Onder sterke druk van Indonesië? Den Haag zeer teleurgesteld Ramp met vliegtuig: Tsjechisch 52 doden TAA Vbereid elke actieLaos Soldaat omgekomen bij schietoefening Regering: S onjuist en misleidend Hoe wij wonen En anders niet... Meningsverschil Na enkele explosies ggg bij Neurenberg RESOLUTIE AANGENOMEN neergestort m WËÊtmÈm Rede van de Gaulle verwacht over kwestie Algerije Nepalese kroonprins in ons land Antivoord in Moskou overhandigd Opslag kernwapens NIET onder druk van buitenland Hammarskjoeld: ,V.N. voor bankroet' FRANKRIJK WEIGERT KOSTEN VN-LEGER TE BETALEN De Bilt: enigszins wisselvallig weer Kotter gestrand op Haaksgronden r r Peking WOENSDAG 29 MAART 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4870 Directeur: HL DID HUIG J X. Hoofdredacteur: ür. J A. H J S BKUlNö SLOT E Neaer. -tring is er zeer t wer, dat de Ar -ïgering heeïi je - n verte genwoordiger te zenden naar de installatie van de Nieuw- Guinearaad op 5 april in Hollan- dia. Nederland had hiervoor alle landen van de Zuid-Pacilic-Com- missie uitgenodigd. Behalve Ame rika hebben al deze landen, nï, Frankrijk, Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland, de uitnodiging aanvaard. Wel pobeert de Nederlandse re gering alsnog de Amerikanen tot andere gedachten te brengen, maar enige hoop op resultaat heeft men in Den Haag niet. Het mi nisterie van Buitenlandse Zaken weigert mee te delen, welke de motieven van de Amerikanen zijn geweest, om de uitnodiging, een vertegenwoordiger te zenden, af te wijzen. Het is echter niet xo heel moeilijk, naar de Amerikaanse motieven te ra den De Amerikanen zijn als steeds bevreesd, dat zij Indonesië tegen zich in het harnas zullen jagen, wanneer zi> inzake Nieuw-Guinea maar iets doen dat kan lijken op steunverlening aan de Nederlandse plannen. Diplomaten aan boord? Brandweerlieden bezig met het bestrü- DAT de Nederlandse regering ten gevolge van buitenlandse druk zou hebben ingestemd met de opslag van „bepaalde wapens" in Nederland, is een voorstelling van zaken die „even misleidend als onjuist" is. Dit stond in de nota die onze ambassadeur in Moskou naar „Buitenlandse Zaken" nu pas heeft meege deeld vorige week vrijdag aan de Sowjet-regering heeft over handigd. Deze nota bevatte» het antwoord op een Russische nota van 7 januari jl. DE KUNST Botterdam) Wms de Wtthstraat 23. Teler 115700 rn 11 i?12 No 424519 00 U Klactuendlenst abonnementen 18.3019 30 au» Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 V-Gravenhage: Huygenspleln i Telefoon 1834G7 (3 lUnenl Postbus 1091 Poateiro No. 424867. Klnchtendienst 18.30——16.30. Telefoon 382506 Spuiweg 132 - Telef. «70. lelel00n 362569 Aleldastraal 23 Telef. 654S1. Dordrecht! Schiedam; Abonnementsprijs 61 eent per week, t 2.35 per maand 7.90 per kwartaal. Lots# nummer# 13 een». Verschijnt da'gclüta (Geldig tot donderdagavond) DEZELFDE TEMPERATUREN Veel bewolking met tijdelijk enige regen. Matige, aan vankelijk af en toe krachtige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.21 Onder: 19.09 Maanop: 17.18 Onder: 5.52 ft IN het fraaie boekje „Hit het oude Europa" vertelt prof. Van der Meer over een schilderij van de man die ge noemd wordt de meester van Alkmaar. In een der voorste kabinetten, links in ons Rijksmuseum hangt het. Een polyptiek zeven panelen afbïeldend de zeven klassieke werken van barm hartigheid, waar Jezus over spreekt in Mattheüs 25, Op eik paneel is een werk van barm hartigheid uitgebeeld. Een echtpaar dat hongerigen spijzigt; een dat dorstigen laaft. Anderen die haveloze stakkers kieren geven; weer anderen, die een zieke opzoeken en niet met lege handen; mensen die gevangenen opzoeken in het kot waar z(j met de benen in het blok zitten, achter een getraliede deur. Dan