Veiligheid Algemene verwachting in Verenigde Staten: Werd aanval te vroeg ondernomen? DE BILT verwacht: zachter STIKKER Nü OFFICIEEL AANGEZOCHT CUBA'S LEGER STERKSTE NA DAT VAN V.S. Geen luchtpost naar Cuba Nog deze maand Amerikaan in de ruimte? zet rem werken Regering op korter in bouwnijverheid Raadsbesluiten voorgedragen voor schorsing Ouwe jongens onder elkaar Begin geen actie die gevaarlijk, is voor vrede Soevanna Phoema niet naar V.S. Geen bluf Verantwoordelijker positie? Amerikaans „witboek'' noemt cijfers „Gastïö^afhankelijk Nederlands schip bij Man gezonken van Sowj et-blok" Voorlopig minimaal 46% uur per week (voor „vijfdaagse") Handelaar verloor 20.000 gulden Cubanen hebben geen eigen keuze r r KENNEDY TOT CHROESTSJEW: WOENSB&G Ï9 B*Rfïj 1001 J Directeur: H. DE RUIG TWIIWIGSTE ï/URffA^G IVo. 4886 J Hoofdredacteur: Dr. J. A H J. S BRUINS SLOT Patliet-Lao Meer dan 36 uur nadat de in vasie op de moerassige zuidkust van Cuba begon, zijn door beide partijen geen successen van bete kenis gemeld. In Miami wint de mening veld, dat de rebellen te snel hebben toegeslagen en niet opgewassen zijn tegen de mili taire macht van Castro, welke met inbegrip van de militie op 400.000 man wordt geraamd. Secretaris-generaal NAVO J 20.000 tv-toestellen in één maand Misvatting Strijd ais middel Dit is het gevolg van een alge mene aanwijzing, die de regering aan Rijksbemiddelaars heeft ge geven, voor de arbeidstijdverkor ting in die bedrijfstakken, waarin bij het tot stand komen van de c.a.o. of loonregeling bepaalde af spraken over arbeidstijdverkor ting zijn gemaakt, uiteraard voor zover deze nu nog niet definitief zijn goedgekeurd. „Klok terug" Aanwijzing Rotterdam) Witts de Withstraat 29. Telef 1137tm it 11 KMeh?e '.,U2 —.Postgiro No 42451B. UUiLU'j'.i abonnementen 18.3019,30 our Zaterdags 17ia uur Telefoon 125700. *-Gravenhagei Hoysenspleln i Telefoon 1834S7 <3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klachtendienst 18 30—10 30. Telefoon 36256» Dordrecht! dpuiweg 132 Telef «70 Schiedam: Aleid astraat 23 Telef 63431 5^.0nt^M^iPr 61 Cen1 week- ,2-es Per maand, 7.60 per kwartaal losse nummer» is eest Verschijnt dagelüi* Tuyujuj- Geldig tot donderdagavond) IETS ZACHTER Aanvankelijk weinig, tater meer bevolking met kans op wat regen. Overwegend matige wind tussen zuidoost en zuid. Iets zachter. Zon op: 5.34 onder: 19.45 Maan op: 9.12 onder: 00.19 r|EZE week wordt in de hoofdstad des lands een bedrijfsveiligheldsbeur gehouden. Zo'n beurs is niet overbodig De veiligheid laat immers in onze sa menleving nog veel te wensen over. Dat geldt dan niet alleen voor het be drijfsleven. Het verkeer langs de we reldwegen vergt duizend doden per dag. En bij de opening van de veiligheids- beurs heeft staatssecretaris Roolvink er op gewezen, dat ook in het huis, waarin wij wonen, grote risico's worden gelopen. Er gebeuren thuis meer ongelukken dan in het bedrijfsleven. De statistieken tonen van tijd tot tijd de droeve en ontstellende cijfers. In veel landen komen meer kinderen om het le ven door ongelukken binnenshuis dan door alle andere oorzaken bij elkaar. In een land als Frankrijk gebeurt elke twee minuten een ernstig ongeluk, de dood of blijvende invaliditeit ten gevol ge hebbend. In een klein land als Zwit serland gebeuren jaarlijks 200.000 onge lukken, waarbij drie- a vierhonderd men- «en het leven laten. In da Verenigde Staten worden jaar lijks twee miljoen mensen door ongeval len tijdelijk ongeschikt tot werken. Door ongelukken komen er elk jaar 91.000 mensen om het