VERBORGEN MOTIEF? (I) Lefèvre (C.V.P.) k in een ie henhuis Parijs Z) U - Kernmacht voor NA VG onder bevel van VS.? Hei(tjesjpaal I „Unieke harmonie" tussen Kennedy en Macmillan Waals-Vlaamse twisten moeten ophouden" Berichten uit Londen: Britse invitatie voor Soekarno r Amerika: meer militairen naar Europa Aanslagen in Frankrijk en Algerije Padvinders dragen I materiaal aan w voor T.H. DEAN ACHESON KOMT PLEITEN IN DEN HAAG Betoging tegen YS op Mozambique Uittocht van rode technici op Cuba V.S. willen politieke gemeenschap in West-Europa De Bilt: kouder Het weer in Europa r INDONESIË: GÉÉN BREUK MET BELGIË en in Nederland VRIJDAG 7 APRIL 1961 Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4871 "N Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT •>1 Drie punten Twisten Decentralisatie WAGErtAKERS Lange reeks Bomontploffingen ;êw Naar Adenauer Regime „ondoeltreffend" Conclusie Rumoer V-Grm®«ntiage: Huygcnspleln l Telefoon 183467 <3 in-—.. roe'bue 1091 Po.teiro No 424807* Klachtendienst 18.30—18.30. Telefoon TfiïiPB Dputweg 132 Telef. 4570 lcloon 3fi2ü6# Aleldaslraal 23 Telef. 65451 Dordrechti Schiedam; AboonemenlaprlJj 61 .ent pet «eek. f2.63 per maand f7 90 per kwartaal. Lo»e nummsra 13 cent VervchUn*«Ugeiuii* J {Geldig tot zaterdagavond) KOEL YVEER Nu en dan opklaringen en op de meeste plaatsen droog. in de nacht en ochtend hier en daar mist. Zivakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Dezelfde tempe raturen als vandaag of iets lagere. Zon op: 6.00 Maan op: 2.15 Onder: 19.25 Onder: 11.10 Tot de voorstanders van commerciële televisie in Nederland behoort de rooms gatholieke Volkskrant. Het blad had er dan indertijd ook geen bezwaar tegen toe te treden tot de OTEM. Waarom de Volkskrant zo voor com merciële televisie is. wil ons maar niet duidelijk worden. Niet omdat het tegen het ..zuilensys teem" zou zijn. probeerde het onlangs duidelijk te maken. Het had er behoef te aan om zijn ..instemming met de op zet van een onafhankelijke commerciële televisie uitdrukkelijk los te maken van betgeen anderen hierbij blijkbaar voor ogen staat". Waarom is de Volkskrant er dan wél voor? Een aanwijzing zou kunnen liggen in het artikel waarmee het blad de nota van de staatssecretarissen begroette. Onder de kop „zakelijk motief" schreef het blad toen o.m.: „In feite blijft enkel de vraag over op welke manier reclame in de Nederland se televisie moet worden toegelaten." En bet artikel besloot aldus: „Het woord is nu vooral aan het parle ment, Hopelijk zullen daar de zakelijke argumenten van de regering voor invoe ring van een onafhankelijke commerciële televisie het zwaarste wegen." Wat opvalt is de overeenkomst in de ze gedachtengang met de argumentatie van de staatssecretarissen, die evenmin het televisie-stelsel maar de economische noodzaak van reclame als uitgangspunt nemen. Geen strijd dus voor of tegen de om roeporganisaties. Geen levensbeschouwe lijke discussie. Maar een zakelijk beraad over een economisch vraagstuk. Zo wil de Volkskrant het dus thans. Eerder echter mochten we iets anders Sn de Volkskrant lezen. In september 1959 publiceerde het een artikel onder de kop: „Kernvraag bij beslissing over reclame: Radio-om roepen alleenheersers in bet televisierijk?" En het artikel begon aldus: „Het belangrijkste punt bij het vraag stuk van de reclame In de televisie is misschien of de omroepverenigingen blij vend beslag kunnen leggen op wat ta Nederland aan televisie wordt