zijn er enkelen, die vreemdelingen her bergen in de gedaante van pelgrims. Ten slotte leden van een vrome broeder schap die een arme dode de laatste eer geven. De kunstzinnige gids die ons hier rond leidt vestigt dan onze aandacht op een stille, verlegen, uitzonderlijke gestalte die op elk paneel op de achtergrond Btaat. Ineens hei-kennen we Hem. Het Is Christus, do Heiland. De goede bur gers echter die hier bezig zijn, zien Hem niet. Zó gaan ze op in hun werk van barmhartigheid. Gaan ze dan met het sacrament der barmhartigheid Hem voorbij? Ach neen. Die meester van Alkmaar wist heel goed dat die anonieme Chris tus zijn beurt niet afwacht. Hij is al lang aan de beurt. In elk van die stak kers die hier geholpen wordt. Want wat die simpele mensen uit Alkmaar doen voor de minsten der zijnen, dat doen z(j aan Hèm. En daarom ia Hij er bij. ZULLEN we dat éne paneel zieken die verzorgd worden eens van dichtbij bekijken? Zijn wij, protestantse christenen, hier, al ki.mr met de opdracht uit Mat- tnetis 25? Het felruari-nummer '61 „Protestantse Gezondheidszorg" geeft een moment opname van de huidige situatie. Eind 1960 telde ons land 50.247 zieken huisbedden, verdeeld, over 233 zieken huizen, als volgt verdeeld over de drie groeperingen van onze bevolking (het "cijfer tussen haakjes geeft 't aandeel aan dat elke groep op het geheel der Ned. bevolking uitmaakt) R.K. aant. bedden 23.701 47,2 (38,5%) Neutr. id. id18.137 36.0 (37,1%); Port. Chr. id. id. 8.409 16.8 (44.4%). Er is voor ons Protestanten, aldus de in dit tijdschrift er bijgemaakte kant tekening. geen reden een juichkreet aan te heffen, omdat we gestegen zijn van 13,2% (1940) - 13,5% (1947) - 15,2% (1957) tot 16,8% (1961). In feite is deze procentuele toeneming zeer gering. We moeten immers heen naar de 44,4 a MEN kan er natuurlijk op wijzen dat de rooms-katholieken nog al eens in ons vaarwater zitten. Sneek en Ber gen op Zoom kunnen daar meer van vertellen. Sneek, waar het r.k. ziekenhuis, dat zei! met een nieuwe verpleeglieuvel wordt uitgebreid, op allerlei manieren getracht heeft de bouw van het Protes tantse ziekenhuis te verhinderen. Bergen op Zoom, waar men ter vervanging van het huidige Algemeen Burger Gasthuis een nieuw r.k. ziekenhuis gaat bouwen. De „verroomsing" van het algemene ziekenhuis ziet men hier als het streven van een kleine ultra-r.k. groep, die ook trachtte de artsen voor te schrijven dat zij rekening moesten houden met de r.k, moraal. Natuurlijk kan men er op wijzen, dat we ais protestanten toch ook niet stil zitten. In 1963 gaat in Rotterdam-Zuid en in Voorburg de bouw beginnen. Voorts zijn er plannen voor Alphen aan de Rijn, Stadskanaal, Sneek, Zaandam. Delfzfll en Heerlen. En toch we zijn er nog lang niet Hoeveel bedden staan er leeg in ver band met het verpleegsterstekort? Wan neer wordt de lange lijst van adverten ties voor verpleegsters, die men week in week uit in de bladen kan aantreffen, eens korter? Wflzen we in onze gezinnen onze doch ters voldoende op het moeilijke maar prachtige werk, waar de ziekenhuizen zo schreeuwend om verlegen zitten? Krijgt het aspect van de christelijke barmhartigheid in ons christelijk leven voldoende aandacht? V.S. NIET installatie naar van Nieuw-Guinearaad (Van onze parlementaire redacteur) D Bovendien hebben de Amerikanen zen vooroordeel tegen de Nieuw .uinea-raad. Het is typisch Ameri kaans, te denken, dat de door de papoea's gekozen vertegenwoordigers in feite stromannen van het Neder landse gouvernement zijn. De Ame rikanen hadden echter moeten be denken. dat rij door hun weigering de papoea's bijzonder hebben ge- gr-efd. De papoea's zijn namelijk veel zelfstandiger en veel trotser dan de Indonesiërs. Ze zouden er nimmer ;r, hebben