Moskou zegt Castro alle hulp toe Tanks moeten naar Ha opmars beletten Frontale botsing in Apeldoorn drie doden I MOSKOU: STAAKT HULP AAN AANVALLERS OP CUBA „HIJ GING VERDER DAN HITLER en bij felle Tjeweus? 1 koffie HF II'- JWU De Bilt verwacht: rustig weer De huren Verklaring van Fidel Castro Nieuwe invasie? Menderes c.s. van poging tot moord beschuldigd Jongeman vermist Heftige debatten in VN-commissie Amerika ontkent deelneming Rechercherende' journalist nu vrijgesproken r r DINSDAG 18 APRIL 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4885 J Directeur: H» DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S, BRUINS SLOT DE strijd op Cuba tegen het regime van Fidel Castro woedt in alle hevigheid. Volgens mededelingen van het anti-Castro front is de provincie Phnar del Rio bijna geheel in handen van de invasietroepen. In verscheidene wijken van Havana zou zwaar gevochten worden. De hevigste strijd zou woeden in de provincie Matanzas, waar de anti-Castrotroepen de steden Colon en Rovellanos in hun macht zouden hebben. In de provincie Camaguey zou alleen nog de plaats Mina in handen van de Castro-troepen zijn. Ook het eiland Los Pines is door de invasie-troepen overmeesterd. Volgens onbevestigde berichten zouden aan Castro getrouwen troepen Russische tanks gebruiken om te beletten dat de invasie troepen Havana bereiken. Premier Fidel Castro heeft vanmorgen in een radiotoespraak gezegd, dat de regeringstroepen hun strijd om de invasietroepen terug te slaan voortzetten. „De successen van het revolutionaire leger, de luchtmacht en de militie zullen binnen enkele uren aan het volk bekendgemaakt worden". Verschrikkelijk W DE KUNST £cfifafbn (Zie verder pag. 3, le kolom) Ontkenning ICHMANN, aldus procu reur-generaal Hausner kt het vandaag voortgezette proces tegen Eichxnann, is persoonlijk verantwoordelijk voor de deportatie van de N e derlandse en andere West- europese joden, die werden over gebracht naar Oost-Europa, „waar hun lichamen zouden worden uitgeput door slavenar beid en waar zij ten slotte afge slacht zouden worden in de gas kamers. Ten slotte zou van deze mensen sïeehtg een hoop as over blijven". Eichmann zat opnieuw rustig in zijn stoel achter het kogelvrije glas, met de armen gevouwen rustig luisterend naar de Duitse vertaling van het gesprokene. Anne Frank Davidsster Het transport naar het oosten werd (Zie verder.pag. 3, 4e koioui) pl^tÏgSie cogeinevrij Is hecIlijke koffi« meest verwende bekoren» V eranlwoordelijk Korter werken in Den Haag besproken «otterdami Witte d« Wlthstraat 25. relet. 115700 (0 I,;, Postbus 1112 Postgiro No 424519. Klacotenetenst abonnementen 18.3Ü-—19.30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. VGrav«nhag«: Huygenspleln 1, Telefoon 183467 (3 Ulnen) Postbus ÏOBI. Postgiro No. 424867. Klaehtendienst 1830—10.30. Telefoon 382569 Spulweg 132 - Telef. «670. Aleidastraat 23 Telef. 65451. Dordrecht] Schiedam: Ahomwinentsprys 01 eent per week, f2.65 per maand. 17.90 per kwartaal. Lom* nummer» 15 «eat, Verechgni dageiys» (Geldig tot woensdagavond) VEIJ ZONNIG Droog ca over het algemeen zonnig weer. Vannacht plaatselijk nachtvorst, morgen ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag. Overwegend matige, naar oost of zuidoost ruimende wind. Zon op: 5.36 Maan opt 8*3B onder: 19.43 onder: DE woningbouw is vorige week in de Eerste Kamer besproken. Men had waardering voor het streven van de be windsman te komen tot een groot aantal goedkope woningen, maar tevreden was eigenlijk niemand. Ook de minister niet. Het schijnt ontzettend moeilijk te zijn de huren van de premie-woningen volle dig onder controle te krijgen. De bijko mende kosten (tuinenfonds, schoonmaak kosten, portiekverlichting, verwarming, enz.) zijn in meerdere gevallen zo hoog dat da totale huur soms ver boven de 10Ö komt te liggen. En dat is de bedoeling niet. Niet van de minister en niet van de staten-gene- raal. Hebben wf de bewindsman goed be^ grepen, dat zal hij een