Israëlische Hof verklaart zich bevoegd Met mij staar hier 6.000.000 getuigen" WASHINGTON WIL GESPRÊK OVER KLM HERVATTEN NA WOELIG WEEKEINDE OP EILAND: Fidel Castro beschuldigt Amerika FLN. bereid naar Evian te Besprekingen in begin van mei komen DE BILT: weinig verandering Deense vliegtuigen in botsing boven de Betuwe zó R.t.c. met de West op korte termijn? Kabinetsformatie in België nog niet voltooid Voorwaarden gesteld in nota aan Den Haag? Wielrenner rijdt op toeschouwers in Explosie en brand in Assendelft 2 doden, 1 gewonde Optimistische geluiden uit Tunis Koningin bij sluiten van Veerse Gat r r MAANRAG 17 APRIL 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4884 y Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Openbare aanklager: r t EKENT gij schuld of niet?" „In de geest van de ze aanklacht: niet schuldig". Vijftienmaal, na elk punt van de tenlastelegging, stelde vanmorgen president Landau aan Eichmann dezelfde vraag. Vijftienmaal klonk hetzelfde antwoord in de rechtszaal te Jeruzalem, waar men een speld kon horen vallen. Eichmann hield zijn ogen geen ogenblik van de presi dent af, terwijl de beschuldi ging werd voorgelezen. Nadat het laatste antwoord van Eichmann was opgeschreven, zei de president: „De gevangene mag gaan zitten. Hij mag de kop telefoon opzetten, als hij wil". Eichmann zette het instrument op zijn kale schedel en keek rustig" naar de procureur-gene raal Hausner. „Onpartijdig" Niiet alleen t JZie verder pag. 3, 4e kolom) (Van onze Haagse redactie) Binnenkort aal het Nederlands- Amerikaanse gesprek over de landingsrechten voor de KLM in Los Angelos worden voortgezet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft via am bassadeur dr. J. H. van Royen te Washington een nota van de re- gering-Kennedy ontvangen, waar in bepaalde suggesties voor het komende gesprek worden gedaan. CUBA «Ésa® gottordam» 222? a#.ïïi.J11*tra5.t 2S- Tele*- 115700 (8 I.). Postbus IÏ12. Postgiro No. 424519. KtachtenWenst abonnementen 18.30--19.30 our Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. Huygensplela 1. Telefoon 183467 (3 lilaen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18 301630. Telefoon 362569. Spul weg 132. Telef. 4670. Aleidastraat 23 Telef. 65451. Abonnraowitspri]* «1 «ent per week. ƒ2.65 per maand, f790 per kwartaal, hoam nummer» 19 cent Verschijnt dagelUkg VCravenhaEe: Dordrecht: Schiedam: J IHXïUW- (Geldig tot dinsdagavond) PLAATSELIJKE OPKLARINGEN Plaatselijk opklaringen en aanvankelijk hier en daar enige regen. Weinig verandering in temperatnur. Tot matig of vrij krachtig toenemende wind tussen noord en oost. Zon op: 5.38 Maan op: 7.4» onder: 19.42 onder: 23.22 Eichmann antwoordde op alle punten: niet schuldig J Tevoren had het Hof beslist, dat het zich bevoegd achtte Eich mann te berechten: „Dit Hof ver werpt de argumenten van de zeer geleerde advocaat van de verde diging, waarmee deze de be voegdheid van de rechters in dit proces heeft betwist". De verde diger van Eichmann had hiermee de eerste ronde in zijn strijd ver loren, Na hijna een week van juridische schermutselingen kon het eigenlijke proces beginnen. &0 President Landau zei, dat het in de oorlog gebeurde weliswaar iedere jood beroert, maar dat het de plicht van de rechters is, deze gevoelens opzij te zet ten, zolang het proces duurt. Alle rechters voelen zich bekwaam hier recht te spreken", aldus Landau. HÜ zei verder, dat het niet nodig is, de twee personeelsleden van de Israëli sche Luchtvaartmaatschappij „El Al" als getuigen te horen. Hij achtte de omstandigheden waaronder Eichmann in Argentinië is aangehouden, niet van invloed op de bevoegdheid van de rechtbank. Hierna gaf de president het woord aan de procureur-generaal, Hausner. Met bewogen stem begon de procureur- generaal: „Als ik hier voor u stad, rechters van