Algiers De GaulleNoodtoestand voor en terug uit W est-Duitsland Weer een rustige nacht Kernexplosie in Sahara Arrestaties van op tot m De Bilt: tijdelijk regen z hik* LAATSTE NIEUWS AANVAL OP VLOOTBASIS ORTIZ GEPAKT IjoadwiH Twintig jaar voor moordenaar van Joke Groenendaal Franse huisvrouwen hamsteren KOFFIE D0SOAG 25 APRIL 1961 r TWINTIGSTE JAARGANG No. 4891 r Laatste Franse proef Terug I CONTROLECOMMISSIE KOMT BIJEEN 99 hoofdsteden Actiever Voldoening "Y Directeur: H. DB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT tegen een eventuele luchtaanval werd herhaald. Er kwamen ec'iter ook nu geen parachutisten en de reservisten die gisteren waren opgeroepen om de openbare gebouwen en strategische pumen in Parijs te bewaken, behoefden niet in actie te komen. Intussen begint het er steeds meer op te lijken, dat de meerderheid van de 400.000 man troepen in Algerije trouw aan de Gaulle is geble ven. Uit vele streken van het Noordafrikaanse gebied komen in Parijs sympathiebetuigingen voor de Franse president binnen. - HÉ Nederland, heeft gisteren zijn eerste grote succes in de Delta bevochten: het Veerse Gat is ge sloten. Op deze luchtfoto van het A.N.P.: de laatste caisson is in gevaren, Walcheren en Noord- Beveland zijn met elkaar ver bonden. (Zie ook pagina 3) Zie verder pag. 4, 6e kol.) onze redacteur MINISTER Luns acht het mo gelijk, dat het doel van het Nederlandse, Nieuw-Guineabeleid toepassing van de bona fide zelfbeschikking -wordt gereali seerd. De bewindsman, die vanmorgen met de „Rotterdam" uit de Ver. Staten; Terugkeerde, gelooft dat internationalisering van Nieuw- Guinea. in zeker opzicht voor Ne derland een vergemakkelijking van-zijn taak kan betekenen. Het nieuwe Amerikaanse bewind is momenteel bezig alle facetten van het Nieuw-Guineavraagstuk op nieuw te bestuderen. President Kennedy beschouwt de kwestie-Nieuw-Guinea als een der grote actuele wereldproble men. Hij is er goed over ingelicht, aldus minister Luns. ftoHtttftmi Wltt» WIthxtraat 33. Telef. 115700 C6 LI. Posttra» 1112 Postgiro No. 424519, K!achten«nen« abonnementen 1K.30—1S.30 uur Zaterdag» 17—18 uur. Telefoon 115700. VGraeanhage: Huygenapleln 1, Telefoon 183467 (3 lijnen). Potrtbu» 1091. Poetgiro No. 424867. Klachtendiemt 18.3019.30. Telefoon 369369. Dordrecht: Spuiweg 132. Telef. «70. SchiedamAleidastratt 23 Telef. 65431. Abomsementsprlje 61 eent per «eek, 13.69 per maand, 1M per kwartaal. Lotta ntumnera II cent. VerechUnt dagelfj&g (Geldig tot woensdagavond) MEER BEWOLKING Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige regen. Matige, tijdelijk krachtige, wind tussen zuidoost en zuidwest. Iets lagere middagiemperaturen dan vandaag. Zon op: 5.21 onder: 19.5b Maan op: 15.03 onder: 3.5G NA Laos en na Cuba hebben we nu als climax de opstand in Algiers ge kregen. Het is voor de westelijke wereld «en ontstellende zaak. De opstand in Algiers is een symptoom van de zwak te van het Westen: Een huis dat te gen zich zelf verdeeld ts. De Russen en de Chinezen kunnen rustig toekij ken. Op zich zelf lijkt die opstand een uitzichtloze zaak. Als men de mui tende troepen isoleert, zal de muite rij wel doodbloeden. Maar welk een gezichtsverlies voor Frankrijk en voor president de Gaulle. De vijfde republiek trad op met de preteniie datgene te kunnen wat aan de vierde republiek niet was gelukt: Het oplossen van de Algerijnse kwes tie. Met welk een minachting hebben de Gaulle, en zijn medestanders zich niet geuit over de vierde republiek »an welke zij haar onmacht verweten om de Algerijnse revolutie op te los- sen.Vier jaren heeft de vierde repu bliek er mee omgetobd. En toen riep bet leger de Gaulle om de oplossing te brengen. De Gaulle kwam. En hij kwam met grote pretenties. Maar de republiek vsn president de Gaulle tobt nu ook al drie jaar met de Algerijnse kwestie en de situatie is verwarder dan ooit. MAG men hier de Gaulle een ver wijt maken? Kan men hem verwij ten dat de Fransen en de Franse gene raals niet beter zün dan ze zijn? Dat stellig niet. Wat men hem zou kunnen verwij ten is enerzijds zijn pretentieus op- tredert, waarvan wij ook in Europa last hebben, anderzijds zijn aarzelin gen, zijn onduidelijkheid om terzake van Algerije precies te zeggen waar het op staat Aan de Gaulle wordt