Buitenlands bezoek een derde van vorig jaar Slaapruimte r alleen in Amsterdam uitverkocht Honderd wagens betrokken bij kettingbotsingen RIJKSWEG 12 BEZAAID PEKING STELT i AMERIKAAN IN VRIJHEID Tussen Gouda en Woerden: cbaos duwde uren Ouders naar kerk; kinderen steken schuur in brand KOR EN MEISJE IN THEEMS VERDRONKEN matrozen op coaster verbrand Twee anderen zwaar gewond Nieuw optimisme inzake Laos Russisch antwoord is Tleiveus? hug SÊm DE BILT: ONVAST WEER - Zeer ernstig ziek Auto van minister Klompé beschadigd KOFFIE F r r DINSDAG 4 APRIL 1961 öefm'TÜBiQm 36256fr N— Directeur: H. DE KUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4871 Hahman: „Nw.-Guinea houdt meer gevaar in dan LAOS-crisis (Van een onzer verslaggevers) OP Itjjksweg 12 tassen Woerden en Gouda ging de zon vanmorgen op over, de trieste restanten van een der grootste kettingbotsingen in de Neder landse verkcers historie. Links en rechts van de weg lagen autowrakken in de berm gedoken. Over een afstand van twintig kilometer lag de weg met glas en chroomstrippen be zaaid. Kraanwagens van garages uit de omgeving, begeleid en be schermd door rijkspolitie, trokken grommend de wrakken van de weg. Ongeveer honderd auto's, waarmee de eigenaars op tweede paasdag welgemoed van huis waren gegaan, waren er in de loop van de avond aan hun einde gekomen. Geen coördinatie Niet nodig (Van onze verslaggevers) ANTONNIER Besteman van het verkeersplein Ouden rijn onder Utrecht ontdekte gistermorgen om zeven uur verbaasd, dat er een uit tocht van Duitse auto's aan de gang was. Zjjn rotonde werd door vele Duitse auto's benaderd, die snel doorreden in de richting Wel niet in ns, Arnhem. 2ltten Hij was een der eerste Neder landers die waarnamen, dat het buitenlandse paasbezoek het gure weer niet kon verteren. Een dag eerder stond al vast., dat de drukte slechts een derde zou worden van die van vorig jaar. Niet overmatig Ruitenwissers isme heerst in de westerse hoofdsteden, hu Moskou een „be moedigend" antwoord heeft ge geven op het Brits-Amerikaanse plan voor Laos. - De Russen, die het antwoord tijdens het Paas- weekeinde hebben overhandigd aan de Britse ambassadeur in Moskou, Sir Frank Roberts, heb ben de drie hoofdpunten die in de Brits-Amerikaanse nota werden genoemd, aanvaard, maar het Wes ten in onzekerheid gelaten over de volgorde van de te nemen stap pen. Engeland en Amerika willen vóór alles een staakt-het-vuren in Laos. Daarna willen zij de door India, Polen en Canada gevormde controlecommissie bijeenroepen en vervolgens stellen zij voor een internationale conferentie over Laos te houden, teneinde een de finitieve oplossing'voor het Zuid Meer Fransen Keukenhof iDflN oastaziatische koninkrijk te vin den. De Russen schijnen echter in de eerste plaats te streven naar het bijeenroepen van. een internatio nale conferentie over Laos. Gunstig Naar Moskou ftottord&mi VOrarMihagei Wtn« a» Wlthjtraat as. Telef. 115700 efl Ik Kuiht^nii12 Post«Hro No 424516. abonnementen 18,70—16.30 uur Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 115700. TT Telefoon 183457 (3 tonen), ïnïi*» j? —Postgiro No. 424867. Aleidastraat 23 Telef. 65481. -\ Dordrecht i echledam; f^nÜT^!?iPr r° 81 *ent pee week. 2,65 per maand. 17.60 per kwartaal. L>one nummara 19 cent. Ver»chUnt dagelijks (Geldig tot woensdagavond) NU EN DAN REGEN Zwaar bewolkt met nu en dan regen. Matige wind aanvankelijk oostelijk, later uit zuidelijke richtingen. Zachter. Zon op: 6.07 Zon onder: 19.20 Alaan op: Alaan onder: 8.36 Hoofdredacteur- Ur J A H J S HKIHNS NI ,1)1 san TOERISTEN VROEG HUISTOE V. I Veelkleurigheid was gisteren op de Keukenhof niet alleen van de bloemen een kenmerk, maar ook van de para plu's die het bezoekersleger (minder groot dan vorig jaar, -maar" toch niet te verwaarlozenin groten getale had meegebracht; Communistisch China heelt besloten 60-jarige Amerikaan Robert McCann, die in 1951 tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld op beschuldiging van spionage, vrij te laten, aldus meldt het persbureau „Nieuw China". McCann, die zeer