leven, van wie 14.000 in het bedrijfsleven. In 1959 was het verlies aan mandagen 230 miljoen, waar mee een economisch verlies van meer dan vier miljard dollar correspondeerde. rpE weinig staan wij er meestal bij stil hoe wij alle dag in gevaar verke ren. Te weinig ook wordt er aan gedacht dat door de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, veel ongelukken kunnen worden voorkomen. Dat geldt voor de voetganger, die zon der uit te kjjken de weg oversteekt. Dat geldt voor de jongen, die een elek trisch apparaat wil repareren, zonder de stroom uit te schakelen. Dat geldt voor de arbeider, die vergeet de veiligheids voorschriften van de fabriek in acht te nemen. Veel te veel mensen zien allerlei on gevallen als het resultaat van een onge lukkige samenloop van omstandigheden, waarover de individuele mens geen con trole had. Maar in heel veel gevallen Ieert BaSèrïonderzóek, dat de ongelukken - Vermeden hadden kunnen worden door grótere oplettendheid en voorzichtigheid in acht te nemen. De heer Roolvink heeft er bij de ope ning van de veiligheidsbeurs te Amster dam op gewezen, dat er gestreefd zal moeten worden naar een coördinatie van bedrijfs-, gezins- en verkeersveiligheid, In huis en op de weg, in de fabriek en op kantoor kan bot veiliger zijn. Syste matische opvoeding, van jongs af aan, kan hiertoe belangrijk bijdragen. Tot dusver is daaraan te weinig aandacht ge schonken. Ieder mens draagt verantwoordelijk- beid tegenover zichzelf en de naaste. Ieder van ons heeft de plicht eigen vei ligheid en die van anderen te bescher men en in stand te houden. t "Alleen in dat besef en in de verster king daarvan ligt de mogelijkheid beslo ten om de onveiligheid, de gesel van de moderne tijd, in belangrijke mate terug te. dringen. Prins Soevanna Phoema, de voorma- lige neutralistische premier van Laos, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten, dat hij afziet van zijn voorgenomen bezoek aan de V.S. Hij zou vandaag in Washington aankomen en een onder houd hebben met president Kennedy. De prins keerde gisteren in Moskou terug, nadat hij met premier Chroest- sjew in diens vakantieverblijf te Sotsji aan de Zwarte Zee van gedachten had gewisseld. Dit bericht het Amerikaanse ministerie. Soevanna Phoema zou aanvankelijk zijn verblijf in de Sowj et-Unie on derbreken voor besprekingen in Ame rika. Maar Rusk, de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, had om uitstel gevraagd, in verband met be langrijke afspraken, die hij moest na komen. Hierop annuleerde de prins zijn reis. Rusk hoopt, dat Soevanna Phoema later alsnog besluit naar de Verenigde Staten te komen. C> .Pet Amerikaanse ministerie heeft verder bekendgemaakt, dat troepen van de procommunistische Pathet-Lao het dorp Moeong Mhonimarath in Midden- Laos hebben bezet, waardoor zij drei gen het land op één van zijn smalste punten in tweeën te delen. Amerikaan se functionarissen beschouwen deze ontwikkeling als ernstig. OP CUBA BINNEN STRIJD DRIE DAGEN BESLIST Daar in Cuba, behalve die van het communistische blok, geen journalisten kunnen werken, blijft '»-t nieuws over de strjjd beperkt tc oppervlakkige mededelingen van vertegenwoordigers van de Castro-bestrijders in het buiten land en vage bekendmakingen van de regering-Castro. Volgens woordvoerders van de Cu baanse rebellen hebben anti-Castro- piloten gisteravond een bombardement uitgevoerd op de militaire luchthaven bij Havanna, vanwaar een dag tevoren MIG-straaljagers waren opgestegen ter beschieting van de invasie-troepen. De aanval werd uitgevoerd op de luchtbasis „Vrijheid". Een radiozender van het Cubaanse leger heeft gemeld, dat de stad Mayari, in het noorden van de provincie "Oriente, door de regeringstroepen is heroverd, Mayari ligt 80 km ten. noor den van Santiago. Voorts zouden de Cubanen vijf vliegtuigen hebben neer geschoten en drie landingsvaartuigen en een troepentransportschip van de opstandelingen voor de Cubaanse kust tot zinken hebben gebracht. Een oor logsschip van de Cubaanse marine was door .de .