Israël, om Adolf Eichmann te beschul digen, dan sta ik hier niet alleen. Naast mij staan zes miljoen aan klagers. Maar helaas, zij kunnen de arm met opheffen en niet met de vinger wijzen naar de man in de bank der beschul digden want zij zijn gestorven in Auschwitz en Belsen, de vernietigings kampen van de nazi's en hun as is ge strooid in de rivieren van Polen. Hun bloed schreit ten hemel, maar hun stemmen kunnen niet worden ge hoord", zei Hausner. Hausner betoogde, dat de misdaad van rassenmoord „zelfs in de donkerste tjjden" niet voorkwam in de geschie denis van de mensheid. Hij zinspeelde ook voor het eerst op een moord, die, naar hij zei, Eich mann persoonlijk had gepleegd. „Het is waar", aldus Hausner, „dat wij slechts ééné geval weten, waarin Eichmann een slachtoffer met eigen hand heeft vermoord, nl. toen hij een joodse jongen doodsloeg, die had ge probeerd perziken van een struik in de tuin van Eichmann's woning in Boeda pest te stellen. Er bestaat slechts een man in de ge schiedenis, wiens handen uitsluitend bezig zijn geweest met de vernietiging van het joodse volle, Adolf Eich mann. Hij vervulde deze taak met geestdrift", zei Hausner. Hausner ging vervolgens terug tot het ontstaan van het Derde Kijk. Hij toogde dat het zaad van het nazisme geen vrucht had kunnen dragen als het geen vruchtbare bodem had gevonden. „Het vond die in het Duitse rijk, dat geestelijk was voorbereid door de le gioenen van de S.S." Hausner hesprak vervolgens de theo rieën van Adolf Hitler over het Arische De verwachte beslissing over de vor ming van een róoms-katholiek-socia- listisch coalitiekabinet in België is dit weekeinde niet gevallen. De bespre kingen tussen kabinetsformateur Le- fèvre, de voorzitter van de r.-k. christe lijke volkspartij en Collard, leider van de socialistische partij, zullen deze week worden voortgezet. Beiden heb ben overigens na hun laatste, gesprek op zaterdag verklaard,dat „er geen onoverkomelijke moeilijkheden" zijn om te komen tot een regeringspro gramma voor een rooms-rood coalitie kabinet. De laatste keer dat de CVP en de BSP in een regering in België samenwerkten was in het kabinet- Spaak, dat in augustus 1949 tot af treden werd gedwongen. Een definitieve beslissing wordt niet verwacht voor donderdag a.s. Zo wel het hoofdbestuur van de socialis tische party als van de CVP zullen zich dan over de samenwerking op basis van een uitgewerkt regerings program moeten uitspreken. President Landau (links) en rechter: luisteren naar de uiteenzetting van Kaoeh, het hoofd in de hand gesteund,!procureur-generaal Hausner in het proces tegen Adolf Eichmann. In de Bredase Chassee-Kloosterka- zerne heeft zich, naar zondag bekend is geworden, een geval van nekkramp voorgedaan. De betrokken militair was volgens de kazernecommandant, kolonel L. H. Lefèvre de Montigny, al enige tijd afgezonderd wegens een andere ziekte, waarna de nekkramp als com plicatie is geconstateerd. jvf, De ravage na de ontvloffing in het huis van de familie Koolhaas in Assen delft. De foto toont de geheel ver nielde bovenverdieping. Men neemt aan, dat de nota een uit vloeisel is van het gesprek dat minister Luns vorige week met de Amerikaanse autoriteiten heeft gehad. Hoewel het ministerie van Buiten landse Zaken elke mededeling over de inhoud weigert, kan men aannemen, dat de Amerikanen een aantal voor waarden hebben gesteld. Deze zouden o.a. betrekking hebben op het publi ceren van de statistieken van het trans atlantische passagiersverkeer van de KLM en op de beperking van het aan tal niet-Amerikaanse vluchten tussen Europa en de Ver. Staten. Zoals gemeld, heeft minister Luns onlangs in Washington over de kwestie van de landingsrechten van de KLM aan de Amerikaanse westkust gespro ken. Onderhandelingen over een lucht vaartverdrag zijn indertijd afgebroken, toen