Korte schorsing zitting koffie H - Ei Tenlastelegging van 27 pagina's Kennedy: „Conventioneel NAVO-leger" versterken V.N.-commissie: Druk uitoefenen opJZui^-Afrika LUNS en KENNEDY VOERDEN GESPREK VAN 5 KWARTIER Minister laat weinig los West-Duitsland maf 15.000 geweren aan Indonesië leveren Proces te Jeruzalem vanmorgen negen uur begonnen Verdediger valt bevoegdheid van de rechtbank aan Kamerlid Kieft lid van de Raad Europa van DE BILT: DROOG EN ZONNIG r~ Vreemde beslissing W E1 H1 Bevoegdheid Divisies van V.S. in Europa gehandhaafd SilSI Bezwaren Schorsing KENNEDY toch ook naar Londen en Bonn? Wapenzendingen aan Laos door Moskou verdrievoudigd Brits blad: „Trek uitnodiging aan Soekamo in" Kalondji koning' van Kongolese mijnstaat 1/ooihviil Het weer in Europa DINSDAG II APKÏÏ, 1961 J Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4879 rn V ïfc Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRU1.NS SLOT vanmorgen is in Jeruzalem ri negen uur het proces begonnen tegen Adolf Eicb- mann. die beschuldigd wordt van moord op zes miljoen joden. Vier minuten eerder was de verdachte de rechtszaal binnengekomen. Hij as gekleed in een zwart kostuum, grijs over hemd met grijze das. Het gezicht van Eiehmann was een masker. Zijn 'samengeperste lippen gaven hem een enigszins korzelig uiterlijk. Hij knikte kort naar de verdedigers en werd naar de kogel vrije cel geleid, geflankeerd door twee bewakers in blauwe uniform. Eiehmann en alle andere aanwezigen in de rechtszaal stonden op, toen de drie rechters in hun zwarte toga's de zaal betraden. Na de formele N pl-echtig Hebreeuws las de president daarop het eerste punt van de tenlastelegging voor, waarin stond, dat „de verdachte samen met anderen in de periode van 1939 tot 1945 het doden van'miljoenen joden had veroorzaakt in zijn functie als ver antwoordelijk persoon voor de uitvoering van het nazi-plan tot uitroeiing van de joden, dat bekend stond ais de definitieve oplossing van het joodse probleem". Niets op het gezicht van Eiehmann verried, dat hij begreep wat de president zei. Eiehmann heeft vroeger Hebreeuws gestudeerd- opening vroeg de president, dr. Landau, in het Hebreeuws aan de verdachte„Bent u Adol-f Eieh mann, de zoon van Adolf Karl Eiehmann? De ogen van ongeveer 600 personen in de rechts zaal, van wie de meesten journalisten zijn uit 35 landen, werden op Eiehmann gericht toen hij zijn gezicht naar de rechters keerde, die onder een goud met zwarte menorah waren gezeten, de zeven- armige kandelaar, die het nationale embleem van Israël is. Eiehmann aarzelde enige ogenblikken, blijk baar omdat hij niet dadelijk begreep, wat er ge vraagd werd. maar toen antwoordde hij afgeme ten maar duidelijk verstaanbaar: ..Jawohl". I Omdat deze uitstekende plantagekoffie gegarandeerd coffdnevrij is en deze heerlijke koffie ook de meest verwende fijnproever kan bekoren. mm. m ut ii$» ,'jr (Zie verder pag. 3, 3e kolom) Opgeven Den Haag heeft geen bezwaar BIHNENVERINGBED 1 SCHUIMRUBBERBED e.s en in Nederland RotterrJjuni Witte de WSthatraat 25. Telef. 115700 (fl 1.1, Postbua 1112 Postgiro No 424519. KJachten<*lenst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. •g-Gravenliagfe; Huygenspletn j. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No 424867. w„ Klachtendienst 18 30—18.30. Telefoon 382369 DordrechtI Spulweg 132 Telef. 4870, Schiedam: Aletdastraat 23 Telef 65431. Abonnementsprijs ei eent per week. 2.65 per maand. 17.00 per kwartaal. Lo#*# nummers 15 ceiil. Verschijnt dagellllof (Geldig- tot woensdagavond) ZONNIGE PERIODEN. Droog weer met zonnige perioden en iets hogere middagtemperatnren dan vandaag. Zwakke wind. Van nacht plaatselijk mist en in het noordoosten van het land kans op nachtvorst. Zon op: 5.51 Maan op: 4.54 Onder: 19.31 Onder: 16.07 E Kon. Ned. Militaire Bond ,,Pro Rege", die meer dan 50 prot.