Arbeidstijd verkorting Bezorgdheid bij Amerikaanse regering DE BILT: VERANDERLIJK m >4pO k Amerikaanse landen betogen tegen V.S. PLEXê Kennedy in beraad met kabinet Socialisten interpellatie over korter iverken Rapport Hoge Autoriteit .ond fP i Extra-contingent goedkope huizen komt er Sunny Seat Verliezen Ingesloten Bezorgdheid A0**Z CUBA-POLITIEK VEROORDEELD Amerikaans protest tegen executies School genoemd naar Eduard van Beinum r r Wems ér morgen jarig? Geef 'n cadeau DONDERDAG 20 APRIL 1901 «"ES'Ü 1lekiJ.26LPeJ...V**"?- "X J Directeur: H, DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4887 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S, BRUINS SLt.l OLGEiNS de Cubaanse rege ringszender is de invasie mislukt. De troepen, die maandag op Cuba landden, zijn verslagen. Er zijn aanwijzin gen uit andere bron, dat de in vallers op Cuba hun bruggehoofd hebben verlaten en zich in bet binnenland hebben verspreid. In Amerikaanse regeringskrin gen heerst bezorgdheid over de toestand op Cuba en in Laos. Pre sident Kennr-dy heeft voor van daag een zitting van zijn volledige kabinet bijeengeroepen. De pre sident heeft zijn voorgenomen bezoek aan de Amerikaanse vloot- eenheden, die bij de kust van Florida oefeningen zouden hou den uitgesteld. De manoemres gaan niet door op 22 en 23 april. Kennedy zou vandaag een rede houden „over de algemene toe stand in de wereld", waarin hij vermoedelijk ook de toestand op Cuba zal hespreken. De Amerikaanse president heeft gisteravond twee uur gesproken met leiders van de grote Ameri kaanse partijen en met hoge rege ringsfunctionarissen. Volgens waarnemers werd er een diep gaande studie gemaakt van de ont wikkeling rondom Cuba. Men achtte het niet uitgesloten dat ook andere internationale troebe len werden behandeld. - »- r, (Van onze parlementaire redacteur) K politieke spanning in Den Haag is sinds gisteren toegenomen. De socialisten Blom en Baart hebben de Tweede Kaniet ver zocht te mogen interpelleren over de maatregelen van dc re gering inzake de arbeidstijdverkorting. De twee socialisten willen vragen stellen aan de ministers Van !{oov en Toxopeus. Verwacht wordt, dat de interpellatie niet voor hnsdag zal plaatshebben. Bij de Kamer zou vanavond een nota van minister Van Aartsen worden ingediend over de woningbouw. Wat wij gisteren reeds als een vermoeden uitspraken, schijnt we! juist te zijn De regering is bereid om 2500 goedkope woningen extra te financieren. Processen «.«a**"* Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een harlewens kunt vervullen. ifi fm Vuurwapen? Ook elder." Nederland Overwinning Strijk en zie: glanzend strak vloeit de lak. Eén Flexa schilderfeest geeft jarenlang voldoening! VRIJETIJOSVERF - KWALITEITSVERF (Advertentie om lekker lui te luieren- Vliegramp in Hongkong eist veertien doden flottcrdami Wttt» d» Wlthjtrnat 23. Telef. 213700 ffi 1 I KlarMpJS!12 Po»t*iro No 424519. ,BboOnementen 18^0—19.30 uuf Zaterdag» 1718 uur Telefoon 115790 %-Cr.Tenhnge; Huygen.pleln l - Telefoon 1R346? (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No 4248G7. nnrdreeM! Klachtcndlenst 10.30—10.30. - Telefoon 362369 uorcrecnti opulweg 132 Telef. 4370. Schiedam: Aleldastraat 23 Telef 65451 fc"-«naaiiu, f I .OVI «ent. Verschijnt dagelUkf THaxuM" 'Geldig tot vrijdagavond) ONBESTENDIG Half tot zwaar bewolkt met af en toe enige regen. Over wegend matige wind tus-:cn zuid en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. Zon op; 5.32 onder: 19.47 Maan op: 10.02 onder: 1,10 J |f|P verzoek centralen van de werknemersvak- heeft de looncommissie van de Stichting van de Arbeid haar werkzaamheden gesehorst. Vrijdag a.s. zal het bestuur van de Stichting zich nader over zijn positie beraden. De Stichting van de Arbeid ontleent haar bevoegdheden aan het Buitenge woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1943. Zij toetst de loonvoorstellen welke bij het College van Rijksbemiddelaars wor den ingediend en zij treedt dus op als vertegenwoordigster van het algemeen belang. Ook de voorstellen van de werknemers en de werkgevers in de bouwnijverheid over de arbeidstijdverkorting