de Amerikaanse regering afwij zend bleek te staan tegen verlening van landingsrechten aan de westkust. In de laatste dagen van de regering van president Eisenhower waren er echter aanwbzingen, dat de president nog vóór zijn vertrek een oplossing voor dit probleem wenste te vinden. Tot hervatting van de onderhandelin gen is het toen niet gekomen. (Van onze correspondent) Tijdens de wielerronde van Oud- Gastel is gisteren de wielrenner Ben van Dijk uit Oegstgeest vlak voor de finish op het publiek ingereden, waarbij zowel hij als een toeschouwer werd gewond. De heer Van Dük liep een gapende hoofdwond op en is samen met de heer J. van Kessel uit Oud-Gastel in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis Chari- tas te Koozendaal. De heer Van Kessel had zich na het passeren van een groep wielren ners voorover gebogen, om te zien, of er nog meer kwamen. Op dat ogen blik naderde Ben van Dijk. 0 Het tweejarig zoontje van het echt paar Romer, Ericastraat in Geleen, is donderdagmiddag in een rioolputje achter de ouderlijke woning verdron ken. A ï.'/'-V. .v/ (Van onze correspondent) Een hevige ontploffing, gevolgd door brand heeft zondagmorgen de 18-jarige Karei Koolhaas, die aan het Smeeke Ven in Assendelft woonde, en de acht jarige Jopie Verwer uit Amsterdam, het leven gekost. Bovendien moest één kind, overdekt met zware brand wonden, naar het gemeenteziekenhuis in Zaandam worden overgebracht. Bij het gezin Koolhaas, bestaande uit zes personen en een kostganger, logeerde zaterdagnacht het uit vijf per sonen bestaande gezin Verwer uit Amsterdam. Verscheidene gezinsleden lagen nog te bed. toen om negen uur een zware explosie de buurt opschrik te. Plotseling sloegen vlammen uit de voor- en achterramen der bovenver dieping van het huis der familie Kool haas. Omwonenden snelden het pand binnen, om hulp te bieden, wat door de hevige rook en doordat deuren en mu ren waren ontzet, niet meeviel. Geen hulp kon meer genoden wor den aan de 18-jarige Karei Koolhaas; een weggeslagen binnenmuur was juist op diens bed terechtgekomen. De achtjarige Jopie Verwer is later over leden. Zijn negenjarig zusje Nellie liep ernstige brandwonden op. De brandweer kon met nevelblussers het vuur tot de bovenverdieping be perken. Naar de oorzaak stelt de rijks politie een onderzoek in; de officier van Justitie, mr. Feitsma, kwam zich zondagmorgen op de hoogte stellen. Invasieleger geland op Cuba zuidkust van öltütitpmrzïl BP CBBA Volgens berichten van een Cu baanse radiozender, die in de Ver. Staten zijn opgevangen, is een invasies try dmacht in het zui den van Cuba aan land gegaan. De troepen zouden in de provin cies Oriente en Matanzas hevige strijd leveren met eenheden van het leger van de regering Fidel Castro. De sterkte van de rnva- siestrydmacht werd door het ra diostation niet bekendgemaakt, maar volgens dr. Cardona, de lei der van de zogenaamde „Cubaan se revolutionaire raad" die in New York verblijft, gaat het om „enige honderden mannen". Car dona, die in de afgelopen weken reeds enkele malen heeft ver klaard dat de dagen van premier Castro geteld zijn, zei dat dc eer ste fase van de invasie ter om verwerping van het huidige regi me in Havana geslaagd is. Hij zei, dat vanmorgen om 04.00 uur Ned. tijd het sein tot een binnen landse opstand op Cuba was ge geven. De luitenant zou met vrienden heb ben afgesproken dat zij het vliegveld van Santiago zouden bombarderen en beschieten. Men kon geen mededelingen doen over de namen van hen, die bij het incident betrokken waren, aangezien de nog op Cuba wonende families van de piloten anders gevaar zouden lopen. De naar Amerika uitgeweken Cu baanse vliegers-hebben politiek asiel gekregen. Premier Castro heeft gisteren in een emotionele toespraak de Amerikaanse regering uitgedaagd de vliegtuigen en de piloten