Amerika zwijgt over weigering Duitse auto rijdt Rijn in: alleen papieren gevonden Kamerleden weg naar Hollandia Bollenstreek m bloei MINISTER TOXOPEliS STOORDE ZICH NIET AAN PROTOCOL m voorstellen nieuwe aan Berkelse arts: weer levenslang „In Evian alleen praten' met ons PÜtr-* z/ Onrustig blijven Met de klompen Neutrale koers gewijzigd ten gunste van Indonesië? Ook bij Britten en Australiërs i afkeuring raak is elke streek A VUllt „MADURODAM" GEOPEND m De Bilt: iets -KOUDER^ 'O Sunny Seat F.L.N. ontstemd over Parijs Minister Joxe naar Algerije mm w Stille zaterdag weer in Europa DONDERDAG 3© MAART 1961 r TWINTIGSTE JAARGANG No. 4871 r Alle schijn Geef n cadeau m mm. OVERLEG MOBOETOE EN LOENDALA om lekker te luieren BELGISCH KONINGSPAAR IN JUNI NAAR ITALIË Het en in Nederland Joxe naar Algerije Directeur- H Ufci KU1U J Wie is er morgen jarig? IN de bollen- "I "I streek en op de Keukenhof zal er de komende da gen veel moois te zien zijn: er is zelden een april maand begonnen met zóveel bol lenvelden in bloei. Militair bestand? a; - -;*>s £r- I w "ar I VMt VrA6EnfkCBS Botterdam: Witte de Wlthrtraat 25. Telef. UJ700 <8 1.). Postbus 1112 Postgiro No 424518. KlachtenrMenst abonnementen 1835—1930 uur. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. %-Gravenhage: Huygenapleln 2, Telefoon 183467 (S lijnen). Postbus 1091 Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.30—18,30. Telefoon 36236». Dordrecht! opuiweg 132 Telef. 4570. Schiedam: Aletdastraat 23 Telef. 65451. Abonnementsprijs 61 tem pet wee*. 12.65 per maand. 17.89 per kwartaal. Loose nummers 15 cent. Verschijnt dagelljta* A TurUM' (Geldig tot vrijdagavond) LAGERE TEMPERATUREN Over het algemeen veel bewolking met af en toe enige regen. Overwegend matige wind in hoofdzaak tus sen west en noord. Lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 6.X9 Slaan op: 18.25 Onder: 19.11 Onder: 5.16 HootiD t*ur Ur i A H i S HUl'lNN si OT Op een forumavond georganiseerd door de A.R. kiesvereniging in Amster dam werd gesteld dat vele jongeren de politeik van de Christelijke partijen zien als een vechten voor eigen standje. En daar houden ze niet van. Men moet voor het geheel strijden. Als voorbeelden wer den aangehaald de actie tegen de Mam moetwet, waarbij het algemene onder- wjjsbelang uit het oog zou zijn verloren en waarbij men alleen opkwam voor het belang van de eigen scholen. Voorts de strijd tegen de commerciële televisie, die men zag als een strijd voor het be houd van de Christelijke omroep. Als men zijn eigen deel van de buit maar binnen heeft, eigen scholen, eigen omroep is het met de Christelijke poli tiek verder afgelopen. Wat er daar bui ten om gebeurt is voor die politiek van geen betekenis. Wij zouden er op willen wijzen dat de ze kjjk op de Christelijke politiek prin cipieel onjuist is. Christelijke politiek is niet allereerst strijd voor eigen standje, het gaat in de Christelijke politiek niet om het recht van de een of andere „zuil". Het is niet, zoals zo velen deze politiek plegen te vertekenen, een soort emanci patiestrijd. Christelijke politiek, Christelijk onder was, de Christelijke omroep, het Chris telijk organisatieleven betekent een strijd om het hart niet van een volksdeel, maar van de natie. Niet voor niets hebben de Christelijke scholen en vele andere Chris telijke organisaties dan ook het woord Christelijk met een deelteken verbonden aan het woord nationaal. Wanneer wij dat in ons denken en in onze probleemstelling loslaten hebben wij het doelwit van de Christelijke poli tiek losgelaten. Dan zijn wij sectariërs geworden, behartigers van groepsbelan gen. Christelijke politiek is in het beharti