CHROESTSJEW BREEKT ZIJN VAKANTIE AF Twijfel aan tijdstip van vlucht Engelandniet verplicht tot militaire hulp Aanwijsing op komst voor korter werken in bouwnijverheid? i L Kennedy: niet bemiddelen Eerste caisson nu in Veerse Gat Ruimtereis Mysterieuze knal bleek veroorzaakt door straaljager AMBTENAREN: Bezwaren tegen verdeling van de „franjepot Eerste Kamer: lof voor Luns Kwestie-Nw.-Guinea DE BILT: IETS MINDER ZACHT Bromfietser door bus overreden cadeaui LEFÈVRE NOG MET KLAAR DONDERDAG 13 APRIL 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4881 r Directeur: H. DE RUIG J r N. k Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT MOSKOU, in carnavalstemming, bereidt zich voor om majoor Gagarin, 's werelds eerste ruimte vaarder, uitbundig in te halen. De 27-jarige piloot zal morgen in de Russische hoofdstad aanko men. De eerste ontvangst zal hem worden bereid op het dertig kilo meter van Moskou gelegen vlieg veld Wnoekowo. Hij zai hier worden begroet dooi premier Chroestsjew, die voor deze gelegenheid speciaal over komt uit de badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee, waar hij met vakantie was. De leden van het presidium van het centraal comité van de communistische partij er de volledige ministerraad zullen eveneens aanwezig zijn. Alle bui tenlandse diplomaten zijn uitge nodigd de ontvangst bij te wonen. mQSÊËgËmp} •- a* w. m «f a sp' hart sen' (in Nrd.-Holland en Utrecht) 99 Gelukwensen Zet (Zie verder pag. 3, le kolom) Nieuw-Zeelands minister: gebelgd over druk op Nederland en Australië V Wie is er morgen jarig: Tornado biedt a zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een ftertewenskuni vervullen. Geef 'n TOM A DO r -t «- MimmÈmê •otterdam! Wttte <te WUlutraat 18. Tel et. 119700 19 U. iJla- p®stïlro Ho. <24519. zaacMenéienot aboonemenlea 18.30—-19.30 uur Zatedar» 17—13 uur. Telefoon 115700. SïïSSeM?!S? 1 r Telefoon 183487 (3 UJnen). Fortbu» 1091. Portgtro Ho. <24867. JOachtendleiwt 1830—19,30. Telefoon 362369. Spuiweg 193. Telef. «70. Aletdaatraat 23. Telef. 85491. Abermemooteprtie 31 «ent pa week. ƒ2.63 per maand, f 7.90 per ScwarUaL Lom ouromer» 18 «ent. VtncbUot deialUlBf %-Gr*v«nhag«i Dordrecht i Schiedam: (Geldig tot vrijdagavond) KANS OP ENKELE BUIEN Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Iets minder zacht. Matige tot vrü krachtige zuidweste lijke wind. Zon op5.47 Onder19,35 Maan op5.49 Onder: 18.41 /AP het gebied van de ruimtevaart hebben de Russen weer eens voor spectaculair nieuws gezorgd. Het Is hun gelukt de eerste ruimte vaarder heelhuids op de aarde terug te doen keren. Met dit geslaagde experiment, dat ech ter in feite niets uitstaande heeft met interplanetaire ruimtevaart, is ongetwij feld een mijlpaal in de geschiedenis van de ruimtevaart bereikt. Dit nieuws zat al enige tijd in de lucht. Adembene mend snel waren de technische vor deringen in het beheersen en bestu ren van ruimtevaartuigen. Zodoende ging het er de laatste tijd eigenlijk alleen nog maar om wie de primeur zou wegdragen van de eerste ruimtevaart door een mens: de Russen of de Amerikanen. Wederom heeft Moskou een voorsprong op de Amerikanen 'weten te behalen. Vooral in de ideologische oorlog tussen Oost en West kan dat een bijzonder sue ces worden genoemd. Als zodanig wordt dat dan ook achter het IJzeren Gordijn gezien. Een technisch huzarenstuk is het ook. In deze ideologische strijd zijn de Rus sen er op uit zich met het aureool van voortreffelijkheid, onoverwinnelijk heid en onaantastbaarheid te tooien. In drukwekkende experimenten van de soort zoals we nu weer hebben beleefd missen ongetwijfeld hun uitwerking niet in een groot deel van de wereld. Een waagstuk is zulk een experiment steeds. Dat blijkt ook wel uit het feit. dat de publikatie pas geschiedde toen vaststond dat de reis zou slagen. De eerste ruimtevaart van de mens werd niet vooraf met grote fanfares aange kondigd. ITET is voor de Amerikanen wel wat spijtig, dat deze primeur in de ruim tevaart hun is ontgaan. Erg met hen te doen hebben, kunnen we nog niet. De Russen mogen dan erg