Alarm: parachutisten uit Algerije komen! Verwachte invasie niet door Dr. Stalmann vrij: speurtocht naar zen ver GROTE OPWINDING Historische nacht VAKBONDEN: STAKING Lagaillarde in ïers De Gaulle neemt alle Mlëht öveÈ ZWITSERSE BANKEN POTDICHT Meisje, dat er met f 26000 vandoor ging, in arrest Nederlandse zeeman „dood door schuld'- ten laste gelegd PATHET LAO BOEKT WEER SUCCESSEN r Kalmte" Actie kan slechts tot ramp leiden" Kongolese leiders opnieuw bijeen Soekarno vandaag bij Kennedy Vijfdaagse werkweek bij Defensie MANDAG 24 APRIL 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4896 rn Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT PARUS heeft vannacht in staat van oorlog verkeerd, nadat premier Debré kort voor twaalf uur het Franse volk ervoor gewaarschuwd had, dat in Algerije een lucht vloot met parachutisten gereed stond voor een landingsope ratie in het gebied van Parijs. Debré verklaarde, dat de rege ring maatregelen had getroffen en dat aan alle eenheden der strijdkrachten opdracht was gegeven alle middelen aan te wenden om „deze waanzinnige poging af te slaan". Indien landingen van parachutisten in Parijs en omgeving zouden worden gemaakt, zo verklaarde Debré, zouden de si renes gaan loeien. Zodra dit gebeurde moest de bevolking „in groten getale naar de vliegvelden gaan om de soldaten van hun vergissing te overtuigen". Deze mededelingen van Debré veroorzaakten te Parijs grote op winding. Drommen Parijzenaars gingen de straat op; anderen zaten vol spanning voor radio of televisie. Tanks rolden door de straten van de Franse hoofdstad. Vier Shermantanks namen stellingen in rondom het paleis van president de Gaulle, het Elysée, de kanonnen gericht op de brede Avenue des Champs Elygées. Veertien andere Shermantanks stonden "in positie op de brug van Sl Gload om, zo nodig, dè voornaamste toegang tot Parijs van het westen uit te versperren. De minister van Staat, Mairaux, zei tot enkele honderden vrijwil ligers van de Gaulle's "U.N.R., de Unie voor een nieuwe republiek, die zich na middernacht bij het paleis van de Gaulle kwamen aan melden: „Deze nacht is een historische nacht voor Frankrijk. Deze nacht is er niet voor woorden, maar voor daden Straaljagerpiloten van de Franse luchtmacht kregen order op elk vliegtuig te schieten, dat weigerde instructies op te volgen. Tiental len autobussen weiden voor het Palais Bourbon neergezet om de brug zo nodig te barricaderen. Mobiele gardes en. „oproerpolitie" namen stellingen in by belangrijke punten in de stad. Voor het gehele land werd een vliegverbod ingesteld. Rotbanen werden door het plaatsen van obstakels onbruikbaar gemaakt. Ook op verscheidene wegen in de provincie werden versperringen opge richt en werd de patrouillering verscherpt. Uit Versailles trokken tanks naar de hoofdstad. Ook in Marseille en in Toulon werden maatregelen getroffen. De Franse vakverenigingen van alle politieke schakering en zijn voornemens vandaag een proteststaking van een uur te houden. Alle bonden hebben hun leden opgeroepen zich van demonstraties te ont houden. Politieke en vakbondsleiders hebben over de radio tot de bevolking gesproken. Mollet, secretaris-generaal van de socialistische party, verklaarde: „Als het waar is, dat dwazen de wapens tegen dit land willen opnemen, zullen zij de gehele natie tegen zich vinden". De communistische party heeft haar leden opgeroepen zich tegen de generaals van de staatsgreep te verzetten. Vanmorgen om halfacht ver klaarde minister Mairaux, dat de invasie van Frankrijk door para chutisten uit Algerije was uitgt sfceld. Hij zei, dat de regering ee. boodschap van de opstandige ge neraal Challe had onderschept, waarin gezegd werd, dat de vlieg