l lil' Ie tafel Joen Alejewitsj Gagarin s werelds eerste rmmtereiziger Climax van jarenlange wedloop Moskovieten feliciteerden elkaar op straat Astronaut was te zien op televisiesche LUNS: minder bezorgd over NA VO-pohtiek Van Verenigde Staten Enkele malen om de aarde I X Raad van Hoogland keurt beleid van burgemeester af Powers zou in Sowjet-Unie willen blijven DE BILT: tamelijk zacht Controle Muziek Niet naar bed Macmillan: geen Polaris-raketten voor NAVO WOENSDAG 12 APRIL ÏS61 r Directeur: H DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4880 f V- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1NS SLOT JM vijf minuten voor negen Neder landse tijd is eén Rus veilig terug gekeerd van een ruimtereis. Het is de 27-jarige Joeri Alejewitsj Gagarin, een majoor van de Russische luchtmacht, die na een vlucht van enkele malen om de aarde aan boord van bet ruimteschip „Wostok'" op een tevoren vastgesteld terrein in de Sowjet-Unie landde. Het grote nieuws werd verscheidene malen met een van emotie trillende stem door een omroeper van radio-Moskou wereldkundig gemaakt. Mosko vieten, op weg naar hun werk, bleven op straat stilstaan om elkaar te feliciteren. Arbeiders in de fabrieken legden het werk voor korte tijd neer om naar de radio te kunnen luisteren. Over de gehele wereld heeft het nieuws grote indruk ge maakt. Ruimtedeskundigen Indrukwekkende prestatie Dramatisch mom ent" Volgens de Russische radio verklaarde Gagarin toen hij op de aarde was teruggekeerd: „Wees zo goed de party, de regering en Chroestsjew persoonlijk te melden, dat de landing normaal is ver lopen. Ik voel mij goed en heb geen letsel opgelopen". De plaats waar de Rus i« geland is niet bekendgemaakt, maar wel staat vast dat hy in het westen van de Sowjet-Unie is terechtgekomen. Gagarin, die nu de eerste mens ter wereld is die een raimtevlucht heeft doorstaan, was vanmorgen in alle vroegte „ergens in Rusland'" omhooggeschoten. Het juiste tijdstip van de lancering is niet be kendgemaakt. De Russische radio onderbrak op een gegeven ogen blik haar uitzendingen om te melden dat zich een Sowjet-Russisch staatsburger in de ruimte bevond en dat hij naar de aarde zou terug komen.; Om vijf voor half negen-Nederlandse tijd werd" bekendge maakt dat Gagarin begonnen was met de landing. Onpraktisch Tijdens de vlucht had men vanaf de aarde contact met de ruimtevaarder. Men kon hem bo vendien zien op een televisie scherm. Bezitters van televisie toestellen konden om 10 uur Ne derlandse tijd Gagarin op hun scherm zien. De jonge Rus seinde een paar maal boodschappen naar de aarde, waarin hij zei dat de vlucht goed verliep. Zo verklaar de hij om kwart over acht Neder landse tijd, vliegend boven Afri ka: „Ik doorsta de toestand van gewichtsloosheid goed"- Later seinde hij: „Ik voel me uitste kend". kwalitéitsverf Laika Garanties Botterdam) VGravenhaee: Witte de Wlthstraat 23. Teief. 115200 (8 I.). Postbus 1112 Postgiro No 424519. KtachtonHienst abonnementen 18.301B.30 uur Zaterdags 1718 uur Teleloon 115700 Huygenspiein S Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No 424867. Ktachtendienst 18 30—18 30. Teleloon 362568 apuiweg 132 Telef. 4570 Aleidastraat 23 Telef 65451 Dordrecht) Schiedam: Abonnementsprijs 61 eent per week, f 2.65 per maand, 7.80 per kwartaal Lc»» nummer» 15 cent. Verschijnt dsgeHjSc* (Geldig tot donderdagavond) MEER BEWOLKING Meer bewolking met plaatselijk enige regen, in hoofd zaak in het noordwesten van het land. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Tamelijk zacht weer. Zon op: 5.49 Maan op: 5.22 Onder: 19.33 Onder: 17.25 DE Surinaamse regering heeft te ken gegeven dat zij een nieuwe ronde tafelconferentie wil doen houden tussen de drie landen van het Koninkrijk. Suriname heeft kennelijk wensen met tietrekking tot de werking van het Sta^ tuut van het Koninkrijk. Het Statuut is een in vrijheid aange gane overeenkomst. Het is op elk mo ment vatbaar om gewijzigd te worden of zelfs te worden afgeschaft. De samen werking moet ook wezenlijk onder dit aspect gezien worden. Zodra het Statuut ais een keurslijf zou worden gevoeld voor een van de partners, is er iets mis. Het Statuut zijn de vrijwillig aanvaar de spelregels. Uiteraard is het gewenst dat is iets waar spelregels om vragen dat men er zich aan houdt en dat men ze niet ieder ogenblik gaat veranderen. Intussen is het van groot belang voor de goede samenwerking dat de Nederlandse regering zich met grote souplesse jegens de Surinaamse wensen opstelt. De landen hebben een grote mate van zelfstandigheid binnen het Koninkrijk. In hoofdzaak defensie en buitenlandse za ken zijn Koninkrijks-aangelegenheden. Maar ook wat deze betreft, poogt Ne derland de andere rijksdelen zoveel mo gelijk bij de behartiging daarvan te betrekken. Dit neemt niet weg, dat in de Konink lijks aangelegenheden Nederland de grootste rol vervult. En daarom is sou plesse voor Nederland als de andere landen een rondetafel-eonferentie over het Statuut wensen, een eerste vereiste MEN heeft van de zijde van de oppo sitie onze regering gebrek aan sou piesse verweten, omdat zij op de wens van Suriname niet terstond ja ge zegd heeft en bij wijze van spreken met een maar een datum heeft afgesproken. Dit verwijt komt ons onbillijk voor. Voor een R.T.C. zijn de drie landen no dig en wat de regering nu gedaan heeft is aan de Nederlandse Antillen vragen of dit land ook een R.T.C. wenst. Voorts zou de regering eigenlijk wen sen dat Suriname de concrete punten noemde waarover het wenst te spreken. Het i$ namelijk mogelijk dat binnen het kader van het bestaande Statuut aan eventuele wensen tegemoet kan worden gekomen. Suriname heeft dat niet gedaan, al we ten ,wij wel dat een belangrijk punt is dat (het land meer zelfstandig aan het buitenlands beleid wil deelnemen. Het zou van betekenis zijn en het zou het welslagen van eventuele besprekin gen op regeringsniveau en ook van een eventuele R.T.C. bevorderen, indien de Surinaamse regering hier duidelijk van haar wensen deed blijken. Dat de regering dit naar voren heeft gebracht kan o,i. niet als gebrek aan soepelheid worden gezien. Maar ais Suriname dat eventueel niet zou-willen doen en zonder voorbereidin gen aan de ronde tafel wil plaats nemen, zouden de beide andere landen zich daar naar het ons voorkomt niet tegen moeten vedetten. Een discussie aan een ronde tafel kan ten slotte altijd plaats vinden. RUS VEILIG OP AAF.DE TERUG NA" VLUCHT DOOR DE RUIMTE Men verwacht In westelijke diploma tieke kringen dat de Russen zoveel mo gelijk munt zullen slaan uit hun jong ste succes op het gebied van de ruimte vaart. Men meent dat de Russen dit succes vooral als propagandamiddel zullen gebruiken. Verscheidene deskundigen op het ge bied van de ruimtevaart hebben gerea geerd op het Russisch succes. Prof. sir Bernard Lovell, directeur van het observatorium van Jodrell Bank, noemde het „de grootste presta tie in de geschiedenis van de mens heid". De Italiaanse ruimtedeskundige prof. Crocco, sprak van een „verbazingwek kende prestatie". Als de astronaut werkelijk niets overhoudt van zijn vlucht, zijn wij een nieuw tijdperk in getreden, aldus Crocco. In Londen zei Kenneth Gatland, vice-voorzitter van de Engelse inter planetaire vereniging, dat de Sowjet- Unie met de lancering van een bemand ruimteschip en het terugleiden ervan naar de aarde, een grootse triomf had behaald op wetenschappelijk en tech nologisch gebied. Hü noemde de ge slaagde proef „de springplank naar langere vluchten in de ruimte". Sir George Thomson, Nobelprijswin naar en docent te Cambridge, noemde het nieuws uit Moskou „een van de dramatische momenten in de geschie denis, vergelijkbaar met de tocht van Blériot over het Kanaal, maar niet noodzakelijkerwijs het belangrijkste evenement in