„huurlingen'.U4jï-de. gr<Hid ge boord. Over de landingen .van de anti- Castro-troepen bestaat nog steeds on zekerheid. De berichten, dat de actie niet een invasie is op grote schaal door duizenden goedbewapende ballingen, worden veelvuldiger. In Miami neemt de twijfel toe, dat een poging om het bewind van Castro omver te werken door strijdkrachten, die rekenen op de steun van grote op standen in het binnenland, succes zal opleveren. Uit fragmentarische en onbevestigde berichten die in Miami ontvangen worden, krijgt men de indruk, dat er geen spontane golf van steun voor de zaak van de ballingen op Cuba is ont staan, maar wel, dat een zware tegen stoot is uitgevoerd door regerings troepen, gesteund door straalvliegtui gen en tanks. De aanvankelijke vreugde onder de Cubaanse ballingen in Miami begint plaats te maken voor bezorgdheid nu nieuws over belangrijke successen uit blijft. De meerderheid der waarnemers ge looft, dat niet meer dan 300 of 400 man in de provincie Las Villas aam land zijn gezet en mogelijk kleinere groepen in de oostelijke en westelijke uithoeken van het eiland. De Cubaanse ambassadeur in Mexico, Portuondo, heeft gezegd, dat de anti-Castro-troepen, die op Cuba zijn geland, omsingeld zijn en dat men niet kan spreken van een penetratie van deze troepen in het binnenland. Alleen de landing in de baai van Co- chinos, in de provincie Las Villas, is bevestigd en in Havanna is alles nor maal, aldus de diplomaat, die zegt deze inlichtingen telefonisch van president Dorti cos zelf gekregen te hebben. Een radiostation van de Cubaanse kustwacht meldde vanmorgen, dat voor de kust van Bakia Housa, 72 km ten westen van Havanna, schepen zijn ge signaleerd. De kustwacht meldde, dat zij 15 militieleden beschikbaar had om een landingspoging te verhinde ren. Waarnemers in Miami achten het veelbetekenend, dat de gewoonlijk bluffende Castro nog steeds niets over overwinningen heeft gezegd, ondanks de aankondiging dat „spoedig succes sen zouden worden gemeld". Beide partijen zeggen, dat de eerst volgende uren beslissend kunnen zijn. Een Amerikaan, Howard Anderson en verscheidene Cubanen zijn ter dood veroordeeld door een militair tribu naal. aldus heeft de Cubaanse radio- omroep bekendgemaakt. Cubanen, die destijds door de regering- Castro verbannen werden, staan nu in uni form gereed om zich aan te melden voorl bij het recruterlngsbureau van het anti- het invasie-ieger. Deze foto werd genomen Castro-leger te Miami La de Amerikaanse staat Florida. Indonesië zal maatregelen treffen voor de repatriëring van naar schatia» 1600 Indonesiërs uit de Filippijnen. De Indonesische regering zal alle kos" ten dragen. DOVEN de Noordzee bevindt zich een rug van hoge luchtdruk, die zich geleidelijk over Scandinavië uitbreidt. Hierdoor draait de wind door oost heen naar zuidoost tot zuid. Bij Ierland is het gaan regenen langs een oceaan front, dat in vertraagd tempo Frank rijk en Engeland nadert. In verband hiermee zal er in ons land meer be wolking komen en bestaat er later kans op enige regen. De