onderzoek naar deze huren en bijkomende kosten laten instellen. Dat heeft onze instemming. HET zou echter goed zijn bij dit on derzoek ook de huren van de wo ningwetwoningen te betrekken. In de grote steden zijn deze de laatste jaren bijzonder snel opgelopen. In Den Haag zijn er zelfs complexen woningwetwonin gen, waar de huur voor een vier-kamer- woning ongeveer 100 bedraagt. En dat is dan een woning, waarvoor vrijwel geen bijkomende kosten behoeven te worden betaald. Er zijn ook complexen en die vindt men in de hoogbouw waar voor een woningwetwoning onge veer 140 huur (inel. bijkomende kosten) wordt gevraagd. En dat gaat de grens van het redelijke toch wel te boven, DE bijkomende kosten, zowel voor de woningwetbouw als voor de premie- bouw, moeten ons met zorg vervullen. Natuurlijk, wij stellen bijzonder veel prijs op geriefelijkheid en gemak in onze wo ningen. Soms worden ook in woning wetwoningen allerlei snufjes toegepast die de huisvrouw het leven veraangena men. Maar het is vaak dit bijzonder ge rief, dat de huren opvoert en dat er de oorzaak van is, dat veel woningwetwo ningen niet bewoond kunnen worden door die gezinnen, waarvoor ze werden gebouwd. Niet bewoond kunnen worden, want voor de meerderheid van ons volk is een huur van 100 of meer te hoog. Het probleem, waarvoor we staan is dus: &f minder gerief aanbrengen 6f mëEr subsidie verlenen. Een-nader on derzoek is wenselijk om tot een juiste keuzebepaling te geraken. *5 TiaTNISTER Van Aartsen zou eens pre- ■I" cies moeten laten nagaan, hoe de huren van de nieuwbouw zijn samenge steld. Niet de huren, welke op papier worden betaald, maar de werkelijke hu ren. De bewindsman zal dan een aantal verschijnselen constateren, welke hem ongetwijfeld tot scherpe maatregelen zullen dwingen. Het Is immers te gek, dat in deze tijd vaa woningschaarste ■woningwetwoningen per advertentie te huur worden aangeboden, omdat de huur niet te betalen is voor de gemid delde Nederlander. TTE regering staat nu voor de beslis- sing of zrj al of niet zal toestaan dat er nog 2500 goedkope woningen worden gebouwd. Een moeilijke beslissing, want de bouwmarkt vertoont nog steeds ver schijnselen van overspanning. De vraag rijst echter, of het wel zin heeft 2500 goedkope woningen meer te laten bouwen, wanneer door het euvel der bijkomende kosten de huren zo hoog worden opgevoerd, dat van „goedkoop" nauwelijks meer kan worden gesproken. De overheid subsidieert de woningbouw juist om de minst draagkraehtigen aan een woning te helpen, waarvan de huur in redelijkheid kan worden opgebracht. De subsidiëring heeft geen zin, als de huren door bijkomende kosten voor de xninstdraagkrachtigen onbetaalbaar wor den. CUBA'S INVASIELEGER MELDT i iUCCESSEN De 57-jarige vrnchtautochauifeur IJ. airs en ïdfc Amsterdam^ de S—jarige automobilist H. Selle en zip: 37-jarige echtgenote mevr. A. F. SebeSpielhoff uit Gevelsberg, by Wuppertal, ssjjn maandagmorgen by een botsing op de Amhemseweg ter hoogte van de Stop pelbergweg in Apeldoorn om het leven gekomen. De echtgenote van de Duitser werd in levensgevaarlijke toestand in het St-Liduina-ziekenimls te Apeldoorn opgenomen, waar zij later overleed. De Duitser kwam in een personen wagen met grote snelheid uit de richting Arnhem. Op het ogenblik, dat hij de heuvel ,43e Stoppelberg" op kwam, naderde uit tegenovergestelde richting, eveneens tegen de heuvel op, een tankwagen. Achter deze tankwagen reed de -Amsterdammer met een met stenen platen beladen vrachtauto. Hoewel de weg daar ter plaatse voorzien is van een ononder broken witte streep, trachtte de Amsterdammer de tankwagen te passeren. Nog tijdens het inhalen ver scheen boven op de heuvel de Duitse personenauto. Er volgde een frontale botsing, waar bij de vrachtwagen en de personenauto zich met grote kracht in elkaar boor den. De gevolgen van de botsing waren verschrikkelijk. Beide bestuurders moe ten op slag overleden zijn. De bestuur der van de vrachtwagen moest door mannen van