ViFlri^r VERBORGEN MOTIEF? (II) in kwestie Nieuw-Guinea Grootscheepse actie van Franse politie AFSCHEID OP SCHIPHOL VN-resolutie laakt Z.-Afrika's beleid in Zuidwest-Afrika Ramp op Brits schip in Perzische I De Bilt: veranderlijk weer JSoeltarno niet voor het hoofd stoten BOMAANSLAGEN IN ALGIERS Prins Bernhard naar Mexico EXODUS UIT ANGOLA Ambassadeur Rice legde eed af „Indonesië heeft het initiatief verloren" qfitest afe I i l'fil j Opperman gedood bij auto-ongeluk Moskou wil breuk in India helen r r r ■pi ZATERDAG 8 APRIL 1861 Directeur: H. DE RUiG V. TWINTIGSTE JAARGANG No. 4877 J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRULNS SLOT V) E Amerikaanse regcring- Kennedy wil trachten een compromis tot stand te brengen in het Nederlands- Indonesische geschil om westelijk Nieuw-Guinea. In Wash ington is men namelijk bevreesd voor een oorlog tussen de twee landen. Met minister Luns, die maan dag en dinsdag in Washington zal vertoeven, willen Amerikaanse autoriteiten over deze kwestie van gedachten wisselen. Ook tijdens het bezoek dat president Soekamo later in april aan Washington zal brengen, zal de Amerikaanse re gering de zaak ter sprake bren gen. „De regering-Kennedy zal gaarne naar een oplossing zoeken, waar door beide partijen tevredenge steld worden", zo is in Washing ton verklaard. De Amerikaanse regering had lang geloofd, dat Soekarno geen gebrnik van geweld zou maken, om de kwes- tie tot een oplossing te brengen, maar de toenemende agitatie tegen het Ne* derlands bestunr over Westelijk Nieuw- Guinea, èn de wapenaankopen in de Sowjet-Unie, waarvoor Indonesië 400 miljoen dollar heeft uitgetrokken, heb ben Washington van gedachten doen veranderen. „Niet irriteren" Beklag? {Zie verder pag. 3, 6e kolom) EXTREMISTEN ZETTEN WERK VOORT In Algiers Bollen en boomgaarden zullen dit weekend bloeien. Het zachte weer van de laatste dagen heeft de vroege kersen, de pruimen en de vroege peren hun bloesem al ontlokt. Iwmfl- HEI Op Schiphol deed koningin Juliana haar echtgenoot -uitgeleide. Van 700 opvarenden 440 gèred Tijdens een hevige storm is vannacht in de Perzische Golf brand uitgebroken aan boord van het Britse 5.030 ton metende pas sagiersschip „Dam", dat met on geveer 700 opvarenden óp" weg was van Muscate naar Koeweit. Gevreesd wordt, dat de brand een groot aantal slachtoffers heeft ge maakt. Vanmorgen was bekend, dat 440 opvarenden in vei ligheid waren; over het lot van de anderen verkeerde men in onze kerheid. Ruw weer (Advertentie) - Staatssecretaris mr. Bot HALFWEG TEL.0Z9G7»4341 Soeslow als afgezant - Rotterdam! No'4f24M9TC° U "i-Gravenhuge: Wnen). öpu^nd/l2nS,J8T3^rlfl^70- Telefoon 362369 Aleldastraal 23 Telef 65451 Dordrecht! Schiedam: *-4tl o JIOI Abonnementsprijs ei ten: per week t i Rh n»» a por kwartaal. Lom* nummer. 15 cent' VeLh^t ^'gei^ fArtJüüJ- (Geldig tot zondagavond) PLAATSELIJK NACHTVORST Morgen aanvankelijk opklaringen, later toenemende bewolking en in het zuiden kans op wat regen. Vannacht plaatselijk nachtvorst, morgen iets hogere temperaturen dan vandaag. Zon op: 5.58 Onder: 19.26 Maan op: 3.05 Onder: 12.18 DB rooms-katholiek nr. J. Derks, di recteur-adviseur van een reclame-bu reau heeft vijf jaar geleden de voorstan ders van commerciële televisie gewaar schuwd. In het reclame-tijdschrift Adri- adne schreef hfj in mei 1956: „Naar Jhijn mening doet het de TEM (thans OTEM red.) alleen maar af breuk, wanneer men zich voor haar ver klaart omdat zij een doorbraak zou be tekenen van het zuilensysteem." Het artikel wordt genoemd in de lltera- tuuriijst, die de staatssecretarissen heb- hen toegevoegd aan hun nota „reclame televisie". Weinigen blijken het advies van de heer Derks ter harte te hebben genomen. Vooral de liberalen komen er rond voor uit waar het hun primair om gaat. „Het gaat tegen de