temperaturen ioorden geleidelijk wat hoger, zodat onder andere het gevaar voor nacht vorst de komende nacht gering is. De algemene circulatie gaat zich zodanig wijzigen, dat het weer de komende vaar dagen in het algemeen zachter 'wordt, maar ook veranderlijk. De regeringen van de 15 NAVO-lan- den hebben eenstemig besloten, de Ne derlandse permanente vertegenwoordi ger bij de NAVO en de OEES, mr. D. U. Stikker, de post van secretaris-ge neraal van de NAVO aan te bieden. Dit is dinsdagavond officieel in Parijs bekendgemaakt. De Navo-raad komt vrijdag bijeen ter gelegenheid van het bezoek van de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Acheson aan Parijs. Volgens doorgaans betrouwbare krin gen in Londen zal de nieuwe secreta ris-generaal wellicht een veel verant woordelijker rol krijgen te vervullen dan zijn voorganger. Bepaalde invloed rijke Britse regeringsfunctionarissen zijn voorstander van een samenbren gen van de Amerikaanse en Britse kernmacht in de NAVO. De westelijke kernmacht zou dan onder controle staan van de V.S., Engeland, Frankrijk en de secretaris-generaal, die de an dere NAVO-landleden zou vertegen woordigen. (Zie verder pag. 3. 6e kolom) Het 250 ton metende Nederlandse schip „Tuskar" is woensdagochtend in de Ierse Zee ter hoogte van het ei land Man gezonken nadat het in de mist aan de grond was gelopen. De gehele bemanning is ongedeerd door het Britse kabelschip .Ariel" aan boord genomen. De 33-jarige matroos G. J. van Kam pen uit Druten is dinsdagmorgen bij het verlaten van zijn schip, de „Stella Maris", in de Rotterdamse Waalhaver te water geraakt en verdronken. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse zaken heeft een „witboek" uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat Cuba sedert medio 1960 meer dan 30.000 ton wapens ter waarde van 50 miljoen dollar van achter het IJzeren Gordijn heeft ontvangen. Met uitzon dering van motorvoertuigen zijn de Cu baanse strijdkrachten geheel toegerust met wapens uit het communistisch blok en men is dus afhankelijk van deze landen voor het onderhoud van dit materieel", aldus het witboek. Cuba heeft thans het sterkste le ger op het westelijk halfrond na de Ver. Staten. Het is zeker tienmaal zo sterk als ten tijde van dictator Ba tista". Sedert november, aldus het ministe rie van Buitenlandse Zaken, heeft Castro 93.000 geweren, 11.000 machine pistolen, 254 mortieren, 200 machine geweren, 1GO raketlanceerders, 80 luchtafweerkanonnen, 60 pantserwa gens en 15 mobiele radareenheden geschaft. Op grond van berichten van de Amerikaanse inlichtingendienst, die luidden, dat tenminste een dozijn vliegvelden worden aangelegd, die ge schikt zijn voor straaljagers, neemt men aan, dat Russische Mig-straalja gers wel eens aan de strijd zouden Daar de luchthavens op Cuba voor de burgerluchtvaart gesloten zijn, kunnen luchtpoststukken voor dat land voor lopig niet worden verzonden. Naar de PTT mededeelt zullen reeds aangebo den luchtpostzendingen met bestem ming Cuba aan de afzenders worden teruggegeven. kunnen deelnemen. Castro zei in een onlangs gehouden televisie-rede, dat hy zyn „nieuwste" wapens nog in re serve houdt. AMERIKA 28 APRIL IN RUIMTE? liet hoofd van de Amerikaanse de legatie op de ruïmtevaartconferentie te Florence, prof. Porter, heeft gis teren gezegd, dat de voor deze maand aangekondigde „speciale proef" op de raketbasis bij Cape Canaveral wel licht een poging is om een astronaut in de kosmische ruimte te zenden. De proef zou op 38 april plaatsvinden. United Press