opgetogen zijn over hun succes, voor ons staat vast, dat we heel wat geluk kiger zouden zijn geweest met b.v. het voor heel de mensheid verblijdende be richt, dat er een afdoend middel tegen een ziekte als de kanker zou zijn uit gevonden. Het ia steeds zaak bij dejruimtgvaart- successen van de mens nuchter te blij ven, Ook in dé Verenigde Staten. Het nut van „stunten" lijkt ons voorshands voor de mens als zodanig niet zo bij zonder groot. Van veel groter belang is en blijft naar, onze mening, dat de Verenigde Staten en de westerse wereld een mo dem, goed uitgebalanceerd, evenwichtig en sterk verdedigingsstelsel in stand houden. En vooral, dat Amerika even wichtig zijn technisch ruimtevaartpro gram blijft uitwerken. Tot dusver was daar het streven op gericht. Met dat te blijven doen, zal de zaak van de vrij heid ook in de toekomst het best ge diend worden. Moskou klaar voor grootse ontvangst ran Gagarin (Advertentie) ia»!* lOwe0v e» Vnf .otte01"- ïlAG Woensdagavond kort na acht uur is zowel in Amsterdam en omgeving als in Utrecht en in de tussenlig gende plaatsen een luide knal ge boord, die de ramen deed rinkelen, Ce wildste verhalen deden de ronde. In de hoofdstad werd de politie over stroomd met telefoontjes van hon derden ongeruste Amsterdammers, die om inlichtingen vroegen. Maar de politie, die zelf naarstig aan het informeren was geslagen, moest aan vankelijk iedereen teleurstellen', men kon er ook niet achterkomen, waardoor die mysterieuze knal was veroorzaakt. Büna 2 uur later bracht de luchtmacht- voorlichtingsdienst uitkomst. De knai bleek te zijn veroorzaakt door eon piloot van de Duitse luchtmacht, die met zijn F-104 Starfighter op 12 kilometer hoogte boven ons land een oefen vlucht had gemaakt. Omstreeks halfacht had de Duitser gemeld, dat "ij moeilijkheden met zijn machine |f had en snelheid ging verhogen om zo snel mogelijk naar zijn basis terug i tn keren- jj,-0!! deze manoeuvre; waarbij hij zijn toestel even met de neus naar bene- S den gedrukt zal hebben, moet hij de [ij geluidsbarrière hebben doorbroken. Later werd bekend, dat de piloot veilig op zijn basis in West-Duitsland Was aangekomen. De Moskovieten zullen ach scharen langs de dertig kilometer lange weg van het vliegveld naar het Rode Plein, waar Gagarin in een massabijeenkomst een tweede ontvangst zal worden be reid. De ouders van de piloot, die in het gebied van Smolensk, wonen, zullen naar Moskou komen, om de triomfale' ontvangst var) hun zoon bij te wonen. Gagarin de „kosmonaut", zoals hy door dé Russische pers wordt ge noemd verblijft waarschijnlijk thans nog op eèn geheim hoofdkwartier er gens in het westelijk dee* van de Sowjet-Unie, de geleerden verslag uit brengend van zijn „reis omrde wereld in 108 minuten". De vlieger die naar thans blijkt eerst enkele minuten voor zijn vlucht van luitenant tot majoor werd bevor derd zal aan een uitgebreid medisch onderzoek worden onderworpen om vast te stellen of hij ook nadelige ge volgen van zijn reis heeft ondervon den. Zijn bevordering was bevolen door de minister van Defensie, Ma- linowsky, „daar hij op het punt stond een weergaloze heldhaftige prestatie te leveren tot meerdere eer van het Sowjet-vaderland". Volgens radio-Moskou had Gagarin enkele dagen geleden zijn huis in Moskou verlaten zonder iets te zeg gen. Mevrouw Gagarin hoorde het nieuws over de ruimtereis van haar man van een buurvrouw, die de radio had aanstaan. In Moskou verkeerde de bevolking gisteravond in een uitbundige feest stemming, die volgens buitenlandse correspondenten slechts te vergelijken was met de overwinningsvreugde in 1945, toen de Duitsers hadden ge capituleerd. Tal van staatslieden hebben hun gelukwensen gezonden aan premier Chroestsjew in verband met de ge slaagde vlucht van een mens door de ruimte. Telegrammen werden onder meer verzonden door president Ken nedy van de Ver. Staten, premier Mac- millan van Engeland en president de Gaulle van Frankrijk. Op zijn wekelijkse persconferentie in het Witte Huis heeft president Ken nedy gisteren gezegd dat de bemande ruimtereis, welke