onderno men." Mag het parlement nu opeens niet de „kernvraag" en „het belangrijkste punt het zwaarste laten wegen? Duidelijker is een ander rooms-katho- lïek blad, dat ook voor commereifil-e tele visie is. In het „Nijmeegs Universiteits blad" konden we onlangs lezen: „een na tionale radio-omroep ia zo'n gek idee nog niet". Het blad betwijfelde evenwel of het commerciële televisie-plan kans van slagen heeft. „Want de mogelijkheid dat ergens een begin gemaakt zou wor den met het slopen van de zuilen, is ge ring". zo lezen we. De Volkskrant probeert ons evenwel genist te stellen, dat commerciële tele visie in het geheel geen bedreiging zou kunnen zijn voor de levensbeschouwelij ke omroepverenigingen. Het berispt Trouw omdat het opnieuw bad gesproken over „een breekijzer in het omroepbestel". En de Telegraaf krfjgt een standje omdat het een teke ning had gepubliceerd „waarop de le vensbeschouwelijke .zuilen' al onder het gewicht van de commerciële televi sie staan te sidderen". „Het fundament van de .zuilen' blijft stevig en onwankelbaar" zou houdt De Volkskrant ons voor. Het Nijmeegse Universiteitsblad over tuigt ong echter meer. Wij citeren nog Uit dit rooms-katholieke blad: ,Jn de televisie-nota van beide staatssecretarissen van Onderwijs en Economische Zaken wordt wijselijk een rechtstreekse aanval op de monopolie positie van de bestaande omroepver enigingen achterwege gelaten en ver schuilen zfj zich achter een vooral eco nomische argumentatie. Dit is echter ca mouflage en niet eens zo'n beste. Dat het Nederlandse bedrijfsleven met recla me gediend is ligt voor de hand, maar om alleen ten dienste daarvan een ge heel omroepbestel zo grondig aan te Pukken ia bepaald geen aangepast han delen. Daar komt nog bij dat de staats secretarissen hun argumenten niet met cijfers zullen kunnen staven, omdat de invloed en het nut van reclame nu een- maai niet meetbaar zijn; anderzijds ne geren zij mogelijke nadelen zoals het feit, dat TV-reclame alleen maar voor het grootbedrijf betaalbaar is en het midden, en kleinbedrijf hierdoor in een ongunstige concurrentiepositie geplaatst gaat worden. Het doorbreken van het zuilensysteem is wel de voornaamste re den om met het regeringsvoorstel tc sympathiseren." Aldu» deze rooms-katholieke stem. Rooms-rode coalitie in België verwacht Koning Boudeu'jjn van België heeft gisteren de voorzitter van de Christe lijke Volkspartij, Lefèvre, verzocht een nieuwe regering t© vormen. Men ver wacht dat de 47-jarige formateur zal proberen 'n coalitie van rooms-katho- lieken (CVP) en socialisten (BSP) tot stand te brengen. Men weet, dat Lefèvre daarvan een voorstander is, omdat katholiek-socialistische samenwerking in de regering een sterke meerderheid in het parlement zou verzekeren. Na de verkiezingen had Lefèvre reeds verklaard dat de fel omstreden Een- heidswet een katholiek-socialistische coalitie niet in de weg zou staan. Lefèvre verklaarde gisteravond op een persconferentie in Brussel te zullen streven naar ..een regering met zovee! mogelijk nieuwe figuren en een gedurfd programma". Hij weigerde in te gaan op vrager, over de formule, die hij tot basis ei! nemen bij zijn pogingen België een nieuwe regering te geven. Lefèvre noemde drie punten van hel programma van het te vormen kabinet, die in het bijzonder een „gedurfde" aan pak znlien behoeven: De sanering van 's lands financiën en de bestrijding van de wijd verspreide be lastingontduiking; Herziening van de