ÉL Gew. Arbeidsbureau hield eontactavond scholieren sspfp lil: Vl Mr. J. van Aartsen stelde „Panairro" in 9.7S WF tegen RDM in wedstrijd omljhurston-ChalI enge-Cup Chr. Gymn. Ver. „0D0" gaat spoedig jubileum vieren I ■Ml il* 1IJ5 I3J5 LANGS k&ET^VATERWEG iR.Ph.0. besloot op geslaagde wijze concert-seizoen ïb KE A'OJ m Vlaardings politieiiieuwsj De HAV is //ie vertronieeu iii/ard! Stijging bezoek Kolpabad mm mm liil «pi BS Ds.J.D. Koers sprak voorN.GV.B. Damkampioenschap Schiedam Jaarfeest Hoekse herv. jeugd Schiedams nieuws P 4#0 mmm TROUW Vrijdag 21 april X96| y-VN f O i Ktveekschool \MEl HET laa'zle der zg. Toon- i kunstconcer.cn. die het Rotf. Ph. Orkest ook dit seizoen in het Passage- theater te Schiedam heejt gegeven, is deze serie donderdagavond wel op eclatante wijze besloten. Hét zou geen verwondering behoeven te wek j ken, wanneer orkest en dirigent aan \heï einde van een zeer bezet concert seizoen tekenen van vermoeidheid 9 De 25-jarige matroos J. B kwam a an If!™; t0\lcl\ en he} orkest spel in kwa boord van een in de Vulcannhaven lig-iets terug ±011 lopen. Mmty gis- gend schip ten val. Met een hoofdwond tevavcind was van hel tegendeel sprtt- HAV LEVENSVERZEKERINGEN SCHIEDAM ..TELEFOON (010) 93 04' HAV LEVENSVERZEKERiNGÉN Besparing geschoolde arbeidskrachten Voordelen B STEFANO-overhemd ROTTERDAM: ■«?rx wz v Twee maanden K. van Dongen benoemd tot plv. hoofd B.B. Advertentie MODERNE BRIUE» passend bij OW uiterlijk m OT H apta&e swueuHg MODERNE GEGRAVEERDE GOUDEN SUVENAKMBANDEN BR If NOTT JeiigdvakaatievrDUgd viert eerste lustrum ÜÜlSfi •Ti tfgill m 50 Sli :mr. ISm fSÊri iiié - ésmm-in - sim jongenspantalons ROTTERDAM: H.W.VAN m?& ZONEN SCHIEDAM. Een groot aantal leerlingen van de hoogste klassen van de Hervormde en Gerefor meerde ULO-scholen was met hun ouders donderdagavond in zaal I van gebouw „Irene" aanwezig bij de contactavond, die door het Ge westelijk Arbeidsbureau „Nieuwe Waterweg Noord" was georgani seerd. en waar de jongelui, die straks hun opleiding hebt en vol tooid, te horep en te zien kregen (op een flanelbord) welke moge lijkheden er dan voor hen open staan om verder te leren of de praktijk in te gaan. Het Hoofd van <je gereformeerde Re- nobottigchopl, de beer S. van Asperen, beeft de aanwezigen egrst voorgehou den dat de geslaagden or met het ULO- diploma nog lang niet. zijn. want dat «an eigenlijk slechts een bescheiden be gin is gemaakt op de weg naar de vele mogelijkheden. Drie kanten kunnen de longehii uit gaan, Ten eerste kunnen zij danken, d«i zij er al zijn ggen moeite meer doen om hogerop te komen; ten tweed.? kan men door avondstudie trachten nog en kele diploma's er bij te halen eh ten laatste kan men nog een sehool gaan .volgen. Over die school heeft dr heer v, Asperen verder geborduurd in z:in duidelijk betoog. Beleefdheidshalve nam spreker eerst ee meisjesscholen onder de loep, Hij vopd de vormmgsklas van de Nijver heidsschool een zeer nuttige studie voor hen. Daaruit voort spruiten mogelijkhe den voor verpleegster, huishoudkundige, kinder verzorgster, diëtiste, enz. Veel aandachtbesteedde de heer v. Asperen epk aan de lessen op de kweekschool. Hij vond de kweekschool yart'het allergrootste belang, Ook - de cursus voer kleuterleidster werd bena drukt. Ook jat de heren sprak de heer v. Asperen over het nut van de kweek school, -waarvan de laatste jaren de op zet aanzienlijk is gewijzigd ten goede. Deze eursus duurt vijf jaar, verdeeld in twee leerkringen van twee jaar én één van één jaar. Het ULO-dipiomn met wiskunde is hiervoor echter mini maal vereist. Verder i? er voer de jongens