gen van wat men dan verkeerdelijk groepsbelangen noemt, een strijd om ons volk te winnen voor Christus. Dat dit niet altjid goed uit de verf komt in onze activiteiten is ongetwijfeld juist. Wjj zijn al te vaak al tevreden als we het voor de eigen groep zo'n beetje in orde hebben en laten da» de rest met een gerust hart aan de anderen over. Zo in de trant van eik zijn meug. 4 Maar wij moeten goed blijven zien dat dè vrijheid een groot goed is en dat die vrijheid eist dat elk zijn meug krijgt. Maar dat geruste hart daarbij deugt niet. Dis vrijheid moet ons in tegendeel on rustig maken, ons uitdrijven om aan de anderen te laten zien dat juist de Chris telijke politiek, de Christelijke school, de Christelijke omroep nationaal is, dat wil zeggen: voor iéder goed en begeerlijk. De probleemstelling die wij hier be strijden is de probleemstelling die onze tegenstanders ons willen opdringen. Als wij die overnemen hebben wjj de strijd al voor meer dan de helft verloren. In aj onze organisaties en bij al onze metho den moeten wij dat goed in de gaten hou den. Onrustig blijven HET achteraf tueb nog bedanken voor de uitnodiging om de opening van de Nieuw-Guinearaad bij te wo nen door de rege ing van de Verenig de Staten heeft ons bijzonder onaan genaam getroffen Wij hebben wel begrip voor Ameri kaanse overwegingen van politiek- strategische aard om neutralistische landen niet ai te zeer van zich te ver vreemden. Maar er is geen sterveling die tot nu toe een alternatief voor de Nederlandse Nieuw-Guinea-politiek weet. Niemand wil er zijn hanü n aan branden. Ook Amerika niet. Dat zou de regering van de Verenigde Staten er toe moeten leiden om niet zo met de klompen over onze politiek heer te lopen. (Advertentie) de iak vioeit glanzend strak de kleuren weerspiegelen jarenlang uw Flexa-schllderfeesc I RA AS DE 85 KLEURSTAIEM VOOR 10 et De Amsterdamse rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de „Heilige Daad"-ambassadeurs J. J. en M. J. J. V., evenals die van de ex-onderdirec teur van de Amsterdamsche Bank G. H-, opnieuw met dertig dagen ver- lengdL (Van ome parlementaire redacteur) Noch het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken, noch de Nederlandse ambassade in Washington kon gisteren onze New Yorkse corres pondent nadere informaties geven over de Amerikaanse weigering, de installatie van de Nienw-Gninea-raad by te wonen. Deze weigering heeft nationaal en in ternationaal inmiddels groot opzien gebaard. In diplomatieke kringen in Den Haag was de Amerikaanse hou ding gisteren bet gesprek van de dag. In het verleden kon men nog wel begnp opbrengen voor het Ameri kaanse standpunt, maar waar het hier de uitvoering van het Handvest der Verenigde Naties betreft iedere beherende mogendheid is ver plicht de volken, die zij bestuurt, op te leiden tot zelfbestuur is de Amerikaanse houding volkomen on begrijpelijk. Het is niet uitgesloten, dat minister Luns bij zijn bezoek aan Washington tekst en uitleg van de regering-Kenne- dy zal vragen. Nederland heeft zich mzake Nieuw-Guinea niets te verwijten; het tracht in een snel tempo de Pa poea's tot zelfbestuur te brengen. Dat de Amerikanen daarvoor geen oog krijgen, wordt betreurd, niet alleen in Nederland, maar "ook in Australië en in Engelse kringen. De papoea-leider Nieolaas Jouwe heeft in Hollandia verklaard zeer teleurgesteld te'zijft ovéri-dëTïeuöljag van de V.S. „Wij hopen dat dit standpunt niet definitief is," ver klaarde hij. Ook de andere leden van de Nieuw-Guinea Raad betreuren volgens Jouwe de Amerikaanse be slissing, omdat zij juist hun hoop gevestigd hadden op Amerika als machtigste bondgenoot in het gebied van de