te laten zien als bewijs dat de aanval van zaterdag op drie Cu baanse seden was uitgevoerd door ge vluchte leden van de Cubaanse lucht macht. Castro beweerde dat de vliegtuigen, in Amerika waren opgestegen en niet op Cuba. De politieke commissie van de Ver enigde Naties heeft nog zaterdagavond de Cubaanse klacht tegen de Verenig de Staten besproken. De vergadering zon aanvankelijk vandaag worden ge houden, maar werd vervroegd in ver band met het bombardement op de Cu baanse vliegvelden. De Cubaanse minister van Buiten landse Zaken Roa, stelde de V.S. vol ledig verantwoordeiyk voor het ge beurde. „Amerika wil met behulp van geweld trachten zün geschillen met Cuba te regelen", aldus Roa. Da Amerikaanse afgevaardigde, Stevenson, noemde de Cubaanse be schuldigingen „geheel ongegrond". Hij toonde een foto van een der vlieg tuigen die zaterdag in Miami zijn ge land, waarop Cubaanse kentekens zichtbaar zijn. Deze vliegtuigen mogen niet naar Cuba vertrekken en aüfte vliegvelden vanwaar uit acties tegen Cuba zouden kunnen worden ondernomen, staan on der bewaking. Stevenson citeerde de piloten, die hebben verklaard van vliegvelden op Cuba te zijn opgeste gen en herinnerde aan de verklaring van president Kennedy, dat de Ame rikaanse strijdkrachten niet tegen Cuba zullen worden gebruikt. Minister Roa beantwoordde Steven son, dat de Cubaanse kentekens op het vliegtuig niet bewijzen, dat het een toestel van de Cubaanse lucht macht is. Stevenson's verklaring over het gebruik van Amerikaanse strijd krachten dient slechts als „camou flage" aldus Roa. M2081V.PELT MATANZAS Colon1 del R i 300 km PLACET A 3 nf\jc QOS Trinidad OTWTW HM WK. BASIS mNJANAB Camogu •HorgGin ^Manzanitto Santiago A No <J«Cuba MEXICO Van gewoonlijk welingelichte Tune sische zijde is vernomen, dat de Alge rijnse opstandelingenregering presi dent Bourguiba van Tunesië heeft meegedeeld, dat zij besloten heeft af gevaardigden naar Evian te zenden voor onderhandelingen met Frankrijk. De premier van de voorlopige Alge rijnse regering, Ferhat Abbas, en drie van zijn ministers stelden Bourguiba van hun besluit op de hoogte. In Tunis wordt begin mei genoemd ais tijd waarin de onderhandelingen zouden kunnen beginnen. Verwacht wordt, dat de opstandelin genregering haar besluit woensdag aanstaande bekend zal maken. De Franse president de Gaulle heeft gisteren zijn rondreis door Frankrijk van vijf dagen beëindigd met een toe spraak te-Bordeaux, waarin hii er de nadruk op legde dat de politiek van vrede en samenwerking, die zijn re gering in Algerije nastreeft, „berust op overwegingen van gezond verstand". HU herhaalde dat „het nieuwe Alge rije" op de hulp van Frankrijk kan rekenen. De Gaulle sprak voor een menigte van tienduizend mensen voor het ge bouw van het regionaal bestuur in Bordeaux. Zijn rede was de grootste die hij tydens zijn rondreis van vijf dagen heeft gehouden. In Bordeaux waren duizenden po litieagenten en rijkswachters en 2500 soldaten op de been, hetgeen er op wees, dat Bordeaux bekend staat als een burcht van de voorstanders van een „Frans Algerije". In de zeventien toespraken, die de Gaulle tijdens zijn rondreis heeft ge houden, heeft hij steeds weer gewezen op de noodzaak van nauwe samenwer king tussen Frankrijk en een toekom stige Algerijnse staat. Hij liet uitkomen dat 't alternatief was: algehele staking van de Franse hulp aan Algerije. De president heeft er telkens weer de nadruk op gelegd dat weliswaar een organische samenwerking tussen Frankrijk en Algerije uit het oogpunt van het gezonde verstand een vereiste is, doch dat Algerije Frankrijk veel harder nodig heeft dan omgekeerd. President de Gaulle is gisteravond in Parijs teruggekeerd. Naar eerst thans bekend is gewor den, hebben uiterst-rechtse Fransen spijkers gestrooid op de weg waarlangs de stoet auto's van