een Rus heeft ge maakt. duidelijk illustreert wat de be langrijkste bedreiging van het com munisme voor de vrije wereld is. Het communisme, aldus de Amerikaanse president, is in staat mensen en mate rialen te mobiliseren voor het berei ken van een bepaald doel. Het communisme wedijvert met de landen van het westen in een poging definitief vast te stellen welke van beide systemen het sterkst is. De ruim tereis van majoor Gagarin is een zeer belangrijke wetenschappelijke ontwik keling, aldus Kennedy, maar tevens een zet van het communisme in het duel met de westerse levensovertui ging, En het voordeel van het com munisme is dat de machthebber zich niet bezorgd behoeft te maken over de goedkeuring van zijn volk. „Niemand is vermoeider dan ik," zei Kennedy, „door het in de ontwikke ling van de ruimtevaart steeds op de tweede plaats achter de Sowjet-Unie belanden van de Ver. Staten." „Maar, zei hij, „er zal toch nog veel moeten gebeuren voor Amerika Rusland kan inhalen. Op de lange termijn zal ech ter blijken dat het democratisch sys teem beter overeenkomt met de ver langens van het volk, dat zijn eigen meester wenst te zijn," aldus Kennedy be Russische ruimtevaarder Joen Gagarin met zijn vrouw Walentina en hun tweejarig doochtertje Jelena. De Gagarins die een tweekamerflat in Moskou bewonen bebben ook nog een dochtertje van een maand. In de woensdag gehouden vergade ring van de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenaren zaken is gebleken, dat de samenwer kende centrales van overheidsperso neel niet geheel akkoord gaan met de wijze, waarop de regering de zoge naamde „franjepot" gaat verdelen. Wel is op 14 februari in principe over de franjeverdeling overeenstemming be reikt, maar de centrales hebben be zwaar tegen de technische uitwerking daarvan. De regering wenst hierin echter geen verandering meer aan te brengen. Zij handhaaft haar voorstel. De verbeteringen (vermindering van standplaatsaftrek en „systemati sering" van de salariëring der lagere en middelbare ambtenaren) zullen met ingang van 1 juli a.s. in de salarissen worden verwerkt. Over de periode 1 april 1960 tot 1 juli 1961 zal een uit kering ineens worden gegeven. Tegen het voorstel van de regering hebben de samenwerkende centrales twee beswaren In de eerste plaats kunnen rij er niet mee akkoord gaan, dat de politie niet van de verbeterin gen zal profiteren. De regering vindt echter een correctie van de salaris schalen voor de politie thans niet ge wenst, omdat deze schalen toch bin nenkort geheel zullen worden herzien. Het tweede bezwaar richt zich tegen hét feit, dat de standplaatsaftrek voor ambtenaren op jaarloon niet zal wor den verminderd met het overeengeko men bedrag van f 0.02, resp. f 0.04 per uur, maar met een lager bedrag. Deze aftrek; die nu in de tweede gemeente klasse f 10.50 per maand en in de derde en vierde gemeenteklasse f21 bedraagt, zal nl. worden teruggebracht tot f 8 resp. f 16 per maand. De ver mindering van deze aftrek met f2.50, resp. f5 per maand, is iets kleiner dan deze voor de weekloners zal worden. Zeer vele Eerste-Kamerleden hebben bijzondere waardering voor de moe dige, bekwame en energieke wijze waarop minister Luns en zijn staats secretaris, dr. Van Houten, de Neder landse belangen in het buitenland be hartigen. Dit blijkt uit het voorlopig verslag op de begroting van Buiten landse Zaken. De hulp aan de onderontwikkelde gebieden blijkt de senatoren na aan het hart te liggen. Nu president Ken nedy een appèl op alle westelijke landen heeft gedaan, om 1 procent van het nationale inkomen aan te wenden voor deze hulp, vragen vele senaatsleden, of minister Luns van plan is in 1962 de Nederlandse hulp op 1 procent te brengen. „Waarom blijft de bewindsman zo lang aar zelen?" vragen deze leden zich af. Wat betreft de kwestie-Nieuw-Guinea wordt de minister herinnerd aan een verzoek van dr. Berghuis om de Ver enigde Naties te bewegen vertegen woordigers naar Nieuw-Guinea te sturen. Minister Luns wordt ook ge vraagd mee te delen welke landen Nederland militaire steun hebben toe