de ontwikkeling van de ruimtevaart". Minister Luns heeft dinsdag in Wash ington gezegd, dat de Amerikaanse re gering bezig is met actieve bestudering van wegen om de NAVO haar eigen atoomstrijdmacht te geven. De bezorgdheid van Nederland over Se politiek van de nieuwe Amerikaan se regering jegens de NAVO is ver licht, verklaarde mr. Luns. „Ik heb bij mijn vertrek garanties gekregen, dat de Amerikaansee rege ring vastbesloten is, de NAVO te handhaven en te versterken mili tair en organisatorisch en dat de Amerikaanse regering 't grootste be lang aan die alliantie blijft hechten," zei de bewindsman. Minister Luns legde uit, dat hij het woord „bezorgdheid" had gebezigd met het oog op de mogelijkheid, dat de niéuwe Amerikaanse leiding zou af stappen van het idee, de NAVO van atoomwapens te voorzien en zich te veel zou concentreren op de conven tionele bewapening van deze organi satie. .,'Ik geloof stellig, dat de Amerikaan ss regering actief alle mogelijkheden onderzoekt, om de hele NAVO een doeltreffend, afschrikwekkend middel (de minister bezigde het Engelse woord „deterrent") in handen te ge ven. Ik sluit de mogelijkheid niet uit, dat men na zorgvuldige bestudering de conclusie zal trekken, dat een doel treffend systeem te moeilijk is voor '.Praktisch gebruik." Men bevelvoering of controle «oor de NAVO op atoomstrlidkrachten een nogal onpraktische manier zou "dijken te zijn, dan zal, meen ik te weten, het afschrikwekkend middel in zijn tegenwoordige vorm blüven be staan, m.a.fv.: de Amerikaanse controle zal overwegend zijn," aldus de minis- ter» Mr. Luns zei verder, dat verschillen de ideeën over de bouw van een atoom- strijdmacht van de NAvtO zouden wor den overwogen door de vijftien minis ters van Buitenlandse Zaken van de NAVO, die volgende maand in Oslo bijeenkomen. De Amerikaanse rege ring had nog geen definitief besluit genomen. Minister Luns vertelde nog, dat hij met de Amerikaanse regering de kwes- tie-Nieuw-Guinea had besproken en dat de twee regeringen het in ver scheidene opzichten eens waren. Hij zei, dat het overleg zou voortduren en dat hij voor de nabije toekomst geen resultaten verwachtte. Hij weigerde de Amerikaanse houding in bijzonderhe den toe te lichten, doch liet wel door schemeren. dat ♦ussen Nederland en de Verenigde Staten verschil van inzicht bestaat, aid1 s Reuter. Minister Luns weigerde zich uit te laten over de mogelijkheid, dat de Verenigde S* en in de kwestie Nieuw- Guinea tussenbeide komen. De Amerikaanse regering bestudeert op het ogenblik het Nederlandse stre ven naar landingsrechten voor de KLM in San Francisco. „Wij wachten de re sultaten van dit onderzoek af". De re gering Kennedy had tot nog toe niet de gelegenheid, zich in deze kwestie te vardiepen. België zal zijn kandidatuur voor de economische en sociale raad van de V. N. ten gunste van Italië intrek ken. als India hetzelfde doet, zo heeft een Belgische woordvoerder dinsdag in Brussel verklaard. Het ruimteschip „Wostok" („Het Oosten"), waarmee Gagarin de reis maakte, woog 4725 kilogram, de laat ste trap van de draagraket niet mee gerekend. Het ruimteschip draaide in 89 minuten cn zes seconden om de aarde. De grootste afstand tot de aar de was 302 kilometer, de kleinste 175 kilometer. Het ruimtevaartuig is gelanceerd met een meertrapsraket; de laatste trap van deze raket maakte zich volgens plan ios van de satelliet, aldus het officiële Russische persbu reau TASS. De ruimtecabine van de „Wostok", waarin Gagarin de ge slaagde ruimtevlucht heeft ge maakt. Deze foto werd genomen tijdens een laatste proef. Volgens radio-Moskou werd tijdens de vlucht de toestand van Gagarin ge controleerd door middel van radio- telemetrische en televisiesystemen. De resultaten van deze controles waren „bevredigend", zo werd verklaard. Nadat de ontsnappingssnelheid was bereikt en de laatste trap was afge vallen, ging het ruimteschip