Ideaal, geen utopie Minister Van Aartsen dient nota in Regering: meer ruimte voor goedkope woningen en industrie Nederland heeft geen reden om geprikkeld te zijn' Proef-evacuatie voor 300.000 Zweden Castro greep snel in .Tweede helft mei r.t.c. met de West5 Ook uit Nederland steekpenningen voor dr. Stalman n? Methylalcohol eist 3 levens Ambonnezen zich melden voor N.-Guineci KNOEIDE Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen? DE BILT: WISSELVALLIG Wetenschappelijk onderwijs krijgt 5 miljoen minder President A.t.A. over lan dingsr echten CONCENTRATIE KAMPEN ZUN TE KLEIN Den Haa®: onmogelijk en ongewenst Elfde zitting in proces-Eichmann Het weer in Europa MINISTER KORTHALS OP SCHIPHOL: en in Nederland VRIJDAG 21 APRIL 1961 _y Directeur: H. DE KUIü TWINTIGSTE JAARGANG No. 1688 rn V Hoofrlrertaeteitr Dr J A H j S HIU'INS SLOT (Van onze parlementsredactie) MINISTER Van Aartsen heeft zijn veelbesproken nota over de woningbouw en de stand van zaken in de bouwnijverheid aan tie Tweede Kamer voorgelegd. In deze nota kondigt de bewindsman aan: De woningbouw in de vrije sector wordt afgeremd. Met ingang van vandaag is rijksgoedkeuring vereist voor de bouw van niet- gesubsidieerde woningen, waarvan de bouwsom hoger is dan 20.000, 21.000 of 19.000 (afhankelijk van de gemeente waar gebauwd wordt). Rijksgoedkeuring wordt slechts daar verleend, waar geen spanning op de bouwmarkt optreedt. Het aantal subsidie-woningen voor 19G1 wordt, zoals wij al eerder meldden, met 2500 stuks verhoogd (1250 woningwet- en 1250 premiewoningen). Daardoor komt dit aantal op 70.000. Overschreden WA6E*AKE8§ „De Nederlanders hebben geen reden om geprikkeld Ie zijn. Zq zjjn door de V.S. buitengewoon edelmoedig behandeld. Vrijwel iedereen kan geprikkeld raken indien hij zjjn eisen maar boog genoeg stelt". vw si 'h t kkkoord Kerken niet veilig Evacuatie Britten? Duizend man Fel gekant (Van een speciale verslaggever) DE Nederlandse procureur- generaal, mr. Vari Gilse, heeft donderdag m Den Haag een onderhoud gehad met een verte genwoordiger van de Duitse justitie. De laatste is naar Neder land gekomen, om een onderzoek in te stellen naar de achtergron den van de zaak-S talman n. Dr. Stalmann, directeur-generaal van de Westduitse buitenlandse han del is dezer dagen gearresteerd, nadat van Nederlandse zijde aan de Duitse regering was medege deeld, dat het vermoeden bestemd, dat dr. Stalmann knoeide met in- voerdocumemen. Hij zou van Ne derlandse. Deen=e en Poolse in stanties grote bedragen hebben aanvaard als steekpenningen Als wederdienst voor dit geld stond hij grotere invoercontin genten uit de betrokken landen toe. ox «wk„ i ^l'h,tR1 J,1 25. Telef. US700 <9 IJ, f-f'H" 'M2 Postgiro No *24518 ,2s1 ,a„bonnemcMen 18 30—19 30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 S'J3!Pn*r.'1 Telefoon 133407 (3 lilncnl Postbus 1091 Postgiro No 421BC7, Klachtendienst 18 30—10 30 Telefoon 362308 opuiwrg 132 Telef 4570 Aleldastraas 23 Telef 65431 Al»nnemiems,p!rlJs 61 tent per week. 2 63 per maand. /7.90 per kwartaal Lom* nummers 15 cent Vertchilnt dofellik^ 1-Gravemhnfe: Dordrecht] Schiedam: DE ontwikkeling van de publiekrech telijke bedrijfsorganisatie heeft een punt van beraad uitgemaakt op de conferentie, die dinsdag op „VVoudscho- ten" bij Zeist is gehouden vanwege hel Convent der Christelijke Sociale Orga nisaties. Wie gedacht mocht hebben dat er tij dens deze conferentie veel tegenstelling aan het licht zou komen over de gang van zaken met betrekking tot de P.B.O. is bedrogen uitgekomen. De conferentie werd bijgewoond door meer dan honderd bestuurders van werk gevers- en werknemersorganisaties. Het gesprek heeft zich op hoogstaand niveau bewogen. De materie is niet gemakkelijk. Het schiet met de P.B.O. niet op. Is het oude ideaal van