meldt, dat drie grote Amerikaanse televisie-omroepen op het ogenblik een mobiel televisiesta tion inrichten op Cape Canaveral om het evenement rechtstreeks uit te kun nen zenden. Films en magnetofoon- banden zullen ter beschikking wor den gesteld aan alle omroepmaatschap- pijen over de gehele wereld. Televi sietechnici construeren speciale appa raten om de camera's van de maat schappijen aan te kunnen sluiten met die van de lanceerbasis. Minister Tgxopeus is van plan, op zeer korte termijn de raadsbesluiten van Amsterdam, Den Haag en Rotter dam en het besluit van gedeputeerden van Noord-Holland, tot invoering van de vijfdaagse werkweek, waarbij te vens de werktijd wordt verkort, aan de Kroon ter schorsing voor te dragen. Zoals bekend hebben Amsterdam en Rotterdam besloten met ingang van 1 mei over te gaan tot invoering van de vrije zaterdag voor het per soneel van deze gemeenten, met ge lijktijdige verkorting van de werk tijd. Gedeputeerde Staten van Noord- Holland hebben voor het personeel van de provincie een soortgelijk be sluit genomen. De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten B. en W. te machtigen de arbeidstijdverkor ting en de vrije zaterdag in te voeren. De Haagse raad bepaalde geen datum van ingang. Hangende het onderzoek naar de vraag, of deze besluiten in strijd zijn met het algemeen belang, vindt de minister van Binnenlandse Zaken het noodzakelijk, stappen te ondernemen, om de werking van deze besluiten te voorkomen. De minister is van plan, soortgelijke besluiten van andere gemeenten van geval tot geval nader te bezien. Daar bij zal hij, conform de inhoud van zijn desbetreffende circulaires aan de pro vincies en de gemeenten te werk gaan. De leerlingen van de vijfde klas van de hervormde school aan de Rotterdamse weg fe Zwijndrecht hebben dinsdag een geslaagde schoolreis gemaakt naar de Veluwe. Het waren niet de jongens en meis jes, die nu in de vijfde klasse uit ten, maar de „kinderen", die veertig jaar geleden bij meester L. van Gilst in de klas zaten. Op initiatief van een der leerlin gen van toen waren alle school vrienden en -vriendinnen bij elkaar gekomen om nog eens heel even in de nu wel wat nauwe schoolbanken te zitten en daarna onder leiding van de toenmalige onderwijzer, de thans 67-jarige heer Van Gilst, en de hoofdonderwijzer uit die dagen, de nu 76-jarige heer A. Kranen- donck uit Den Haag, geheel in stijl een reisje te gaan maken. De jongens" en „meisjes" waren even uitgelaten als veertig jaar ge leden, en meester Van Gilst die, voor het uitstapje begon, nog'even de kans waarnam om te weten te komen of zijn leerlingen de breuken nog kenden, had er heel wat moeite mee om ze in toom te houden. Van zelfsprekend werd er eerst een schoolfoto gemaakt. Een 35-jarige kunstmesthandelaar uit Terneuzen heeft bij de Rotterdamse po litie aangifte gedaan van het verlies van een bedrag van 20.000 gulden, twintig biljetten van 1090 gulden. Hij is het geld waarschijnlijk maan dagmorgen kwijt geraakt in de om geving van de Coolsingel in Rotterdam. De biljetten zaten in een groene en veloppe. De regering van Sierra op de Afri kaanse westkust, Leone heeft de lei ders van de Volkscongres-partij, dc oppositiepartij, doen arresteren in verband met beweerde sabotageplan- nen. Op 1 april bedroeg het aantal aan gegeven televisietoeste'len 878419 te gen 857992 op 1 maart 1961. Een toe neming dus van 20427 toestellen. President Kennedy heeft premier Chroestsjew laten weten, dat de V.S. geen militaire interventie in Cuba be ogen. „Ik heb zorgvuldig