Zuid-Paciftc. Naar UJPX meldt, zouden de V.S. ook geen vertegenwoordiger zenden naar de installatie op 10 april van de Australische adviesraad in .Port Moresby, Amerika zei tot dusver neutraal te zijn inzake Nieuw-Guinea. Nu heeft heeft het er alle schijn van, zo boorden wij in Den Haag, dat deze neutrale koers gewijzigd is ten gunste van In donesië. Djakarta heeft dan bok niet nagelaten, munt nit de situatie te slaan. Van de zijde van dr. Soebandrio, de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, is gisteren verklaard, dat men tevreden was over de Amerikaanse houding. Engeland zal bij de installatie van de Nieuw-Guinea-raad worden ver tegenwoordigd door R. Etherington- Smith, een hoge Britse diplomaat in Singapore, zo is van gezaghebbende zijde in Londen vernomen. De Lon- dense zegsman verklaarde, niets te weten van Indonesische bezwaren tegen het aanvaarden van de Neder landse uitnodiging om een vertegen woordiger te zenden, volgens Reuter. (Advertentie) Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een hortewenskunt vervuilen. In het dorpje Loo (ten zuidoosten van Arnhem) is woensdagavond om ongeveer kwart over negen een Duit se personenauto in de Rijn gereden. Tussen Loo en Hutssen wordt de ver binding onderhouden met een pont- veer. De auto is op de noordelijke oever van de zogenaamde Hoge Veerkop (die, welke gebruikt wordt bij hoge waterstanden) ir, het water gereden In de opgetakelde auto zijn de auto. papieren gevonden van de 49-jarige Duitse vertegenwoordiger B. Gerbes. van wie de woonplaats vanmorgen nog niet bekend werd gemaakt omdat zijn familie nog niet was ingelicht. De raampjes waren opengedraaid, zodat men aanneemt, dat het slachtoffer zich nog uit de auto heeft weten te be vrijden. Een stoffelijk overschot is echter nog niet gevonden. Ter plaatse staat een vrij sterke stroom, zodat het slachtoffer vrij ver kan zijn afgedreven. De burgemeester ontkent een ver bod tot het doen van mededelingen te hebben doen uitgaan. Hij zou zijn ambtenaren slechts hebben verzocht daarmee te wachten tot de feiten vast stonden. Dit ter voorkoming van de verspreiding van gissingen. E. L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, heeft van morgen de parlementaire delegatie, die op 5 april In Hollandia de instal latie van de Nieuw-Guinea-raad gaat bijwonen, op Schiphol uitgeleide ge daan. j,Ik had zelf deze delegatie kun nen leiden, maar ik vind me voor zo'n lange reis te oud," zei bü bij het ver trek. In zijn plaats gaat nu de vice- voorzitter van de Tweede Kamer, me vrouw J. HL Stoffelsvan Haaften van de VVD, als leidster mee. „Ik kan voor de positië van 'de VS. in deze zaak begrip opbrengen," zei zij, ,,al had ik het natuurlijk pret tiger gevonden, indien zij wel by de installatie aanwezig zouden zijn. Ik kan me echter voorstellen, dat de V.S. zich helemaal vrij willen hou den tot Soekarno komt." Met mevrouw Stoffelsvan Haaften vertrokken drie andere delegatieleden: de voorzitter van de A.R., dr. W. P. Berghuis, lid van de Eerste Kamer, en de heren J. M. Willems (PvdA) en M. M. A. A, Janssen (KVP) leden van de Tweede Kamer. In Karachi zal het vijfde en laatste lid van de delegatie, mr. H. K. J. Beer- nink, voorzitter van de CHU en lid van de Tweede Kamer, zich bij hen voegen. Hij is reeds dinsdag vertrok ken. Vanavond vertrekken minister. Toxopeus en staatssecretaris mr. Bot naar Nieuw-Guinea. Allen zullen na de installatie doorreizen naar Port Mo resby in Australisch Nieuw-Guinea, waar zij op 10 april aanwezig zullen zjjn bjj de installatie van een wetge- Brigade-generaal Mengoestoe Neway, leider van de mislukte paleisrevolu tie tegen keizer Haile Selassie, is