de christelijke sociale beweging verbleekt? Brengt deze be weging geen enthousiasme meer op voor verwezenlijking van de bedrijfsorganisa tiegedachte? Is bedrijfsvrede door bedrijfsrecht een hersenschim, een utopie, iets dat niet bereikbaar is in de samenleving van vandaag? Is de wijze waarop de bestaande P.B.O zich heeft ontwikkeld een stuk stagna tie voor de verdere voortgang der be drijfsorganisatie? (Geldig lol zaterdagavond) WISSELEND. Wisselende bewolking met hier en daar een bui. Over wegend matige wind tussen zuidwest en zuid. Weinig verandering in temperatuur. Aan op: 5.30 .Wan op: 10.56 Onder: 19.48 Onder: 1.53 REM OP VR3 lï tOUW TNEZE vragen zijn openhartig bespro- ken en ondubbelzinnig beantwoord Zulks geschiedde onder leiding van mr. B. W, Biesheuvel, voorzitter van de Chr. Boeren- en Tuindersbond, terzij de gestaan door de heren mr. P. Borst, hoogleraar aan de V.U., P. C. Eifferich van de C.B.T.B. en H. R. Plomp van bet C.N.V. Waar gaat het om in de P.B.O.? Kort gezegd: om vernieuwing van de sa menleving. Om gemeenschap in plaats van vijandschap. Om beëindiging van de machtsstrijd en het tot stand brengen van een permanent vredesinstituut in bet bedrijfsleven. Om sociale èn econo mische medezeggenschap van de arbei ders. Om de verwijdering van achter docht én. waferouwen die werkgevers en werknemers ook nu nog maar al te vaak gescheiden houden. Om duurzaam be drijfsrecht op sociaal-economisch gebied in de plaats van de tijdelijke wapensti! stand, waarop het instituut van de col lectieve arbeidsovereenkomst praktisch neerkomt. De toenemende bouwcapaciteit laat toe, dat niet alleen de extra-subsidie woningen er komen, maar dat ook de industrie meer kan bouwen. Deze meer- bouw gaat echter ten koste van de scholenbouw, de vrije woningbouw en de boow in de andere sectoren. TS het ideaal, reeds een halve eeuw 1 geleden geformuleerd, een utopie ge worden? Niet verwezenlijkbaar? Uit alle discussiegroepen en dat waren er niet minder dan tien kwam het zelfde antwoord, nl. dat het oude ideaal niet is verbleekt, maar dat publiekrech- teRjke bedrijfsorganisatie de aangewezen tveg blijft naar werkelijke samenwerking tussen ondernemers en werknemers en naar een verantwoorde gemeenschappe lijke belangenbehartiging in de bedrijfs tak. Deze eensgezinde uitspraak, waarin slechts êën deelnemer ter conferentie zich niet kon vinden, is verheugend, want het begin van de P.B.O. heeft dus geen einde gevonden. De toekomst is nog pas iegonnen. Of er dan geen bezwaren zijn tegen de huidige ontwikkeling? Inderdaad, ze zjjn er, In de conclusies, eerder in dit blad gepubliceerd, heeft men de neer slag ervan kunnen vinden. Er ia nog veel reserve. Er is ook nog veel onwil, voortspruitend uit onbegrip. Velen blijven angstig om de werknemers economische medezeggenschap te verle nen. En de overheid zelf stimuleert veel te weinig. Er zijn voorts een aantal praktische punten, die belemmerend werken op de voortgang der P.B.O. Die knelpunten moeten worden weggenomen, fFER conferentie werd gesteld dat waar een wil is, beslist ook een weg is. De huidige wet op de bedrijfsorgani satie biedt reeds tal van mogelijkheden om aan de wensen van het bedrijfsleven tegemoet te komen. Van wijziging der wet moet men niet teveel verwachten. Laat men eena grondig studie maken van de wijze waarop de bedrijfsorgani satie in de landbouw functioneert. Men zal belangrijke ontdekkingen doen, nl. dat de organisaties haar niet meer kwjjt willen en dat die organisaties zélve door da P3.0. zinvoller functioneren dan vroeger. Met andere woorden: bij een goede opzet behoeft voor uitholling van de functie der privaatrechtelijke organi saties niet gevreesd te worden. Er is nog eens opnieuw gezegd, dat dwang van overheidswege ter realisering van de P.B.O. in