gezegd bij een eventuele aanval van Indonesië óp Nieuw-Guinea. De Britse onderminister van Bui tenlandse Zaken, Heath, heeft woens dag in het Lagerhuis tegengesproken, dat Groot-Briitannië aan Nederland militaire hulp zou hebben toegezegd, om NienWGuïnea tegen een Indonesi sche aanval te beschermen. Heath zei dit in antwoord op een vraag van Healey de buitenlandse deskundige van Labour. Deze haji er op gewezen, dat minister Luns (Hea ley zal staatssecretaris Bot hebben bedoeld Red.) onlangs gezegd zou hebben, dat Nederland militaire hulp van Groot-Brittannië. de V. S. en Australië verwacht, indien Indo nesië een grootscheepse aanval op Nieuw-Guinea zou doen. In ieder geval, zei Heath nog, heeft de Britse regering niet de verplichting op zich genomen, militaire steun aan de Nederlandse regering te geven, OVER Schotland is een depressie naar het noordoosten getrokken waarvan het front vanmorgen Neder land bereikte. Het erbij behorende regen gebied was toen echter vrijwel verdwenen. Tegelijkertijd naderde een andere depressie, die gevuld is met onsta biele lucht, in een langzaam tempo Ierland. Deze storing zal de kans op enkele buien later doen toenemen. Het wordt daarbij wat minder zacht. De minister van Binnenlandse Za ken van Nieui -Zeeland, Goltz, heeft gezegd, dat hij gebelgd was over de druk op Nederland en Australië om zelfbestuur te verlenen aan primitieve voiken, die niet in staat zijn zichzelf te regeren. Hij zei dit bij zijn terugkeer van Nieuw-Guinea, waar hij de plechtige bijeenkomsten van de Nieuw-Guinea- raad in Hollandia en de wetgevende raad in Port Moresby heeft bijgewoond. Hij zei, dat Nederland en Australië de inheemsen pogen op te leiden tot enige verantwoordelijkheid voor het besturen van Nieuw-Guinea: dit zou echter een langdurige zaak zijn. y De regering overweegt ernstig voor de arbeidstijdverkorting in de bouwnij verheid en analoge bedrijfstakken een algemene aanwijzing te geven aan het college van Rijfesbemiddelaars. Dit kre gen de partijen die betrokken zijn bij de wijziging van de c.a.o. in de bouwnij verheid en de looneommïssie van de Stichting van de Arbeid, die woensdag middag in Den Haag vergaderen, te horen van de behandelend rijksbenUdde- laar. Op deze vergadering zou worden gesproken over de datum van ingang van de verkorte werkweek in de bouw nijverheid. Als deze aanwijzing inderdaad wordt gegeven, mag met zekerheid worden verwacht, dat de partyen vóór woens dag 19 april ervan op de hoogte wor den gesteld. Volgens de behandelende rijksbemid delaar is er reden om aan te nemen, dat de aanwijzing van de regering, als zij wordt gegeven, de mogelijkheid zal openen tot een arbeidsduur van 46.5 uur per week. De organisaties van werkge vers en werknemers in het bouwbedrijf hadden al overeenstemming bereikt over een 45-urige werkweek, In de zomer zouden er per week vijf werkdagen van negen uur zijn; in de wintermaanden zou een keus kunnen wor den gemaakt tussen vijf werkdagen van negen uur en vijf van acht benevens een van vijf uur. Bij werkgevers en werknemers heeft deze vertraging teleurstelling teweegge bracht. De raad van bestuur bouwbedrijf, waarin de werkgeversorganisaties sa menwerken, zei in een communiqué, dat de vertegenwoordigers der werkgevers organisaties in de bespreking van dins dagmiddag duidelijk hebben gesteld, „dat de gevolgen van dit verdere uit stel een ongunstige invloed uitoefe nen op de produktiviteit in het bouw bedrijf". De Nederlands Christelijke Aan nemers- en Bouwvakpatroonsbond, die een- afzonderlijke overeenkomst met de werknemers heeft gesloten, onthield zich nog van commentaar. Wel werd er op gewezen, dat ook bij een arbeidstijdverkorting tot 46,5 uur per week een vijfdaagse werk week r,og wel mogelijk blijft Vele bedrijven werken nu immers zelfs 48 uur in vijf dagen. Overigens handhaafde de NCAB de mening, dat zyn voorstel past in de huidige richtlijnen en de bond ziet dan ook niet in, waarom het niet zou kunnen worden goedgekeurd. Ten slotte heeft de bijeenkomst van woensdag ook een positief punt op geleverd: alle