toegestemd, als stromannen var. Nederland in de Nieuw-Guinea- ■raad te gaan zitten. Zoals vaak, wanneer het gaat om Aziatische kwesties, blijken de Ame rikanen niet voldoende inzicht te heb ben in de problematiek. Volgens het persbureau Associated Press heeft de Indonesische regering getracht, de landen die er door Ne derland voor zijn uitgenodigd, de in stallatie van de Nleuw-Guinea-raad bij te wonen, ertoe te bewegen, aan de ze uitnodiging geen gevolg te geven. Vooral op Australië zon sterke -diplo matieke druk zUn uitgeoefend. Austra lië komt desondanks. Het land zal worden vertegenwoordigd door minis ter Hasluck en brigade-generaal D, M. Cleland, bestuurder van Australisch Nleuw-Guinea. De installatie van de wetgevende raad voor Australisch Nieuw-Guinea op 10 april in Psrt Moresby zal van Nederlandse zijde worden bijgewoond door de minister van Binnenlandse Za ken, mr. E. H. Toxopeus en de staats secretaris voor Nieuw-Guinea, Th. Bot. Volgens een mededeling van Deense zijde zal dit land vergunningen ver strekken voor de invoer van appelen, o.a. uit Nederland, voor de periode van 15 mei tot en met 15 juli a.s. Ver der heeft Denemarken bekendgemaakt dat het voor de invoer van peren in de periode 1 april tot en met 15 juli een bedrag heeft beschikbaar gesteld van D.kr. 1.000.000.—. -r t t "G Op de foto links: de Stadgehoorzual in Hollandia, waar de Nieuw- Guinearaad voorlopig ondergebracht zal worden. De foto rechts toont het terrein waar het definitieve gebouw voor de raad zal verrijzen. Het Tweede- Kamerlid, mevrouw Stoffels-Van Haaften, zal daar op 6 april de eerste paal voor het gebouw heien. DE ministerraad van de Zuidoost- aziatische Verdragsorganisatie, die op het ogenblik in de Thailandse hoofdstad Bangkok bijeen is, heeft van daag met algemene stemmen zijn goed keuring gehecht aan een resolutie over Laos, waarin wordt gezegd dat de ZOAVO „bereid is elke actie te onder nemen die nodig wordt geacht indien de pogingen om de kwestïe-Laos vreed 23n.n1 op te lossen, zouden mislukken". Volgens waarnemers in Bangkok be tekent deze resolutie een compromis- oplossing. Zij houdt wel een krachtige waarschuwing in aan het adres van de communisten, maar de mogelijkheid van militaire interventie wordt niet in ronde woorden genoemd, In de resolutie is kennelijk rekening gehouden met het Franse verzet tegen een in zeer scherpe bewoordingen ge stelde resolutie. Naar verluidt hadden de ministers van Buitenlandse Zaken, met uitzondering van de Fransman Couve de Murville, oorspronkelijk openlijk gesproken van militaire inter ventie in Laos, indien het onmogelijk zou blijken een politieke regeling te treffen. De Fransen vreesden echter, dat een in harde woorden gestelde resolutie niet bevorderlijk zou zijn voor een Russisch fiat op het Brits- Amerikaanse voorstel in zake een staakt-het-vuren in Laos. De Franse minister Couve de Mur- ■yERGETEN wij niet te veel, dat Christus ons naar het al of niet doen van deze werken der barmhartigheid zat oordelen? Op de Christelijk Sociale Conferentie (1952) heeft dr. H. Berkhof - onder ver wijzing naar Mattheüs 25 - er aan her innerd, dat met onze verhouding tot de naaste, bijzonder tot de hulpeloze naaste „hemel en hel zijn gemoeid, iets, waar van de ernst tot de christelijke gemeente in Nederland nog steeds niet is door gedrongen", De meester van Alkmaar heeft het wèl begrepen. Dezelfde Christus, die zwijgend op de achtergrond toekijkt wanneer de mensen werken der barmhartigheid verrichten, heeft h(j nóg eens geschilderd. Boven* het middelste paneel, hoog in de lucht, bóven het doen der mensen Maar nü afgebeeld in heerlijkheid, op de wolken, komende ten oordeel: „Voor waar. Tk zeg u, in zover gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt