imig is dat ook het Convent van Chris telijk Sociale Organisaties nog een posi tieve bijdrage wil leveren aan het ge sprek. Op 18 april a.s. komt men hier toe op „Woudschoten" bijeen. Dit be raad vindt in besloten kring plaats. De nota, welke de S.E.R. straks zai vaststellen, gaat naar de regering. De bedoeling is dan, dat er nog voor het zomerreces een debat volgt in het parle ment. Laten we hopen, dat al dit be raad ten slotte positieve aanwijzingen zal opleveren over de richting, waarin het verder moet gaan, want op dood spoor ffiag de zaak van de P.B.O. niet blijven «aan. men oejonnen met de bouw van een brug over de Nieuwe Alaas, waarvan het wegdek 30 meter boven de rivier komt te liggen cn die met een vaste overspanning van 287 meter de grootste van Nederland krijgt. De brug is voornamelijk bestemd om Rotterdam van het interlokaal verkeer, dat tot nu dwars door de stad gaat, te ontlasten. De joto toont een overzicht van de bouw van drie landhoofden aan dé kant van IJselmonde. Nutti; °p over Witte OP deze telefoto ziet men president Kennedy en de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, even vóór hun gesprek, dat, hoewel er weinig over is medegedeeld, mede de indruk heeft gevestigd dat de kwestie- Laos op vreedzame wijze zal kunnen worden geregeld Beide mannen dwongen zondagnacht de taxichauffeur met het mes op de keel zijn wagen tot stilstand te bren. gen. Dc chauffeur, de 26-jarige Alfred SHgchers uit L'trecht, trapte echter het gaspedaal diep in en zei: „Ais juliie dat mes niet weghalen vliegen we te gen een boom te pletter". Het mes bleef echter op zijn keel gericht. Met een waanzinnig hoge snelheid liet SHgchers zijn wagen door het sla pende stadje Rhenen razen in de hoop dat een patrouillewagen van de poli tie hem zou ontdekken. Dat gebeurde echter niet. Bij de Grebbeberg zag Sligchers een tegenligger aankomen, waarop hjj knipperend met zijn lichten op de andere weghelft ging rijden. De tegenligger (een bus) stop te. Zodra de taxi de bus had bereikt, bracht Sligchers zijn auto tot stilstand en sprong er uit. Terwijl hij de hulp van buschauffeur Van Maanen inriep, vluchtte één van de twee overvallers uit de taxi. De ander kroop achter het stuur en probeerde <ïe wagen, waar. van de motor nog draaide, weg te rij den. Op het allerlaatste moment kon SHgchers dit verhinderen door het contactsleuteltje om te draaien en weg te grissen. De overvaller probeerde weg te ko men maar de belaagde taxichauffeur kon hem nog juist bij de riem van zijn f Adumenttei jas vastgrijpen. Er ontstond een he vige worsteling. De man slaagde er in zich los te rukken en verdween met achterlating van zijn riem in het duis ter. De gewaarschuwde politie heeft de omgeving nog afgezocht naar beide overvallers, maar zonder resultaat. De nu aangehouden overvaller is de achttienjarige bloemenkoopman C. R. uit Utrecht. Hij heeft bekend met het mes te hebben gedreigd, zo deelde de politie mee. De tweede overvaller is bekend. De recherche had hem echter tot vanmorgen nog niet weten te arresteren. De twee overvallers waren zondag nacht bij het centraal station in Utrecht ingestapt voor een rit naar Zeist. In deze gemeente gekomen, wilden zij echter doorrijden naar Driebergen. Aanvankelijk koesterde chauffeur Sligchers geen argwaan, maar op dat moment besefte hij dat het met zijn twee passagiers niet helemaal in orde was. Tussen Driebergen en Doorn wilden de mannen hem voor de eerste keer tot stoppen dwingen. Sligchers wilde echter slechts stoppen ais zij betaalden. Bij Amerongen wilden de mannen op nieuw uit- de wagen. De taxichauffeur stond dit niet toe. Eerst