-chr. militaire tehuizen beheert, heeft van het gemeentebestuur van Amsterdam een minder prettige boodschap thuisgekre gen. Bij brief van 27 maart 1961 deelden h. en w. mede, dat de subsidie ten be hoeve van „Pro Rege" van ruim 8500 in 1960 op 5700 in 1961 wordt terug gebracht. Voortaan zal het voor subsi die beschikbare bedrag gelijkelijk ver deeld worden over „Pro Rege", de Kath. Centrale en de Stichting Militaire Te- buizen van het Humanistisch Thuis front. Het besluit werd niet gemotiveerd. In feite Is echter nu de volgende situatie ontstaan. De Centrale van Katholieke Tehuizen exploiteert 50 tehuizen, „Pro Begs" 55, het Humanistisch Thuisfront 4. De gemeente Arasterdam gaat dus nu-elk humanistisch tehuis subsidiëren met f 1433 en elk protestants tehuis met... 1104. iTNKELE jaren geleden (in 1953) is „Pro Rege" begonnen aan alie Ne derlandse gemeenten te verzoeken een subsidie te verlenen voor de tehuizen. Amsterdam heeft sinds 195" dit ver zoek ingewilligd. Het subsidie werd toe gekend naar rato van het aantal mili taire tehuizen dat elke organisatie ex ploiteert. Het zou echter slecht3 worden uitgekeerd indien het rijk in elk geval 60 pet. van de becijferde lasten der mi litaire tehuizen, na aftrek van de op brengst van collecten en vrijwillige bij dragen, voor zijn rekening nam. Aan de 60pct.-eis werd voldaan en naar deze maatstaven werd het sub sidiebedrag steeds vastgesteld en uitge keerd. Deze wijze van subsidiëring wordt praktisch o.m. door alle subsi diërende gemeenteraden toegepast, als tuinde d® meest redelijke en billijke. fET college van b. en w. van Araster- - dam heeft in deze regeling thans plotseling verandering gebracht. Dit is zeer teleurstellend. Uit de b" ven verstrekte cijfers blijkt immers over duidelijk, dat hier in ernstige mate ge discrimineerd gaat worden. Wij gunnen ieder gaarne het zijne, maar dan moet de verdelende gerechtigheid niet in het gedrang komen. Het is niet duidelijk hoe de beslissing in de hoofdstad des lands tot stand is gekomen. Elke motivering ontbreekt. Des te meer hopen we dat de gemeenteraad van Amsterdam op een desbetreffend verzoek van „Pro Rege" bereid zal zpn de zaak opnieuw in behandeling te ne men en terug te keren tot de vroegere algemeen erkende, billijke verdeling der subsidiebedragen. Na een korte onderbreking werd -de zitting hervat. Er werd geen onmid dellijke beslissing bekendgemaakt. In plaats daarvan werd dr. Servatius ver zocht door te gaan met zijn verklaring dat de rechtbank de bevoegdheid mist. Servatius betoogde, dat er geen speciale wet nodig is om Eichman te berechten. Een dergelijke wet en een (Advertentie! Eiehmann knipperde zelfs niet met de ogen toen de president de namen noemde die de geschiedenis zijn in gegaan als oorden van verschrikking: .Auschwitz, Chelmo, Belsen, Sobibor, Treblinka, Maidanek". Punt voor punt las de president de 27 pagina's tellende tenlastelegging voor, waarin Eiehmann werd beschul digd van misdaden tegen het joodse volk, van oorlogsmisdaden en misda den tegen de mensheid. Na Ieder punt gaf de tolk een Duitse vertaling. Eieh mann bleef tijdens de voorlezing staan. Langzamerhand werd zün gezicht rood, mogelijk door de stijgende tem peratuur in zijn kleine kogelvrije hokje. De beide andere rechters, dr. Halevy en dr. Raveh, luisterden onbewogen toe, toen de president land voor land de plaatsen noemde, waar de nazi- moorden waren gebeurd: Duitsland, Oostenrijk, Italië, Bulgarije, België, de Sowjet-Unie, de Oostzeestaten, Litauen. Letland en Estland, door de Sowjet Unie geannexeerd, het deel van Polen, dat in 1939 door de So wjet Unie is geannexeerd, Denemar ken, Nederland, Hongarije, Joego slavië, Griekenland, Luxemburg, Mo