het algemeen moet worden afgewezen. Dat kweekt maar verbittering en werkt ..sabotage" in de hand. De vrijwilligheid moet voorop blij ven staan. Het is ook helemaal niet erg als een stuk maatschappelijke vernieu wing b.v, 20 25 jaar nodig heeft om te rgpen en tot stand te komen Wfllen prof. Slotemaker de Bruine heeft eens gezegd dat ,,Christelrjk-So- ciaal zijn betekent altijd weer de toe standen van de samenleving meten aam Verder maakt mr. Yan Aartsen be kend: In de sector nijverheidsbouw kan het geraamde produktiebedrag voor 1961 met 89 miljoen gulden worden overschreden. Voor het scholenbouwprogramma is 5 miljoen gulden minder be schikbaar. Deze verlaging komt ten laste van het wetenschappelijk onder wijs, Uitgezonderd de grootste drie ge meenten (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) mogen de gemeenten geen rijksgoedkenring meer afgeven voor scholenbouw, waarvan 'de bouwsom de 100.000 gulden ni e t te boven gaat. Hun bevoegdheid daartoe is ingetrok ken. De minister doet een dringend be roep op de gemeenten om slechts met grote zelfbeperking rijksgoedkeurin gen te verstrekken voor scholen met oen bouwsom tussen de 2000 en 10.000 gulden. Als richtlijn geldt: per maand niet meer afgeven dan de helft in dezelfde maand van het vorigle jaar verstrekt. De hoofdingenieurs-directeuren van de Volkshuisvesting en de Bouwnijver heid in de provincies en de besturen der drie grote steden, zullen met het bouwcontingent voor werken met een bouwsom tussen 10.000 en 100.000 gulden, waarvoor rijksgoedkeuring no dig is, niet zes, maar zeven maanden moeten doen. Ook het contingent voor de overige vijf maanden van 1961 zal op de ingetreden situatie worden af gestemd. Minister Van Aartsen zegt in zijn toelichting over de toegenomen bouwcapaciteit, dat in de gebouwen sector in 1960 het geraamde bedrag van 2600 miljoen met 160 miljoen werd overschreden. Was de bouwstaking achterwege gebleven, dan zou dit bedrag nog 40 miljoen hoger zijn geweest. De bewindsman vindt het niet ver antwoord, het bouwprogramma voor dit jaar te stellen op 2900 miljoen gulden, dus 200 miljoen méér dan aanvankelijk was geraamd. Hij voegt er echter aan toe: het bedrag van 2900 miljoen laat geen speling meer toe. De regering wil de industrie laten profiteren van de verhoogde bouw capaciteit en heeft, zoals gezegd, het bouwprogramma in deze sector ver meerderd met 80 miljoen gulden. Dit bedrag is ten minste nodig om de lange wachtlijst van aanvragen om rijksgoedkeuring voor industriegebou wen enigszins in te krimpen. Hoezeer ook een verhoging in andere sectoren welkom zou zijn, de regering vindt, dat de grotere produktle-moge- {Zie verder pa®. 3. 5e kolom) (Advertentie I Zowel op de Evenaar als in Zevenaar schildert men liever morsvrij met vorf van HAALT3red« tiet Koninkrijk Gods" Dat is een moei lijkt- opdracht, want het gaat om (be- dnj'3) vrede door (bedrijfs)recht. Het ideaal der vaderen is echter waard om er naar te blijven streven. Dit is de mening van Stuart Tip ton, president van de Air Transport Association, Hij heeft het departe ment van Buitenlandse Zaken der V.S. ervan beschuldigd, dat het tracht de Nederlanders tevreden te stellen door hen landingsrechten in Los Angeies aan te bieden. Tipton, die de grote luchtver- voersbedrijven vertegenwoordigt, heeft tegen een verslaggever ver klaard, dat de Nederlanders ten on rechte geprikkeld zijn over het feit, dat hun vroegere verzoeken om op de westkust te mogen vliegen, niet ingewilligd zijn. Ongeveer 300.000 mensen zullen zondag uit Stockholm worden ge ëvacueerd als onderdeel van de grootste oefening, die de Zweedse bescherming burgerbevolking ooit heeft gehouden. Stockholm heeft on geveer 700.000 inwoners. De oefening geniet ook buiten Zwe den grote belangstelling en vijftien