ernstig ziek Is, Is één van de vjjl Amerikanen die In een Chinese gevangenis zitten. HjJ was vele jaren directeur van een Amerikaanse tó en nitvoerbedrijt in China, toen hfj In juni 1051 in Tientsin werd aangehouden. De echtgenote van McCann vloog f. op 28 maart naar China, nadat zy vernomen had dat McCann ernstig ziek was en aan longkanker lijdt. Zij bezocht hem vorige week voor bet eerst in zjjn gevangenschap. «Nieuw China" zei dat McCann on langs ernstig ziek is geworden. Zyn vrouw had herhaaldelijk verzocht haai taan naar huis te mogen brengen. «De. hoge volksrechtbank In de pro vincie Ho-Pel heeft nu. In de geest van menslievendheid, het verzoek van me vrouw McCann ingewilligd. McCann zal °P 5 april met zijn vrouw China verla ten", aldus „Nieuw China". (Van een onzer verslaggevers) Bfj een van de botsingen op rijks weg 12 ter hoogte van de afrit bij woerden was betrokken minister Klompé. De Rotterdamse automobilist J; B. van K. moest voor een opstop ping remmen en raakte in de mid denberm van de weg. Minister Klompé botste tegen de achterkant van de auto van de heer Van K. De minister onderging ten slotte een soortgelijke orvaring als de heer Van K. kort te voren had gehad: de wagen van een automobilist uit Scheveningen botste tegen de achterzijde van haar auto, die voor en achter licht werd bescha digd. 57 Premier Xengkoe Abdoel Rahman Tan Malakka heeft op het vliegveld 'au Londen, vlak voor zijn vertrek °aar Rome, gezegd, dat de toestand random Nederlands Nieuw-Guinea «Voor de toekomst groter gevaren in houdt dan de crisis in Laos". Rahman zei dit in een overzicht over <te spanningen in Zuidoost-Azië. Over de toestand in Laos zei hij, dat de communistische subversieve acties «aar direct gevaar inhouden voor Ma rkka, Van zes uur tot omstreeks elf uur toe zijn de files auto's onophoudelijk op elkaar gebotst. Zelfs vanmorgen was er nog geen volledig overzicht van de chaos te krijgen Tot nu toe zijn acht gewonden geteld, van wie een ernstig. Omwonenden waren het eerst bij de hand om hulp te bieden. Met zaklan taarns en zakdoeken probeerden ze het naderende verkeer op de natte ondui delijke weg buiten de wrakken om te leiden. Al te vaak werden hun bedoe lingen misverstaan en volgde een nieu we kettingbotsing. Een boer, die vlak bij de rijksweg woont, reed met zijn tractor op dé chaos af en begon eigener beweging de wrakken in de berm te slepen. Vele automobilisten lieten hun verkreukelde wagen de wagen en liepen de rijksweg af naar het station Woerden, om ver der met de trein te gaan. Langzaam aan reed de rijkspolitie naar de plaats van de chaos. Uit de verkeersgroepen Utrecht, Leiden cn Den Haag waren ten slotte vier tech nische patrouillewagens en tien nor male patrouillewagens bij de hand. In het duister wilde het echter moeilijk tot een gecoördineerd beleid komen. Iedereen deed wat zijn hand vond om te doen. Met knipperlichten en zwaailampen probeerde de politie de verkeersstroom langs de wrakken te loodsen. Vaak werden de aanwijzingen genegeerd. Zelfs de ambulancewaigens en politie wagens werden niet altijd doorgelaten door de geprikkelde automobilisten. Tot .middernacht toe was de toestand op 'de rijksweg verward. lange slangen auto's reeds stapvoets over een- bed van glas,- roden. Vier gewonden werden naar. een ziekenhuis in Woerden gebracht, twee naar Waarder en twee (van wie een ernstig gewonde) naar Gouda. Enkele automobilisten slaagden erin hun wa gen weer rijklaar te maken. Anderen lieten hun veelal gloednieuwe wagens als „total loss" achter. De garages rond de rijksweg staan vol wrakken. Een garage in Reeuwfjk alleen al had er in enkele uren tien binnengesleept. Aan de Utrechtse gemeentepolitie werd nog het verzoek gedaan het verkeer op het door haar geregelde plein Oudenrijn om te lelden voor zover het de richting Den Haag be trof. Utrecht echter, niet geheel op de hoogte van de omvang van de opstopping, oordeelde' dit niet nodig en ging voort nieuwe stromen auto's op'de rijksweg 12 los te laten, waar (Van onze correspondent) Terwijl de ouders naar de