In Ver. Naties: V.S. houden vast aan Tibet en Hongarije si L UNS: teleurstelling over afwezigheid VS in Hollandia van «pe, Definitief uitstel conferentie Evian Ravage in Limburg I op Algerije Macmillan sprak zeven uur met Kennedy Amerika laat zich weinig aan ons gelegen liggen Volgende maand nieuwe stappen Engeland toch lid van Euromarkt? Zware druk op kabinet i in LAOS: D Nieuw-Guinearaad H Franse kabinet bijeen over Algerije (Amerikaanse druk W apenstilstand kansen stijgen „Het onderwerp van gesprek met president Kennedy*' n SunnyJiSeat Verkorting werktijd in bouwbedrijf cadeau! Voor SSK-actie al meer dan vijf miljoen r r p07«n)E£lDA€ 0 APRIL 1961 A Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4875 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Concessies Meer samenwerking Vóór zijn vertrek las minis ter Luns op Schiphol nog gauw even een artikel in een Amerikaanse krant. Schippersknecht verdronken „Onbekend nomische als om politieke redenen niet langer buiten de Euromarkt kan blijven. Zoals bekend is Groot- Brittannië wèl aangesloten bij het andere economische blok in Europa, de E.V.A., waarvan in to taal zeven landen deel uitmaken. Snelle beslissing gevraagd: Druk Concessies Wie is èr morgen jarig] jtottcrdarai VGravenhage: Dordrecht) Schiedam: No1 ««'a00 w Huygensplelrj i Telefoon 183467 il iHnrami Postbu, 1091 Po.iïifo No 424867 Klaehlendlcnst 18 30—19 30 Telefoon Kt-mm fipulweg 332 Telef. «70. 365369 Alelda^traat 23 Telet 05431. AbennemcntapiIJs OX cent ret week, 2 63 per mnsmd 7 90 per kwartaal. Loe» nummer. 19 eeai, VenchUnt (tóge'uC J 1H&uut (Geldig tot vrijdagavond) RUSTIG 1VEER Zacht weer met zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. Zwakke wind. Zon op: 6.03 Onder: 19.23 Maan op: 1.18 Onder: 10.10 ^OR de installatie van de Nieuw- Gumearaad heeft Nieuw-Gumea een eigen parlement gekregen. Met tal van reële bevoegdheden. Het ligt in de lyn van de Nederlandse politiek om die bevoegdheden gaande weg uit te breiden. ,,Moge de weg die leidt naar de uit oefening van het recht tot zelfbeschik king door uw volk, kort blijken te zyn", aldus sprak koningin Juliana via een geluidsband tot de vergadering. Dat is een duidelijke aanwijzing voor de te volgen beleidslijn. ET moet voor de wereld nu toch wel duidelijk zön dat het Nederland ernst is met zijn Nleuw-Gumea-poii- tiek. Wij steken veel geld m Nieuvv- Guinea dat wij niet weer terug krrjgen Vele Nederlanders hebben zich naar dat verre land begeven om hetzq in ambte ll)ke dienst, hetzij in Missie en Zending, bij onderwijn en volksgezondheid mede te werken aan de ontwikkeling van het volk. Daarmee gepaard gaat nu het toeken nen van politieke zeggenschap aan de bevolking. rj weten dat wij over dit alles met meer vreugde zouden kunnen schrtj ven als daar niet de permanente dreiging was van Indonesië, dat het recht op zelfbeschikking van da bevolking van West-Nieuw-Guinea niet erkent en dit ge Wed bij Indonesië wil inlijven. Naarmate de militaire macht van In donesië toeneemt wordt die dreiging zwaarder. Voorts moet men zich bewust zijn dat men in de internationale wereld voor het ontstaan van een conflict zeer beducht is, vanwege de consequenties die dit zou kunnen hebben voor de vrede in het algemeen. Het wegblijven van een vertegenwoor diger van de Verenigde Staten bij de opening van de Nieuw-Guinearaad is een bewijs dat de Amerikaanse regering de dreiging van een mogeigk conflict van meer betekenis acht dan het feit dat Nederland in Nieuw-Guinea geheel con form het Handvest der Verenigde Naties, zijn plicht vervult en daarin bezig is te slagefi. Maar