landen zijn uitgenodigd om waarne mers te zenden. MgT" "v tv Op Cuba 50.000 arrestaties In de tweede helft van mei zal hetzij in Willemstad of in. Paramaribo, de Ronde Tafel Conferentie tussen de drie rijksdelen worden geopend De eerste fase van deze R.T.C. zal van korte duur zijn (maximaal 1 week). Doel: het formuleren van de wensen in de drie landen van het koninkrijk. Daarna zouden de besprekingen worden ge sehorst en zou een werkcommissie kun nen worden gevormd, die zich in de vraagstukken kan verdiepen en die hopelijk de bestaande wensen en mo gelijkheden kan concretiseren. Deze commissie zou dan een programma kunnen opstellen, dat als basis kan dienen voor het verdere gedeelte van de R.T.C. Dit deelde de vice-minister-presi dent, drs. H. A. Korthals, mede, na dat hij vanochtend samen met de heer A. Jonkers, hoofd van zijn kabinet, in een DC-8 machine van de KLM van zijn reis door de West op Schiphol was teruggekeerd. De Nederlandse regering is akkoord gegaan met het voorstel van de Antil liaanse regering deze eerste R.T.C.- besprekingen in de West te houden. De Nederlandse regering heeft van stemde af aan positief tegenover de gedachte van een R.T.C. gestaan, maar wy wensten een goede voorbereiding" Thans was de minister echter ook van mening, dat er met de R.T.C. spoed betracht moet worden. In het eerste vrije telefoonge sprek dat UPI, na het herstel der verbindingen, met het kantoor In Havana voerde, werd vernomen, dat naar schatting 30.000 Cuba nen, mannen, vrouwen en kinde ren, zijn gearresteerd en in con centratiekampen gebracht. Al leen in Havana werden 14.000 ar restaties verricht. In sommige ge vallen werden gehele gezinnen opgepakt en achter het prikkel draad gebracht. Concentratie kampen werden provisorisch in gericht in het sportpaleis, m ho tels, in scholen en in 'n brouwerq. Er waren buurt-veiligheidscom- missies ingesteld, die de straat opgingen en overal de antï-Castro gezinden aanwezen. Deze werden in vrachtauto's geladen en weg gevoerd. De groepen Cubanen, die besloten zich by de rebellen die op de kust waren geland, aan te sluiten, waren slechts klein, In Havana menen waar nemers, dat de invasie niet is mislukt doordat de invallers op de kust wer den verslagen, maar vooral door de snelle manier waarop de Castro- regeringr de interneringen verrichtte. "Het duurde 12 uur, voordat men op Cuba wist, dat er een invasie was ge weest. In dis 12 uur werden opposi tieleiders gearresteerd. De meesten wisten niet dat er een invasie op han den was. Sommigen hadden bericht gekregen van een landing, die een week later zon plaatshebben. -Toen de oppositieleiders Werden gearresteerd, zochten hun familie leden asiel in de ambassades, die stampvol zyn. De kerken werden door militia-leden doorzocht. Niemand mocht een keik binnengaan of ver laten. In een school in Mantanzas zijn ruim 100 geestelijken opgesloten, on der wie een Canadese augustijner pater. De provisorische concentratiekam pen bleken niet berekend te zijn op de grote massa's mensen die er binnen werden gebracht. Er was niet genoeg voedsel en er waren geen medische faciliteiten. De militia heeft voorts alle rooms- katholieke scholen bezet of omsingeld. Mazvidal, hulpbisschop van Havana, werd met zijn medewerkers gearres teerd. Hij werd gearresteerd in een kerk, waar naar beweerd werd, revo lutionaire literatuur werd gevonden, alsmede Amerikaans geld. Van diverse parochies werden de priesters, kosters en zelfs dienstboden gearresteerd. Gelovigen knielden op de straat- stoepen naast de San Juan kerk, die door de militia gesloten was ver klaard. In Havana menen waarnemers, dat de invasie slecht voorbereid was, te klein was, te laat kwam en niet samenging met een georganiseerde op stand op het eiland zelf. Vrijwel alle Amerikaanse dagblad