betalen, luid de zijn voorwaarde. Even later zette een van de mannen hem het mes op de keel en gelastte hem ta stoppen on der bedreiging met het mes. Sligchers behield echter zijn tegenwoordigheid van geest. W«., V.WSW//3R. Omdat deze uitstekende plantagekoffie gegarandeerd coffeïnevrij is en deze heerlijke koffie ook de meest verwende fijnproever kan bekoren. VEN hoge-dntkgebied bij de ingang van Het Kanaal trekt langzaam naar wt zuidoosten van Frankrijk. Tege lijkertijd ontwikkelt zich bij IJsland ren depressie, die vermoedelijk naar de zuidpunt van Noorwegen zal koersen. De depressie voert wat zachtere lucht tan die morgen Nederland zal binnen- stromen. Op de nadering ervan gaat de Bewolking toenemen, waarbij plaatse- •Uk ook wat lichte neerslag kan vallen. feze bewolking zal de komende nacht een groot deel van het land nacht vorst tegengaan. In het zuidoosten van tot land is het nachtvorstgevaar echter no9 niet geheel geweken. De depressie tol de wind tijdelijk wat doen toene men uit het westen. Station We«r Wina- richting cn snelheid mtr p. sec. Temp hed m 7 u. en neerslag afgel 24 u. sneeuw Stockholm h. bew. fclS. v bew K^fjlhagen bew. zw. bew iw. bew. wnw 6 nw 4 nnw wnw 12 w 4 w- 2 4 6 4 5 6 10 1 0 0 1 0.5 0 Brussel Luxerat». Pariis Bordeaux Grenoble Nice Berllin Frankfort Münehen Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon Ypenburg Vlisslngcn Eelde De Bilt 4 Twente Eindhoven n zw bew. W 7 8 1 geh. bew zzw 2 9 zw. bew. W 2 9 0 h. bew. windstil 12 0 onbewolkt no 2 15 O onbewolkt nnw 6 15 0 h. bew. n 5 16 0 zw. bew. wnw 10 7 1 h. bew. Z 2 10 0.1 zw. bew. wnw 4 8 2 zw. bew. windstil 10 0 zw. bew. windstil 14 0 h. bew. zo 2 21 0 onbewolkt wnw 9 10 5 sneeuw windstil 16 0.4 onbewolkt windstil onbewolkt windstil 19 0 onbewolkt zzw 4 16 0 onbewolkt n 1 22 0 onbewolkt windstil 20 0 onbewolkt n 5 24 zw, bew. wnw 12 7 1 zw, bew. w 6 8 0 zw*. bew. zw 8 8 0 regenbui w 6 6 O zw. bew. w 3 8 1 zw. bew, WZW 4 8 1 zw. bew. wzw 3 8 0.4 zw. bew. zzw 4 8 0.2 Intern. Nickel of Canada Netto winst 4e kW. 18.0 (26.0) miljoen of 0.82 (0 92) per aand idem 1960 80.7 (85.1) miljoen ol S 2.76 (2.91) per aand. (Van onze correspondent) Een postbode uit Soest heeft enige tijd brieven, die hij tijdens zijn ronde moest bestellen, achtergehouden en op de zolder van zijn woning verborgen. Vorige week kwam deze verduistering aan het licht. De brieven werden on geschonden op de zolder aangetroffen. Zij zijn zaterdag in tegenwoordigheid van de Soester directeur van de PTT aan de geadresseerden ter hand ge steld. De verduistering van de brieven kwam aan het licht, toen mensen in de wijk van de postbode verwachte brieven niet ontvingen. De postbode is voor onderzoek in een zenuwinrichting geplaatst. Hij verkeerde de laatste tijd in een zenuw achtige gemoedstoestand. De PTT heeft hem niet ontslagen. De 58-jarige heer P. Zuurmond uit Culemborg is gisteravond in een zie kenhuis in Tilburg overleden. Hij werd zondagavond ernstig gewond bij het verkeersongeluk in Etten en met een schedclbasisfractuur naar Tilburg vervoerd. De chauffeur van de per sonenauto, de 58-jarige P. J. uit Standdaarbuiten, is niet op vrije voe ten gesteld. Hij heeft zich onderworpen aan een bloedproef. Volgens „Newsweek" hebben be kende communistische diplomaten ver klaard, dat premier Chroestsjew ernstig overweegt, de minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, tot am bassadeur te Washington te benoemen. Gromiko's functie zou dan overgeno men worden door Jacob Malik, onder minister van Buitenlandse Zaken en voormalig gedelegeerde bij de Ver enigde Naties. Deze wijziging zou door Chroestsjew wenselijk geacht worden om een diplomaat in Washington te hebben, die op het hoogste niveau kan onder handelen met president Kennedy of diens minister van Buitenlandse Za ken, Rusk. Onlangs berichtten wij nog, dat Gromiko wellicht de post zou gaan bekleden van directeur voor Buiten landse Zaken in het Centrale Comité van de Russische communistische partij. Spaak, een der leiders van de Bclgi sche socialistische partij, is voorstander van een coalitie tussen de Christelijke Volkspartij (r.