de mo gelijkheid voor de UTS en de HTS, maar ook de Zeevaartschool. ';'-i Daarna was het woord aan de Jeugd- bemiddelaar van het Arbeidsbureau, de heer Chr. J. P. de Bree, die op hei; Ha- nelbord en met een- duidelijke causerie de aanwezigen liet zien welke beroepen er zoal zijn. hoewel de heer De Bree eveneeng slechts een greep moest doen, want #r gijp vólgens hein +200 be roepen - '".De. eerste stap na bet behaalde di ploma.; 2al haar het Stadhuis gericht zijn, aldus de heer De :Bree; -•••'- Eerst bij het verzoek app de Raad van Arbeid komt het Arbeidsbureau er aan te pas, en aangezien hier misschien' geldt „Onbekend miiakt onbemind" wil len we u graag iets naders hierover vertellen." Er zijn echter ook praktijk-mogelijk heden, aldus de heer De Bree, die zijn toehoorders daarna de vele mogelijkhe den op dit gebied opsomde. De vrpuwenbemiddelaarster, mejuf frouw G, Hindriks vertelde vervolgens wat het bedrijfsleven voor de afge studeerden" verder nog biedt. Tijdens de pauze konden de aanwe zigen de folders en foto's bezichtigen die rijkelijk in de zaal waren opge hangen, o.a, van het Nederlandse Vak manschap, een ten en een hersenschudding is door de G.G.D. naar zijn ouderlijke v.- over gebracht. Op liet kruispunt Afrol-- G'-ik'iiipte Biersloot stak de 1 -jarige P. D .plotse ling de rijweg over. Het kind werd door een bestelauto aangereden en werd daar bij aan het hoofd gewond, terwijl tevens een hersenschudding werd geconstateerd. Het kind moest naar het Algemeen Zie kenhuis worden overgebracht. Op de Hoogstraat liep de C-jarige E. S. tegen een passerende personenauto op, waarbij zij een hoofdwond opliep. ke. Et is met veel spanning en tech nische precisie gemusiceerdwaarbij de verschillende instrumentengroepen a.h.w. in klankschoonheid wedijver den. Er is een zekere moed voor nodig, om een seizoen te besluiten met Schu berts Unvollendete, Maar Ed. Élipse en het Rott. Ph. Ork. hebben het gepres teerd. de overbekende klanken tot een nieuwe muzikale belevenis te ma ken. Trouwens, ook in Tachaikowsky* veel gespeelde vijfde symfonie was iedere gedachte van een plichtmati Aduert entle VERZEKERD KAPITAAL .RUIM I MILJARD GULDEN Advertentie Morgen 9 uur* stoften wij met een daverende aanbieding van de be- kepde; 5fsfPP0"*9verEemden fn de allerbeste kwaliteit, No-ircm, t»nr gtifïfonj ntpdern boord, kortqm het svpefktasse-overhemd vgn deze ti jd. MAASSLPIS. De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr, J, van Aartsen, heeft gistermid dag in Maassluis, in aanwezigheid van onder meer de ambassadeur van Denemarken in Nederland, een nieu we fabriek van woningelementen of ficiéél in bedrijf gesteld, de N- V- Panagro-eleroenten een „woning- fabriek", ssoals hij haar noemde, Mr. Van Aartsen deed dat door. vakkundig als oen geschoolde arbei der, het eerste, met Deense en Ne derlandse sjerpen versierde betonele ment te ontkisten. De toepassing van de industriële wo ningbouw is niet nieuw in Nederland. Er zijn reeds enkele fabrieken op dit gebied, j Maar bij -het nieuwe systeem, ontwikkeld dooft" de Deense firma tar- sen 'en Nielsen"'Constructor m.s. in Ko- penhage, wordt de macbanisatie iets verder doorgevoerd, zoals de directeur van de N. V, Panagro, een dochteron derneming van. „Nationaal Grondbezit" N.V,, ir E. Brouwer, verklaarde. Daar voor oojc heeft het bedrijf een aparte timmerfabriek in. Warmond. Deminister noemde de gebeurtenis een belangrijke stap op de weg naar Industrialisatie in do bouwnijverheid. Er is ons land in feite nog ke Weinig aandacht besteed aan deze bouwmetho de, hoewel de overheid in het verleden