overheidsappara ten om het Belgische volk het vertrou wen tn de democratie terug te geven; De Waals-Viaamse tegenstellingen, die tijdens de sociale onrust in Beigië van de afgelopen maanden een nieuw hoogtepunt bereikten. In een radiotoespraak zei Lefèvre later zich bewust te zijn van de bijzon der moeilijke taak onder de huidige omstandigheden een sterke regering te vormen. „Mocht ik er niet in slagen een kabinet te vormen, dat sterk ge noeg is om de ai te lareg slepend ge houden vraagstukken op te lossen, dan zal ik de koning vragen mij van mijn opdracht te ontheffen". In zijn radio rede legde de CVP-voorzitter bijzonder veel nadruk op de eis, dat een oplos sing wordt gevonden voor de vraag stukken „die het samenleven van Walen en Vlamingen in één vaderland met zich meebrengen". „Indien de nieuwe regering hier niet in slaagt, dan zuilen wij verder in kleingeestige twisten afdalen tot de rang van onder ontwikkeld gebied", aldus Lefèvre, llllllllllll!lll||ll!llllllll!l!llllll!liy III llll l!l llllll! Illililllillill III LEFÈVRE De stafchef van het Amerikaanse leger, generaal Decker, heeft meege dccid. dat 3400 militairen zullen wor den toegevoegd aan het Amerikaanse zevende ieger in Europa en dat 5000 militairen de strijdkrachten in het ge bied van de Stille Oceaan zullen ver sterken om aan het gevaar van een bc perkte oorlog het hoofd te bieden en om de bondgenoten van de Ver. Staten te kunnen helpen in het geval van een indirecte oorlog. De troepen zullen volgend jaar naar hun bestemmingen "word-er. overge bracht. In de zomer van 1962 zal 42 van het Amerikaanse leger in het bui tenland verblijven. Generaal Decker zei. dat elke streek waar moeilijkheden zijn, van de ene dag op de andere het toneel kan wor den van gewelddadige acties. Hij wees hierbij op het communistische optre den in Laos, Kongo, Cuba en elders. Ongeveer drieduizend man zullen worden opgeleid om de strijdkrachten van bevriende landen te kunnen oefe nen in de strijd tegen guerrillastrij ders, opstandelingen en personen die zich met ondermijnende activiteiten bezighouden. Blijkbaar doelend op de eisen van zowel extreem Waalse als van Vlaamse zijde voor een federatief stelsel zei Lefèvre, dat het opheffen van de „overdreven en technisch te betreuren centralisatie" van het Belgische be stuur reeds een aanmerkelijke ver betering in de betrekkingen tussen Walen en Vlamingen teweeg zou kun nen brengen. In politieke kringen in Brussel wordt verwacht, dat de formatiepogingen van Lefèvre niet veel tijd in beslag zullen nemen en dat de CVP-voorman voor het einde van de volgende week öf een nieuw kabinet zal hebben gevormd óf zijn opdracht zal hebben terugge ven. Lefèvre is doctor in de rechtsge leerdheid. Sinds 1950 is hij voorzitter van de CVP. Hij heeft nooit een mi nisteriële functie bekleed. Politiemannen en Algerijnse terro risten hebben gisteren in het zieken huis Mont Fermeil te Parijs een vuur gevecht geleverd, waarbij een brigadier van de Süreté en een Algerijnse patiënt werden gedood. Twee andere politie; mannen, vier patiënten, een employé van het ziekenhuis en drie bezoekers werden door kogels uit de vuurwapens der Algerijnen gewond. Vier Algerijnen vroegen tijdens het bezoekuur naar een Algerijnse pa tiënt. Zij werden naar de eerste etage gezonden, waar zij op de patiënten begonnen te schieten. Hierbij werd één patiënt, een lid van de Algerijnse MNA, gedood. Een brigadier die te hulp snel de, werd eveneens