-k.) en de socialisten, die volgens hem samen een nieuwe re gering zouden moeten vormen. In een hoofdartikel dat vanmorgen in het orgaan van de socialistische partij „Le Peuple" is verschenen, schrijft Spaak dat hij gelooft dat de grote politieke, economische en sociale problemen in België „slechts opgelost kunnen worden door een coalitie tus sen de Christelijke Volkspartij en de socialistische partij. Spaak schrijft, dat hij deze overtui ging reeds geruime tijd huldigt en dat hij dit thans meer dan ooit doet omdat de Liberale partij kennelijk de anti- vakbonds- en anti-arbeiderskoers heeft gekozen. „In de CVP leven belang rijke progressieve krachten, niet al leen de CVP-vakbonden, maar een groep intellectuelen onder de jonge parlementsleden". Hij meent dat het mogelijk is het met hen eens te wor den over een geschikt program en een regering te vormen, die handelend optreedt, hetgeen hij noodzakelijk acht. Als belangrijkste programmapunten somde Spaak in het hoofdartikel op: Hervorming van het openbaar be stuur door het uitwieden van politieke intriges, hervorming van het parle mentaire apparaat, vermindering van het aantal leden van de Kamer van Afgevaardigden, sociale vrede, econo mische ontwikkeling door investering en goedkope energie, structurele her vormingen, hulp aan crisisgebieden en belastinghervormingen. Structurele hervormingen zijn in de socialistische terminologie nationalise ring van steenkoolmijnen en energie centrales. De minister van Economische Zaken uit het afgetreden kabinet-Eyskens, Vanderschueren, vertolkte een stro ming in de liberale partij door te wij zen op de noodzaak van een drie-par tijenregering ter oplossing van de Bel gische moeilijkheden. „De enige andere mogelijkheid is een katholiek-socialis tische coalitieregering", voegde hij hieraan toe. Van liberale zijde is gisteren fel ge reageerd op het feit, dat een zetel in de Kamer en een zetel in de Senaat verloren gingen, hoewel de liberale partij enige tienduizenden stemmen winst heeft geboekt. Het opmerkelijke feit heeft zich inderdaad voorgedaan, dat 134.000 stemmen in vier provincies voor de liberalen geen enkele zetel hebben opgebracht, terwijl de commu nistische partij met een zij het iets grotere winst hun zetelaantal in de Kamer met drie zag vermeerderen. De liberale partij had biijkb"a> de systeem zien aankomen. Vergeefs heeft zij echter getracht een hervorming van het systeem nog voor de verkiezingen doorgevoerd te krijgen. Opvallend daarbij is de aanval, die CVP-voorzitter Levèfre heeft gedaan op de liberale coalitie-partners van de afgetreden regering-Eyskens. „De libe ralen hebben zich tweeëneenhalf jaar trachten te onttrekken aan de verant woordelijkheden, die zij in de regering met de CVP moesten aanvaarden", zei hij. „Zelden ook is een partij door een bondgenoot zo aangevallen als de CVP door de liberale partners in de verkie zingsperiode." Over de mogelijkheid van een voortzetting van de katholiek- liberale coalitie merkte de heer Le- fèvre op, dat „het nog te vroeg is om van e,-n bondgenootschap te spreken". „Voor de CVP is het regeringsprogram van het