tuigen, die voor het vervoervan de parachutisten naar Frankrijk zouden zorgen, nog niet waren opgestegen. „Het is nog te vroeg ora te zeggen dat het gevaar ge weken is", aldus Mairaux. „Als de valschermtroepen waren geko men", zo zèi Mairaux, „zouden zij naar verwachting niet 1500 man zijn geland op ongeveer 40 km ten zuiden van Parijs". w (Zie verder pag. 3, 6e kolom) v (Van onze speciale verslaggever) Dr. STALMANN, de van cor ruptie verdachte directeur Bui tenlandse Handel van het W'est- dnitse ministerie van Voedsel voorziening, is vrijgelaten. Het onderzoek tegen hem is vastge lopen op de. ondoordringbaarheid der Zwitserse bankrekeningen, waarvan de geheimen ook voor de justitie zorgvuldig verborgen plegen te worden gehouden. De Oberstaatsanwalt uit Bonn. dr. Druch, en zijn assistent, dr. ig, zijn gisteren weer naar Duitsland teruggekeerd. Zij had den in Nederland het spoor ge volgd in de hoop een bewijs in handen te krijgen. Maar de laat ste schakel, het overtuigende stuk dat in Nederland inderdaad gelden op rekening van dr. Stal mann waren gestort, konden zij ">iet in handen krijgen. (Zie verder pag. 3, 7e kolom) Fanatici Alle middelen r Methylalcohol-drama: Kleuter verdrinkt in vijver SottwduM %-OrJtt«nhx.f«: Dordrecht! Schiedam* Abonnement», por kwartaal Jfltt» WUh*ira«t SS. ïalei. 1I3T00 (8 tl. Postgiro No. 424310. KMGMen<Il«n«t abonnementen 18401940 uur. Zates-tUge 17—18 uur Telefoon 11S7Q0. Buygejwpleia t Telefoon 183407 (3 lijnen), goetbue 1091. Poetgiro No. 424867. Xlaehtendlenet 18401930. Telefoon 362568. Spulweg 133. Telet. 4670. Aleldeetraat 23 Telef. 65451. Ie 61 «ent per week, 13.63 per maand. ƒ740 J— summa» U «est. Varachlk* datcUJEp A (Geldis tot maandagavond) PLAATSELIJK NACHTVORST. Vannacht weinig wind, plaatselijk nachtvorst en hier en daar mist. Morgen overdag op de meeste plaatsen :!roog weer met opklaringen, zwakke tot matige wind nlt tuidelijke richtingen en ongeveer dezelfde temperaturen ris vandaag. Zon op: 5.23 Maan op: 13.58 op: Onder: 19.54 Onder: 3-30 PARUS EEN NACHT IN STAAT VAN OORLOG Een lid van'de staf van de waarne mende minister van Binnenlandse Za ken, Freys, zei dat inlichtingen over een mogelijke invasie uit Algerije, ver kregen waren, van andere landen. Om negen uur vanmorgen werd het vliegverbod ingetrokken, hoewel het militaire luchtverkeer onderworpen blijft aan rigoureuze controle door het opperbevel. De K.L.M. had haar vluch ten vanmorgen echter nog niet hervat. Radio-Algiers heeft vanochtend ge meld, dat „kalmte cn vertrouwen" van Radio-Algiers, dat zich op last de muitende generaals thans noemt „radio-Frankrijk", deelde van ochtend In een nieuwsuitzending mee, dat Pierre Lagaillarde, leider van de barricadenopstand van januari 1960. thans in Algerije vertoeft en op zijn verzoek is Ingelijfd In'het Franse le ger in Algerije. Ook Marcel Ronds, een van de be klaagden in het Parijse barricaden- proces, heeft zich bi) de muiters mogen aansluiten. Radio-Algiers zei dat zich nu 400.000 soldaten hadden geschaard rondom ge- heraal Challe, een van de leidende fi guren van de revolte tegen generaal de Gaulle, Zij kwamen uit alle leger onderdelen, aldns de radio. 