wij kunnen niet anders dan desondanks voortgaan met het werk. En wjj willen de hoop uitspreken dat de Nieuw-Guinearaad door zön eigen ac tiviteit de zelfstandigheid van Nieuw-Gui nea voor het forum van de wereldopinie zal doen blijken. Het antwoord op de eisen van Indonesië moet uiteindelijk niet van Nederland komen, maar van Nieuw- Guinea zelf. Moskou trekt U2-klacht in DE Sowjet-ünle heeft gisteren haar verzoek om behandeling door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties van haar klacht over agressief optreden der Verenigde Staten, inge diend naar aanleiding van het beken de- U-2-ineident, formeel ingetrokken. De Russische permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Naties, Z-orln, drong er tegelijkertijd bij de politieke commissie der Verenigde Na ties op aan om de kwesties Tibet en Hongarije niet In bespreking te bren gen. De Verenigde Staten zullen echter blijven staan op een volledige bespre king der kwesties Hongarije en Tibet in de huidige zitting der Algemene Vergadering. De Verenigde Staten zijn geen „baas" over deze belde kwesties, waarvoor tal van andere landen be langstelling hebben, zo deelde een woordvoerder mede. De Russische regering heeft reeds eerder te kennen gegeven de klacht in te trek'--en. Gisteren voegde Zo- rin officieel de daad by het woord tydens een vergadering van de poli tieke commissie van de assemblee. Zorin mo-,veerde deze stap door te zeggen dat zijn regering er voldaan over was dat de Amerikaanse presi dent, Kennedy, bij zijn inauguratie als een van Ie eerste stappen van zijn bestuur het jevel gaf dat Amerikaan se vliegtuigen niet meer „bet lucht ruim van de dowjet-Ume mogen schenden Zorin vroeg a.s concessie van het Westen het intrekken van twee an dere omstreden punten Hongarije en Tibet. Hy zei, dat door deze punten van de agenda te schrappen, een verslech tering van de situatie zowel in de Al gemene Vergadering als in de be trekkingen tussen de landen in het algemeen, zou worden voorkomen. Bespreking van dTibetaanse en Hon gaarse kwesties zou een vermindering van de internationale spanning be iemmeren en niet bijdragen tot het ..normale verk" van de Assemblee, aldus de Russische gedelegeerde. De Ameri -aanse plaatsvervangend gedelegeerde Ycst, juichte de Russi sche verklaring niet vast te houden aan bespreking van de beschuldigin gen tegen de A. erikaanse regering toe, doch, zo ging hy verder, de beide andere door Zorir aangevoerde pun ten behoren -iet tot dezelfde catego rie als de Russische klacht. De Ame rikaanse deiegatie behoudt zich dus haar standp mt ten aanzien van de noodzaak van bespreking der Tibe taanse en Hongaarse kwesties voor r, T/ENNEDY en premier Macrnillan on El derbraken gisteren voor korte tijd bcsvrekingen op het Witte Huis in Washington om van het zonnetje te genieten in de paaie tuin van de ambtswoning van de Amerikaanse president. Advertentie rtet»1 tfAG BOTSING: 4 DOPEN V JA V -V. V kV „-*4- x n fe» Vier mensen zijn vanmorgen om het leven gekomen bii een auto-ongeUik op de Rijksweg E- 9 in MaasbrachtSt, Joost. Een personenauto, komende uit de dchting Maastricht, kwam frontaal in botsing gekomen met een Duitse trai ler, kamende uit de richting Roermond, he Personenwagen kwam uit een file Juist op het moment dat de trailer na derde cn reed in er volle vaart tegen op. De bestuurder van de trailer tracht te nog naar rechts uit te wijken, doch ten botsing was niet te voorkomen. De Personenauto werd verpletterd. De be stuurder werd er uit geslingerd en kwam onder de wagen terecht. Hij. zijn vrouw en twee kinderen, werden allen gedood. De