in een vrije vlucht in een baan om de aarde. De systemen, die de noodzakelijke le vensomstandigheden in de kabine in stand moesten houden, functioneerden goed, aldus de Russische radio. Om 8 uur Nederlandse tijd begon radio-Moskou met aankondigingen dat het nieuwsagentschap TASS spoedig zou komen met een bericht over de eerste mens in de ruimte. Twee mi nuten hierna kwam het eerste bericht over de vlucht van Gagarin en werden de eerste bijzonderheden prijsgegeven. Dit is de 27-jarige Rus Joeri Alejewitsj Gagarin, de eerste mens, die een ruimtevlucht heeft overleefd. Volgens Moskou is Gagarin een goed communist. Zijn naam is ingeschreven in het gul den boek van het centraal comité van de communistische jeugdbe weging. ANF/Telefoto Het bericht van TASS werd drie maal voorgelezen door de bekendste Russische nieuwslezer, Levitan. Daarna volgde muziek, liederen die de Rus sische prestaties in de ruimtevaart be zongen. De benenten over de ruimtevaart klonken uit luidsprekers over heel Moskou, dat onder een dikke laag sneeuw ligt. De aankondiging volgde na enkele dagen, waarin allerlei ge ruchten over een ruimtevlucht circu leerden. Op het internationale ruimtevaart congres, dat in de Italiaanse stad Flo rence wordt gehouden, zeiden Russi sche journalisten gisteren reeds tegen westerse collega's, dat zij niet naar bed moesten gaan, omdat de Russen op het punt stonden een mens de ruimte in te schieten. Het Londense communistische blad Daily Worker kwam vanmorgen uit met een groot opgemaakt bericht, dat de eerste Rus sische ruimtevaarder reeds was terug- keerd op aarde. (Zie verder pag. 3, 3e kolom) t 4 rtf-prrpvti* i EEN PRODUKT VAN DE SjKKENS GROEP De Britse premier Macmillan heeft op een persconferentie in Ottawa ver klaard, dat hij meent begrepen te heb ben, dat president Kennedy het Ame rikaanse aanbod, de N.A.V.O.-bondge noten van een onafhankelijk atoom- zwaard in de vorm van Poiaris-raket- ten te voorzien, heeft ingetrokken. Macmillan verklaarde: „Ik geloof niet aat de nieuwe Amerikaanse rege ring van zins is het plan overal raket ten heen te zenden uit te voeren. Ik geloof dat zij het min of meer heeft laten vallen." De Britse premier heeft de eventu ele levering van Polaris-raketten aan de N.A.V.O.-bondgenoten en andere kwesties betreffende de Noordatlan- tische verdragsonganisatie met zijn Ca nadese ambtgenoot Diefenbaker bespro ken. (Van onze correspondent) De gemeenteraad van Hoogland (bij Amersfoort) heeft dinsdagavond een motie van de K.V.P.-fractie aangeno men, waarin het beleid van de bur gemeester, de lieer G. J. M. Glaumans, werd afgekeurd. De raad sprak zijn vertrouwen uit in wethouder W. Brou wer. In een vorige raadsvergadering had de burgemeester de wethouder het woord ontnomen, toen deze wilde plei ten voor het openhouden van winkels op zondag. De raad heeft deze kwes tie zeer hoog opgenomen en in de vorm van een motie uitdrukking aan zijn misnoegen willen geven. Sinds het conflict heeft wethouder Brouwer geweigerd de vergaderingen van het collge van B. en W. bij te wonen. Dat is nu reeds een week of zeven geleden. De burgemeester protesteerde te gen de aanneming van de motie en de verandering, die de raad aanbracht in de notulen van de vorige vergadering, waarin naar de mening van de raad een onjuiste weergave van de feiten van de vorige vergadering was gege ven. De grote wedloop tussen Amerika en Rusland, wie van beide landen het eerste een mens in de ruimte zou brengen, is door Rusland gewonnen.' Beide landen hebben ontzaglijke be dragen besteed aan hun ruimtepro- jeeten. Het nieuws van de eerste bemande ruimtevlucht vormt de cli max van twintigtal jaren van we tenschappelijke inspanning en min stens twee jaar intensieve training van Russische en Amerikaanse kan didaat-ruimtevaarders. De Kussen, die de Amerikanen aldoor net voor zijn gebleven, hebben dus de strijd gewonnen. Men