gedood. Na de Advertentie) nieuws Zowel in Portugal als in Poortugaal schildert men liever morsvrij met verf van V*A6E^KERS Breda Te Londen is door Reuter van ge woonlijk betrouwbare zijde vernomen dat de V.S. waarschijnlijk vijf atoom onderzeeërs, die tezamen over tachtig Folaris-raketten" voor middelbare afstand, welke in hun neus een kern bom vervoeren, beschikken, ter be schikking zullen stellen van admiraal Dennïsoll, de opperbevelhebber der NAVO-strijdkrachten in de Atlantische Oceaan. Het State Department te Washing ton maakte gisteren echter slechts be kend, dat de kwesties betreffen de de NAVO bestuderen, waaronder het beschikbaar stellen van Polarisra- ketten aan deze organisatie. Tot een besluit waren zij nog niet gekomen, aldus de woordvoerder. De woordvoerder, White, gat com mentaar op berichten, dat de rege- ring-Kennedy wellicht het voorstel van de vorige Amerikaanse rege ring om de NAVO een eigen „kern- zwaard" te geven niet zal overne men White zei dat op de bijeenkomst van de NAVO-raad, die in mei te Oslo zal worden gehouden, over kernwapens van gedachten zal wor den gewisseld. De vorige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter had de NAVO in dev .mber jl. duikboten, met Polaris-raketter. bewapend, aangebo den als basis voo. de stichting van een afzonderlijke .,AVO-kernwapenmacht. Men verwacht in de aangehaalde Londense kringen dat de onderzeeërs wel ter beschikking van de NAVO zul len worden gesteld, doch dat zij onder Amerikaans toezicht zuilen blijven en dat het bevel voor hun gebruik slechts door Amerikanen kan worden gegeven. De Amerikaanse vice-president Johnson heeft gisteren te Parijs ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het geallieerde hoofdkwartier in Europa (SHAPE) een redevoering ge houden. waarin hij pleitte voor een versterking van de conventionele be wapening van de NAVO. Hij had hier echter aan toegevoegd dat het ook nodig was dat de NAVO over kernwapens beschikte. De voormalige SS-er Heimann, die vorige week in Memmingen in West- Duitsla nd werd gearresteerd, heeft in zijn cel in de gevangenis van Landsberg zelfmoord igspleegd. Hei mann werd ervan verdacht te hebben deelgenomen aan de executies van duizenden joden in Polen. schietpartij wisten die terroristen te ontkomen. Later omsingelden vijftig agenten, gesteund aoor rechercheurs en hulp politie, een kosthuis voor Algerijnse arbeiders in de voorstad Boblgny. Men meende hier de daders te kunnen vin. den. Er werd een twaalftal Algerijnen gearresteerd, maar de gezochten be vonden zich niet onder hen. Dit incident was slechts een van de lange reeks aanslagen door Algerijnse rebellen en Franse extremisten, welke gisteren geschiedde. Te Toulouse overvielen een groep Fransen een restaurant. Zij hadden het voorzien op een van de gasten, uit gever van het weekblad „Témoignage Chretien", Mont Aron. Zij sloegen de uitgever tegen de grond en schopten hem vervolgens een trap af. Met een gebroken been werd hij in een zieken huis opgenomen. Algiers werd gisteravond getroffen door een nieuwe serie bomontploffin gen, waaronder een die grote schade aanrichtte in het Amerikaanse consu laat. Enkele uren nadat daar een bom ontploft was, vond een nieuwe en zware ontploffing plaats in de arbei derswijk Belcourt. Hier werden vijf personen, allen Moslems, gewond. De bom was geplaatst voor een mohamme daanss fruitwinkel. In het souterrain woonden verscheidene Moslemse ge zinnen met kinderen. Voor het eerst werd ook in Bone gebruikgemaakt van plastic bommen. Er gingen er vier af in de tijd van vijf minuten. Gebouwen werden beschadigd, maar er vielen geen slachtoffers. De Indonesische regering heeft de persberichten tegengesproken, als zou zij voornemens zijn deze zomer de diplomatieke betrekkingen met België te verbreken. De woordvoerder van het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken, Harsono, zei, dat er „absoluut geen grond voor dergelijke berichten" bestond. 