twee inzittenden van de Duitse trailer raakten beklemd. De chauf feur kon inmiddels worden bevrijd, dodh de tweede inzittende zat tater in de morgen nog bekneld met zijn hand onder de cabine, waar hij uit Was gevallen. De trailer bestaat uit. twee tanks. De eerste daarvan is half gekanteld. Het verkeer ter plaatse werd ge stremd en er bestond nog brandge vaar, aangezien er zuur uit de tanks over ihet rijwielpad stroomde. Stamleden hebben op het eiland Lu- ton 8 christenen gedood en ont hoofd, aldus deelt de Philippiinse Politie mee. D- slachtoffers werden »et pijj en boog, geweren en messen aangevallen terwijl zijn aan het ja» gen waren in de wildernis van de Wovlncie Ecija. Het Franse kabinet is vanmorgen bijeengekomen onder voorzitterschap van de Gaulle. Naar verluidde zou de Franse minister voor Algerijnse Za ken, Jfoxe, een uiteenzetting geven van de voorbereidingen van de besprekin gen met de Algerijnse delegatie te Evlan. Verwacht wordt, dat een korte bekendmaking zal worden uitgegeven welke inhoudt, dat Frankrijk de con ferentie van 7 april als uitgesteld be schouwt. Anderzijds wordt uit Tunis gemeld, dat de Amerikaanse ambassadeur, Walmsley, en de Algerijnse leiders hun besprekingen voortzetten. Men neemt aan, dat de Amerikanen druk op de Algerijnen uitoefenen om de onderhan delingen niet uit te stellen. De storm, die gisteren opstak by het bericht, dat de Amerikaanse ambassa deur in Tunis met twee leden van 'de FLN had kofifieged ronken, is geluwd. De verklaring van Washington, dat er niets is veranderd in het Amerikaanse standpunt ten aanzien van de Algerijn se kwestie, heeft olie op de golven gestort. Frankrijk heeft zich verzoend met het optreden van ambassadeur Walmsley, al is nog niet definitief vast gesteld, of deze nu met of zonder voor kennis van de Quai d'Orsay heeft ge handeld. Ex-premier Mendès-France is van mening, dat de Franse regering „een derde partij" de gelegenheid biedt zich in de Algerijnse kwestie te mengen, in dien niet met spoed besloten wordt de knoop door te hakken om met de FLN te onderhandelen. „Of we willen of niet", zei Mendès- France, „Amerika zal bemiddelaar worden als wij niet snel gaan onder handelen. Het moment is aangebro ken om, eens en voor altijd, te breken met de eis dat de MNA een gelijk waardige onderhandelingspartner is. Het is waar, dat Messali Hadj (de lei der van deze organisatie) een belang rijke rol heeft gespeeld, maar hoe wreed het ook moge zijn: thans kan men niet anders vaststellen, dan dat hij niet langer representatief is. De regering heeft het recht met alle Al gerijnse groeperingen te praten, maar de MNA is geen groep van dezelfde kracht als de FLN", aldus Mendès- France. ZEVEN uur en tien minuten heb ben president Kennedy van de Ver. Staten en de Britse premier Macmillan gisteren op het Witte Huis in Washington met elkaar ge sproken over de grote wereldproble men. De voornaamste punten van gesprek waren de kwestie van het „kernzwaard" van de N.A.V.O., het lidmaatschap van communistisch China van de Ver. Naties en de eco nomische problemen In West-Euro- pa. De twee politici waren vergezeld van hun adviseurs. Naar verluidt bestond alleen over de kwestie van de toela ting van Peking tot de Volkerenorga nisatie geen overeenstemming. Het Laotiaanse vraagstuk werd niet be sproken, omdat de ministers van Bui tenlandse Zaken van de twee landen deze kwestie reeds uitputtend hebben behandeld. De twee staatslieden hebben vandaag hun besprekingen voortgezet aan boord van het pnvé-jacht van Ken nedy, de Honey Fitz", tijdens een tocht op de rivier de Potomac. Kennedy en Macmillan