waren door haar getoetst. Unaniem was de Stichting van mening, dat de voorstellen, zoals zij er lagen, 'konden worden goedge keurd. De regering heeft echter een af wijkende beslissing genomen. CUBA MELDT: TROEPEN VERSLAGEN INVASIE- "VTIEMAND zal het recht van de re- gering om zelfstandig beslissingen te nemen, betwisten. Het B.B.A. 1943, waaraan de Stichting van de Arbeid haar bevoegdheden ontleent, kent aan de regering de supervisie over de loon politiek toe. Het B.B.A. 1945 is een instituut van de geleide loonpolitiek. Zolang het B.B.A 1945 wetskraeht heeft, kan de regering algemene aanwijzingen geven, die bij het beoordelen van de loonvoorstellen in acht genomen moeten worden. Toen bleek dat op grond van de be staande algemene aanwijzing de voor stellen van de bouwnijverheid door het College van Rijksbemiddelaars niet kon den worden afgewezen, heeft de regering uit overwegingen van algemeen belang de woningbouw en de spanning op de arbeidsmarkt een nieuwe algemene aanwijzing verstrekt. Die nieuwe algemene aanwijzing is de directe oorzaak van een dreigende ver trouwenscrisis. f\E eigenlijke oorzaak ligt echter die per. Zjj raakt rechtstreeks d positie van de Stichting van de Ai-beid en die van het College van Rpsbemiddelaars. Instances met wettelijke" bevbegdhèderi: Het als „vrijer" aangekondigde loon- beleïd is echter In wezen niets vrijer dan het 'oude systeem. De regering heeft wel gezegd, dat de verantwoordelijkheden meer bij het be drijfsleven zouden komen te liggen, maar in de praktijk is daar weinig of niets van terecht gekomen. De aanhoudende hoogconjunctuur dwong de regering eenvoudig voort durend attent te blijven op de loon ontwikkeling. Zij kon niets riskeren. De regering heeft meermalen de werknemers tegen zich in het harnas gejaagd door op grond van overigens respectabele motieven be paalde voorstellen, waarover in het be drijfsleven overeenstemming was be reikt, af te wijzen. Dat is niet altijd op de psychologisch juiste wijze gebeurd en meermalen kreeg een buitenstaander de indruk van geforceerde beslissingen. De werknemers voelden zich genomen met de begrippen „vrijer" en „gediffe rentieerd" loonbeleid. Zij voelden zich beknot in hun rechten zélf loonafspra- ken te maken. T\E ontwikkeling der laatste maanden moest wel tot een openlijk verschil van mening tussen de regering en de werknemers leiden. De laatsten zijn juist op het punt der bevoegdheden bijzonder gebrand op hun vrijheid. Dat is te ver klaren. Het is een groot goed als werk gevers en werknemers in vrijheid over de arbeidsvoorwaarden kunnen spreken Er moeten ook voor de overheid ern stige motieven zijn, een in de sfeer van het bedrijfsleven bereikt akkoord onge daan te maken. De arbeidsvoorwaarden raken direct de individuele persoonlijk heid. En dat is een bijna onaantastbaar iets. Nu ontkennen Wij niet, dat de regering bet recht had de maatregelen te ne men, die zfj.genomen heeft. Maar zij is tot op heden althans in gebreke gebleven duidelijk te maken wat haar bewogen heeft zo rigoureus in te grijpen Goede voorlichting juist over deze za ken is een eerste vereiste om het beleid dat het kabinet zich gedacht heeft, te doen slagen. Het heeft helaas aan die goede voor lichting outbroke-. En het gevolg is een situatie vol on zekerheden ook voor het landsbestuur. V' De „Prawda," heeft vandaar een nieuwe aanval gedaan op Amerika's rot in de Cnbaanse oorlog en presi dent Kennedy ervan beschuldigd in de ..perfide voetstappen van Eisen hower en Dulles te ♦■—den". Op hel tj te Amsterdam zyn twee dekschuiten, geladen met boomstam men, met elkaar in aanvaring ge komen en gekanteld, waardoor de lading het water Inschoot. De balken dreven over efen grote oppervlakte verspreid in het water, een lastige barrière vormend voor de scheep vaart. Het rebellen-hoofdkwartier buiten Cuba heeft het volgende communiqué uitgegeven: ,.Met spijt geven wij de tragische verliezen toe bij de actie van een kleine eenheid, die moedig streed tegen Sowjet-tanks en artillerie, ter wijl zij werd aangevallen door Russi sche MIG-vliegtuigen. Het grootste deel van onze landingsmacht