grootste belang. Op grondslag daarvan zullen wij zeggen met wie wij regeringsverantwoordelijkheid zullen aanvaarden". i Advertentie) BINNENYERI N G BED het beste f «f ooi* gemaakt met reriterfete middensector fabrieken Zevenbergen (Van onze correspondent) Het bijna drie maanden oude zoontje van de familie K. aan de Lage Woerd te Naaldwijk is bij een brand in het wiegje omgekomen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan doordat een drie jarig dochtertje met lucifers speelde. Het wiegje stond in een bovenkamer van de woning. De directeur van de Franse Voor lichtingsdienst in Algerije, Coup de Fréjac, heeft verklaard dat „alle stro mingen vóór en gedurende de onder handelingen zullen worden geraad pleegd om de toekomst van Algerije (e bepalen". Deze mededeling is in kringen van de Algerijnse regering in ballingschap ongunstig ontvangen. De minister van Voorlichting, Yazid, verklaarde in Tu nis dat „de voorlopige regering van de republiek Algerije de enige vertegen woordiger van het Algerijnse volk en de enige bevoegde wederpartij is. Elke poging om buiten haar om onderhan delingen te voeren betekent een sabo- tagemanoeuvre". Messali Hadji, de leider van de Al gerijnse Nationale beweging (MNA), heeft intussen reeds verklaard dat zijn organisatie onderhandelingen zal be ginnen met de Franse regering op het zelfde tijdstip als de onderhandelingen in Evian aanvangen, op 7 april. Deze onderhandelingen zullen waar schijnlijk in Parijs, maar mogelijk ook in Evian worden gevoerd. Zoals bekend staan de MNA en het FLN (nationale bevrijdingsfront) fel gevolgen van het Belgische kies- tegenover elkaar. Hadji woont reeds voortgezet". Gedurende het weekeinde zijn in Al gerije dertien mensen gedood en vijftig gewond t>ü acties van de Algerijnse rebellen. Deze hebben in de afgelopen 48 uur tenminste twaalf aanvallen uit gevoerd. Het ernstigste incident gebeurde in het dorpje Rivet, 30 km ten zuidwes ten van Algiers. Een overvalcomman- do van de opstandelingen besloop een bouwwerk. Vier wachtslieden werden met bijlen en vuurwapens vermoord. Zondagavond vond eveneens een overval plaats in een danslokaal in Sedbou, waar zich bruilofsgangers be vonden. De rebellen openden het vuur en wierpen een granaat te midden van de feestvierenden. Eén kwam er bij om het leven, twintig personen werden gewond. De Raad van de Arabische Liga heeft zaterdag „volledige steun" toe gezegd aan de voorlopige Algerijnse regering bij de komende onderhande lingen met Frankrijk. De Raad is van mening dat de Sahara een deel is van Algerije, Bovendien besloot de Raad, dat de regeringen van de aangesloten landen moesten voortgaan met financiële en materiële steun aan de Algerijnen, „opdat de nationale strijd kan worden HET optimisme inzake Laos groeit nog steeds. Aanleiding hiertoe is "-et gesprek dat de Amerikaanse pre sident Kennedy gisteravond op het Witte Huis ïn Washington heeft gehad met de Russische minister van Buiten landse Zaken, Gromiko. De Russische minister, die meestal zeer zuinig is met commentaar, verklaarde na afloop van het overleg, dat hij en Kennedy een „zeer interessant en nuttig ge sprek" hadden gevoerd. De president en hij hadden uiting gegeven aan de hoop, dat een vreedzame oplossing voor het vraagstuk zou kunnen worden gevonden. Kennedy had gezegd te hopen, dat deze oplossing zou voorzien in een nentraal Laos. Hierover zei de Russische minister: „Het zou goed zijn» indien onze beide landen stappen in die richting zouden doen". Gromiko heeft zich- niet, zoals werd verwacht, uitgelaten over de inhoud van de officiële reactie van de Russi sche regering op