verwacht niet dat de Amerikanen voor het einde van april of begin mei hun eerste ruimtevaarder om hoog zullen schieten. En dab zal het nog maar gaan om een schot om hoog plus landing zonder meer en niet om een vlucht rond de aarde. Zoals bekend, hebben de Russen in 1957 het hondje „Laika" de ruimte ingeschoten. Het dier zat in een satelliet die een baan rond. de aarde beschreef. Het hondje kon echter niet geborgen worden, en werd daar door het eerste rnimteslachtoffer, als de Russen tenminste niet eerder proeven met levende wezens heb ben gedaan die niet bekend zijn ge worden. In 1958 schoten de Russen het' hondje „Albina" 450 km ver de ruimte in. Het dier werd geborgen en kreeg later jongen. In augustus 1960 wer den de honden „Strelka" en „Bjelka" gelanceerd. Zij draaiden rond de aarde en werden later teruggehaald. Eerder in dezelfde maand slaagden de, Amerikanen erin als eersten een capsule, die een baan rond de aarde had beschreven, te bergen. In mei 1960 hadden de Amerikanen al twee aapjes, „Able" en „Baker", die 480 km de ruimte in waren geweest, ge borgen. In februari 1961 lanceerden zij de chimpansee „Ham", die veilig terugkeerde na een vlucht van 220 km. 9 De Surinaamse officier van Justitie, mr. M. de Miranda, heeft drie jaar ge vangenisstraf geëist tégen de beer N. Z„ directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, wegens han delingen in strijd met zijn" eed als ambtenaar, oplichting, het afleggen van valse verklaringen en valsheid in ge schrifte. De heer Z. stond terecht wa gens onregelmatigheden in verband met chartervluchten voor de operatie „Sprinkhaan". President Kennedy heeft verklaard dat Amerika geen mens de ruimte in zal sturen voordat vaststaat dat hü veilig terug kan keren. Ook de Russen hebben herhaaldelijk te ken nen gegeven, dat zij pas een ruimte vaarder zouden lanceren als zijn te rugkeer verzekerd is. Niettemin is van tijd tot tijd gemeld dat er Rus sische ruimtevaarders omgekomen zouden zijn. In Amerika zijn zeven astronauten in opleiding. De Russen zouden er in totaal zes voorbereid hebben op een vlucht. Behalve Gagarin zijn de vol gende namen bekend: Gratsjew, Be- loekonew, Michaiiow, Katsjoer en Istsjak. Volgens de correspondent in Moskou van het Londense blad „Daily Mail" zal de Amerikaanse U-2 piloot Powers binnenkort door de. Russen worden vrijgelaten en n i e trnaar de Ver. Staten terugkeren. Bet Ameri kaanse vlieger zou de hoop hebben uitgesproken dat zijn vrouw zich in de Sowjet-Unie b ij hem voegt. Powers zou in Rusland willen blij ven, omdat hij van mening is dat hij in Amerika niet met open armen zal worden ontvangen. De correspondent van de Daily Mail verwacht dat de vlieger omstreeks 1 mei in vrijheid zal worden ge steld. Het zal dan een jaar geleden zijn, dat Powers boven Rusland werd neergeschoten. Een woordvoerder van de Amerikaan se ambassade in Moskou heeft het bericht, dat Powers binnenkort uit zijn gevangenschap zal worden ontslagen, „twijfelachtig" genoemd. ..Ik weet er r 70 zei hij Hij we»s er e mogelijk is dai me\ v binnenkort na.'.r Fai:-' „mdat zij haar nun een.i. jaar mag bezoeken en het in augustus een jaar geleden 1, dat ze haar man zag. De vader van de piloot, Oliver Po wers, heeft in Pound in de Ameri kaanse staat Virginia gezegd dat hij niets weet over een ophanden zijnde vrijlating van zijn zoon. DOVEN het vasteland van West- L Europa is de htchtdrak tijdelijk flink, gestegen, zodat er een hoge-druk- gebied ontstond, dat zich uitstrekte van Spanje naar de Oostzee. Het hoge- drukgebied trekt langzaam naar het oosten weg, terwijl tegelijkertijd een lage-drukgebied op de oceaan naderbij Komt, In verband daarmee komt er meer bewolking, terwijl de regenkan sen eveneens toenemen. De wind houdt echter een zuidelijk component, zodat tamelijk zachte lucht blijft aanstromen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1