de Apeldoornse brandweer uit zijn kabine worden verlost. In de personenauto bevond zich het lichaam van de heer Selle en de ernstig gewon de mevrouw Selle. Het echtpaar laat drie kinderen ach ter. Dit zijn de twee wagens die in volle vaart frontaal botsten. De vrachtauto- chauffeur meende nog te kunnen pas seren en onderschatte de snelheid van de nlt tegenovergestelde richting komende personenauto. Het gevolg was drie doden en grote schade. iActvertenttei van wol wais«n lit in ietJer pa^ Radio-Moskou heeft vandaag een verklaring van de Sovjet-regering uit gezonden. In deze verklaring belooft de Sovjet-regering officieel, „alle noodzakelijke hulp" aan de regering. Castro tegen de invasie van contra revolutionairen. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse, Zaken, Kusk,.hegfi ontkend, dat de Ver. Staten de rebellen steu nen met wapens, maar ook gezegd, dat de opstand tegen Castro de sym pathie van de Amerikaanse regering heeft. Een waarnemingspost van de Cu baanse strijdkrachten bij "Varadero op Cuba heeft gemeld, dat zij een vloot van acht vreemde schepen heeft waargenomen, buiten Cardenas, een haven aan de noordkust van Cuba, on geveer 170 km var. Havana. Fidel Castro heeft de noodtoestand af gekondigd. Alle Cubaanse radio» en tv-stations zijn door het leger over genomen. Een van deze zenders deelde mee, dat Castro het opperbevel over de Cu baanse strijdkrachten op zich genomen heeft. Andere Cubaanse radiostations riepen leden van de reservepolitie en de militie in het geweer, of zonden oproepen uit voor ziekenauto's, die naar een stad o-p 45 km van de kust moesten komen waar zeer veel ge- wonden zouden zijn. In New York is vernomen, dat Cardona, Antonio de Varona en Ma nuel Ray, de drie rebellenleiders die de Revolutionaire Raad van Cuba hebben gevormd, reeds zondagmiddag uit hun hotel in New York zijn ver trokken. Later is bericht dat Cardona op Cu ba is aangekomen. Het Turkse hooggerechtshof dat de leiders van het „Ancien régime" be recht, heeft 43 personen, o-w. oud- premier Menderes en oud-president Bayar, schuldig bevonden aan poging tot moord op de leider van de opposi tie, Ismet Inönü. Zeventien anderen werden vrijgesproken van deze tenlas telegging. Op 28 januari eiste de openbare aan klager de doodstraf tegen vijftien ver dachten, on 3er wie Menderes, Bayar, de vroegere gouverneur van Istanboel Yetkiner, de e -burgemeester van Istanboel Aygsen, en de ex-generaal Argoec. Het vonnis tegen de 43 beklaagden zal worden uitgesproken nadat de ten lastelegging „ondermijning van de grondwet" is afgehandeld. Sinds zondagavond wordt te Wel- lerlooi de 22-jarige Jan Toekook ver mist. Men vreest dat hem een onge luk is overkomen, nadat hij zondag avond een bezoek aan het aan de overzijde van de Maas gelegen Broek- huizenvorst heeft gebracht. Te Grub- benvorst is op de Maas een onbeheer de roeiboot gevonden, waarin de fiets van de jongeman lag. Nasporingen van de politic hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd. Irt een zeer emotionele rede be schuldigde Fidel Castro gisteren de Verenigde Staten ervan de opstand op Cuba op touw gezet te hebben. Hij sprak op de begrafenis van de slacht offers van het bombardement van za terdag. In de politieke commissie van de Verenigde Naties zijn gisteren de ge hele dag felle debatten gevoerd tussen de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Roa, de Amerikaanse V.N.