verzuiling", roept mevrouw van Someren-Downer. En het Algemeen Handelsblad ziet in commer ciële televisie de kans „om ons volk te behoeden voor de noodlottige gevolgen van een totale etherbeheersing door de omroep-organisaties." Haar de staatssecretarissen geven blijk het artikel van de heer Derks goed te hebben gelezen, Ih hun nota wordt met geen woord ge rept over een voorgenomen doorbraak van het „zuilensysteem". Men spreekt alleen maar over een economische nood zaak van televisie-reclame. KENNEDY STREEFT NAAR COM'RÜ MIS TiPT fe dan ook het vreemdste aan de televisie-nota van de staatssecreta rissen Scholten en Veldkamp: men stelt voor het televisie-bestel van omroepver enigingen ingrijpend te wijzigen. Maar er wordt geen enkel argument genoemd, waaruit zou moeten blijken dat de staats secretarissen het huidige bestel niet be vredigend -achten. Het enige argument is een zwak eco nomisch betoog, dat het bedrijfsleven be lang bij een mogelijkheid van tv-reclame zou hebben, In Elsevier kan men lezen waarom de Staatssecretarissen commerciële televi sie niet aanprezen als „een tegenwicht tegen het verzuilde bestel". 06 staatssecretarissen hadden dan moe ten zeggen waar tiet op stond, laat het weekblad weten. Maar dat durfden se sik, omdat ze het plan dan riet haal- W&r achtten. Vandaar „de keuze van het zwakkere economische uitgangs punt" en „de redenering om de zaken heen," aldus Elsevier. ÏN z?jn Adrïadne-artikel aarzelde de heer Derks ook nog: „Wanneer com merciële televisie, soals de TEM haar voorstaat een begin zou moeten beteke nen van doorbreking van het zuilensy steem, dan acht ik de kans dat de volks vertegenwoordiging in het verlenen van een concessie aan de TEM toestemt, zeer gering. En ik voor mij geloof, dat de volksvertegenwoordiging er dan inder daad goed aan zou doen een concessie te weigeren." De heer Derks heeft sindsdien kenne- Iflk ingezien waar de strijd wezenlijk om gaat. fit augustus 1959 sprak een commissie van het rooms-katholieke Centrum voor Staatkundige Vorming zich uit tegen een commerciële programma-organisatie. Tot de ondertekenaren van dit rapport behoorde mr. J. Derks. En in een televisie-uitzending op 19 februari 1960 achtte hg een commerciële programma-maatschappij „politiek riet haalbaar". Hadden de staatssecretaris sen toen ook maar naar mr. Derks ge luisterd. Dan waren ze nooit met deze nota ge komen. D De zegsman weigerde in dit verband mededelingen ,ta doen over het com promis dat thans ür Washington wordt voorbereid. De kwestie Nieuw-Guinea was voor de Verenigde Staten actueel gewor den, toen bleek, dat Nederland heftig reageerde op het Amerikaanse besluit, een vertegenwoordiger te zenden naar de installatie van de Nieuw-Guinea- raad. Het persbureau Reuter vernam in Washington, dat de Amerikaanse re gering dit besluit genomen heeft met het oog op de toen ernstiger wor dende crisis in Laos. Ook wilden de Verenigde Staten president Soekar no, die deze maand Washington zal bezoeken, niet voor het hoofd sto ten. De Amerikaanse regering heeft diepgaand overwogen of zij al dan niet een vertegenwoordiger naar Hollandia moest zenden, aldus auto riteiten in Washington. Een voor lopig besluit om wèl een vertegen woordiger te zenden werd later in getrokken. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Za ken wilde geen direct commentaar ge ven toen verslaggevers hém vroegen of de Amerikaanse regering verwacht dat minister Luns zijn beklag zal doen over Indonesische druk op de regering- Kennedy. Hij antwoordde alleen maar: „Het verheugt ons zeer de minister van Buitenlandse Zaken te ontmoeten en met hem te spreken." Zesduizend Franse politiemannen hebben vandaag een grootscheepse actie Ingezet om een einde te maken aan de golf van geweldpleging, welke In de afgelopen week het land in de greep heeft gehouden. Huizen werden doorzocht, papieren gecontroleerd, en verdachte personen, zowel moslems als Fransen, werden aangehouden voor verhoor. Op papie ren In het bezit van verdachte perso nen werd beslag gelegd. Dit geschiedde ook met wapens waarvoor de eigena ren geen geldige papieren konden overleggen. Tot de aangehoudenen behoort ook Frozy, een luitenant, die gediend heeft onder Lagaillarde, „de held van de barricade". Frozy werd uit Algerije gewezen na de opstand. Hij was een der getuigen in het „proces der bar ricaden". De politie heeft voorts onge veer 200 Algerijnen opgepakt in ver band met de schietpartij van donderdag in een Parijs ziekenhuis. Naar in welingelichte kringen te Parijs wordt vernomen, is de Franse minister van Justitie naar Algerije vertrokken om daar een soortgelijk offensief tegen de terroristen te orga niseren. Ondanks alle pogingen van de politie macht om de terreur te bezweren, ble ven moslems en Franse extremisten toch voortgaan met hun vernietigings werk. Gisteravond schoot een onbekend gebleven man, hij werd door ooggetui gen aangezien voor een Algerijn, een eveneens uit Algerije afkomstige taxi bestuurder en een Franse politieman neer. Beide slachtoffers overleden later aan bun verwondingen. De aanslag ge beurde in een westelijke voorstad van Parijs, In een andere wijk van de Franse hoofdstad drong een bende Algerijnen een bar binnen welke werd gedreven door een tot een concurrerende groep behorende moslem. Zij schoten hun machinepistolen leeg in de lokaliteit Vier Europeanen en een Algerijn wer den ernstig gewond naar een zieken huis gebracht. In Algiers ontplofte voor het huis van de Franse voorlichtingsambtenaar Coup de Fréjac een plastic bom. Later werd ook een bomaanslag gepleegd op een meisjesschool en kort daarop volgde een explosie in een bar. Nie mand werd bjj deze aanslagen gewond. De politie in Algerije schreef deze overvallen op rekening van de Euro pese kolonisten, die zouden trachten een „Algerijns Algerije" op deze wijze tegen te gaan. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij het Nederlandse hof, John S. Rice, heeft vrijdag- zijn ambtseed in Washing ton afgelegd. "De" Amerikaanse buitenlandse dienst heeft meegedeeld dat da heer Rice op 27 april naar Den Haag zal vertrekken. Prins Bernhard is vrijdagavond met zijn particulier secretaris, dr. F. A, de Graaf, en het hoofd van de vei ligheidsdienst van het koninklijk huis, de heer C. Sesink, van Schip hol naar Mexico vertrokken. „Met president Adolfo Lopez Mateos van Mexico ga ik een paar plannen bespreken, die wij samen willen uit voeren. Voor publikatie zijn die plannen nog niet rijp, dus noemt u het maar een privé-gesprek", zei de Prins voor zijn vertrek. In Los Angeles zal de Prins o.a. zelf aan de stuurknuppel nieuwe vliegtuigen beproeven. Via New York reist hij dan naar Canada voor de Bilderbergconferentie. „En tot slot ga ik nog even kijken in Wash ington", besloot hij. Een vertegen woordiger van de regeringsvoor lichtingsdienst zei later, dat van een ontmoeting nü met president Ken nedy geen sprake is^ .De Prins werd door de Koningin uit geleide gedaan, die hem tot in het vliegtuig begeleidde en daar afscheid van hem nam. Moei zit in bollen en bongerds Leden van de Bikongo-stam uit Angola zijn de grens over gevlucht naar Kongo. Zij zullen voorlopig in het dorp Kinzao blijven, waar zij door de ongeveer 250 inwoners zullen worden opgenomen. Reden te over voor een ontspannende rit. Voor wat de bollen betreft zjj verwezen naar nevenstaand kaartje dat de mogelijkheden in een oogopslag laat overzien. In het bloesemland van Over- en Midden-Betuwe vindt men in de toeristische Betuweroute een goede gids voor een mooie bloesemtocht. Deze route bewegwijzert het gebied tussen Doornenburg aan het Fannerdenska- naal en de zg. Noord-zuid verbinding KesterenQchten. Men kan de witte richtingborden met de appel op de rode pijlpunt volgen vanaf de Rijnovergangen bij Arn hem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Opbeusden en Rhenen, de Waalovergangen bij Druten en Nijmegen en de overgangen over het Pannerdenskanaal bjj Panner- den en nabij Zevenaar. Routefolders zijn gratis ver krijgbaar bij de V.V.V.