correspondenten in Havana zijn ge arresteerd. Twee Britse torpedoboot- jagers in de Caraibische Zee hebben opdracht gekregen zich gereed te houden voor een eventuele snelle evacuatie van Britse burgers uit Cuba. In Havana is gisteravond na een aantal overwinningsfeesten de rust teruggekeerd, omdat vele gezinnen rouwen over de slachtoffers van de strijd tegen de rebellen. In de Cu baanse hoofdstad meent men, dat Castro in goede gezondheid verkeert. Dit naar aanleiding van geruchten, dat de premier ten gevolge van een bombardement een geestelijke instor ting zou hebben gekregen. In de kringen van de Cubaanse op standelingenleiders te Miami werd verklaard, dat de invasietroepen slechts 20 percent van de beschikbare, parate anti-Castro troepen vertegen woordigen. Men raamde, dat bij de actie van maandag niet meer dan 1.000 man betrokken waren en dat nog 4.000 tot 5.000 man voor even tuele nieuwe acties gereed stonden. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Rusk, heeft ver klaard, dat de anti-Castro Cubanen in de V.S. en andere landen van vele zijden hulp ontvangen hebben en dat zij hun strijd voor de vrijheid zullen voortzetten. In de afgelopen nacht heeft de ge ruchtmakende methylzaak in Malmö een derde slachtoffer geëist. JJ. maan dag was de betreffende man, een 50-ja rige havenarbeider, overgebracht naar de kliniek van het academisch zieken huis te Lurtd, nadat hij methyl-alcohol had gedronken die in de haven van Malmö aan boord van het Nederlandse motorschip „Trigon" zon zijn verkocht, In totaal 33 mensen moesten zich ter behandeling laten opnemen in de zie kenhuizen na het drinken van deze alcohol. Dinsdag stierf het eerste slachtoffer, tijdens behandeling met een kunstnier in de kliniek van het academisch ziekenhuis te Lund. Giste ren werd een man dood aangetroffen in zijn woning te Maimó. Vergiftiging door methyl-alcohfjl kon worden vast gesteld. Het derde slachtoffer stierf evenals het eerste ondanks een speciale behandeling met een kunstnier. De Deifzijlse kustvaarder „Trigon" is door de politie van Malmö vrijge geven, zo deelt de reder mee. Voor de beide gearresteerde machinisten, die betrokken waren bij de methyl - alcoholhandel, zijn van Delfzijl uit twee plaatsvervangers gestuurd. Zij zijn reeds aan boord van het schip, dat 'nu elk ogenblik kan uitvaren naar Londen of Antwerpen. (Van een onzer verslaggevers) DE Ambonnese jeugdorganisatie In Nederland heeft in principe be sloten haar jongeren op te wekken om zich te melden als vrijwilliger voor Nieuw-Guinea. De Ambonnese groepe ringen, die tegenover de minderheids groepen staan, die zich voorbereiden op een mogelijke terugkeer naar Dja karta, menen ongeveer tweeduizend man in de leeftijd van 1835 jaar op de been te kunnen brengen. Gisteravond is in het Ambonnezen- kamp Almère in Huizen (N.-H.) een vergadering gehouden, waarin de mogelijkheden van vrijwillige dienst neming onder Nederlandse vlag uitvoerig ter sprake is gekomen. Verwacht wordt, dat de Ambonnezen zich weldra tot de regering zullen wenden. Zoals bekend beschikken de Ambonnezen over een groot aan tal geschoolde ex-militairen, die mede de jongeren zouden kunnen instrueren. Bij het ministerie van Defensie was hedenmorgen niets bekend over de, actie van de Ambonnese Jongeren Or ganisatie. Van deze zijde luidde de commentaar, dat het onmogelijk is de Ambonnezen in Nederlands militair verband op te nemen, zij bezitten namelijk een z g. vreemdelingen paspoort. Men mag bovendien aan nemen, dat de vorming van een de tachement Ambonnezen een minder gunstige indruk in het buitenland zou maken. Er is overigens nog een andere fac tor in het spel: de Ambonnezen Jeugd organisatie in Nederland is fe! gekant tegen de groep Sivvalette in Medem- biik, die. zoals bekend, pogingen m het werk