kerk wa ren, staken de 4 en 6 jaar oude kinde ren van de landbouwer J. Vercoulen aan de Straelse grens in Venlo maan dagmorgen om zeven nor de los van de ouderlijke woning staande schuur in brand. De vier andere kinderen van het gezin hadden niet gemerkt, dat de twee kleinsten met lucifers naar de schuur waren gegaan. Een buurman, die rookwolken zag. sloeg alarm. De twee aadertjes had den op tijd de brandende schuur kun nen verlaten; ze gingen toen op een afstand naar het vuur staan kijken De brandweer kon niet voorkomen dat de houten schuur vernield werci evenals de daarin opgeslagen goederen waaronder de transportwagen, poot- materiaal en gereedschappen. paasverkeer stagneerde slechts op erixele punten. Dit is zo'n punt: de Schipholweg vlak bij de rijksweg Am sterdamDen Haag. Het vrij drukke verkeer op de Schipholweg moest tel kens worden onderbroken voor verkeer naar de opritten en van de afritten van de rijksweg. Het zou bepaald aanbeve ling verdienen de Schipholweg van op stelvakken te voorzien, opdat het door gaande verkeer niet vastgezet wordt :loor de enkele voertuigen die naar de rijksweg afslaan, Zandvoort liep in de morgenuren al leeg. „De hele morgen kregen we te lefoontjes van hotels, dat er weer ka mers vrij waren", vertelde een dame achter de VVV-balie. „Maar Eerste Faasdag zaten we vol, dat wèl". Niemand treurt hevig om die vroege uittocht, want al. snel werd in de kuststrook bekend, dat de Duitsers dit jaar vooral zijn geko men om pensions voor de zomèr te bespreken. Het resultaat Is, dat het hele zomerseizoen nu zo goed als uitverkocht' is. InUtrecht en' Am- hem bleef de Duitse Invasie Twee de Paasdag nog wat napraten, om al vroeg over de grens bij Elten te verdwijnen, daar voor een constante stroom 2orgend .die douane en ma- s rechaussee niet voor extra-grote "pro-^ bïemen stelde. ,tn zak' maar toch deze twee bezoekers van bolle- k ter neder. de Twee opvarenden van de Groninger kustvaarder „Despatch" het vier jaar oude dochtertje van de. kapitein en de kok van dit schip, zijn zondag in Easl Greenwich op de Theems overboord ge vallen en verdronken. Het zijn Aflena I.ugtbart uit Groningen, en Willem Fre- derik Post. 42 jaar, vermoedelijk afkom stig uit Zwolle. De „Despatch" (199 ton) lag in Easl Greenwich voor anker. De kok stoDO met het dochtertje van de kapitein op zijn arm om het kind allerlei beziens waardigheden aan de waJ te tonen. Op een gegeven moment gleed hij uit ec vlei niet het kind in de rivier De vader van hpr meisje wierp'nog een redding boei in het water maar da kok kon- er niet bij. De slachtoffers werden door de sterke stroming meegesleurd. Een 56-jarige machinist van een Engelse douanesloep, de heer S. Griffin, ls geheel gekleed te water ge sprongen maar kon hen niet meer be teiken De slachtoffers zijn later door een andere boot uit het water gehaald Zij werden naar het ziekenhuis overge bracht. waar men slechts de dood kon constateren. Afiena Lugthart was het enige kind van kapitein Lugthart en zijn vrouw Brenda. Hun eerste drie kin deren verloren zij op jeugdige leeftijd alten aan nierziekten. Drie opvarenden van de kustvaarder „Bloemgracht" zijn gistermorgen om het leven gekomen bjj een brand aan boord van het schip in de haven Turku in zuidwest Finland. Het zjjn de volma trozen Donald van der Pa! uit Alkmaar. 18 jfcar, Johannes Gerhardus van den Berg uit Den Haag, 30 jaar en de Span jaard Jose Jorentine Quinants-Torrado, 54 jaar. Twee bemanningsleden, Gerrit van Zanen (24) uit Scheveningen en An dreas (25) uit Best (Noord-Brabant) zijn zeer ernstig gewond. Voor hun leven wordt gevreesd. Leden van de bemanning ontdekten de brand gistermorgen om 6 uur plaat selijke tijd. Zjj trachtten de brandweer op te bellen vanuit een telefooncel op de kade. Deze telefoon was echter defect. Dé bemanning van een Fins schip heeft daarna de brandweer gewaarschuwd. De brandweerlieden troffen de twee ernstig gewonde mannen in de gang van het schip aan. Zij zijn onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht. Nadat de brand was geblust