9 Bij de botsing op de rijksweg E9 onder Maastricht, waar donderdag morgen een personenauto tegen een Duitse trailer is gebotst, zijn omge komen de 47-jarige heer T. "W. M. Nelissen, die de personenauto bestuur de, zijn echtgenote, de 33-jarige me vrouw Nelissen-van Jachtmond en hun beide zoontjes van zes en zeven jaar. (Van een correspondent) RUIM driehonderd padvinders, welpen en kabouters hebben gistermiddag aan de burgemeester van Haarlem, mr. P. O. F. M. Cremers, een enige meters lange heipaal aangeboden. De paal was bestemd voor de bouw van de vierde technische" hogeschool (in Haarlem!) en de padvinders luid den met deze plechtigheid de actie „Een heitje voor een karweitje" in. Behalve burgemeester Cremers keken vele belangstellenden (onder wie ook de stenen Laurens Jansz. Coster) toe hoe de padvinders en padvindsters de paal over de Grote Markt torsten (foto boven). Nadat de verkenner Jos Kroonenburg het doel van de actie der padvinders had uiteengezet, toonde burgemeester Cremers zich zeer ingenomen met het geschenk, „De Technische Hoge school is niet alleen van belang voor Haarlem, maar voor de gehele omgeving en biedt aan jullie de mogelijkheid er straks te gaan studeren", zei Mi. Mr. Cremers betaalde vervolgens tien padvinders hun verdiende heitje uit en gaf met zijn handtekening te kennen, dat het „karweitje" goed was uitgevoerd. j DE meest frappante verandering, die president Kennedy in Wash ington teweeg heeft gebracht, is cr vooral een van mentaliteit. De stad komt tot leven, de atmosfeer is jong en geladen met energie". Dit zei op heel tevreden toon de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Aeheson, vanmorgen op Schiphol. Hij is advi seur van president Kennedy voor Navo-problemen. Naar Nederland, kwam deze, er als een. Brit uitzien de, Amerikaan in zijn functie van advocaat. Voor het internationaal gerechtshof in Den Haag zal hij als pleitbezorger optreden voor Cambodja, dat een geschil heeft met zijn buurman Thailand. Het meningsverschil loopt over een stuk grensgebied, waarop een van de belangrijkste boeddhis tische tempels staat. Beide landen doen aanspraak op deze tempel- ge Idea. „Ik denik, dat de behandeling van deze zaak tien daigen zal duren. Die tem pel heb ik nooit gezien, maar als ik' wil, kan dat zo geregeld worden", vertelde de heer Aeheson. „Zondag ga ik op bezoek by mijn oude vriend Adenauer. Natuurlijk zullen wy ook over Navo-kwesties spreken. Ik hoop, dat mijn intieme vriend Dirk Stikker tot secretaris-generaal van de Navo benoemd zal worden. Zijn kansen staan er goed voor". In Italië zal de heer Aeheson, na afloop van het proces, een conferentie gaan bijwonen over Amerikaans-Europese betrekkingen. Tienduizend betogers hebben te Lo renzo Marquez in Mozambique, het Portugese gebied aan de oostkust van Afrika, voor het Amerikaanse consu laat geprotesteerd tegen het feit, dat de Ver. Staten in de Ver. Naties ge stemd hebben voor opneming van de toestand