vaak stimulerend is opgetreden. Slechts tien procent <90.000 van de woningen die sedert 1945 zijn gebouwd) is monta- gewoning- Dat komt volgens nar Van Aartsen macfe doordat men er nog niet irt is. geslaagd de prijs lager te rpaken dan die van de traditionele bouw. Fac toren, die daarbij een rol spelen, zijn bouw en afschrijving van fabrieken, extra hqeveelheden energie en produk- tievermogen. De lagere arbeidskosten werken daarentegen compenserend. pleet met alle uitsparingen voor lei dingen, afvoerbuizen en dergelijke. De tijd, die verloopt tussen het storten van de elementen en het ontkisten, is ongeveer achttien uur. In Maas- warming toegepst, maar laat men de substantie op natuurlijke wijze •verharden- Schuimplastic en kerkia- gen tussen het beton zorgen voor een afdoende ge luids- en thermische iso- latie. De 36 elementen voor een huis, die elk drie tot vier ton wegen, worden met speciale wagens naar de bouw plaatsen gebracht en daar met zware kranen geplaatst en gemonteerd. Er rest dan alleen nog enig schilderwerk. VLAARDINGEN. De zomerdienst- regeling van het Kolpabad zal met in gang van 7 mei worden ingovoerd. Alle speelwerktuigen hebben inmiddels een goede beurt gekregen, zodat men weer naar hartelust kan gaan genieten van het fraaie recreatieoord. Hel aantal bezoekers aan liet bad is in maart anmerkelijk gestegen. Niet minder dan 40.16,1 namen een -duik in het frisse nat, terwijl dit aantal in maart I860 38.420 bedroeg. Over het eerste kwartaal in I960 en lOtil wus het bezoek respec tievelijk 100.813 cn 110.420. Een stijging dus van bijna lö.QOO bezoekers. De invoe ring van de tien-baaenkaarten is hier overigens niet vreemd aan, zo wordt aangenomen, f De normale winkelprijs 13.50, maor rriprgen, één cjgg, betaalt IJ voor dif fantqstisch inooje, na-iran de Coster* prijs van Xqlang yoarraad strekt. Öcen tdtof schr.bestellingen. Koms Hoogd333) U hk- GoirJie- «lljgsl 4 Kalir.dl, Lagedijk fik, Dotplweg West Kruiskade 35 Cf. LEIDEN: Haarleinnimnat 25 VLAAHDINOENi Gelwwd: J D Colljn 25 fjr en^A, ito"Waart 23 jrt P Wljker 33 jr en •c ^boremlwMUem'' z'w W van Rijn en G de van dor Vaiden en P M Huisrrisn. Maassluis, %ohn a v Hofman en W Laivgendoen;:_Iwn.- nv d v D Hofman cn W bangcndoeiu Yvm- ne d v A A WéstdijK cn B .Settop;'Hartman A f SijH Bakker en R A de Fre.es. Als belangrijkste voordeïen van da montagebouw beschouwt mr. Vatt Aartsen de besparing aan geschoolde arbeidskrachten, de inschakeling van ongeschoolde werknemers, geriefelij ke werkomstandigheden en gen con stante kwaliteitscontrole. Dit alles moet rijns inziens tot een verhoging van de arbeidsproduktiviteit leiden, hetgeen hij mee wil bevorderen door het toekennen van extra contingents toeslagen Eerder Had de wethouder .van. Stads uitbreiding en. Openbare Werken van Vlaardingcn, de heer f. de Bruyn, ver klaard, (fat de banwonderuemers en ge- (rieentebésturen er zich Van bewust moetpn zijn, dat zij met de pas begin nende industriële woningbouw risico's aanvaarden. Beide groeperingen heb ben een grote verantwoordelijkheid te genover dé toekomstige bewoners, Maar in het verleden is aau tie systeembouw te veel de" mogelijkheid ontnomen om zich op een. gqecje wijze te ontwikke len. De wethouder bepleitte in dit ver, band grotere vrijheid voor de gemeen tebesturen. Evenals de burgemeester van Maassluis, de heer Vf: J.; D. van Dijck, drong hij aan op een ruimere toewijzing van woningen voor de indus triekernen langs de Nieuwe Waterweg. „Dé arbeiders' kunnen' zjeh hierniet vestigen, én trékken weg naar andere de|en van het land", Zb verklaarde hij. De nieuwe fabriek hééft een. opper vlakte van 12-000 vierkante .meter" en bovendien optie voor nogmaals 12.000 vierkante meter. De bouwkosten waren 2,6 miljoen gulden, die-door het be drijf geheel uit eigen, middelen werden gefinancierd, De jaarlijkse produktie is ongeveer 500 geprefabriceerde vier ka merwoningen, die in blokken yan 36. 