vond men de stof felijke overschotten van de drie slacht offers in de hutten. De oorzaak van de brand is niet be kend. maar de polïtie-autoriteiten ver klaarden dat deze waarschijnlijk is ont staan doordat een der mannen onvoor zichtig is geweest bjj het roken van een sigaret. De „Bloemgracht" (500 bruto register ton), is eigendom van de C.V. Grachtmij in Amsterdam. De kustvaarder had in de haven van Turku een lading hout ingenomen be stemd voor Amsterdam. De brand heeft verscheidene uren gewoed en heeft in het achtergedeelte van het schip grote scha de aangericht. De „Bloemgracht" zal vermoedelijk omstreeks het :einde van deze week uit Turku vertrekken. De schade wordt ter plaatse provisorisch hersteld. In Nederland zuilen verdere repara tiewerkzaamheden worden verricht. Zo was het overal: druk, maar niet overmatig druk. De enige stad van Nederland die helemaal „uitverkocht" was wat slaapruimte. betreft, was Amsterdam. Eerste Paasdag bezorgde de hoofdstad noodgedwongen Noord- Holland en Utrecht al gasten, later op de dag -begon Amsterdam de re serves in Noordwijk aan te spreken. Opvallend vindt men in Amsterdam de enorme toeneming van het aantal Franse gasten. Ze hebben de Duit sers nog wel niet van de eerste plaats verdrongen, maai rukken toch danig op. Mag men de Franse gasten gelo ven, dan verkiezen ze het rustige Ne derland boven het door de woelingen rond de Eenheidswet minder popu lair geworden België. Weer of geen weer, Nederland zelf heeft zich ir. groten getale op de weg gewaagd. Het voornaamste wat men zag.dat waren de ruitenwissers, die vooral in de middag zonder ophouden hebben dienst gedaan. Vastgezeten heeft het verkeer na genoeg nergens. Oudenrijn liep vlot door, al merkte men wel, dat de nieu we brug bij Gorinchem een flinke pres sie op de tak-Den Bosch uitoefent. Bi) de nieuwe brug bleef de drukte onder de verwachtingen De politieverster- king kon al vroeg inrukken. Met 155 extra-treinen hebben de spoorwegen het op' aÜe lijnen best kunnen verwerken. Alleen gisteravond nam de drukte op de grote lijnen forse vormen aan. (Advertentie) Van de grote steden meldt Rotter dam een drukte die een derde van vo rig jaar was. Vooral op Tweede Paas dag was het in de Maasstad uitgespro ken kalm. Ook Rotterdam kreeg meet Frans bezoek, evenals Utrecht, waat de Duitsers 80 procent en de Fransen 10 procent van het buitenlands bezoek uitmaakten. Den Haag schat de druk te eveneens op een derde van vorig jaai. De ANW meent van een zekere spreiding over de feestdagen te kunnen spreken. Mag Pasen dan niet druk zijn geweest, des te meer verwacht deze instelling van de eer ste mei, een in Duitsland algemeen gevierde feestdag die dit jaar gun stig t.o.v. een weekend valt. Een gecharterd KLM-Vliegtuig met 77 passagiers aan boord is zondag onge veer een uur na het vertrek met een motorstoring op het vliegveld Idlewild bij New York teruggekeerd. De storing ontstond in een van de vier zuigermo toren. Het toestel landde veilig. Madurodam trok de eerste drie da gen van de paascyclus al 15.000 be zoekers. Voor gisteren rekende men erop de 8000 te halen. De Keukenhof trok Eerste Paasdag 45.OOG bezoekers, Omdat deze uitstekende plantagekoffie gegarandeerd coffeinevrij is en deze heerlijke koffie ook de meest verwende fijnproevei kan bekoren. op Tweede Paasdag startte men met een al goed met de inhoud van zes tig Duitse autobussen. De Haagse hotels hadden nog wel onbeslapen bedden. De restaurants hebben inmiddels wel gevaren bij het gure weer. De enigen die echt te klagen hebben, dat zün de kleine eettentjes langs de weg, die vooral van brommend en scoote rend publick leven. Er was nauwelijks een tweewieler op de. weg. De auto's hadden het rijk alleen, wat deze ple zierige consequentie had dat het aan tal ongevallen gering bleef. EDERLAND bevindt zich al enkele dagen in het overgangsgebied tus sen polaire lucht en lucht van oceani sche oorsprong. In deze zone bewegen verscheidene stromingen van west naar oost. Een ervan bracht de eerste paasdag vrijwel onafgebroken regen, de tweede veroorzaakte