-kantoren en sommige benzine stations. in de loop van de volgende week zal deze Betuwe-route worden uitgebreid vanaf de Noord-zuidverbindingen in westelijke richting tot Beesd aan de snel weg Utrecht—Den Bosch. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij Streek- V.V.V. te Eist, telefoon 08809—317 en 549. Duizenden Afrikaanse vluchtelingen gnder wie vele kinderen, komen de laat. s,te t«d in kleine groepjes uit Angola naar de Kongolese havenstad Matadi uit angst voor wreedheden en massamoor den. Het hoofd van de veiligheidspolitic in Matadi heeft verklaard, dat de afgelo pen twee weken ten minste 3000 vluch telingen uit Angola zijn aangekomen. Zowel Portugese als Kongolese grens wachten proberen de exodus te stuiten maar de vluchtelingen weten over oer woudpaden ©n door het hoge gras de grenswachten te ontlopen en Kongo te bereiken. De meeste vluchtelingen behoren tot de Bakongo-stam. Er zijn vele zeer oude mensen onder die met hun kleinkinderen uit Angola zijn weggetrokken. Een nationalistische woordvoerder uit Angola heeft de toestand in de Por tugese Westafrikaanse kolonie „explo sief" genoemd. De duizenden vluchte lingen, die van Angola naar Kongo ge trokken zijn, vormen een bewijs voor de Portugese onderdrukking, zo werd gezegd. De christelijke kweekschool voor on derwijzers in Middelburg krijgt een nieuw gebouw. Alle rijksgoedkeuringen zijn ontvangen; in april hoopt men de aanbesteding te houden. HAARLEM Heemslede nnaeushofj de velden Keukenhof Utrzichf duinen IRrzichtowr de velden t* Oeqsraeésr OenHaaq Aanbevolen routes Grens vd boilenslreek Spoort tjn Ij Parkeerterrein EénrichhnoSvf verkeer 1 wgagLj&fci De Algemene Vergadering der V.N. heeft gisteren een scherpe resolutie aangenomen, waarin van de Zuid- Afrikaanse regering geëist wordt dat er onmiddellijk een einde komt aan haar „tyrannieke beleid en optreden" in Zuidwest-Afrika. Besloten werd de aandacht van de Veiligheidsraad op de toestand daar te vestigen, daar deze een ge vaar voor de internationale vrede kan zijn. Tegelijkertijd kreeg de speciale VN-commissie voor Zuid west-Afrika opdracht met spoed stappen te doen om met of zonder de medewerking van de Zuidafri- kaanse regering verbetering in de toestand te brengen. De uitslag van de stemming was 84 vóór, bij acht onthoudingen, t.w. Australië, België, Frankrijk, Luxem burg, Nederland, Portugal, Spanje en Groot-Brittannlë, Het was de krachtigste resolutie, over deze kwestie die de Algemene Vergadering tot op heden heeft aan vaard. De speciale politieke commis sie zal maandag stemmen over de twee resoluties waarin de apartheidspolitiek in de Unie zelf wordt veroordeeld. Oorspronkelijk zou gisteren over deze resolutie worden gestemd. De positie van de „Dara" werd vanmorgen opgegeven als ongeveer 600 kilometer ten oosten .van Bahrein. Op ongeveer tien mijl afstand zou zich een eilandje bevinden. Naar verluidt waren aan boord van het schip, dat eigendom is van de British India Steam Navigation Com pany", veel Indiërs en Pakistani. Er zouden ook enkele Europeanen, en Amerikanen op het schip zijn. Volgens de spaarzame berichten die over de ramp binnenkomen, zouden de opvarenden van de „Dara" geen kans hebben gezien de reddingboten uit te zetten in verband met het bij zonder ruwe weer. Een Engels tank vaartuig, de „Empire Guillemot" zag echter kans 85 opvarenden op te pikken. Vijf andere schepelingen werden gered door