kreeg ge legenheid het Escambray-gebergte te bereiken". Zegslieden van de rebellen in Miami schijnen hun verklaringen over de sterkte van de rebellen op Cuba af te zwakken. Zij spreken nu over infiltratie en niet meer over invasie. De rebellen zouden zich nu bij de reeds aanwezige guerrilla's voe gen en zich ingraven voor een lang durige strijd in de hoop, dat er uit eindelijk hulp van b"itenaf zm komen In een te Miami beluisterde uitzen ding werd verklaard, dat er grote hoe veelheden militair materiaal van Ame rikaanse makelij zijn buitgemaakt. In een door Fidel Castro ondertekend communiqué wordt verder gezegd, dat een deel der invallers getracht heeft Cuba met schepen te verlaten, doch dat de aanvallers tot zinken zijn ge bracht. De overblijfselen van de in vasiemacht zjjn volgens het commu niqué in een moerasgebied ingesloten. De „huurlingentroepen" der invasie macht zijn minder dan 72 uur op Cuba geweest en de laatste stelling der in vallers werd onder de voet gelopen, aldus de uitzenJ!ng. In Madrid hebben diplomatieke zegs lieden hun bezorgdheid uitgesproken over het feit, dat de pogingen om het regime van Castro omver te werpen, klaarblijkelijk waren mislukt. In deze kringen vreest men, dat Castro zijn macht op het eiland nu kan consoli deren. De Canadese premier Diefenbaker heeft in het Lagerhuis verklaard, dat Canada niet onverschillig kan blijven tegenover het gevaar voor het weste lijk halfrond, oritstaan door d.e Russi sche benadering van de toestand op Cuba. De Indische premier Nehroe heeft vandaag gezegd, het te betwijfelen of de invasie van Cuba had kunnen ge- In West-Europa is een zuidwest cir culatie doorgedrongen, die door een omvangrijke depressie op de oceaan in stand gehouden wordt. Er wordt nu. zachtere maritieme lucht aange voerd. Randstoringen geven het weer een veranderlijk karakter toaarbij ge bieden met op klaringen worden afge wisseld door frontale regenzones. Achter een zwak front dat ons land .n de nacht van woensdag op donder dag bereikte volgt een actievere re genzone, die zich donderdagochtend over Ierland en Engeland begon un te breiden. De storing bij de tegen- zone zal ook de wind bij ons doen toenemen uit zuidwestelijke richtingen. In het temperatuurverloop komt wei nig verandering. De invasie op Cuba heeft in dc poli tieke commissie van de Verenigde Naties aanleiding gegeven tot heftige debatten, waarbij de Cubaanse mi nister van Binnenlandse Zaken, Roa beuren zonder aanmoediging en steun van „openbare of particuliere" auto riteiten in de V.S. Nehroe verklaarde in het parlement, dat de invasie „een geval van interventie" scheen te zijn. Communistisch China zal, volgens een heden uitgegeven regeringsverkla ring, Cuba met alle mogelijke midde len terzijde staan in zijn strijd tegen de „misdadige Amerikaanse belangen". De in Manchester verschijnende Guardian" schrijft vandaag, dat „wei nig mensen meer hebben bijgedragen tot een bespoediging van de opmars van het communisme in Zuid-Amerika dan president Kennedy in de laatste dagen". Het gezaghebbende blad schrijft, dat Kennedy's antwoord op Chroestsjew's waarschuwing inzake Cuba „slechts overtuigend was voot hen, die over tuigd wensten te worden". Het voegt hieraan toe: „Anderen echter zullen er niets an ders in zien dan beschamend gebluf. President Kennedy blijft de invasie in Cuba koppig beschouwen als een zui ver Cubaanse aangelegenheid. Hij heeft zelfs niet geprobeerd de aantijging te weerleggen, dat de invasie gesteund en misschien wel geïnspireerd werd door de V.S. hij heeft het alleen maar ontkend zonder het aanwezige bewijsmateriaal te ontkrachten". Kennedy's tegen-waarschuwing aan het adres.van Chroestsjew, dat de VS „het westelijk halfrond zullen bescher men tegen agressie van buitenaf" is verontrustend. Niemand heeft enigerlei verplichting om een opstandige beweging in be scherming te nemen tegen de wettige regering van een soevereine staat", aldus de „Guardian"'. (rechts), de V. S. er van betichtte de invasie te hebben georganiseerd. De Amerikaan Stevenson (links) wees de beschuldiging van de band. panning stijgt in Den Haag D