vandaag in Addis Abeba terecht gesteld. Tijdens een openbaar proces was de generaal aan de tenlasteleg ging schuldig bevonden. Hij had geen gebruik willen maken van zijn recht op hoger beroep. strook on r>n rie TC "T I I DE bloei, die on geveer twee weken vroeger is dan normaal, is door het koude weer van de laatste week wat afgeremd zodat men nu nog grote velden narcissen en kleuri ge veldjes tulipa's zal kunnen bewon deren. De vroege hyacinten staan al te bloeien en de overige hebben maar een paar warme dagen nodig om ook hun kleuren ten toon te spreiden. In de grote verwarmde kassen van de „Keukenhof' bloeien al meer dan tweehonderd soorten tulpen in alle mogelijke kleuren en vormen. OOK op andere plaatsen in ons land zal men als het weer althans wat meewerkt van de ontluikende lente kunnen genieten. Zo zal men in de Zeeuwse boomgaarden tijdens de Paasdagen de eerste bloei kunnen zitj van enige pruimenrassen en vroeg bloeiende peren, In ver band met de lage temperaturen van de laatste dagen verloopt de ont wikkeling van de bloesemknoppen daar iets minder snel dan werd ver wacht en dus zal de bloei nog beperkt blijven. Maar toch: het begin is er. venae raad von papoea's, die veel over eenkomst vertoont met de Nieuw- Guinea-raad, maar die allang bestaat. Thans zijn echter de bevoegdheden van deze raad uitgebreid, zodat bij opnieuw wordt geïnstalleerd. Na een particulier bezoek aan To kio keert de parlementaire delegatie op 21 april weer op Schiphol terug. j Toen Jezus stierf, viel de stilte van de dag, dat niemand werkte» maar voor wij weer konden beginnen was Hij opgestaan, ongemerkt. Éénmaal ging de zon op over het graf van de Heers maar toen ze voor de tweede maal opkwam, was Hij daar niet meer. Twee nachten kon ik niet slapen om mijn dode Heer; maar toen ik de derde in slaap viel, had ik Hem wéér. Opgestaan ten derden dage slaap nu maar en rust: dit was de laatste plaag erf Recht heeft "Vrede geliuit. JAAP DAS Na de opening van ,,Madiirodam'' ng minister To.ro-pens even kijken naar de miniatuur van het Binnenhof in Den Haag. De kabinetschef van het regüne-Gi- zenga in de Oostprovincie Loeboema heeft verklaard, dat hij constructieve voorstellen heeft gedaan aan de V.N.- commissie, die samengesteld Is uit enige vertegenwoordigers van Afri kaanse landen en die naar Kongo zijn gestuurd om de toepassing van de Veiligheidsraadresolutie van 20 fe bruari te organiseren. In deze resolu tie werd aangedrongen op reorganisa tie van het Kongolese leger en de bij eenroeping van het parlement. Loeboema zei, dat zijn regering de commissie de volgende voorstellen heeft gedaan: 1. Bijeenroeping van het parlement onder bescherming van de Verenig de 'Naties. De zitting zou moeten plaatsvinden óf op de luchtbasis Kamina óf in een neutraal land, zoals Soedan. 2. Het parlement moet dan beslissen wie de verantwoordelijke regeer ders van het land moeten worden. 3. De Volkerenorganisatie moet in samenwerking met deze regering het leger reorganiseren en geen dubbelzinnige houding aannemen, zoals zij vorig jaar juli deed. Gizenga heeft zijn erewoord gege ven, dat hij tijdens de parlements zitting zijn best zal doen om in zijn gebied het leger te ontwapenen. Wanneer deze voorstellen niet ac ceptabel zijn voor andere Kongole se groeperingen, stemt het regime- Gizenga in met het houden van nieuwe verkiezingen of het organi seren van een referendum onder su pervisie van de Verenigde Naties Na militair overleg tussen de elkaar bestrijdende besturen in Kongo aan de grens van de Oostprovincie, heeft generaal Loendoela, de militaire com mandant van Stanleystad, al zijn sol- MORGEN, Goede Vrijdag, ver schijnt „Trouw" niet. Onze kantoren zullen die dag gesloten zijn. Advertentie daten langs de grenzen van de provin cie teruggetrokken. Dit werd op een gezamenlijke persconferentie te Leo poldstad meegedeeld. De besprekingen zouden ten doel hebben gehad een later overleg tussen Moboetoe en Loendoela voor te berei den, teneinde een gewapend treffen in de toekomst te kunnen voorkomen. De Kongolese autoriteiten in Leo- poldstad hebben voedselvoorraden, die bestemd zijn voor de V.N. in Kongo, ten verkoop aangeboden. De verkoop zou geschieden, omdat de goederen aan bederf onderhevig zijn. De Volke renorganisatie heeft geweigerd in structies voor de verzending uit de pakhuizen te Matadi te geven, aldus de Kongolese expeditiefirma, die de goederen in veiling brengt. Advertentie 5tna bove»dien - sPaar1., xentf*etV Vrug ftljer bij mr winkelier of SIROCCO N.V. ZUTPHÉN - TEL. 0S75Ö-5741 (Van onze correspondent). De Leeuwarder rechtbank heeft donderdagmorgen overeenkomstig de eis van de Officier van Justitie, de 44- jarige arts. J. O., afkomstig uit Berbel, die in de Leeuwarder strafgevangenis verblijft wegens een vonnis tot levens lange gevangenisstraf voor moord op zijn vrouw, voor de tweede keer een levenslange gevangenisstraf opgelegd, omdat hij na kalm overleg en rijp be raad een medegevangene om het leven zou hebben gebracht. Dokter O. vergiftigde zijn medege vangene Lodder, omdat hij in het bezit was van een verklaring, dat Lodder schuldig zou zijn aan de dood van de vrouw van dokter O. Hij wilde daar mee revisie van zijn eerste vonnis be reiken. Koning Boudewijn en koningin Fabiola van België zullen 7 juni een beleefdheidsbezoek brengen aan pre sident Gronchi van Italië en 8 juni door de paus ontvangen worden, aldus werd vandaag officieel bekendgemaakt. De laatste maal dat een Belgische monarch officieel door een paus ont vangen werd was in 1922, toen paus Pius XI koning Albert en koningin Elizabeth een audiëntie verleende. (Van een onzer verslaggevers) Minister Toxopeus heeft gistermid dag het zorgvuldig opgestelde proto col voor de heropening van de minia tuurstad .JVIadurodam", op de grens van. Den Haag en Scheveningen, in de war gestuurd. Het was kenrig .vast gesteld: Zijne Excellentie zou eerst met eert gouden sleutel, aangeboden door Carolientje Westenberg, de poort van het stadhuis openen ën daarna son h(j de fontein van de hofvijver (een onderdeel van de nieuwe aanwinst: het regeringscentrum) in werking stellen. En daarna moest dë borderoèp van jonge padvinders over de ont waakte stad weerklinken. Maar de minister vergat kennelijk de gewenste volgorde. Hij 'liet eerst de fontein spuiten en stak pas daar na de gouden sleutel in het slot. En ondertussen had reeds de horderoep van de welpen weerklonken, Eigenlijk deer de volgorde er ook weinig toe. In elk geval werd de miniatuurstad weer opengesteld voor een massaal publiek. De voorzitster van de Stichting tot Bijstand van het Nederlands Studen tensanatorium Miniatuurstad „Madu- rodam", mevrouw mr. J. E. Glastra van Loon-Boon, had een begroetings woord gesproken tot de vele genodig den, on-der wie zich ambassadeurs, kamerleden en vertegenwoordigers van provinciaal en gemeentebestuur be vonden. A AN de noordflank van een hoge- A dmkgebied bü de Golf van Biscay* staan krachtige westelijke winden, die vochtige en tamelijk zachte lucht 'aan voeren. Een hogedrukgebied boven Groenland evenwel brengt koude arctische lucht naar het zuiden- In deze lucht is de temperatuur in Schotland tot om het vriespunt ge daaldterwijl er ook sneeuw valt. Depressies volgen een baan, die van IJsland in zuidoostelijke richting loopt. Deze storingen brengen de. koude