het Zweedse schip „Sternborg". Drie Britse oor logsschepen die in de Perzische Golf op oefening waren, zijn op volle kracht op weg naar de „Dara", maar men vreesde vanmorgen dat de sche pen te laat zouden komen om nog hulp te kunnen bieden. De kapitein van de „Dara" bevindt zich naar verluidt onder de gered den. De storm, die vannacht in de Per zische Golf woedde, was een van de hevigste die in vele jaren in dit ge bied hebben plaatsgevonden. Hij ging vergezeld van stortregens. Op enkele plaatsen langs de kust vielen reus achtige hagelstenen, die ruiten van auto's vernielden. 1UA het voorbijtrekken van een kleine storing, die in de afgelopen nacht vooral in het zuiden van het land veel regen bracht, breidde zich vanmorgen de invloed van een hoge-drukgebied, dat boven de Britse eilanden nog iets in betekenis is toegenomen, over ons land uit. Dit gaf aanleiding tot opkla ringen, -waarbij de noordoostelijke wind echter tamelijk koude lucht bleef aan voeren. De grens tussen deze koude lucht en zachtere lucht in het zttiden bevindt zich boven Noord-Frankrijk. De kans bestaat, dat deze grens mor gen, na het voorbijtrekken van het hoge-drukgebiedweer naar het noor den in beweging zal komen. Aanvan kelijk zullen dan morgen nog opkla ringen voorkomen, maar later gaat de bewolking toenemen en is er in het zui den van het land weer kans op wat regen. Vannacht zal plaatselijk nacht vorst voorkomen, maar morgen zullen de temperaturen tot iets hogere waar den kunnen stijgen dan vandaag. Staatssecretaris Bot heeft In Hollan dia tegenover een verslaggever van het Australische blad „Melbourne Age" verklaard, dat de bedreiging van West-Nieuw-Guinea door de Indone siërs vermoedelijk wei minder zal worden. „Ik geloof, dat Indonesië door de instelling van de Nieuw-Guinea- raad het initiatief heeft verloren", zo zou staatssecretaris Bot gezegd hebben. „Natuurlijk achten wij een onbezon nen stap Vein Djakarta niet onmogelijk, maar mocht Indonesië een onverwachte aanval op Westelijk Nieuw-Guinea doen, dan. zal het door de wereld als aanvaller gebrandmerkt worden, aldus staatssecretaris Bot volgens „Melbour ne Age". Volgens de verslaggever zou Herman Op het kruispunt tegenover de spoorwegovergang aan de Delmerweg in Tilburg is vrijdagmiddag een aan rijding ontstaan tassen twee personen auto's, waarbij een der inzittenden omkwam. Een personenauto met vier inzit tenden, bestuurd door de 28-jarige G. van Son uit Breda, werd aange reden door een met grote snelheid van rechts komende personenauto, bestuurd door de militair Van der F. uit Tilburg, Twee achterin zittende mannen, bouwvakarbeiders, die op weg waren naar huis, werden naar buiten geslingerd. De 44-jarige op perman P. A. Brouwers uit Breda raakte klem tussen de auto en de staander van de slagbomen aan de overweg. Hij overleed ter plaatse. De 21-jarige C. de Wit, eveneens uit Breda, werd licht gewond. Soeslow, lid van het secretariaat van liet Centraal Comité van de commu nistische partij in de Sowjet-Unie en één van de meest gezaghebbende com munistische theoretici, is aan het hoofd van een officiële partijdelegatie door het Kremlin naar India gezonden, om er het partijcongres van de Indische communisten bij te wonen. Zijn reis is kennelijk ingegeven door de wens van het Kremlin om de partij in een zo belangrijk neutralistisch land als India in de hand te houden. De communistische partij in India is door de grensgeschillen tussen India en Communistiseh-China voor grote pro blemen gesteld. Hij heeft vermoedelijk de opdracht de in een Pekingse en Moskouse „fractie" gescheurde partij bijeen te brengen onder leiding van het Kremlin. Wonsiwor, lid van de Nieuw-GuinM- raad, gezegd hebben: „Wij zijn erg bang voor provocatie van Indonesische zijde".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1