45 of 54 worden afgeleverd, Hoogbouw en scholenbouw zijn zeer goedmogelijk. Op het ogenblik werkt het bedrijf pi aan een project van 758 woningen in Vlaardir.gen. in 1963 volgt de bouw van 252 woningen in Maassluis. Een blok worden gemonteerd, de afbouw vergt daarna nogmaals een -maand. - Met de mpntagebouw wordt een gro te besparing aan geschoolde bouwvak arbeiders bereikt. In de fabriek werken 05 man, 90 procent daarvan is onge schoold. Öp de bouwplaats is maar de helft van het tot dusver gebruikelijke aantal geschoolde arbeiders nodig. Met inbegrip v3h in de fabriek te be steden tijden bedraagt de besparing on geveer vijftig, procent, pe prijs van een woning is f 15-320., Het bouwproces jn de fabriek zal, be halve tot een groterewonragproduktie, ook kunnen leiden tot een. snellere tech nische ontwikkeling van het bouwbedrijf door de toepassing yan lichtere en goedkopere materialen. De elementen worden-ut (tachtig) stalen bekistingen vervaardigd, com- SCHIEDAM- Het voetbalteam van de W.F.-arbeiders, dat vorige week dinsdag en ook deze week een selec tie-wedstrijd heeft gespeeld voor de wedstrijden om de "Harry Thurston- Challenge-Cup" zal maandagavond de eerste officiële wedstrijd spelen tegen een team van het personeel van de R.D.M. te RoUertjarn-Heyplaal. De wedstrijd zal worden gespeeld op het RDM-terrein ten beginnen,otri half zeven, Het Schiedamse elftal zal waar schijnlijk in de volgende opstelling verschijnen.; doel: Jung; achter; A'. Gouka ep P. v. d. Klink; midden; J, Suttorp, W. de Koning en N, Kol- meyer; voor: J, Math), J, v. Doom, L. Weeda, C. D'-iyten en S. van de ftey- ken. De wedstrijden van de Bedrijfs-com- petitie van' Wilton-Fyenoord worden eveneens voorbereid en zullen volgens plan op 39 mei reeds een aanvang nemen. De zomeravond-competitie vqor de Schiedamse verenigingen zal in de tweede- week van mei een aanvang nemen. Met de besturen van de deel- musiceren verre. Ook hier orkestspol van hoog gehalte, waarbij de dirigent de opbouw naar tic hoogtepunten /o verwezenlijkte, dat deze grote, vierde lige symfonie steeds de gewenste span ning behield. Het optreden van de pianist Naurn Sluszny tijdens dit concert had iets overrompelends door het samengaan vim een volmaakte piunistiek en een uitzonderlijke muzikaliteit. Naum Slusz ny heeft een vertolking gegeven van Mcndelssohns g-moll concert, die de componist hem misschien niet zou neb ben verbeterd. Dit was in elk opzicht superieur idavierspel. Een toegift volg de; het langzame (niet langzaam ge speelde) deel Uit Van Beethovens sona te pathétique. Maar mooi klonk het! VLAARDINGEN De heer K. van Dongen Ie Breda is benoemd tot plaats vervangend hoofd van de Bescherming Bevolking. Hij wordt daarmede de op volger van de hoer J. v. d. Schouw, die het vorig jaar naar Hengelo is vertrokken. Thans is de heer Van Dongen leraar aan de school voor reserve-officieren dei- artillerie te Breda. VLAARDINGEN. - De Engelse kust- mijnenveger HMS ..Bossingtonzat van 25 tot 28 april een bezoek aan Vlaardm- gen brengen en daarbij ligplaats kiezen an de Koningin Wilhelminahaven. Het oorlogsschip, dat onder commando staat van luitenant A. R. Karnden, beeft een 34-koppige bemanning, onder wie zich 4 officieren bevinden. Aduertentu SCHIEDAM. Het mag