kennis ge nomen van uw verklaring dat de ge beurtenissen op Cuba van invloed zijn op de vrede in alle delen van de we reld. Ik vertrouw er op, dat dit niet betekent, dat de Sowjet-regering, de toestand op Cuba als voorwendsel ge bruikend, van plan is andere gebie den in vlammen te zeten. Ik zou graag willen aannemen, dat uw regering een te groot verantwoordelijkheidsgevoel bezit om een onderneming te begin nen, die zo gevaarlijk is voor de alge mene vrede", aldus de Amerikaanse president in zijn antwoord op een boodschap, welke hij gisterochtend van de Sowjet-premier had ontvangen. U verkeert in een ernstige misvat ting over de gebeurtenissen in Cuba, zo vervolgde Kennedy, Reeds maan den was er een duidelijk en groeiend verzet tegen het Castro-dictatorschap. In de afgelopen maanden zijn 100.000 Cubanen gevlucht naar buurlanden. Hun vurigste wens is natuurlijk om hun landgenoten te helpen, in de strijd voor de vrijheid. Vele van deze vluchtelingen vochten naast dr. Cas tro tegen de dictatuur van Batista. Tot hen behoren ook leden van Castro's oorspronkelijke regering. Er zijn onmiskenbare tekenen, dat de Cubanen niet akkoord gaan met de onthouding van de democratische vrij heden en de onderdrukking van de 26 juli-beweging door een uit het bui tenland afkomstig regime. Men kan het geen verrassing vinden, dat nu het verzet in Cuba toeneemt, de vluchte lingen alle middelen gebruiken om naar hun land terug te keren en hun landgenoten helpen. Aangezien het volk geen recht heeft op een eigen keuze is slechts de weg overgebleven naar strijd als middel om die vrijheden te verwerven. Ik ben van mening, aldus Kennedy, dat u moet begrijpen, dat vrije volken in alle delen van de wereld niet in stemmen met uw stelling van de his torische onafwendbaarheid van de communistische revolutie. Wat uw re gering gelooft, is een zaak van uw re gering, maar wat uw regering in de wereld doet is een zaak van de we reld. De grote revolutie in de geschie denis van de mensheid in het verle den, heden en de toekomst, is de re volutie van hen die vastbesloten zijn in vrijheid te leven. DE arbeidstijd in de bouwnijver heid zal, voor de tijd dat de huidige c.a.o. van kracht is (tot 1 maart 1962) niet tot minder dan 4614 uur teruggebracht mogen worden. Een arbeidstijdverkorting ineens tot 45 uur per week in deze bedrijfstak acht de regering niet in overeenstemming met de cen trale doelstellingen van haar be leid. De belangrijkste van de bedrijfs takken, tDaarvoor de regering door haar aanwijzing een grens van zesen veertig en een half uur heeft gesteld, is de bouwnijverheid. Van de zijde van de raad van bestuur bouwbedrijf is ge steld, dat de regering al in februari vorig jaar, dus vóór het van kracht worden van de huidige CAOervan op de hoogte was, dat werkgevers en werknemers in het bouwbedrijf het eens waren over een vijfenveertig- urige werkweek met ingang van 5 juni 1961. In het textielbedrijf is de 45-urige werkweek al toegestaan. Metaalbe drijven mogen tot een 45-urige werk week overgaan als zij daarvoor dispen satie krijgen van de Vakraad Metaal en als aan de voorwaarden betreffen de produktivïteitsruimte en dergelijke is voldaan. Andere bedrijfstakken mo gen, ook al .is er bij het aangaan van. de CAO gcKjn afspraak gemaakt oyèr tussentijds overleg, de arbeidstijd tot 47 uur verkorten, als aangetoond kan worden dat de daarvoor nodige pro- duktmteitsruimte aanwezig is. De heer C. Brandsma, voorzitter van de centrale commissie bouwnijverheid, deelde mee, dat de regeringsmaatregel