naco, Noorwegen, Polen, Tsjechoslo- wakije, Frankrijk en Roemenië. De voorlezing van de tenlastelegging duurde zeventig minuten. De president vroeg daarna aan Eiehmann, of hij het had begrepen. Eiehmann knikte nadrukkelijk. Zijn antwoord was onverstaanbaar. Daar na mocht hij gaan zitten. - De Amerikaanse divisies, die in Europa z|jn, zullen daar blijven, de con ventionele strijdkrachten van de NAVO moeten verstrekt worden en de Atlan tische gemeenschap moet beschikken over een doeltreffende kernmacht, waar van de vorm zal worden vastgesteld in overeenstemm ng met de leden van de NAVO. Dit heeft president Kennedy gisteren in Washington verklaard in een toespraak tot de commissie van stafchefs van de NAVO. De NAVO. aldus Kennedy, moet elke Aanval met conventionele wapens op ge lijke wijze kunnen beantwoorden En die tegenstand moet zo doeltreffend zijn dat men zoals generaal Norstad het heeft uitgedrukt - de tegenstander een pauze kan opleggen. Daarom zullen wij onze divisies in Europa handhaven en hun conventionele bewapening versterken. (Kennedy verklaarde dat de NAVO, wat de militaire plannen betreft, op een keerpunt staat Wij in Washington hebben ons in het bijzonder bezig ge houden met de militaire politiek van het Atlantisch verbond. YVjj zijn hlerby tot de ontdekking ge komen dat een doeltreffende en soepele controle op alle wapens en speciaal de kernwapens noodzakelijk is. Wjj zulten, wat ons betreft, er dan ook op toezien dat onze strijdkrachten te allen tijde onder verantwoordelijk bevel en toe zicht blijven en wel van de top tot de onderste treden van de hiërarchie toe. Wij zijn van mening dat een doel treffende strategische kernmacht nood zakelijk is, maar wrj willen ook dat deze kernmacht precies doet wat wij willen. Te Londen is van gezaghebbende zijde vernomen, dat Engeland voorne mens is tot 1970 een onafhankelijke kernwapenmogendheid te blijven. Dit erd verklaard na het overleg, dat premier Macmiliian en president Ken nedy te Washington hebben gevoerd, waarna geruchten de ronde deden, dat Groot-Brittannië en de V.S. bereid zou den zijn hun kernwapenstrijdmacht in te voegen in een in het leven te roepen „NAVO-kernzwaard". De V.S. en 24 andere landen hebben een ontwerp-resolutie gesteund die België verzoekt onmiddellijk stappen te ondernemen voor de onafhanke lijkheid van het trustschapsgebied Roeanda-Oeroendi als een verenigde staat V s% Dr. Mosje Landau, president van de rechtbank. Op dat ogenblik stond Servatius op en zei, dat hij een verzoek wilde doen aan de rechtbank. „Voordat hij (Eieh mann) antwoordt op de vraag of hij al dan niet schuldig is, wil ik het punt van vooringenomenheid en het ge brek aan bevoegdheid, van de recht bank onderzoeken", zei Servatius. In zijn verklaring zei Servatius ver der: „Wij moeten het feit onder ogen zien, dat de verdachte met geweld ge vangen is genomen en voor deze recht bank is gebracht, die op zichzelf on wettig is". De Keulse advocaat zei ook, dat de „Wet voor de bestraffing van nazi's en collaborateurs", die in 1950 door de Knesset (het parlement van Israël) is aangenomen, zaken betreft die heb ben plaatsgevonden voor het in wer king treden van de wet en dat de wet daarom niet van toepassing is. Eiehmann zat tijdens de verklaring van Servatius met zijn handen op zijn schoot gevouwen. Hij staarde strak naar zijn raadsman, toen die zei: „Dit is een kwestie van wraak. De wraakopvatting is zeker verworpen door de staat Israël". „Er kan worden aangevoerd", aldus Servatius, „dat er vooringenomenheid kan zijn in de geesten van de rechters of een van de rechters. Dit is voldoen de om de rechters uit te sluiten van het beoordelen van dit geval". Serva tius maakte ook bezwaar tegen het over de televisie uitzenden van het proces voor openbare uitzendingen. We moeten ook de