11 „Ernstig, kalm en vastbesloten," noemden degenen, die dit weekeinde met president de Ganlle spraken de bonding van het Franse staatshoofd, Zaterdagmiddag maakte de Ganlle een korte wandeling door het park Van het paleis- Elysée mek de :inïlftairè .gouver neur:... van Parijs, generaal Ahdré Ne- bietz. Er werd toen een receptie ge houden ter ere van de president van' Senegal, Senghor. In een interview deelde de beide Duitse opsporingsambtenaren ons mee, dat zij van de Nederlandse justitie* alle medewerking hadden verkregen. De Haagse officier van Justitie, mr. dr. J. C. Maris, had tweemaal een bezoek gebracht aan minister Marijnen. Deze heeft namelijk zün Westduitse ambt genoot, dr. Schwartz, toevertrouwd, dat in Nederland ernstig aan de integriteit van dr. Stalmann werd getwijfeld. Dr. Marls beeft in een verklaring laten Weten, dat'er'voor h'em 'geen aanlei ding bestaat een strafvervolging' in te stelIen. Wel zullen enkele getuigen als gevolg" van het onderzoek tegen dr. Stalmann in de toekomst een ander beleid gaan volgen. P RESIDENT de Gaulle Heeft gis teravond alle in de Franse grond wet; voorziene bijzondere volmachten aan zich getrokken om het wettige staatsgezag te handhavan tegenover de generaals die in Algerije in opstand zijn gekomen. De Franse president deelde dit mee in een bewogen radio- en televisiere de, die zes minuten duurde. De tele visietoespraak, van" de Gaulle-was via het Eurdvisienet rechtstreeks in an dere landen (waaronder Nederland) te zien. In Frankrijk zelf werd de re de driemaal herhaald. r De president, die gekleed was in uniform van brigadegeneraal, zei dat door „het afschuwelijke en onzinnige Algerijnse avontuur de geweldige in spanning tot het herstel van Frank rijk vergeefs dreigt te zijn geweest". De Gaulle zei dat de onderneming van de generaals slechts tot een na tionale ramp "kan. leiden. Hij noemde de opstandelingen „een groep ambiti euze én "fanatieke officieren, die de natie niet kennen". Hij gelastte alle burgers en militairen de bevelen van de rebellerende generaals te negeren De president verklaarde op bewo gen toon dat hij de houder van de legitieme macht in Frankrijk is „Ik zal deze legitieme macht blijven be houden, wat er ook moge gebeuren, tot het einde van mijn irtandaai of tot zodanig tijdstip waarop ik niet meer de nodige middelen zal hebben of zal hebben opgehouden te leven". „In naam van Frankrijk gelast ik dat alle middelen ik zeg: alle mid delen worden toegepast om de weg voor de opstandelingen te-, versper ren". Hij zei dat hij wegens het on geluk dat het land heeft getroffen en de dreigingen waaraan het land bloot staat" besloten had de in de grond wet voorziene bijzondere bevoegdhe den op zich te nemen. Hij zei zo no dig rechtstreeks de maatregelen te zullen nemen, die hem door de om standigheden geboden voorkomen. De president: eindigde zijn korte, maar zeer krachtige rede met een beroep op het franse volk: „Franse vrouwen en Franse -mannen, help mij". (Ongecorrigeerd) Randstoringen van een ten zuiden vanten gevolge 'waarvan op sommige plaat IJsland gelegen lagedrukgebied hebbensen de temperatuur de afgelopen nacht het afgelopen weekeinde het weer intot 2 graden daalde. Nederland bepaald. Met deze storingen In de polaire lucht ontwikkelt zich samenhangende fronten veroorzaakteneen rug van hogedruk. Deze zal van- in het grootste deel van het land 1 totnacht passeren. Er wordt dan weinig 3 mm regen. Plaatselijk kwam ook on-bewolking en plaatselijk nachtvorst weer voor. Het laatst gepasseerde front verwacht. Een tamelijk actieve storing is in West-Duitsland dicht bij 0n2ft.ing van het Engelse Kanaal. Waar oostgrens tot staan gekomen. Achter ditschijnlijk zal deze morgenmiddag al het front stroomde polaire lucht bintten,weer in Nederland gaan beïnvloeden. beweegt zich over de oceaan in de rich- In de buurt van de Porte deSaint Cloud wachtten zwaarbewapende gen darmes bij hun tanks, pantserwagens en jeeps om een eventuele invasie'van pa rachutisten uit Algerije af te'slaan. De valschermtroëpen van de opstandige generaal Challe kwamen niet.'