dan waar zijn, dat Schiedam op het ge bied van de Christelijke gymnas tiekverenigingen grote bekendheid geniet door „D.O.K." en het Ke- thelse „Animo", een feit is, dat naast genoemde twee kerngezonde Christelijke gymnastiekverenigin gen ook nog „O.D.O." bestaat, wel ke vereniging op 1 januari 1962 haar 30-jarig bestaan hoopt te vie ren. en dus ook al geen onbekende meer zal zijn voor een stad als Schiedam. Op genoemde datum was bet wijlen de heer De Kok, die de vereniging „Ontwikkeling Door Oefening" lO.D.O.) oprichtte en met zijn medebestuurders de vereniging tot grote bloei wist te brengen en al spoedig grote bekendheid verkreeg in Schiedam. DOEL Het doel van de vereniging „ODO" is het beoefenen van lichamelijke op voeding in varenigmgs-verband en het naijveren van een gezond lichaam en een gezonde geest. De vereniging is aangesloten bij het Koninklijk Neder- lands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV) en telt thans ongeveer hon derd leden. Alle O.D.O.-wcdstrijden worden In KNCGV-vcrband georganiseerd. De eerstvolgende activiteit is nog deze week, want ODO hoopt zaterdag een kringadspiranLwerlstrijd te houden, 's avonds om half acht in de Techni sche School. Op 10 jnnl volgt dan een adspirantenmiddag op een nog nader te bepalen plaats. Het 30-jarig bestaan zal nemende verenigingen is in de can- tine van 5.V.V. een vergadering hier over gehouden, die onder voorzitter schap stond van de heer G. van 't Ge- loot, voorzitter van Demos. Besloten werd voorlopig deze wed strijden kalm op te zetten om ér dan later iets groots van te maken. We betreuren het echter, dat dg organisa toren van deze wedstrijden het ABC- voetbal liever verwijderd zagen, want ook de ABC verricht jaarlijks nuttig Wérk voor veie tientallen actieve fa- brieksvoelballers. Jrxu£U*«-* - c IPC. stiet*;*.*#? Advertentie W1NKÉI;C€NT#UM BINNENbtfÊC 45 TELEFOON l1óót 5 - O f U fiDAM VLAARDINGEN. He tradidoaele vakantiekinderf eesten, uitgaande van het eomitó Jeugd vakantievreugd zullen dit jaar gehoudon worden van zaterdag 15 tot ea met 29 juli- AangegieR het co mité dit jaar zijn eerste lustrum zal vieren van. het vakantiewerk voor -de jeugd en tegelijk het derde lustrum van het vakantiebestedingswerk in ruimere zin, zoria dit telkenjare wordt georga- hiseercl onder auspiciën vaa de Vlaar- dingse Gemeenschap, is men reeds eni ge tijd intensief bezig cm een waardi ge viering van dit jubileumjaar voor te bereiden, - In verband met bepaalde plannen is het comité in overleg .getreden met het college van burgemeester en wethou ders. Als de plannen alle doorgang kun nen vinden zullen enige bijzondere evenementen zelfs doorgaan tot zater dag 12 augustus. Nadere bijzonderheden omtrent het programma zullen zo spoe dig rpogêjijk'wbrdon bekend gemaakt. Advertentie WIE IS NUMMER 1 I m# Ï<!B K v: 'mrmi T en Vergissingen fijn uitgestoten, Letterlijk figuurlijk is heel Nederland er gisteren van 'op de hoogte' gebracht dat de door Citroen geïmporteerde automobiel Panhard no- 1 is geplaatst in het Algemeen Klassement van de veelbesproken Caltex Performance Test straks met een grote uitvoering worden gevierd. De oefenplaats vair ODO is het .gyp* nasüeklokaal van de Hei vormde Frl"- ses Julianaschool. hoofd de heer G. de Raad, Daar worden wekelijks op de volgende oefentijden de repetities ge- houden van deze Christelijke Gyrnna- stïekvereniging, die beslist over enkele maanden bij het zesde lustrum nog meer belangstelling voor zich zal opei sen en die belangstelling daarom ook volkomen verdient. Vrijdagavond 8.3010 uur: dames vanaf 18 jaar; maandag van 7—41.30 