invloed van de wereldpers in aanmerking nemen, dat wil zeggen de politieke wereldpers, die de verdachte al heeft veroordeeld voordat hij is gehoord". „Als er een moreel berouw moet worden getoond, moet dat van de Duitse staat komen". Servatius zei, dat Eiehmann verantwoordelijk wordt gesteld voor daden, waarbij hij „bui ten zijn schuld door de staat is be trokken". Hij verklaarde, dat het feit, dat de Bondsrepubliek hulp verleent aan Israël een „resultaat (was) van het gevoel van verantwoordelijkheid voor wat door het optreden van de staat was gebeurd". Na de verklaring van Servatius schorste de rechtbank de zitting om zich te beraden over een bestrijding van de bevoegdheid van de rechtbank door de verdediger. De speciale politieke commissie van de Assemblee der Verenigde Naties, heeft met 93 tegen 1 (Portugal) de door vijf Aziatische landen ingediende „ge matigde" resolutie aangenomen waar in een beroep op de leden van de vol kerenorganisatie werd gedaan Zuid- Afrika te dwingen de rassendiscrimi natie op te geven. In deze resolutie waarin geen con crete maatregelen worden voorgesteld, werd gezegd dat de politiek van „apartheid" stuitend was voor de men selijke waardigheid en dat voortzet ting ervan de internationale vrede en veiligheid in gevaar bracht. In de resolutie werd aan de Assem blee verzocht er bij de leden op aan te dringen om binnen het raam van het handvest der V.N. afzonderlijk en gezamenlijk stappen te nemen die Zuiö-Afrika ertoe zouden brengen de politiek van apartheid op te geven. Eerder, gisteren, nam de commissie een (scherpe) resolutie aan waarin de Assemblee werd aanbevolen concrete economische sancties te nemen tegen Zuid-Afrika. Deze laatste resolutie, door het Sowjet-blok krachtig ge steund, loopt echter weinig kans door de Algemene Vergadering aangenomen te worden. In diplomatieke kringen in Washing ton houdt men er ernstig rekening mee, dat de Amerikaanse president Kenne dy, wanneer hij volgende maand naar Parijs gaat, ook bezoeken zal brengen aan Londen en Bonn. De vorige week werd van de zijde van het Witte Huis verklaard dat Kennedy alleen naar Parijs zon gaan, maar maandag Het een woordvoerder voor de president doorschemeren dat een bezoek aan Londen en andere Europese hoofdste den niet onmogelijk is. Volgens 'diplomatieke kringen in Washington is voor de reis van "de Ame rikaanse president naar Europa een ontwerp-schema opgesteld, waarin Londen en Bonn zijn opgenomen. Na zijn bezoek aan Parijs van 31 mei tot 2 juni zou Kennedy de volgende dag naar de Westduitse hoofdstad reizen en omstreeks 5 juni naar Londen vlie gen. Eiehmann luistert in zijn kogelvrije cel naar het voorlezen van de ten lastelegging. (Telefoto) Van officiële zijde in Washingon is bekendgemaakt dat de Russen de laat ste dagen hun wapenzendingen aan de pro-communistische opstandelingen in Laos hebben verdrievoudigd. Ameri kaanse diplomaten verklaarden in dit verband dat het mogelijk is dat Moskou treuzelt bij de besprekingen met de Britten over een wapenstilstand in het Zuldoostaziatische koninkrijk ten einde de positie van de Pathet Lao- beweging nog meer te versterken. Naar verluidt is de Amerikaanse re gering van plan een protest in te die nen over de toegenomen Sowjet-hulp. Vijf kwartier langer dan tevoren was vastgesteld heeft minister Luns maandag met president Kennedy gesproken. Na afloop van het onder houd, toen hij verslaggevers te woord stond, zei de Nederlandse bewindsman van Buitenlandse Zaken, dat hij „een hartelijk gesprek" had gevoerd over „de NAVO, de uropese Integratie en vraagstukken betreffende het Verre Oosten". Hij kon tegenover de journa listen niet in details treden, zei hij, omdat hij nog met andere Amerikaan se aiegeringslunctionarissen moest spreken. Er was in net algemeen over we