hebt gij hel ook aan Mij niet gedaan." Werken der barmhartigheid vraagt de Heiland van ons. En anders niet. Wie met de vervulling van deze op dracht moeite heeft, herinnere zich het recitatief van de sopraan uit de Mat- thaus-Passion ,,Hij heeft ons allen welgedaan, De blinden gaf Hij het gezicht, De lammen deed Hij gaan. Hf leerde ons zijns Vaders Woord. Hij dreef de duiv'len voort; Bedroefden heeft Hij opgericht; Hr) nam de zondaars op en aan. En anders heeft mfln Jezus niet gedaan". Een „Iljoesjin 18" van de Tsjecho- slowaakse luchtvaartmaatschappij is gisteravond bij het dorpje Oberüssel- bach, op circa 30 km ten noorden van Neurenberg, neergestort. Alle inzitten den, 44 passagiers en 8 leden van de bemfinning, zijn om het leven geko men. Het toestel was op weg van Praag naar Bamako in de Afrikaanse repu bliek Mali en zou zijn eerste tussen landing hebben mtjeten maken in Zurich. Ooggetuigen vertelden, dat het grote Tsjechoslowaakse vliegtuig na drie of meer explosies, als een brandende vuurbol neerstortte. Een Amerikaanse militaire helikopter bereikte de plaats van de ramp het eerst en de brand weren van Neurenberg en Oberüssel- bach, door de radio gewaarschuwd, spoedden zich derwaarts. Er waren geen overlevenden. De brand in het wrak van het vliegtuig was kort na middernacht geblust. I aen van de brand, die na het omlaag:- ruchtvaart- stortcn van het Tsjechoslowaakse ver- ville verklaarde na het aanvaarden van de resolutie, dat er nieuw overleg nodig is voordat de acht ZOAVO-landen gezamenlijk tot een militaire actie in Laos kunnen overgaan. Hij toonde zich zeer voldaan over de resolutie. Zijn Amerikaanse collega, Rusk, was even eens tevreden. „Het is een krachtige resolutie", zo verklaarde hij. Naar ver luidt waren er gisteren tijdens de dis cussies over de tekst van de resolutie vooral meningsverschillen tussen Couve de Murville en Rusk. In de resolutie wordt onder meer opgemerkt dat de opstandelingen nog steeds worden gesteund door commu nistische landen, hetgeen in strjjd is met het akkoord van Genève. De raad spreekt zich in de resolutie uit voor een verenigd, onafhankelijk Laos. Dit zou door onderhandelingen tot stand moeten komen, maar eerst zouden de gevechten moeten worden gestaakt. Hoewel de ZOAVO niet openlijk met militaire interventie dreigt, is uit de resolutie op te maken dat een derge lijke interventie zal worden onder nomen indien de Sowjet-Unie niet positief zou reageren op de Brits- Amerikaanse voorstellen De Britse minister van' Buitenlandse Zaken, lord Home, heeft met klem de berichten tegengesproken als zou Rus land een tijdslimiet zijn gesteld voor het beantwoorden van de Brits-Ameri kaanse nota. Volgens berichten uit Londen zou het uitblijven van het Russische antwoord te wijten zijn aan het feit dat op het ogenblik druk overleg op hoog niveau plaatsvindt tussen Moskou en Peking over de kwestie-Laos. Inmiddels doen in Bangkok geruchten de ronde dat niet alle leden van de ZOAVO het zouden toejuichen indien Moskou zou 'ingaan op het westelijke voorstel voor een staakt-het-vuren in Laos. De Filippijnen en Thailand zou den van mening zijn dat een staakt- het-vuren, gevolgd door onderhande lingen, alleen maar tot een verdeling van Laos zou kunnen leiden, welke de communisten de gelegenheid zou bieden strategische punten te blijven bezetten. De Tsjechoslowaakse maatschappij heeft tot dusver de iden titeit van de overleden passagiers niet onthuld. Op de plaats van de ramp zijn Russische, Tsjechoslowaakse en Chinese paspoorten gevonden. De plaatselijke politie heeft persoonlijke bagage, waaronder die van diploma ten, welke door het vuur gespaard is, onder haar hoede genomen. Volgens een functionaris van de K.L.M., die als agent van de Tsjecho slowaakse maatschappij in West- Duitsland optreedt, zullen Tsjechoslo waakse functionarissen vandaag naar Neurenberg gaan om het wrak te onderzoeken. Het internationale bureau voor de veiligheid in de lucht heeft alle op genomen gevoerde; gesprekken van het vliegtuig met het Frankfortse bureau voor de veiligheid in de lucht, die de vlucht boven West-Duitsland regelde, in beslag genomen. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat het toestel door een sabotagedaad is ver ongelukt. keersvliegtuig ontstond. (Tele-foto). T. M. GILHUIS leggen. President de Gaulle zal waarschijn lijk het door Frankrijk in te nemen standpunt tijdens de onderhandelingen met de Algerijnen in Evian in een uit zending voor radio en televisie aan het Franse volk meedelen, voordat de besprekingen zullen beginnen. Dit is vandaag in de Franse hoofd stad in diplomatieke kringen ver nomen. Volgens deze kringen zou de verkla ring van de president ten dele een antwoord inhouden aan de premier van de Algerijnse regering in balling schap, Ferhat Abbas, die donderdag j.l. de moslems van Algerije had toege sproken. In zijn toespraak had Abbas erop gewezen, dat onderhandelingen nog niet direct een vrede in Noord- Afrika behoefden in te houden. In Franse diplomatieke kringen toonde men zich verbaasd over het feit, dat de minister van Financiën uit de voorlopige Algerijnse regering. Francis, die werd genoemd als dele gatieleider van de Algerijnse afvaar diging naar de besprekingen te Evian. juist nu naar Moskou was gereisd om met Sowjetfunctionarissen te over- Li het Piusziekenhuis te Harderwijk is dinsdagavond overleden de 21-jarige dienstplichtige soldaat G. A. M. van Swam uit Tilburg, die 's middags op de pistoolbaan van het garnizoens- schiettcrrein te Harderwijk was ge troffen door een kogel in de buik. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening pistoolschieten. Na het com mando „laden" maakte de naast Van Swam staande soldaat een wat onge lukkige manoeuvre met zijn pistool, toen het hem niet direct lukte de slede van het wapen naar achteren te bren gen. Er ging toen een schot af, dat Vti Swam in de buik trof. De 15-jarige prins Birendra, kroon prins van Nepal, is dinsdagmiddag voor een kort, onofficieel bezoek aan ons land, met een KLM-toestel uit Londen op Schiphol aangekomen. Hij brengt een bezoek aan onze Koningin en de Amsterdamse burge meester, mr. G. van Hall. Met zijn be geleider en mede-student, de heer Stopor, zal hij de Zuiderzeewerken ei de - bollenvelden bezichtigen. Over enkele dagen zal de jonge kroonprins, zoon van koning Mahendra, naar Engeland, waar hij studeert, terug keren. De Nederlandse regering vestigt Van gezaghebbende zijde wordt ver nomen, dat Frankrijk geweigerd Iiee' zijn aandeel in de kosten van het VP leger in Kongo te betalen. Het is li eerste westelijke land dat dit doet. 1) Sowjet-TJnie en andere communist: sche Tanden hebben al eerder gewei gerd. Enkele Latijns-Amerikaans: sprekers in de Algemene Vergadering hebben tijdens het Kongodebat reeds te kennen gegeven, dat hun landen niet hl staat zijn hun aandeel in de kosten te voldoen. Hammarskjoeld heeft gewaarschuwd. lat de V.N, voor een bankroet staan. Lr is dit jaar naar schatting 120 mil ten dollar nodig om de actie in Kongo kunnen handhaven. verder de aandacht op het communiqué dat na afloop van de conferentie van regeringshoofden van de bij het Noords Atlantische bondgenootschap aange sloten landen in december 1957 in Parijs is uitgegeven. Daarin stond o.m, dat de conferentie had besloten, voor raden kernladingen aan te leggen die in geval van nood onmiddellijk voor dc verdediging van het bondgenoot schap beschikbaar zouden zijn. „Dit besluit aldus de