.. De hoofdstad van de Evenaarspro- vincic, Coquilhatstad, is in gereedheid gebracht voor de'tweede rondetafel conferentie van- Kongolese leiders, die een Kongolese statenbond in het leven zullen roepen. Evenals bü de eerste conferentie te Tananarive, heeft de bewindhebber uit de Oostprovincie, Gizenga, niets van zich laten horen, ondanks zware druk, die door zijn officieren op hem zou worden uitgeoefend "om wèl deel te nemen aan het overleg. De niet-uitgenodigde Noordkatan- gese Baloeba-leider Sendwe, die in Noord-Katanga de staat Loealaba heeft gesticht, is wel in Coquilhatstad aangekomen. Behalve Gizenga, zijn nu alle leiders in Coquilhatstad aanwe zig. De Indonesische president Soekarno wordt vandaag in Washington ver wacht voor een ontmoeting met pre sident Kennedy op het Witte Huis. De Indonesische leider, die aan een we reldreis bezig is, werd vanmiddag verwacht op de luchtbasis Andrews. Kennedy zou hem persoonlijk op het vliegveld begroeten. Maria van H. en haar vriend, de 30- jarige bankwerker B. C. H. uit Den. Haag. hebben niet lang plezier geliad van hun snoepreisje met de f. 26.000, die het meisje vorige week van haar patroon in Den Haag had verduisterd. Het meisje en de man zijn zondagavond in een café te Amersfoort aangehou den. De* bankwerker had neg twee miile op zak en het meisje f. 100. Toen de politie een onderzoek instel de in de kamer van het pension, waar de Hagenaars in Amersfoort vertoef den, vond 2jj in een aktentas nog 15 mille. Er bleek van het gestolen be drag nog f. 17.544 o,ver té zijn. De rest was besteed aan het kopen van een mantel, kostuums, twee suède jasjes, zes paar schoenen, een draagbaar ra diotoestel, gouden sieraden, boeken, toiletartikelen en wat snuisterijen. De politie was het meisje en haar vriend vorige week al op het spoor in Woudenberg. Vandaar zijn de voort- vluchtigen naar Amersfoort gegaan, waar de vestiging in een pension tot, hun arrestatie leidde. Het café, waar' ze zich zondagavond ophielden, werd omsingeld. De arrestatie leverde geen enkele moeilijkheid op. opgeroepen Het Franse kabinet heef' van morgen een communiqué uitge geven waarin wordt meegedeeld, dat op last van president de Gaul le bepaalde reserve-onderdelen van de Franse strijdkrachten in actieve dienst worden opgeroe pen, om weerstand te bieden aan een eventuele landing van Franse parachutisten uit Algerije. y De twee Nederlandse zeelieden, die methylalcohol /hebben verkocht in de. haven van Malmö zijn. zaterdag officieel' in staat van beschuldiging'gesteld. De eerste machinist van dé „Trigon"'An dre K. uit Delfzijl, is de dood van vier personen ten laste gelegd. De tweede machinist, Jacob VS. uit Noordwijk, wordt verdacht van het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel bij tenminste twee personen- Beide mannen wordt tevens fraude ten laste gelegd, omdat ze de kapeiSvVan de flessen niet duidelijk, hebben/ges maakt, dat deze geen gewone alcohol bevatten. De eerste machinist zou het ten laste gelégde, niet hebben ontkend, al dus het Zweedse persbureau, Hy gaf toe, dat hü zeventien-of negentien Hes sen voor tien Iborien per. stuk .:had verkocht. De: tweede machinist achtte zich niet schuldig. J"Vv ""c De openbare aanklager heeft-mee gedeeld, dat de eerste machinist niet de moeite, heeft genemrenj inhoud! van. de flessen te laten onderzoeker*. Hij ging''dóór'anèt de.s^köop, selfa nadat men ham vertéld' had, dat'de alcohol vergiftig was. De tweede ma chinist hielp hem hierbij. !;vu' V. De. minister van Defensie, ir. S. TT, Viss.