reldproblemen gesproken, zei tnr. Luns nog. Hij noemde in het bijzon' der de vraagstukken die op het Ver re Oosten betrekking hebben en gaf te kennen, dat een deel van het on derhoud het gescnil ussen Neder land en Indonesië raakte. Op de vraag, of hij teleurstelling had ge uit over het besluit van de V. S„ weg te blijven by de installatie van de Nieuw-Guineraad, weigerde de minister een rechtstreeks antwoord. Hy zei verder, dat nog kort over de kwestie van de landingsrechten in Los Angeles vas gesproken. Volgens het persbureau Associated Press was de bewindsman, naar zijn gelaatsuitdrukking te oordelen, niet in een bijzonder goed humeur. Mr. Luns was vergezek van de Neder landse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Itoijen. Vóór het onderhoud met Kennedy plaatsvond, had een „gezaghebbend Amerikaans zegsman" tegenover het De Londense conservatieve „Daily Express" heeft zich in een hoofdartikel fel gekeerd tegen de uitnodiging van de Britse regering aan president Soe kamo voor een officieel bezoek aan Engeland. Soekarno, aldus dit blad, is een der gevaarlijkste mensen ter wereld, maar desondanks heeft de Britse regering hem kortgeleden voor een bezoek aan Londen uitgenodigd In het artikel, dat als kop draagt Wie verlangt deze man in Engeland?" schrijft de „Daily Express" verder: Soekarno zwerft de wereld rond, on heil beramend met de communisten. Hij is begerig naar meer gebied en richt zijn ogen op Nederlands Nieuw- Guinea. Dat is de man, die de Britse regering hier wenst te begroeten. Geen wonder dat de Hollanders, trou we bondgenoten van Engeland en mede-slachtoffers van het anti-koïo- nialistne, kwaad zijn. Het bezoek van Soekamo kan al leen maar tot resultaat hebben, dat Engeland zijn vrienden van zich ver vreemdt. De uitnodiging moet onmid dellijk worden ingetrokken." persbureau United Press verklaard, dat Kennedy bereid was, de „han den. af'-politiek ten opzichte van het Nederlands-Indonesische geschil over Nieuw-Guinea op te geven. De Ver enigde Staten, had de zegsman ver klaard, zijn be-eid het Initiatief te nemen, om te trachten, een vreed zame oplossing tot stand te brengen, voordat het geschil in een oorlog ontaardt. Hij bad rr echter aan toe gevoegd, nat er geen bepaald bemid delingsplan voor mf. Luns gereed lag, maar dat de beraadslagingen met hem zouden bijdragen tot hei opstellen van plannen door de Ame rikaanse regering. (Van onze Haagse redactie) Wcst-Duitsiand zal 15.000 geweren van het type Cctzne leveren aan Indo nesië. Nederland heeft zich tegen deze wapenverkoop door de Bondsrepubliek niet verzet, omdat de geweren naar de mening van de regering niet behoren tot de zgn. offensieve wapens. Een Ne derlandse industrie evenwel, Philips in Eindhoven, welke gevraagd was infra- rood-vizieren voor deze geweren te produceren, heeft een ander standpunt ingenomen. Zij weigerde de bestelling. De Westduitse geweren voor Dja karta worden vervaardigd door de Rheinmetallfabrieken in Dusseldorp, Voordat de firma de door de Indo nesische militaire attaché in Bonn geplaatste order accepteerde, heeft zij overeenkomstig de NAVO-voor- schriften contact opgenomen met de Westduitse regering, die op haar beurt de order voorlegde aan de NAVO-landen. Dit is een gebruikelijke procedure om alle NAVO-partners gelegenheid te geven hun eventuele bezwaren ken baar te maken tegen wapenleveranties van een NAVO-land aan een land, dat geen deel uitmaakt van deze organi satie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag deelde desge vraagd mede, dat over alle wapen leveranties door de Bondsrepubliek aan Indonesië steeds op de gebruike lijke wijze overleg wordt gepleegd. Men wilde niet nader ingaan op de aard van dit overleg. West-Duitsland levert de geweren aan Indonesië voor 50 dollar per