- delegatieleider, Stevenson, en zijn Rus sische ambtgenoot, Zorin. De Alge mene Vergadering van de Volkeren organisatie heeft slechts 39 minuten vergaderd om de afgevaardigden in de gelegenheid te stellen de debatten in de politieke commissie bij te wonen Het sowjet-blok legde in de avond zitting van de commissie een formele els voor de „militaire agressie tegen de republiek Cuba" te doen staken, ,311e hulp aan de aanvallers moet onverwijld worden gestaakt", zegt een ontwerpresolutie. De Cubaanse minister heeft de Ver enigde Staten ervan beschuldigd, dat troepen van de Amerikaanse marine basis Goeantanamo op Cuba „een in vasie hebben gedaan" en dat zij „ge regeld de Cubaanse onafhankelijkheid en soevereiniteit hebben geschonden". Kao verklaarde vernomen te hebben, dat een Amerikaans vliegdekschip ten zuiden van Cuba kruist en dat „daar van straaljagers opstegen om de contra-revolutionaire luchtmacht te helpen". De Amerikaanse ambassadeur bij de V.N., Stevenson, heeft dit onmiddellijk ontkend en gezegd, dat de strijdkrach ten van zijn land niet deelnemen aan invasie-operaties. Hij verklaarde daar entegen. dat de laatste maanden ruim 30.000 ton Russisch oorlogsmaterieel, waaronder tanks, veldgeschut en zware machinegeweren, in Cuba zijn aan gekomen. Er bevinden zich, aldus Stevenson, communistische militaire vernietigde Nederlandse E Tegen de Nederlandse joden heeft Eichmann een politiek van wreed heden, moorden en uitroeiing ge volgd, aldus de aanklager. In details behandelde hij de anti-joodse maat. regelen, die al onmiddellijk na de Duitse bezetting van Nederland be gonnen. In 1942 begon de grote jacht echter, „Holland was het toneel van veel vuldige mensenjachten", aldus de pro cureur-generaal. De joden werden samengebracht in werkkampen en vandaar naar de vernietigingskampen overgebracht. In 735 speciale treinen, met totaal 29.436 wagons, werden in middels de eigendommen van .Neder landse, Belgische en Franse joden naar Duitsland overgebracht. Van de 120.000 joden, die nlt Neder land werden gedeporteerd, aldus Hausner, zijn na de oorlog slechts 5000 overlevenden, teruggekeerd. Eichmann eiste, dat de deportaties uit Nederland In juli 1943 voltooid zouden zijn. Naderhand moest Eich mann deze uiterste termijn tot einde 1943 opschuiven, omdat hij niet vol doende transportmateriaal had, aldus Hausner. Een van de gezinnen, die ge deporteerd en uiteengerukt werden, was het gezin-Frank. Het meisje Anne Frank, de dochter uit dit uit Amster dam gedeporteerde gezin, schreef een dagboek, dat later de wereld ver overde. door Eichmann geregeld. Hausner zei aan de rechtbank documenten te zullen voorleggen, waaruit bleek, dat Eich mann de top-bureaucraat was achter deze grote vernietigingscampagne. Hij betichtte Eichmann ervan Ne derlandse verklikkers aangemoedigd te hebben ondergedoken joden te ver raden. Ten slotte waren nog slechts hier en daar enkele joden in Nederland overgebleven, aldus de openbare aan klager. Daarbij waren er enkelen, die in de oorlogsindustrie werkten en anderen, die in de eerste wereldoorlog voor Duitsland gevochten hadden. Maar zelfs dezen werden later naar het oosten gezonden. Hausner herinnerde eraan, dat vele niet-joden in Nederland de gele Davidsster gingen dragen uit protest tegen de nazivervolgingen der joden in Amsterdam. De joden, die tot de Spaanse en Portugese gemeenten in Nederland behoorden, vormden een speciaal probleem Voor de nazi's, aldus Hausner. Maar, zo voegde hij hieraan toe, Eichmann bepaalde, dat dit joden waren en dat zij daarom vernietigd moesten worden. Hausner wees ook op de chantage, die de nazi's pleegden om kleine aan tallen joden de gelegenheid tot emi gratie te bieden. De betalingen be stonden veelal uit kostbaarheden als „In tie geest van deze aanklacht: niet schuldig." DH was gisteren het ant woord van Adolf Eichmann op alle vijftien punten van de tenlastelegging, die werden voorgelezen door president Landau van het Israëlische Hof in Je ruzalem. Haast bewegingloos met een ondoorgrondelijke uitdrukking op het starre gezicht, stond Eichmann in de verdachtenbank, terwijl hij zijn ver klaringen aflegde. Ook later, toen de openbare aanklager in zijn akte van beschuldiging een lange reeks ver schrikkingen opsomde, toonde het ge zicht van Eichmann geen spoor van emotie. (Advertentie) lropotttar; adviseurs op het eiland, terwijl vele Cubanen een oorlogsopleiding in Tsjechoslowakije en de Sowj et-Unie krijgen. „De gevangenissen zitten over vol met politieke gevangenen» van wie er reeds zo'n 800 