uur: adspiranten_ van_ 14—Ib jaar; dinsdag van 6,157,4a uur; meisjes van 1214 jaar; maandag ftS uur; meisjes 19—12 uur; maan dag 8-7 uur; jongens 1014 jaar. Za terdag 2.30—3.30 uur; meisjes Cn jon gens van 6—10 jaar; zaterdag 1.30— 2,30 uur: kleuters van 46 jaar. SCHIEDAM. Dienstbetoon ia ean veranderende wereld was het onderwerp van de lezing, die ds. J. D. Koers uit Den Haag donderdagavond in het Wijk, centrum aan het Dr. Wibautplem hield voor de Net). Christen Vrouwen Bond, afdeling Schiedom-Nieiiwland onder lei ding van de voorzitster, mevr. J. A. Heester-Bot. Dienstbetoon is eigenlijk de beder- landse vortaling van dtakonle, aldus be gon spreker zijn rede. Daarbij denken wc meestal aan de Kerk. We associëren het begrip diakonie maar al te vaak met ar moede. We moeten evenwel dit dienst betoon in veel ruimere tin nemen. Het bevat namaiijk alles, wat we voor een ander kunnen doen. Met elkander moe ten we diaconaal leven. Ds. Koers para fraseerde vervolgens de brief van Puulus aan de Ephczicrs. Dienstbetoon moot on dergeschikt zijn aan de opbouw van de Kork van Christus. Wo leven in een merkwaardige wereld met een sterke neiging toi specialiseren. Vervolgens kwam ds. Koers tot bet helpen ais des kundigheid en deze deskundigheid als ambacht, waarmede ds. Koers bh zijn eigenlijke onderworp was beland: De hedendaagse maatschappelijke werkster. Fraai-gekleurde dia's toonden de vor schillende facetten van dit moderne be roep. De wedstrijd om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam rijn donderdagavond in het wijkge- bouw van de Bethelkerk voortgezet. Nipt minder dan 7 partijen konden worden gespeeld, waarvan er slechts één moest worden afgebroken. Voorts konden Vier voor-wedstrijden worden gespeeld. Voor het kampioenschap versloeg J. Kuik zijn tegenstander C. van Rij en kwamen J. de Zwart en M, den Hoo ting remise overeen. Theo Vrijland klopte J, Groeneweg en is daardoor vrij zeker van een plaats in de finale, hetgeen van dit jeugdige d-ammertje een goede prestatie is- C, Meerendonk verloor van A. v. Otterioo en A, v, d. Wilt moest to J, P, v. d- Watering rijn meerdere erkennen, P. de Waal gaf nauwkeurig partij tegen W. Heuvelman maar dooF tijdnood moest h'lj de pun ten aan de goede speler W. Heuvelman laten. De partij tussen O. v. d. Spek en J. C. Cabri werd afgebroken in een iets gunstiger stelling voor eerstge noemde, die door zijn routine de balans nog wel eens in zijn voordeel kan doen overslaan. De bordenwedstrijd had de volgende resultaten: A. Risseeuw—W. Spruyt 1— 1; J, van Straten-J, O, Qnink o—g; j; de Wüde-=T. Rademaker 3—0: T- Rade makerc. w. Sleéiiwenhoek 9—2, Tevens werd de partij om het per soonlijk damkampioenschap te Rotter dam tussen L. Vrijland en A. Stuur man gespeeld, die in remise eindigde. De partij begon, rustig en kwam eerst tot leven toen beide spelers nog 12 ste nen over hadden. Vrijland verkoos toen de kerkhofruit en dwong zijn tegenstan der tot een kamp, die uiteindelijk voor de Schiedammer remise Inhield. Toen Vrijland dan ook bij de stand 6—6 re mise aanbqod aanvaardde Stuurman die. zodat L. Vrijland thans 4 punten heeft uit 4 wedstrijden, Ds laatsia kampioenswedstrijd van Schiedam Il-riJhjrlois H leverde een verrassende overwinning voor Schiedam op met 12—8, waardoor Schiedam nog met een redelijke plaats op de ranglijst net seizoen afsloot. HOEK VAN HOLLAND. Donderdag avond heerste er een grote drukte in de zaal Harmonie te Hoek van Holland, Op deze avond! vierden namelijk de Neder lands Hervormdie jeugdverenigingen hun jaarfeest, Da jongelui hadden voor deze avopd zeer