stelt met een groep van enige honderden Ambonnezen naar Djakarta terug te keren. Den Haag staat welwillend tegenover deze mo- nesische regering verklaard deze re- gelykheid en officieus heeft de Indo- patrianten geen moeilijkheden in de weg te zullen leggen. Het is zeker met denkbeeldig, in dien er in Nederland onder de gezags getrouwe Ambonnezen een actie zich ontwikkelt, die ten doel heeft jonge Ambonnezen als militairen naar Nieuw-Guinea te zenden, de bereid heid van Djakarta um groepen, die overwegend uit een gevoel van heim wee willen terugkeren, te aanvaarden. Duitsers ai gelipt. haar v*ij verheulen, heeft inini.ter Ma rijnen eind maart pcrvjoulljk en nn «verleg niet nir, Lurn in nn. Beerman tic Duitse minister uw landbouw. Schwartz., van de Nederlandse vermoe dens op de hoogte gesteld, imtar ook vanuit Brussel, «vaar dr. Manshnl! als lid van t!e Europese commissie d® Euro peso landbouw raken behartigt, «varen de Met name de kabinetschef van dr. Manshoit, de heer Moser, heeft zich in deze zaak niet onbetuigd gelaten. Toen de Duitsers na veel aarzeling eenmaal met het onderzoek begonnen, was het niet zo erg moeilijk de lekken te ontdekken. Er kon alleen maar wor den geknoeid in de sector der niet- gehberaliseerde goederen, groenten, fruit, zuivelprodukten, pluimvee en eieren. Zie verder pagina 10, 4e kol.) Vanmorgen om acht uur is te Jeru zalem de elfde zitting begonnen van de zaak tegen Eichmann. Het Hof deelde mee, dat er „onwettige foto's" zyn gemaakt van enige prive-aanteke- uingen van Eichmann en besliste, dat deze foto's in beslag zullen worden genomen. Aan de fotograaf is verdere toegang tot het proces ontzegd. Daarna hervatte de openbare aan klager het ten gehore brengen van de geluidsbanden waarop de verkla ringen zijn opgenomen die Eichmann tijdens het vooronderzoek tegenover de politie heeft afgelegd. Gisteren is de volledige tekst van de verklaring, in zes delen ingebonden, gepubliceerd. Men zie hiervoor elders in deze editie). Station Weer Wmd- Max. ,«mp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. afgei. 24 u. Helsinki bevv. O 2 6 O Stockholm I. bew. zzo 5 10 0 Oslo 1 bew. zzo 2 13 O Kopenh. onbewolkt ozo 10 11 0 Aberdeen regen zo 6 9 4 Londen regen zzvv 7 15 5 Amsterdam regen Z20 4 16 0 Brussel geh bevi. zzo 3 17 l Luxemb geh. bew. o no 2 16 3 Parijs regen Z 4 17 0.3 Bordeaux regen windstil 19 02 Grenoble zw bew windstil 21 02 Nice geh bew. nno 2 18 O Berl un onbewolkt ozo 6 16 O Frankfort mist no 3 18 O Mimchen. zw. bew. z 11 17 5 Zürieh regen ono 1 Geneve regen O 1 Locarno regen zzw 2 Wenen 1 bew wzw 1 18 O Innsbruck geh bew. w 2 22 0 Athene 1 bew z 2 22 0 Rome rw bew windstil 23 0 Ajaccio 7w beu ono 3 20 O Madrid zw beu windstil 21 0 Ma i or ca zw. bew windstil 21 0 Lissabon motregen \v 3 20 0 Den Helder geh beu 7 13 11 Vpenbure geh. bew 4 10 0 Vhv4ngen geh beu. 77 O 1.5 11 Eelrie rw hex 70 2 17 0 x De Bilt geh bew ?70 •7 Iff 0 Twente zw bew 27,0 2 18 0 Eindhoven zw bew Z 3 18 0 1 Z -Limburg zw bew. 7. 3 -16 fiV de nacht ran donderdag on vrijdag bereikte een treinig mtem:ere regenzone otu land. die voorkomt aan een met re» matige snelheid naar het oosten trekkend konfront, Di! koufront zal vrijdagavond het nehcle land ge passeerd zyn. Achter het front wordt met een naar zuidu- i'ebjkc richting heruimde wind iet* drogere oceaan- lucht aangevoerd waarin zonnige perioden voorkomen, maar mogelijk ook enkele buien. Op de ocenan handhaaft zich het omvangrijke (ieoressiegebied, da: een zuidwest circulatie iu stand houdt. Ten tresten ran de Azoren ontwikkelt zich een nteuiee randstoring, die in een versneld tempo in circulatie worrit oppen ome», maar die waarschijnlijk niet voor morqena<mnd het weer 4» ons land zal verstoren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1