nota werd genomen in de wetenschap van de in het bovengenoemd communiqué gesignaleerde omstandigheid, dat de Sov/j et-regering haar strijdkrachten nad voorzien van de modernste en mees. vernietigende wapens. Deze om standigheid is sindsdien meermalen door verklaringen van hoge Sowjet- autoriteitet. bevestigd. De door de Noordatlantisch landen sinds 1957 ge- 'ro'Lter maatregelen vormen een logisch uitvloeisel van de overeengekomen gedragslijn, die, geheel in overeen stemming met het uitsluitend defen- .ieve karakter van het Noord-Atlan- tisci. verdrag, gericht is op de verho ging van de beveiliging van de bondge noten. De Nederlandse regering moge er op wij jen. dat zij het soevereine recht heeft en de verantwoordelijkheid draagt die maatregelen te treffen elke zij in het belang van 's lands veiligheid en verdediging noodzakelijk acht. Wat tenslotte h^t door de Sowjet- regering in haar nota ten aanzien van haa. streven naat ontwapening opge- meikte betreft, moge de Nederlandse regering, voorstandster als zij steeds is geweest van het nemen van maat regelen inzake een international- ge- cortroleerde omwapening, de hoop uit- ■preken dat dit streven van de Sowjet- regering uitdrukking zal vinden in haar bereidheid tot het hervatten van onderhandelingen, teneinde tot een :odanig akkoord te geraken" (Advertentie) van wol wassen zit in ieder pak DOVEN Zuid-Europa handhaaft zich hogedrukgebied, lerxcijl in het gebied IJslandZuid-Noorwegen en kele depressies van noordwest naar zuidoost bewegen. Matige tot krachtige westelijke windendie tussen de ge noemde luchtdruksystemen voorkomen, voeren vochtige en tamelijk zachte lucht naar onze omgeving. In de westelijke stroming komen en kele regengebieden voor, die tijdelijk ook het weer in Nederland kunnen beïnvloeden. Het weer zal dus enigs zins wisselvallig zijn. De komende nacht zal geen nachtvorst voorkomen. Vannacht omstreeks halfeen is op de Haaksgronden op ongeveer vier mijl ten westen van Huisduinen de TJrker motorkotter TIK 76 „Broedertrouw" ge strand. De schipper van de „Broeder trouw" vroeg assistentie aan en vannit Den Helder voer de motorreddings- boot „Prins Hendrik" uit, die omstreeks kwart over vijf vannacht de drie op varenden van de kotter in Den Helder aau land bracht. De „Prins Hendrik" kon zelf niet bij de kotter komen, omdat er maar een halve meter water rondom de kotter stond. Met een vlet heeft men toen de bemanning van boord weten te halen. De reddingsoperatie, die onder leiding stond van schipper P. Bot, had een vlot verloop. Op advies van verschil lende andere schippers van Urker kot ters werd aangeboden sleepboothulp afgewezen. Uit IJmuiden was om streeks vier uur de sleepboot „Stmson" aangekomen om de kotter te bergen. De Urker vissers hebben echter beslo ten de UK 76 gezamenlijk vlot te bren gen. EVENALS het vorige jaar bie den wij ook thans weer onze lezers een bijlage onder de titel: „Hoe wij wonen". In dit gevarieerde nummer schrijft prof. dr. J. Waterink over „Thuis"; prof. dr. ir. H. G. van Beusekom over hoog- en laagbouw; Flex over de volks vijand woningnood, die meerder jarig wordt; minister Van Aart- sen lucht zijn hart over de beter gesitueerden in goedkope wonin gen; mevrouw ZeldenrustNoor- danus geeft waardevolle advie zen voor trouwlustigen, die een ameublement willen kopen; onze medische medewerker behandelt de nachtrust, Voorts vertellen onze verslag geefsters, verslaggevers en re dacteuren over allerlei nieuwe snufjes op het gebied van wo ninginrichting; zij maken u weg wijs op het gebied van verwar ming, verlichting, zonwering, muziek in huis, de keuken, de tuin. het onderhoud van uw wo ning en nog talloze onderwerpen meer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1