Schrootfraude: 230.000 ton (Van onze Haagse redactie). VOOR ongeveer 230 duizend ton schroot, afkomstig uit Duitsland, België, Frankrijk en Nederland, is ten onrechte verëventngspremie verleend. Dit heeft de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal geconcludeerd na een twee jaar durend administratief onderzoek naar de schrootaffaire, dat zich uitstrekte over de periode 19541958 en betrekking had op dc verevening van 13,5 miljoen ton schroot, waarmee 400 miljoen dollar gemoeid was. Voor 230 duizend ton schroot is dus ten onrechte een opgave ver strekt, waardoor in het kader van de gemeenschappelijke markt uit de verëveningskas bedragen werden uitgekeerd of waardoor dit schroot buiten de heffingen viel en dus geen bijdrage in de gezamenlijke verëve ningskas was verschuldigd. De Hoge Autoriteit heeft 150.000 documenten op juistheid moeten toetsen. In het rapport wordt gezegd, dat nu. het ogenblik is aangebroken, waarop de schuldigen strafrechtelijk worden vervolgd. Ook in ons land zal een aantal processen worden aan gespannen. De Hoge Autoriteit kon de onder het verdrag vallende indus trieën controleren, maar zij beschikt niet over de bevoegdheden, welke de nationale instanties op strafrechtelijk gebied bezitten. Daardoor was het haar niet mogelijk bij de schroothandel en sloopwerken zelf een onderzoek in te stellen. Verdere onderzoekingen die- f Advertentie) Arl rerW)!.tie In tal van Midden- en Zuidameri- kaanse landen zijn de afgelopen dagen bloedige betogingen gehouden door Castro-gezinde elementen tegen de Amerikaanse Cuba-polltiek. Bij botsin gen tusen voor. en tegenstanders van Castro zijn gisteravond in de stad Guatemala minstens drie mensen om het leven gekomen en werden er elf gewond. De betogers hebben elkaar met vuurwapens beschoten. Bij demon straties in Caracas (Venezuela) kwam een veertienjarige jongen om het ieven en vielen vijftien gewonden. Ook in Buenos Aires (Argentinië) en La Paz (Bolivia) moest de politie met traan- gasbommen betogers uiteenjagen. In Morelia (Centraal-Mcxico) vernielde een verhitte menigte een Amerikaans cultureel instituut. Dc betogingen in Guatemala vonden voor het presidentiële paleis plaats. De politie maakte gebruik van traangas en loste waarschuwingsschoten in de lucht om de elkaar beschietende aan hangers en tegenstanders van Castro te scheiden. Do aanhangers zouden het eerste geschoten hebben op een groep mensen, die een anti-communistische demonstratie hielden. Het Parlement van Guatemala, dat voor he tgrootste deel regeringsgezind is, heeft gisteren twee moties verworpen, waarin de re gering wordt aanbevolen een politiek van neutraliteit te voeren ten aanzien van de Cubaanse kwestie. Dit betekent, dat het Parlement de regering zal blij ven steunen in haar tegen Castro ge richte politiek. De Venezolaanse regering had alle politieke betogingen verboden. Grote groepen mensen hadden zich hier even wel niets van aangetrokken en kwamen tot een treffen met de politie. In de stad Mexico verklaarde ex- president Cardenas op een bijeenkomst van circa 30.000 aanhangers van Castro, dat „indien de Verenigde Staten Cuba willen aanvallen, zij dit land openlijk de oorlog moeten verklaren". Ook uit andere werelddelen werden anti-Amerikaanse incidenten gemeld. In Tokio trokken zo'n 20.000 mensen door de straten, leuzen schreeuwende als: „Amerika, verdwijn uit Cuba en Laos" Zij eisten onder meer annule ring van het nieuwe veiligheidsverdrag tussen Japan en de Ver. Staten. In de Poolse stad Poznan zouden ruim 3000 mensen het Amerikaanse consulaat met stenen en flessen inkt hebben beko geld. Enkele honderden studenten hebben in San Francisco (V.S.) eveneens een protestdemonstratie tegen de Ameri kaanse regering gehouden. Vijftig stu denten hielden een tegen-demonstratie nen door de landen zelf te worden ondernomen, aldus de rapporteurs. De ministers van Justitie zijn van de resultaten van het onderzoek op de hoogte. Advertentie In Nederland werd 293.812 ton schroot in verevening genomen. Een opgave van 5256 ton scheepssloop- schroot, afkomstig van vier schepen, wordt door de procureur-generaal