de Gaulle en zijn gevolg door Zuid-Frankripc zou komen. De politie kon echter tijdig de banden vernielers opruimen. Volgens welingelichte kringen heb ben vele burgemeester van steden en dorpen, waar de Gaulle is gepasseerd, dreigbrieven ontvangen. In Bordeaux werden winkeliers gesommeerd hun winkels te sluiten en de blinden neer te laten als de Gaulle zou passeren. Twee politieagenten, die op wacht stonden bij een monument voor Franse verzetshelden, hebben gisteravond een Algerijnse terrorist gedood en twee anderen gevangen genomen, nadat de drie terroristen het vuur op hen had den geopend. HAL de Koningin is van plan op 24 april, op welke dag volgens het werkschema de laatste caisson in de afsluitdam van het Veerse Gat zal worden ingevaren, een werkbezoek brengen aan Vrouwenpolder. De officiële afsluiting van het Veerse Gat geschiedt op 27 april in tegenwoordigheid van de minister van Verkeer en Waterstaat door het neer laten van de laatste 28 schuiven van de tussen elf en 24 april in het Veer se Gat te plaatsen doorlaatcaissons. EN storing boven Frankrijk, sa menhangend met een hoeveelheid koude lucht in de hogere luchtlagen bepaalt nog steeds het weer in Duits land, Frankrijk en onze streken. Klei ne regengebieden met daartussen op klaringen drijven over ons land. De nieuwe oceaandepressies nemen nu een wat meer noordelijker koers. Een depressie, die gisteren ten wes ten van Schotland ontstond, trok al uit diepend snel in noordoostelijke rich ting. Een volgende oceaanstoring neemt ook in diepte toe en buigt eveneens meer in noordoostelijke richting af. Tussen deze beide druksystemen ont wikkelt zich een hogedrukgebted, dat thans Schotland nadert. Door de aan wezigheid van dit hogedrukgebied en de lage druk boven Frankrijk en Mid den-Europa blijft de luchtaanvoer naar ons land uit richtingen tussen noord en oost. In het temperatuurverloop komt dan ook maar weinig verande- iing. In de buurt van Zetten in de Betuwe zijn vanmorgen twee Deense vliegtuigen, die tijdelijk gestationeerd waren op de vlieg basis Twenthe, met elkaar in bot sing gekomen. De vliegtuigen, die van het type F 86 K waren, zijn neergestort. De piloot van één van de machines is met zijn valscherm neergedaald bij de veiling Zetten-Andelst. Hij kwam op een rijwielpad terecht. Er is nog een parachute gezien, die afdreef in de richting Hemmen, maar het is niet bekend, of hieraan een vlieger hing. Nader vernemen wij dat ook de piloot van het tweede toestel on gedeerd met zijn parachute geland is onder Valburg. De twee toestel len horen thuis op de Deense vlieg basis Aalborg. Het ene toestel is brandend neerge komen achter een boerderij aan de Bredestra&t te Herveld, gemeente Val burg. De tweede machine kwam even eens brandend neer in de gemeente Valburg. De brandweer van Valburg bluste de wrakken. Onderdelen van de twee v'iegtuigen zijn verspreid over Zetten en Valburg op de grond geko men. Lu ri ging de raket omhoog die het ruimteschip „Wostok" (met aan boord majoor Gagarin) in een baan om de aarde bracht. De foto is thans door de Russische autoriteiten vrij gegeven. ,>De ronde-tafelconferentie met Su riname en de Antillen over een even tuele herziening van het Statuut voor het Koninkrijk is een aangelegenheid, waar ik niet lang tegenop wil kijken. Als er een ronde-tafelconferentie moet komen, dan moet dat op vrij korte ter mijn". Dit heeft minister Korthals zondag bij zijn aankomst in Willemstad op Curasao meegedeeld. Hij zei met de Antilliaanse regering onder meer te zullen spreken over de datum van de ronde-tafelconferentie. Ook met de Surinaamse regering heeft minister Korthals gesproken over de ronde-tafelconferentie, met na me over de vraag of een afspraak zou kunnen worden gemaakt over een goe de procedure.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1