regen in de middag van de tweede paasdag en de neerslagzone van een volgende storing bereikte van ochtend alweer Zeeland. De fronten van al deze storingen schuiven over voort, Nederland heen en weer. We bevinden ons dientengevolge afwisselend in koude polaire en betrekkelijk zachte lucht. In de noordelijke provincies daalde de afgelopen nacht de tempera tuur tot 1 graad onder het vriespunt. Een gecompliceerd lagedrukgebied op de oceaan beweegt in de richting van Ierland. Waarsch-ijnlijk maakt zich hieruit een afzonderlijke storing los, die vanavond Nederland, zal passeren. Het onstandvastige weer dtuxrt daarom Ambassadeur Roberts heeft in Mos kou getracht enige nadere toelichting te verkrijgen over het Russische ant woord, maar dat is niet gelukt;'Hij' had eén „nuttig én vriendschappelijk" on derhoud met de Russische onderminis ter van Buitenlandse Zaken, Koeznet- sow, maar werd niets wijzer. Wellicht zullen president Kennedy en de Britse premier Macmillan, die elkaar morgen op het Witte Huis in Washington ontmoeten, Moskou- geza menlijk om opheldering vragen. Westerse diplomaten zijn het er ove rigens wel over eens,, dat het Russi sche antwoord als geheel een goed uit gangspunt vormt om te pogen in Laos tot zaken te komen. Hieraan wordt echter toegevoegd, dat het antwoord ook de indruk versterkt, dat de Rus sische premier Chroestsjew geen einde aan de Laotiaanse crisis ziet, voordat overeenstemming is bereikt over de samenstelling van een toekomstige re gering in Laos. De diplomaten waren getroffen door de gematigde toon van het Russische antwoord en de klaar blijkelijke bereidheid van de Sowjet- Unie om de strijd in Laos te beëindi gen, ook al hebben de communistisch- gezinde troepen in Laos de laatste tijd belangrijke successen geboekt. Zij zei den dat de redelijkheid een bevesti ging leek te zijn van de berichten, dat Chroestsjew meent dat Laos geen oor log waard is. De Russische premier zou zich er vooral van bewust zijn dat de Brits-Amerikaanse voorstellen weer klank hebben gevonden onder de-neu trale landen, met name India. Ondanks zijn vaagheid, lokte het antwoord van Rusland toch over bet algemeen gunstige commentaren uit. President Kennedy zei, dat het ant woord van Moskou „de hoop wekt dat een weg kan worden gevonden om door onderhandelingen tot de stichting van een neutraal en onafhankelijk Laos te komen". De Britse premier Macmillan zei dat de Britse regering en baar bondgenoten in de Zuidoostaziatische Verdragsorganisatie „verheugd rijn met de bewoordingen en de aard van het Russische antwoord". De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Rusk, sprak van een „positief" antwoord; zijn Britse collega, lord Home, zei „optimistisch gestemd" te zijn over de kansen op een vergelijk tussen Oost en West over Laos. Lord Home zal morgen, als Macmillan en Kennedy elkaar ontmoeten, een be spreking hebben met Rusk, Generaal Nosavan, vice-premier van Laos, heeft verklaard, dat het Rus sische antwoord op het Brits-Ameri kaanse voorstel overeenkomt met het inzicht van de Laotische regering. De minister van Voorlichting van Laos, Norasing, heeft verklaard, dat de re gering bereid is een einde te maken aan de Amerikaanse hulp, indien de Sowjet-Unie haar wapenleveranties aan de pro-communistische Pathet-Lao- opstandelingen stopzet. „We geloven, dat, wanneer de SowjetUnie werkelijk vrede wenst, zij haar hulp aan de op standelingen zal staken, opdat ook an dere landen hun troepen van ons grondgebied terugtrekken", aldus Norasing. Prins Soevanna Phoema, de voor malige neutralistische premier van Laos, heeft verklaard omstreeks half april naar Moskou te gaan voor be sprekingen met de Russische regering. Hy heeft in Londen met regerings- fauctionarissen gesproken en bevindt zich thans in Parijs. Waarnemers in Washington menen, dat, indien Oost en West tot een ak koord komen over een gedemilitari seerd Laos, er een kans bestaat dat prins Soevanna Phoema ODnieuw een plaats in de regering van Laos zal krii- gen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1