in Den Haag onderzocht. Lloyd's kwam tot een veel lager slooprendement: nl. 3682 ton. De 22000 ton ten onreechte vereven de schroot het begin van de schroot- affaire (aanhangig gemaakt door de heer L. Worms te Den Haag) waar voor destijcU een ambtenaar van Eco nomische Zaken en twee handelaren tot gevangenisstraffen werden veroor deeld, zijn in het rapport niet bjj Ne derland ingebracht, omdat de verëve- ning in Duitsland en België plaals- vond. Van de 3.411.859 ton schroot, die in Duitsland in verevening werd aan geboden, is komen vast te staan, dat 149.359 tor, ten onrechte werd ver evend. Tal van fraudezaken zijn in Duitsland lopende. In België werd 12.140.536 ton in verevening genomen, waarvan 71.342 ton ten onrechte. Ook hier heeft de Justitie reeds fraudezaken aanhangig gemaakt. ..Voor Frankrijk gelden de volgende cijfers: 15.522.640 ton in verevening, waarvan 9188 ton ten onrechte. Tn Italië is de controle nog gaande. Dit bericht werpt natuurlijk een nieuw beeld op de maatregelen inzake de arbeidstijdverkorting voor de bouw nijverheid. En w^ren alleen produk- iiviteitskwesties in bet geding, alles zou nog zo'n vaart niet lopen. Maar een aantal kamerleden is van mening, dat de hele zaak een veel diepere ach tergrond heeft. De schorsing van de werkzaam heden van de looncommissie van de Stichting van de Arbeid (zie daar voor pagine 3) voeren zij als be wijs van -iun stelling aan. Vandaar dat men in de Kamer met de inter pellatie liever wil wachten tot dins dag.'Dan heeft de Stichting van de Arbeid zich beraden en kan er over de achtergrond van de meningsver schillen beter worden gediscussi eerd. Ook de nit„. van minister Van Aartsen kan d- in de beschouwin gen worden betrokken Inmiddels gaan weer alle"rlei geruch ten. De KVP zou de samenwerking met de WD ei. de CHU moe zijn. Men zit met het probleem van de kinder- bijslagverzekerin" en met de Mam moetwet. fn di* - erband was de uit val van minister Cals in de Eerste Ka mer naar d". <_.-b. afgevaardigde drs. Van Hulst (wij schrijven daarover el ders in deze editie) natuurlijk inte ressant. Van socialistische zijde kon men stemmen vernemen, die betoog den, dat bij de interpellatie zou moe ten blijken. ?f de KVP echt bereid is, weer met de socialisten te gaan sa menwerken. Het is bekend, dat thans ook de KJVJS. scherp stelling neemt tegen de regeringsmaatreg- Dit kan een symp toom zijn voor d< katholieke houding bij het debat van dinsdag. Anderzijds kan men echter horen, dat toch ook het feit van de 2500 woningen wéér niet op de achtergrond mag komen. Men beschouwt deze toezegging van de regering als een overwinning van de Kamer :n als uitvloeisel van het gemeen overleg. Maar hoe dan ook, het zal interessant zijn, de komende dagen de ontwikkelingen te volgen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de executie van twee Amerikanen een ex-mari nier. Howard, en een zekere McNair afkomstig uit Miami gebrandmerkt als een „schending van de elementaire begrippen van gerechtigheid, zoals de ze in acht worden genomen door be schaafde landen van de wereld". Aan Zwitserland zal worden ge vraagd een protest bij de Cubaanse re gering in te dienen. Woensdagavond is in het „Randen- broekkwarlier" in Amersfoort een openbare lagere school geopend, die is vernoemd naar wijlen dr. Eduard van Beinum, dirigent van het concertge bouworkest. Mevrouw Van Beinum had daartoe haar toestemming ver leend. Vnig folder bij uw winkelier of SIROCCO N.V. ZUTPHEN - TEL 06750-5744 Gisteravond is een tweemotorig vliegtuig van de Amerikaanse lucht macht in de kroonkolonie Hongkong in de mist tegen een berghelling gevlogen. Eén van de vijftien inzittenden heeft de ramp slechts overleefd, maar werd zwaar gewond. Tot de passagiers behoorden een aan tal vrouwen cn kinderen van Ameri kaanse soldaten, die na een vakantie in Hongkong naar Formosa zouden te rugkeren. De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft besloten mr. L. G. van Reijen, hoofdadministrateur ter provinciale griffie in Noord-Brabant, te benoemen tot directeur van dez# vereniging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1