stuk. Eichmaim onbewogen voor zijn rechters o De heer G. A. Kieft, lid van de Tweede Kamer voor de A.R. Partij, gaat zijn partijgenoot B. W. Biesheuvel opvolgen als lid van de raadgevende vergadering van de Raad van Europa. De heer Biesheuvel is onlangs lid geworden van het Europese Parle ment, dat de politieke controle uit oefent over de gemeenschappen van de zes (EEG, Euratom en de EGKS). De heer Kieft wordt door zijn toe treding tot de raadgevende vergade ring (waarin 135 afgevaardigden uit 15 Europese landen en een groep Zwitserse waarnemers zitting hebben) tevens lid van het parlement der Westeuropese Unie. Dit parlement wordt nl. gevormd door de afgevaar digden van 'de zeven WEU-Ianden (Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië en Enge land) in de raadgevende vergadering. Albert Kalondji, de leider van de Kongolese ..mijnstaat" Zuid-Kasai, heeft zich tot „koning" van de Baloe- bastam laten uitroepen. Hy heeft de vierhonderd jaar oude titel van „Moe- lokwe" (Almachtige) hersteld en zön zoon tot kroonprins benoemd. De Baloeba's hebben sinds vierhon derd jaar, toen hun grondgebied -door de Loeloea's werd veroverd, geen Aa machtige" gekend,. Behalve over de Baloeba's heerst Kalondji over zes an dere stamanen, in totaal 300.000 inwo ners. Zijn rijk is ca. 100.000 vierkante kilometer groot. Ca. 300.000 .inwoners zjjn afkomstig- uit Noord-Kasai. Zij sloegen op de vlucht toen troepen van de regering Loemoemba de staat trachtten te heroveren, nadat Kalondji de onafhankelijkheid had geprocla meerd. De „kroning" heeft de afgelopen week in Kalondji's geboortedorp plaats gehad. Sinds zijn terugkeer naar de hoofdstad Bakwanga hébhen krijgers op het grasveld voor zijn ambtswoning gedanst. Advertentie het beste bed,ooit gemaakt met versterkte middensectar fj%a&e£ fabrieken Zerenfeegjn» Wind- Temp. Station Weer richting bedm. 1 tu on snelheid en neersla* mtr p. sec. afgeL 24 u. Helsinki 1. bew. no 2 Stockholm h. bew. nw 4 Oslo onbewolkt windstil Kopenh, motregen no 2 Aberdeen 1. bew. windstil Londen Amsterdam Brussel Luxemb, Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlün Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon n zzo nnw ono ono zzw zw L bew. mist mist motregen w geh. bew nw regen zw. bew. zw. bew. 1. bew. geh. bew. zw. bew. regen zw. bew. geh. bew. regenbui zw. bew. 1. betv. geh. bew. zw. bew. regen 1. bew. 1. bew. 1. bew. 3 3 1 A 3 3 5 4 2 2 2 z 1 windstil windstil windstil windstil 0 zo 7 nnw 3 windstil o 3 w 5 nw 3 wnw 6 3 7 8 7 8 15 14 17 19 19 16 23 20 10 21 17 22 24 21 17 21 20 22 19 22 17 3 O 0 0 0.5 6 0.2 3 0.5 9 4 0 0 6 4 8 1 2 0.1 1 0 Den Helder geh. bew. Ypenbuxg rw. bew. Vlissingen zw. bew. Eelde zw. bew. De Bilt mist Twente zw. bew. Eindhoven geh. bew. Z.-Limburg mist no 2 nno 2 n 4 ono 2 windstil windstil n 2 nw 2 10 15 16 12 36 13 19 19 TjET^ regengebied van een onweer achtige storing boven het noorden van Frankrijk en België drong de af gelopen nacht tot het zuiden van ons land door. Het bracht bij onsin tegen stelling tot België en Frankrijk, vrijwel geen regen. Samenhangend met het opvullen van de storing werd het re gengebied vervolgens kleiner en ver dween tegelijkertijd naar het zuidoos ten. De storing wordt gevolgd door een in betekenis toenemende rug pan hoge- luchtdrukdie het weer in Nederland morgen zal beheersen. In verband daar mee zal hei rustig, droog en over het algemeen zonnig weer zijn met iets hogere middag temperaturen dan van daag In de nacht kan plaatselijk mist voorkomen. Ten westen van Ierland bevindt zich een actieve depressie. Deze verdwijnt echter voor het grootste deel in de richting van IJsland. Daardoor zal ook donderdag het weer in Nederland ver moedelijk met worden verstoord»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1