de Brits-Amerikaanse nota inzake Laos. Wel zei de minister, dat het antwoord thans zeer binnen kort kan worden verwacht. Diploma tieke waarnemers zijn zeer hoopvol gestemd over de te verwachten Rus sische reactie, omdat uit een artikel in het partijblad „Frawda" gisteren bleek, dat men in Moskou gunstig .staat tegenover de inhoud van de nota. President Kennedy liet gisteravond via zijn perschef, Salinger, verklaren, dat hij „blijft hopen dat er tussen de betrokken partijen een overeenkomst zal worden bereikt, welke het moge lijk zal maken de vijandelijkheden in Laos te staken en het koninkrijk tot een neutraal, onafhankelijk land te maken'.'. Het gesprek tussen,Kennedy en Gro miko duurde iets langer dan een uur. Eerst spraken de twee mannen enige tijd met elkaar op het bureau van de president. Later zetten zij het onder houd voort in de tuin van het Witte Huis, 'gezeten op een houten bank. Het was mooi zonnig weer. Gromiko sprak Engels met de Amerikaanse president, zodat geen tolk aanwezig behoefde te zijn. In Bangkok, de hoofdstad van Thai land, is vanmorgen de zitting van de ZOAVO-raad voortgezet. Het overleg tussen de ministers was gisteren af gebroken, nadat de inhoud van het artikel in de „Prawda" bekend was geworden. Volgens waarnemers veroorzaakte het bericht, waarin stond, dat Moskou het westelijk voorstel inzake een staakt-het-vuren in Laos zou aanvaar den, een „elektrische schok" door de conferentie. Alle afgevaardigden raak ten enigszins opgewonden over het goede nieuws. Uit de verklaringen die de verschil lende ministers voordien hadden afge legd bleek duidelijk, dat de acht leden van de ZOAYO van plan zijn hun verplichtingen na te komen. Alle lan den, met uitzondering van Frankrijk, toonden zich voorstander van een krachtige houding. Waarnemers in Bangkok zeiden van daag, dat de raad een aanbeveling ia behandeling zal nemen voor interven tie door de ZOAVO in Laos, als de Sowjet-Unie niet voor morgenavond op het Brits-Amerikaanse voorstel heeft geantwoord. De toestand in Laos zelf lijkt nog steeds te verslechteren voor de rege ringsgezinde troepen. De pro-commu nistische Pathet Lao-eenheden meld den ten minste vandaag weer aanzien lijke vorderingen in het gebied van de Sayaboeri langs de rivier de Mekong. Volgens de laatste berichten die in de Laotiaanse hoofdstad Vientiane zijn ontvangen, blijven Russische vlieg tuigen militaire goederen vervoeren naar de strategisch belangrijke „Vlakte der Kruiken", die in handen van de opstandelingen is. Er wordt 30 ton per dag aangevoerd. Van Amerikaanse zijde is thans be vestigd, dat een Amerikaans vliegtuig dezer dagen boven Laos Is neerge schoten. Slechts de gezagvoerder. Bailey, zou zich met zijn parachute hebben kunnen redden, toen het vlieg tuig in brand vloog en neerstortte. De zeven andere inzittenden zouden zijn omgekomen. Het staat nog niet vast, dat het toestel door de Pathet Lao-is neergehaald. Bailey zou volgens on bevestigde berichten door pro-commu nistische troepen gevangen wo-rden ge houden. Een Amerikaanse woordvoerder zei gisteren, dat de vlucht van het Ame rikaanse toestel werd gemaakt op veel vuldig verzoek van de regering in V!«ntiane. De 80-jarige F. H. J. Weber uit Am sterdam is door een achteruitrijdende zandauto overreden en aan de ver wondingen korte tijd later overleden. Bij de oprit naar het nieuwe viaduct in het verlengde van het Sariname- plein in Amsterdam reed een met zes ton zand beladen vrachtauto stapvoets achteruit. De chauffeur heeft niet ge zien, dat de bejaarde voetganger ach ter de auto de weg overstak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1