mensen waren terechtgesteld." Hij somde vervolgens een reeks namen op van prominente aanhangers van Castro, die in de af gelopen twee jaar gevlucht zijn. „Als het bewind van Fidel Castro omver wordt geworpen, dan geschiedt dit door Cubanen en niet door Amerika nen", sprak Stevenson. De Russische gedelegeerde, Zorin,, meende, dat, Indien Amerika niet zijn steun had gegeven aan de Cubaanse bannelingen, deze nooit tot een aanval hadden kunnen overgaan. Hij schoof de verantwoordelijkheid van het mili taire conflict dan ook in de schoenen van de Verenigde Staten. De Guatemalteekse afgevaardigde, Galvez, beschuldigde Cuba van „in menging in de binnenlandse aangele genheden" van zjjn land. Cuba had wapens naar Guatemala gestuurd, „op dat de tegenstanders van het huidige regime de wettige regering omver konden werpen". Maar, sprak Galvez, als Cuba zijn problemen in de Orga nisatie-van-Amerikaanse Staten zou willen bespreken, dan is ook Guate mala daartoe bereid. Roa echter, noemde deze organisatie, de OAS, „slechts het bureau voor koloniale zaken van het Amerikaanse State De partment". Hij verweet de Verenigde Staten, dat zij zich nimmer in de Ver enigde Naties uitgesproken hadden tegen „beruchte Zuidamerikaanse dic taturen, waarmee zij de prachtigste be trekkingen onderhouden". Amerika behoorde „niet anders dan lof te heb ben voor de Cubaanse regering". Dit zou in het belang van Amerika self zijn geweest, meende hij. Radio Moskou heeft meegedeeld, dat het sovvj et-vredescomité een telegram naar Cuba heeft gestuurd, waarin het de interventie „een ernstige bedrei ging voor de wereldvrede" noemt. Maandagavond is een bespreking ge. houden tussen de regering en de Stich ting van den Arbeid over de arbeids tijdverkorting in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven. Namens de regering namen aan deze bespreking minister Van Rooy en staatssecretaris Roolvink deel. De regering zal zich nader beraden over een en ander en haar standpunt, spoedig bekendmaken. Het Amsterdamse gerechtshof acht het niet bewezen, dat de 31-jarige Volkskrant-journalist A. B. ziel» op 3 juli 1960 opzettelijk als rechercheur heeft uitgegeven, toen hij in een ho telletje op de Amsterdamse walletjes voor zijn krant inlichtingen trachtte In te winnen over een poging tot wur ging van een vrouw. B. zou zich heb ben gelegitimeerd met zijn perspen ning, waarbij hij zon hebben gezegd, dat hij van de recherche was. De jour nalist is zijn onschuld steeds blijven volhouden. Aan het vrijsprekende arrest van het gerechtshof ging een eis van een voor waardelijke gevangenisstraf van veer tien dagen met een proeftijd van drie jaar en een geldboete van ƒ50, subs. 10 dagen, vooraf. De rechtbank ver oordeelde B. destijds tot een voor waardelijke gevangenisstraf van veer tien dagen met een proeftijd van drie jaar, nadat een geldboete van 75 subs. 10 dagen was geëist Tegen dit vonnis was de journalist in hoger beroen ge gaan. 'TUSSEN een depressie bij de Noorse kust en een depressie boven de Atlantische oceaan ontwikkelde zich een hogedmkpebied, dat dinsdagoch tend Schotland bereikte. De wind draaide daardoor in ons land naar noordelijke richtingen, zodat koele lucht van de Noordzee werd binnengevoerd. In Midden-Europa be vindt zich nog een storingsgebied, waarin ten gevolge van de onstabiele opbouw van de lucht plaatselijk regen en onweersbuien voorkomen. Het reeds genoemde hogedrukge- bied verplaatst zich de kermende 24 uur over de Noordzee in de richting van. Zuid-Scandinavië. Hierdoor zal de wind weer terugdraaien naar oost ere later naar zuidoost. Het laat zich aan- zien, dat dit geen belangrijke ver anderingen in de weerstoestand te weegbrengt. Door de nog aanwezige onstabiele lucht blijft er een kans be staan op enkele buien, maar deze worden afgewisseld door opklaringen. Na een koude nacht zuilen de tempe raturen morgen overdag ongeveer de zelfde waarden bereiken als vandaag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1