in Angola op de agenda van de Algemene Vergadering. Aan het hoofd van de stoet liep de burgemeester van de stad, kolonel Car- dozo, De gouverneur-generaal,.majoor de Barros, sprak de betogers toe en verweet de Amerikanen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van PortugaL De betogers droegen span- doeken waarop onder meer stond' te liezen: „Bevrijd de Indianen". De Britse regering heeft president Soekarno uitgenodigd voor een offi cieel bezoek aan Londen op een door hem te bepalen tijdstip, aldus werd vandaag door woordvoerders van de Britse regering hekend gemaakt. De zegslieden verklaarden, dat de kans bestaat dat Soekarno vanwege een groot aantal afspraken dit jaar niet meer naar Londen zal komen. De Britse uitnodiging geldt voor een officieel bezoek. Volgens het di plomatieke gebruik is een officieel bezoek iets anders als een staatsbe zoek. Communistische technici uit het buitenland die naar Cuba werden ge stuurd om Castro's regime te helpen opbouwen, zijn naar huis terugge keerd of willen terugberen vanwege de ondoeltreffendheid van Castro's politiek. Zeven Tsjechische luchtvaartin structeurs zijn jl. maandag naar hun land teruggekeerd, omdat zij het on mogelijk vonden om onder de on doeltreffende leiding", van Castro's aanhang te werken. Enige tijd geleden was reeds een twaalftal andere Tsje chische vlieginstructeurs naar huis teruggegaan, omdat met Castro geen samenwerking mogelijk was. Een groep Tsjechen, die was toegevoegd aan de Nationale Bank van Cuba voor de handel met het buitenland, is on langs weggegaan, eveneens onder de mededeling dat met de „ongediscipli neerde Cubanen" niet samen te wer ken viel. Een Russische ploeg des kundigen die het werk leidde aan een cementfabriek bij Natanzas, verliet Cuba zonder nadere uitleg. Het werk was pas half klaar. De Tsjechische vliegers beklaagden zich erover dat hun Cubaanse supe rieuren nimmer afspraken nakwamen, dat aangevraagde materialen nimmer gezonden werden binnen het afge sproken tijdvak en dat hun pupillen soms dagen lang zonder bericht van de lessen wegbleven. Een van de Tsjechen zei: „Deze desorganisatie is ons teveel". 4) Op de rijksweg BredaTilburg kwam de 27-jarige Belgische chauf feur A. Enghels uit St.-Janssteen om het leven toen zjjn vrachtauto tegen een boom botste. President Kennedy en premier Mac millan hebben gisteren hun bespre kingen over internationale vraagstuk ken voortgezet tijdens een tocht met het jacht van de Amerikaanse presi dent op de rivier de Potomac. Het gesprek vond plaats in een „harmo nieuze sfeer" en duurde 21/» uur. Vol gens waarnemers is de harmonie tus sen Kennedy en Macmillan „uniek". De twee staatslieden hebben gis teren in het bijzonder de hoop uitge sproken, dat te Genève overeenstem ming wordt bereikt over beëindiging van de proeven met kernwapens en dat de Russen spoedig een antwoord zullen zenden, dat een vreedzame regeling van de Laotiaan.se kwestie mogelijk maakt. Behalve over de kernwapenproe ven en Laos hebben de twee rege ringsleiders aan boord van de „Honey Fitz" zoals Kennedy's jacht heet gesproken over andere Zuidoostazia- tische vraagstukken, ontwapening en de toekomst van Berlijn. Morgen zul len de besprekingen tussen Kennedy en Macmillan worden beëindigd. Volgens diplomatieke waarnemers in Washington is de conclusie die uit de besprekingen over de economische problemen tussen de Amerikaanse president en de Britse premier kan worden getrokken, dat de