zouden van oordeel zijn dat er een nauwere sa menwerking tot stand moet worden gebracht binnen het kader van de NAVO om het de aangesloten landen mogelijk te maken de politieke, eco nomische en militaire bedreiging van het communisme met meer suc ces onder ogen te zien en op te van gen. De Amerikaanse president en de Britse premier zien grote geva ren in een gebrekkige onderlinge ruggespraak en achten het niet uit gesloten dat de Sowjet-Unie hier strategisch en tactisch voordeel uit kan putten, aldus diplomatieke heeft de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Acheson. een grote rol gespeeld^ Zoals bekend staat deze op het punt een reis te maken naar Europa. het Een staakt-het-vuren lijkt in Zuidoostaziatische koninkrijk Laos nu niet veraf meer te zijn. Naar verluidt wordt in Moskou druk onderhandeld tussen Russische en Britse functiona rissen om tot een formule te komen, die een wapenstilstand in Laos mo gelijk zou maken. De Britse ambassa deur in de Russische hoofdstad. Sir Frank Roberts, heeft gisteren gerui me tijd gesproken met dc vice-mi nister van Buitenlandse Zaken v?.n de Sowjet-Unie, Foesjkin. Waarnemers in Moskou hebben verklaard dat Rus land in principe heeft ingestemd met een staakt-het-vuren en een gelijk tijdige conferentie voor een oplossing van de crisis in dat land. Intussen zijn er duidelijke aanwij zingen, dat ook in Laos zelf het kli maat voor een wapenstilstand gun stiger wordt. In de hoofdstad Vien tiane is verklaard dat de rechtse re gering van Laos bereid is tot onmid dellijke besprekingen over een be stand met de pro-communistische Pathet Lao-opstandeiingen. Voïgens radio-Peking heeft ook prins Soevan- noevong, de militaire leider van de Pathet-Lao, zich bereid 'verklaard tot woordvoerders in Washington. Bijleen gesprek over een. staakt-het-vu- de besprekingen over de NAVO i ren. (Van een onzer verslaggevers) DE afwezigheid van de Verenigde Saten bij de installatie van de Nieuw-Guinea Raad zal het voornaam ste onderwerp zijn dat minister Luns maandag met president Kennedy zal bespreken. Dit verklaarde mr. Luns vanmorgen bij zijn aankomst in New York. Mr. Luns toonde openlijk zijn teleurstelling over de Amerikaanse houding. ,Jk ben er zeker van, dat de Ame rikaanse regering de kwestie van alle kanten bekeken beeft en dat het geen vergissing was", aldus de minister. Bij zajn vertrek van Schiphol bad de minister gistermiddag verklaard, dat de kennismaking met de nieuwe Amerikaanse regering het voornaam ste doel van zajn elf dagen durend bezoek was. President Kennedy heeft hij ook ais senator niet gekend, Dean Rusk, de minister van Buitenlandse Zaken, kent minister Luns slechts oppervlakkig. In New York zal nr. Luns vrijdag dineren met Adlai Stevenson, het hoofd van de Amerikaanse delega tie bij de VN. Bovendien zal hij over enige kwesties van gedachten wisse len met Hammarskjoeld en enige zittingen van de V.N. bijwonen. Vooral de Kongo-kwestie heeft de interesse van mr. Luns. De minister van Buitenlandse Za ken neemt een lange lijst van onder werpen mee, die ia "Washington aan de orde zullen komen. Daarop staan o.m. het Nederlandse verzoek om lan dingsrechten in Los Angeles, de pro blemen der Europese politiek en „de gebaren van kwade wil" van Indone sië „Er zijn nogal wat problemen", zo zei Mr. Luns. „Ik zal niet spreken over de moge lijke benoeming van mr. Stikker tot secretaris-generaal van de NAVO. De Amerikaanse regering is zo geporteerd voor diens benoeming, dat dit bepaald overbodig is. Ik geloof, dat mr. Stik- (Advertentie) Waag folder bij uw winkelier sf SIROCCO N.V. ZUTPHEN - TEL. 06750-5741 Het Amerikaanse blad „New York Times" schrijft, dat minister Luns het feit, dat de Verenigde Staten de uit nodiging tot bijwoning van de instal latie van de Nieuw-Guinearaad niet hebben aanvaard, beschouwt als een blijk van geringschatting. Volgens het verslag van de cor respondent Harry Giiroy heeft mi nister Luns gezegd: „De Verenigde Staten schijnen zich weinig aan ons gelegen te laten liggen. Amerika heeft in het bijzonder met betrek king tot Indonesië onze mening steeds weer veronachtzaamd. Indo nesië heeft ons veel slechter behan deld dan Cuba de Verenigde Staten, onze eigendommen zijn verbeurd verklaard, honderdduizenden van onze burgers zijn gedwongen weg te trekken en thans heeft het ons zelfs de gebruikelijke diplomatieke ver tegenwoordiging door een derde land niet willen toestaan". Minister Luns gaf te kennen, dat bü in elk geval de volgende vraag in Washington zal stellen: „Wat ver wachten onze bondgenoten, en in de eerste plaats de Verenigde Staten, van ons met betrekking tot het Neder landse beleid voor Nieuw-Guinea?" Over de Nieuw-Guinearaad heeft de minister blijkens de „New York Times" gezegd, dat deze raad door middel van vrije verkiezingen is sa mengesteld. De vorming van deze raad is in overeenstemming met de oude Amerikaanse politiek van zelf beschikking „die, naar ik begrijp, ook de politiek van de nieuwe Ameri kaanse rergering is". De 2l-jarige schippersknecht A. Schmidt uit Rotterdam is in de VXot- haven b|J de nieuwe graansilo te Am sterdam van het sleepschip „Be In- tentizz'" gevallen en verdronken. De schipper lukte het na ongeveer 20 mi nuten de jongeman uit h.t water op te halen. De levensgeesten waren toen reeds geweken. D E Britse regering voelt er veel voor zich aan te slui ten by de zes landen van de Europese Economische Ge meenschap (E.E.G. of Euro- markt). Volgens welingelichte po litieke kringen in Londen zal En geland de volgende maand een initiatief nemen dat het mogeigk zou maken nieuwe onderhande lingen te beginnen over een even tueel lidmaatschap van Groot- Brittannië van de E.E.G, De meerderheid van het Britse kabinet zou thans van mening maar naar die datum in deze func tie benoemd zal worden". l_) y (J E kJU U i g lo 4 tv g C-vv 4) M5X - 11Z* - I - - j - - ker omstreeks begin mei ik raad "At Engeland zowel om eco Premier Macmillan zou de kwestie van de toetreding tot de EEG uitvoe rig hebben besproken met zijn minis ters, vóór zijn vertrek naar Amerika. Hij zal ongetwijfeld met president Kennedy over het te nemen Britse initiatief spreken. Over een aanbod van president Ken nedy om in de kwestie Nieuw-Guinea te bemiddelen, was minister Luns to taal niets bekend. Hij wilde zich dan ook over die geruchten niet uitlaten. In Amerika zal minster Luns enkele lezingen houden over de Europese po litiek, sinds de oorlog. „Ik hoop per boot terug te komen", aldus minister Luns, „om het op die manier wat rustiger te krijgen". In Washington zal hij via de telex voort durend in verbinding staan met de regering in Den Haag en bovendien brengt een speciale koerier hem drie- maai in de week lijviëe dossiers. Aan de verslaggever van het N.T.S - joumaal vertelde minister Luns, dat hij nu ook televisie thuis heeft. „Dan zien de kinderen mij ook nog eens", merkte hij met een grimmig lachje op. De werkgevers- cn werknemers organisaties in het bouwbedrijf be treuren het In hoge mate, dat bet col lege van rijksbemiddelaars de bespre kingen over de datum van Invoering van de verkorte werkweek voor het bouwbedrijf hebben uitgesteld tot 12 april. Dit te meer omdat het college deze beslissing pas