veel voorbereidingen getrof fen. Men had daifi ook een andere opzet voor het feest gezocht. De meisjes van de groep van mevrouw De Man-Kok voer den gezamenlijk het jaaiVePSla-g- tpit to nele. Eveneens werd het sprookje van- „Sneeuwwitje" door verschillende jon gedames;, voor het voetlicht gebracht. Ook de jongens lieten zich vqq hun beste zijde kennen. E-en heel belangrijk mo ment, vormde de uitreiking van, de prij zen voor degenen die hel best een bouwplaat hadden vorvaardigd. VLAARDINGEN- Het bestuur van de Stichting VlharRipgse. Bejaardenzorg organiseert voor haar clubhuisleden op donderdag 4 mei aén film-middag in Lu xor, aan de Westhavenkadé. Voor kaar ten kunnen de bejaarden zich wenden tot het clubhuis aan da Emmastraat ep wel op donderdag 27 april van 10 tot 12 uur. Er gal dan tevens gelegenheid gijn om nieuwe lidmaatschapskaarten aan te schaffen. Het bestuur bereidt zich thans voor op het organiseren van de bus tochten in het aanstaande seizoen. 'Morgen 9 uur begint da verkoop van een- collectie werkelijk prachtige gabardine Super - Kinglon - Perion in moderne coupe; nauwe pijpen, zonder omslag, met ceintuur. Het is uit gesleten dat U deze kwaliteit en afwerking ergens anders voordeliger kunt kopen, want ddn dag betaalt U voor deze ibardine iuper-KIng» !otv»Perlon pantalons fn diverse muUicolori, echte Coster-prijzen: 5-11 jaar, AH.E MATEN 12-16 jaar, ALLE MATEN Zolong de voorraad strekt, Otcn tel. of schr. beitel tingen. OeaAe- Deipiveg LODEN: Hmlemmerstrjat 25 9 Bij een inhaalmanoeuvre gistermor gen om 8.59 uur op de B.K.daan te Schiedam, ter hoogt# van de Ary Prins- laan liepen twee auto's schade °P en werd een verkeerszuiltje omver gere- dep. Öe automobilist M, van W- uit Vlaaröingen wilde een voor hem rijden de vrachtwagen inhalen. Deze wtek echter naar links uit. waardoor W- moesf remmen, met alt gevolg, dri de achter Nem rijdende heer J. K, uit Maasland tegen hem opreed. W. nam daarn^ nog een verkeerszuiltje mee, 9 Gisteren omstreeks vijf uur hebben enige kinderen wederom de olie aange stoken die op de glooiing van de dijk in de Wilhelminahaven Cs neergeslagen. De brandweer heeft het vuyr met een nevelspuit geblust Van twee lö-jarige meisjes zijn gis termiddag tijdens het turnen op het Martinltterrem aan ds W. de Zwijger- laan uit het kleedlokaal hun portemon nees gestolen, Petronella J. A. van C. vermist j 5.96 en. Antonia H, M. 5.— Advertentie ROTTERDAM, Setiweg 21-25, Tel. 175606 DORDRECHT, Betdeloxa M 76, Til. 4344 Oedier .Rpur RoHcrdam ön Dordrechi en omgaving SCHIEDAM. Het programma vSn die 16e Herdenking der Gevallenen, dat op donderdag viert mei zal worden a'- gewarlft, ziet er als volgt Uit: 18-09 HF' Vlaggen halfstok; 19.00 uur: Opstelling stoet, die om 10.25 uur mars begint naar monument in de Gewit Verboomstraat; 19,25—19,40 uur: luiden der klonkken voor de eerste maal; 19.30 uur: Vaandel dragers stellen zich op bi.i het monu ment; 18,30-^19.45 uur: Bij het mcsiu- ment speeit de kapel van „Het iegw des Hens" gewijde muziek; 19.45 uur: Aankomst stoet bij monument, Kap®» speelt treurmuziek; 19,45-^19,59: luriw der klokken vqor de tweede maal; 1"-S0 uur: Leggen van kransen en bloemen: 1. door dg burgemeester namens het ge meentebestuur, 2- door familie-leden, 3. door verenigingen, bonden, enz. 4. door scholen. 20.00 uur: Hoornsignaal voor: 2 minutep stilte (vaandels en vlagg«n worden- ecnijgd), Wilhelmus (twee cou pletten, door allen mee te zingent, vaan- dols en vlaggen nijgen, daarna afmgM- 8,30 upr: Herdenkingsbijeenkomst in Of Grote Kerk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2