V.S. bereid zijn de vorming van een. politieke ge meenschap in West-Europa aan te moedigen, waaraan Engeland met de zes landen van de Europese gemeen schap zou deelnemen. Het Ameri kaanse staatshoofd zou een zo groot belang aan de versterking van West- Europa hechten, dat hij bereid zou zijn de handelsnadelen van een uit breiding van de EEG op de koop toe te nemen. Intussen is zowel in Washington als in Londen enig rumoer ontstaan, over een artikel in de New York Herald Tribune, waarin wordt gezegd, dat Kennedy tegenover Macmillan te ken nen zou hebben gegeven dat de V.S, (Advertentie) Let op de waardebon Yoor het boek'KAMER EN TÜIN (128 bh). Winkelwaarde f 4.15. Bestel uit onze prachtige kleuren- «Katiiojjtis I.Beeft u dëié nog nier, Vraag Hém dan vrijblijvend .aam vme w Nfufj ÈSt1Ë^RS,YplA T ËN G LA DIÖU N y lp AH LI A's, en 2.. enz iyerienden öofc geschehfcppk#cétten b/pembo/Ieit nóor het :buiténland. even of stutir een 'kaartje aan: POSTBUS 219 HILLEGOH TElï(02520) 6388 weer ten volle de leiding van de wes telijke coalitie op zich nemen. Het Amerikaanse staatshoofd zou van me ning zün dat Engeland niet langer als „goed makelaar" tussen de V.S, en de Sowjet-Unie behoeft op te treden, nu de nieuwe Amerikaanse regering het rechtstreekse diplomatieke verkeer met Moskou heeft hervat. Zowel een woordvoerder van het Foreign Office in Londen als gezaghebbende krin gen in Washington hebben naar aan leiding van dit bericht verklaard, dat er bij het overleg tussén de twee re geringsleiders over iets dergelijks in het geheel niet gesproken is. VEN front met aan de ene zijde war- L me tropische lucht en aait de andere minder zachte maritieme lucht drong donderdagavond van de Noordzee uit ons land binnen. Nadat het front en kele onweersbuien veroorzaakte, kwam het bonen het midden van het land vrijwel tot stilstand en vrijdagochtend regende het er langs in een klein ge bied, dat zich uitstrekte van de pro vincie Brabant naar Drente. Aan het front ontstond een kleine storing, die naar Denemarken trok. Overigens zijn de barometers in West-Europa gaan stijgen en nadert er van de Britse eilanden een Hoge-drukgebied, Dit heeft een stabiliserende invloed op het weer, maar tegelijkertijd treedt er een temperatuurdaling op. De temperaturen zullen morgen plaatselijk wel 10 gra den lager kunnen zijn dan donderdag, toen er waarden van 22 en 23 graden werden bereikt. Station Wind- Weer richting Max. temp. v. gisteren en snelheid en neersla* mtrp.sec. afgel.24u. Helsinki sneeuw Stockholm regen Oslo sneeuw Kopenhagen h. bew. Aberdeen on bew. Londen geh. bew. Amsterdam zw. bew, Brussel regen b. Parijs zw. bew. Bordeaux zw. bew. ozo 2 ono 2 nw I zw 6 windst. nno 4 Grenoble Nice Berlijn Frankfort Mlinchen Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon geh. bew, regen zw. bew. 1. bew. on bew. zw. bew. regen mist onbew. onbew. onbew. onbew, onbew. zw. bew. motregen zw. bew. 1. bew. n zzw zo zzw zzo windst zzo 2 n 1 windst. zo 2 windst. w 5 AVZW n no ono WYW O w 1 4 4 15 7 18 20 22 24 24 26 18 23 26 24 25 23 19 21 24 26 23 25 27 17 20 17 3 8 6 0 1 0 5 06 0.6 1 O 0.1 0 1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 18 0 8 Den Helder mist Ypenburg geh. bew. Vlissingen. Belde le Bilt Twente Eindhoven Zd.-Limb. geh. bew. geh, bew. geh. bew. regen regen zw, bew. n 4 n 2 wnvv 3 nw 2 windst. zzo 2 windst. x 3 18 21 18 19 2-1 22 22 22 0,2 5 4 0,6 3 I 1 M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1