op het laatste mo ment telegrafisch en zonder opgaaf van redenen heeft bekendgemaakt. De werkgevers- en werknemers organisaties zijn van oordeel, dat een definitieve beslissing over de invoe ring van de arbeidsverkorting op 5 juni a,s. geen enkel uitstel meer ge doogt. Dit om grote onrust op de wer ken te voorkomen. De houding van de rijksbemiddelaars heeft vooral veel ontstemming gewekt, omdat de inhoud van de voorstellen al een jaar geleden aan dit college bekend was. In Londen wordt gezegd, dat Mac rnillan en de leden van het kabinet tot hun nieuwe houding zijn gekomen, enerzijds door de druk, die grote in dustriële ondernemingen hebben uit geoefend en anderzijds door een par lementaire campagne, welke zicsh ten gunste van toetreding van Groot-Brit- tannië tot de gemeenschappelijke markt begint, af te tekenen. Men schat, dat 180 conservatieve afgevaardigden, on der wie de zeer belangrijke groep van linkse jongeren, en 86 Labour-afge- vaardigden bereid zijn openlijk de be weging te steunen ten gunste van deel neming aan de Euromarkt, waarvan de vroegere ambassadeur te Parijs, Lord Gladwyn, de leiding heeft geno men. De dubbele politieke en econo mische druk kon de Britse regering niet onverschillig laten. alle zuiver Engelse produkten, die het naar de landen van de EJE.G. uitvoert, van een certificaat van oorsprong te doen vergezellen. Anderzijds zou Groot-Brittannlë, het beginsel van vrije circulatie van iand- bouwprodukten binnen de Europese gemeenschap aanvaardend, verlangen, dat de invoer in het Verenigd Ko ninkrijk van landbouwprodukten, af komstig uit het Gemenebest, zou pro fiteren van lagere invoerrechten dan die, welke voor het E.E.G.-gebied gei den. In politieke kringen merkt men op, dat het in de bedoeling, van de Engelse regering zou liggen'het aan de andere landen van de Europese Vrijhandels Associatie (E.V.A.) over te laten al dan niet de nieuwe politiek van Groot- Brittannië te volgen. De onderhandelingen zullen zeker langdurig en moeilijk zijn door de bij zondere positie van Groot-Brittanmë, maar belangrijk is, dat Londen voor het eerst van plan is te onderhandelen zonder de instellingen van de EJE.G. in het geding te brengen. Advertentie) Tornado geschenken hartewenskunt vervullen De regering in Londen zou thans bereid zijn de bepalingen van het ln Rome gesloten E.E.G.-verdrag te aan vaarden. mits er rekening gehouden wordt met de Britse betrekkingen met de leden van het Gemenebest, alsmede met de positie van de Engelse land bouw. Wat het Gemenebest aangaat is men te Londen van mening, dat door een wijziging van artikel 25 van het Ver drag van Rome de in Engeland uit het Gemenebest ingevoerde produkten bui ten het gemeenschappelijke buitenta rief van de E.E.G. gehouden zouden moeten kunnen wonden. Daartegen over zou Engeland zich verplichten om In de stand van de gereformeerde herkbouwactie van S.S.K. is de vijf mil- joen gulden overschreden. Do actie duurt thans een maand en in de komen de weken rekent men op nog rolm t miljoen gulden. Volgens de thans beschikbare cijfera van de opbrengsten verwacht men na melijk dat het gevraagde totaalbedrag van 7 miljoen gulden bereikt zal worden. Er zijn nog verschillende gemeenten waarin de actie pas dezer dagen is be gonnen en slechts in enkele is men al geheel klaar. In een gezamenlijk communiqué dat na afloop van het bezoek van pre sident Tito aai. Marokko is gepu bliceerd bepleiten het Joegoslavi sche staatshoofd en koning Hasann onmiddellijke toepassing van het recht op zelfbeschikking voor het Algerijnse volk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1