partijen zaten weer tegelijk om de tafel, hetgeen na de bouwvakstakin: niet meer het ge val is geweest. Op de Van Kleefkade in Aalsmeer is woensdagavond een bromfietser door een autobus (van Maarse en Kroon) overreden. Het slachtoffer, de 35-jarige kweker K. W. de Pous uit Aalsmeer, een neef van minister De Pous, was op siag dood. De bromfietser was juist een brug gepasseerd en raakte daarna vermoe delijk aan het slingeren. Daarbij schampte hij de hem voorbijrijdende bus. De man kwam te vallen en kreeg het achterwiel van de bus over zich heen. De gehele avond is men bezig geweest met de reconstructie van het ongeluk. (Advertentie) President Kennedy heeft woensdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie verklaard, dat de Verenigde Staten niet kon goede diensten of bemidde ling zullen aanbieden in de verkon ding tussen Nederland en Indonesië, tenzij beide partijen hierom vragen. De president antwoordde op een vraag, dat hij er zeker van was, dat hij deze zaak zal bespreken met president Soekarno als deze eind april een bezoek aan "Washington brengt. Met minister Luns had hy de kwestie al besproken. „Voor zo ver mij bekend, heeft geen der partijen ons gevraagd in dit geschil te bemiddelen", aldus Kennedy. Tegen zijn eigen verwachtingen in is de Belgische kabinetsformateur, de C.V.P.-voorzltter Lefèvre, woensdag avond niet gereedgekomen met het bespreken van het regeringsprogram ma met de socialistische partij. Hij verklaarde na afloop van de be sprekingen, dat er nog twee vraag stukken op een oplossing wachten: het herstel van het staatsgezag en de be straffing van de (socialistische) over heidsdienaren, die hebben deelgeno men aan de stakingen tegen de „Een- heidswef' van het afgetreden kabinet- Eyskens. De heer Lefèvre zei, dat vanavond „de grens zal zijn bereikt waarbinnen alle vraagstukken moeten zijn opge lost", er aan toevoegend, dat voor een groot aantal financiële en economi sche vraagstukken reeds een oplossing is gevonden, alsmede voor een groot deel van de vraagstukken, die voort vloeien uit de Vlaams-Waalse tegen stellingen. .tri? <1^., 9W.«— jhIWÉ (Van onze correspondent) ONDER belangrijk gunstiger weersomstandigheden dan dinsdag het geval was, is Rijkswaterstaat er woensdag in geslaagd, de eerste van de zeven grote doorlaatcaissons definitief op zijn plaats te brengen in het sluitgat van het Veerse Gat. Even voor halfzeven lag de caisson waar hy moest liggen. Rijkswaterstaat had lering getrokken uit het gebeurde van dinsdagavond, toen de caisson strandde. Uit een onderzoek was gebleken, dat de vier sleepboten die dinsdag waren ingezet, tc weinig paardekracht bezaten, om de kolos van 4500 ton volledig in bedwang te houden. Met spoed werd een vijfde sleepboot besteld: het sleepbedrijf Smit nit Rotterdam stuurde de splinternieuwe „Azië", die nog niet eens aan de rederij was overgedragen. In de loop van woensdag werd de caisson opnieuw buiten het sluitgat gesleept. Nu werd hü in dieper water gehouden, zodat er geen gevaar voor bestond, dat bil wederom aan de grond zou lopen. Tegen het kenteren van het til, omstreeks kwart over vijf, trokken de vijf sleepboten de caissons in de richting van het sluitgat en om halfzes, toen de stroomsnelheid 80 tot 90 cm per seconde bedroeg, werd het gevaarte dwars op de stroom ge trokken en naar het landhoofd geduwd. Om kwart voor zes lag de caisson op zijn definitieve plaats, maar met het sluiten werd gewacht tot de stroomsnelheid belangrijk minder was geworden. Om viif minuten voor halfzeven werd de afsluiter opengedraaid en in viif minuten tijds zonk de caisson drie en een halve meter Daarna werden de schuiven opgetrokken, zodat de eb- en vloedstroom door deze tralieligger-caisson konden worden doorgelaten. Eerst wanneer alle zeven caissons zijn geplaatst, gaan de schuiven ldicht en is de sluiting van het v ee"e Gat "n 'eit geworden. Donderdagmorgen wordt begonnen met het aanbrengen van ballast en het opstorten. De tweede caisson wordt volgende week dinsdag geplaatst. 5 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1