ér,. heeft meegedeeld dat 'gebruik: zal werdéngemaakt van de mogelijk heid tot arbeidstijdverkorting en .in voering van een vijfdaagse werkweek. Dit organisatorische overwegingen is besloten zowel voor de krijgsmacht delen als voor het departement van Defensie 1 dit besluit te laten ingaan met ingang van 1 november 1961. Mocht ip grond van plaatselijke omstandig heden op de arbeidsmarkt het voor '.nige diensten noodzakelijk zijn over 'e gaan tot invoering voor 1 novem ber, dan zal dit alsnog in overwoging vorden genomen. - In de vijver van het Wilhelmina- lantsoen in Hoorn is zondag de 3- arige jongen Jelle Anker uit Hoom erdronken. Het kind werd door rijn ader in het water gevonden, nadat cze door een 8-jarig meisje was ge- aarschuwd. Het jongetje, was toen 1 overleden. Op de onbewaakte overweg in Vortum-Mullem (Noord-Limburg) is zaterdagmiddag dè zesjarige Tonny Deenen uit .Vierlingsbeek door een trein gegrepen. De jongen werd zo zwaar gewond, dat hij kort daarna overleed. Hij was gevallen, toen hij op zijn fietsje de overweg passeerde. De rechtse regeringstroepen van Laos hebben in de nacht van zaterdag op zondag de stad Vang Vieng, 140 kilo meter ten noorden van Vientiane ge legen ontruimd. Dit wordt de ernstig ste nederlaag van de regeringstroepen tegen de communistische Pathet Lao tot dusver geacht. De luchtbrug tussen Vientiane en Vang Vieng is thans ge staakt. De regeringstroepen hebben zich ook vandaag verder teruggetrokken. Onbe vestigde berichten luidden, dat de Pa thet Lao de stad Vang Vieng reeds zou hebben bezet. Men ziet in deze verovering een nieuw bewijs van het streven der Pathet Lao om zich meester te ma ken van zoveel mogelijk; strategische punten alvorens het vuren wordt ge staakt. De minister van Defensie en vice- premier, generaal Phoeml Nosavan heeft gistermorgen de militaire raad in spoedzitting te zijnen huize bijeen geroepen. Aan deze bijeenkomst werd ook deel genomen door brigade-generaal Boyle, hoofd van de Amerikaanse militaire en adviserende missie in Laos, en an dere hoge militaire autoriteiten. Generaal Abliang van het regerings leger heeft meegedeeld, dat ongeveer 1000 rebellen langzaam oprukken naar de koninklijke hoofdstad Loean" ^ra- bang. Drie Amerikaanse militair den vermist en zijn mogelijk g genomen tijdens de aanvallen o Vieng. De Amerikanen zouden ie-." uitmaken van een 'groep militaire ad viseurs. Officiële berichten van Ame rikaanse zijde werdem nog niét ont vangen. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Rusk, heeft zaterdag in een rede voor het Amerikaans ge nootschap van hoofdredacteuren van dagbladen verklaard, dat hij verwacht dat binnen een of twee etmalen een staakt-het-vuren in Laos zal worden afgekondigd. Hij zei dat de Amerikaanse rege ring zon trachten door middel van onderhandelingen Laos tot een neu traal. onafhankelijk 'land te maken. Minister Rusk meende dat zowel de communistische als de niet-com- munistisehe mogendheden moesten instemmen met de neutraliteit van Laos, zoals in het geval van Oosten rijk, maar dat het juist de grote vraag was, of de communisten met het woord neutraliteit hetzelfde be doelden als de niet-communisten. De vroegere neutralistische premier van Laos, prins Soevanna Phoema, en zyn stiefbroer prins Soephanoevong, leider van de opstandige Pathet Lao- beweging hebben gisteren in Peking geconfereerd met premier Tsjoe én Lat van communistisch China. In een uitzending van radio-Peking werd gezegd, dat Soevanna Phoema „hoopvol gestemd was na de gesprek ken te Moskou en Peking", Hij zal op 25 of 26 april terugkeren in Laos, het geen zou samenvallen met de voorge nomen wapenstilstand. Zijn stiefbroe der Soevanoevong betreurde het, dat Amerika militaire adviseurs naar Laos bad gestuurd. Amerika belijdt de vrede met de lippen", zei hij voor de Jhinese pers. Inmiddels heeft Noord-Vietnam En geland en Rusland verzócht onmiddel lijk maatregelen te riemen tegen de" Zw.'.din^ van A sdyisount naar Laos,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1