betekent, dat men in de bouwvakken zal moeten „terugdraaien". In Amster dam werkt in de bouwvakken prak tisch niemand meer op zaterdag en die situatie heeft ook doorgewerkt naar andere delen van het land. Voor nieuwbouw-werken in Amsterdam zijn vergunningen afgegeven om vijfmaal negeneneenhalf uur te werken, maar in de praktijk komt bet er op neer, dat er slechts vijfmaal negen uur ge werkt wordt. Onze parlementaire redacteur tekent hierbij aan: De regering Is by üaar beslissing aan gaande de algemene aanwijzing kennelijk uitgegaan van de reeds bestaande ernstige spanning op de arbeidsmarkt. Daarnaast had zij te maken met een aantal voorstel len van de rand van bestuur bouwbedrijf, die niet voldoende gemotiveerd waren. Wei waren er andere voorsteUen van de Nederlandse christelijke Aarenemersbond, maar deze groep vertegenwoordigt slechts twintig procent van het totaal aantal aan nemers in ons land. De voorstellen van de SCAJB ware» wel gemotiveerd. Daar de regering zeer bevreesd is voor de spanning op de bouwmarkt en zU altijd nog een beslissing moet nemen of reeds genomen heeft over het bonwen van nog 250» extra goedkope woningen, is het begrijpelijk, dat zij niet wil afwijken van het bij bet goedkeuren der CJLO.'s In genomen standpunt. Weliswaar was de stichting van de Arbeid unaniem van mening, dat de voorsteUen om tot een 45-urige werkweek in de bouw te komen, konden worden goedgekeurd, maar bet College van Rijksbemiddelaars heeft in opdracht van de regering dit advies naast zich neergelegd, nadat de nieuwe alge mene aanwijzing was verstrekt. Het vernietigen van de raadsbesluiten en van het besluit van de provincie Noord- Holland voor het invogren van een 45- urige werkweek houdt nauw met de be slissing Inzake de bonw verband. Met de Bond van Overheidspersoneel was in het georganiseerd overleg overeenstemming bereikt over de arbeidstijdverkorting. De raadsbesluiten en het provinciaal besluit zijn In strijd met de in het georganiseerd overleg bereikte akkoorden. Over het al gemeen zal men op de laatste beslissing van de regering die voor het overheids personeel minder kritiek hebben dan op de beslissing inzake de bouwnijverheid, in de bouwnijverheid is het namelijk moei lijk precies te controleren, hoelang het personeel werkt en het was mede op grond daarvan, dat de organisaties een in feite illegaal bestaande toestand trachtten te legaliseren door de werktijd definitief en officieel vast te stel (en op 45 uur. Nil bestaat er kans. zo vernamen wij, dat de werknemers toch klandestien een 45-urige werkweek gaan invoeren. Verwacht mae worden, dat in de Tweede Kamer over deze zaak een interpellatie zal worden aangevraagd Van groot beiang zal dan zijn het ant woord op de vraag, of de regering al besloten heeft de 2500 goedkope woningen extra te laten bouwen. Indien die beslis sing gevallen is, dan wordt althans voor een deel van de Kamer de nieuwe alge mene aanwijzing begrijpelijker. Het extra contingent goedkope woningen zal na melijk nieuwe spanning op de bouwmarkt teweeg brengen en een extra beroep doen op de produktlviteit in de bouwnijverheid. Een te rigoureuze verkorting van de ar beidstijd zou de noodzakelijke produktl- viteltsstijging in de weg kunnen staan en de afwerking van het zo noodzakelijke woningbouwprogramma kunnen belem meren. Met ingang van 1 mei is tot peda- gogiseh-didactisehe medewerker van de prot. christelijke studiecommissie voor het technisch onderwijs benoemd de heer J. H. Volwerk te Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1