lucht geleidelijk verder naar het ruiden. In verband hiermee komt de temperatuur in ons land morgen :op een wat lager niveau. De regenkansen blijven tamelijk groot. Station Weer Wind- Max. temp. richting vrB$*tertn„ en snelheid en neerleg mtrp. see. afirelStii. Helsinki sneeuw o 8 Stockholm y sneeuw - a Osio~ onbewolkt n v >46 ftgpgfifr* öribteWöJJct 11 Aberdeen gfeh. bewv ïtfrifr Londen regen» Amsterdam regen Brussel getu bew. Luxemburg sneeuw Parijs geh. bew. Bordeaux mist 1; bew. zw.bew. regen regen regen regen zw. béw. onbewolkt no zw. bew. Grenoble Nice Berlijn - Frankfort München Zürich Genève Locamo Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccia Madrid - Majorca WZW Ta wzw 12- zw 15 zw 6 •wzw 5 windstil windstil n -3'-' wzw. B WZW 8.; wzw ,13 zw 5 zw 2 i IX mist o 3 geh. bew. windstil onbewolkt windstil onbewolkt ozo 3 h. bew. o 5 1. bew. windstil L bew. wnw-*- CU 12- -QJl 10 A;r 9 -A' ff 13 17; 0 17- 0 IS 0 9 3 11 (Li 1Z CU 13 0.1 16 0 16 O O .15:*' •O 1-Ü'a O 12 0.6 16 0 19 O 22 O 23 7 0 Den Helder Ypenburg Vlissmgen Eelde De Bilt Twente Eindhoven regen regen regen regen regen regen regen Z.-Limburg motregen wzw 6 10 W li 1© wzw 12 9 w 3 ,11 wzw ,5 10 WW B 10 8 11 zw 8 0 3 6 4 7 6 8 Zowel in Parijs als in Tunis is enige opschudding veroorzaakt door de offi ciële Franse mededeling, dat FrankrijK op hetzelfde tijdstip, ais op 7 april in Evian de onderhandelingen aanvangen, „overleg" wil plegen met andere groe peringen en personen, onder meer met de Algerijnse Nationale Beweging (M.N.A.) van Messali Hadji. De voor lopige Algerynse regering heeft dit „zeer ernstig" genoemd. De voorlopige Algerijnse regering heeft gisteravond een communiqué uit gegeven waarin wordt gezegd, dat in dien de Franse regering tijdens de onderhandelingen te Evian overleg pleegt met andere'politieke groeperin gen in Algerije, dit verwarring zou wekken en „verwarring is niet bevor derlijk voor een positief resultaat". De onderhandelingen kunnen in het be lang van de vrede alleen gevoerd wór den in een sfeer van volledige open hartigheid. De Franse minister voor Algerijnse Zaken, Joxe, is vandaag naar Algerije vertrokken voor besprekingen. Joxe's reis, aldus zegslieden, vormt de inlei ding tot een uitgebreider overleg met alle lagen van de Algerijnse bevolking. President de Gaulle zal op 11 april een persconferentie houden. Vermoe delijk zal hij daarop een uiteenzetting geven van de Frans-Algerijnse onder handelingen. Als de Gaulle een pers conferentie geeft, een zeldzaam ver schijnsel, is dat meestal omdat hij een belangrijk overzicht wil verschaffen van politieke hoogtepunten. Een legertje politic-ambtenaren Is gisteren naar Evian-les-Balns geko men, de badplaats aan dé Frahs-Zwit- serse grens, waar de volgende week vrijdag de besprekingen zullen begin nen. Het Hotel du Pare, waar het over leg zal plaatsvinden, zal worden be waakt door 300 gendarmes en ongeveer 100 rechercheurs. Een gebied van vier honderd -vierkante meter rondom het hotel waar de onderhandelaars bijeen komen en een kring van driehonderd meter rondom een ander hotel waar de Franse afvaardiging woont, worden tot verboden gebied verklaard. De twee kilometer iange weg tussen de 'twee hotels wordt bewaakt en voor het ver keer gesloten. De Algerijnse delegatie, die aan de overzijde van het meer van Genève sal verblijf houden, zal dagelijks van een Zwitserse helikopter gebruik maken om zich naar Evian te begeven. Bij slecht weer zullen ze, onder krachtig politie-escorte, per auto naar Evian komen. (Advertentie) Zowel in Bagdad als In Biggekerke schildert men liever morsvry met

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1