weer bewezen dat de revolutie steeds haar eigen kin deren verslindt, zoals Groen van Prinsterer eens heeft gezegd. De Gaulle is door een revolutionaire beweging van het leger aan bet bc- Wü|d gekomen. Nu hü doet wat de legerleiders niet willen, trachten Hem aan dc kant te zetten. Demoed van de Gaulle bestond hieruit dat hij een politiek durfde voeren die tegen de wensen van de legerleiding inging. Zün zwakheid was dat hij die po litiek niet resoluut heeft doorgezet De tragedie van de Gaulle is dat hij het apparaat dat hem aan het be wind bracht niet vertrouwen kon en dat het apparaat hem niet vertrouw de. Het is Franse revolutie. BLOKKADE ALS eerste maatregel om de opstandige generaals in Algiers op de knieën te krijgen heeft president de Gaulle gisteravond een economische blokkade van Algerije ingesteld. Voorts zijn de rebellerende generaals en kolonels van hun rang vervallen verklaard, en zijn officieren en ambtenaren die aan de op stand medewerken, gewaarschuwd dat zij hetzelfde lot kunnen ondergaan. De noodtoestand in. Frankrijk is voor onbepaalde tijd verlengd. Het Franse ministerie van Voorlichting heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de regering troepen en pantsereenheden naar Parijs heeft teruggeroepen om het hoofd te kunnen bieden aan elke moge lijke onderneming van' de opstandelingen. De bevolking van Oost- Frankrijk behoeft zich over de bewegingen van deze troepen niet ongerust te maken, zo werd gezegd. In Frankrijk waren vannacht nog scherpere veiligheidsmaatregelen Eerste foto uit Oran sinds het mtbre van kracht dan in de nacht van zondag op maandag. Alle vliegvelden ken van de militaire revolte in Aigc- waren weer gesloten en geblokkeerd en de oproep tot waakzaamheid riJe. Met vlassen versierde auto's rij- Opstandige parachutisten hebben vandaag geprobeerd de vlootbasis Mers-cl-Kebir aan dc Franse strijd krachten die trouw gebleven zijn aan de Gaulle te ontnemen. De parachu tisten werden echter teruggeslagen. Een lichte kruiser, die buiten de haven lag, vuurde waarschuwingsschoten af op de parachutisten toen dezen de ba sis naderden. Kort daarna trokken de parachutisten zich terug. Voor zover bekend, is dit de eerste maal dat gevuurd is op de dcvolteren- de eenheden van het leger. Franse regeringskringen hebben van daag meegedeeld, dat om zes uur van morgen in'de Sahara Frankrijks vierde kernhom tot ontploffing is gebracht, waarmee het bovengrondse programma is afgesloten. De ontploffing was van beperkte omvang en.voorzorgsmaatre gelen waren genomen om alle risico's voor omliggende bewoonde gebieden te vermijden. De proef vond plaats in Reggane op 1100 km ten zuiden van Oran en vele hondorden kilometers van de dichtstbij gelegen nederzetting.. De ontploffing heeft enige verrassing:;; gewekt. Volgens eerdere berichten had de vierde proef ondergronds moeten plaatsvinden. den mee tijdens een zaterdag jl. gehou den parade. (foto boven). (Advertentie) 81NRE*YERIItGB£& éetbesuMesftftmaakt SCHUIMRUBBERBED met vmtef fcte mffWenJectnr fsbrfefcM 2tVMMf«rt itfigPgi Te Parijs staan tanks opgesteld bij het regeringscentrum, het Grand Palais op de Champs Elysées. (foto onder). "Th"1 vv V-Vo' doel moet worden bereikt, wilde mi- invloed "uitoefent in k'^.Ook .de.. Neder: verband derlandse; De rechtbank te Roermond heeft de 25-jarige K. M., wegens de moord op het 16-jarige Venlose meisje Joke Groenendaal. veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf met aftrek. De rechtbank achtte dc moord, dief stal van twee rijwielen en een diefstal met braak van geld en goederen be wezen. M., die enige tijd voor Het mis drijf uit een psychiatrische inrichting te Heiloo was ontsnapt, heeft de moord op het meisje gepleegd op 10 mei van het vorige jaar. Tijdens de rechtszit ting van 11 april had hij toegegeven Joke Groenendaal om het J®veI} te hébben gebracht na haar eerst te hep- ben mishandeld. De officier va Justitie, mr. W. C. Uïterwaal, bad toen y lovenelangc gevangenisstraf geeist. Tien Franse piloten hebben gisteren kans gezien met hun toestellen uit Al gerije naar. Frankrijk te ontkomen. Zij landden veilig op vliegvelden In Zuid- Frankrijk. De vliegers vertelden, dat zij in 'Algiers- gisteren een demonstratie hadden gezien van ongeveer duizend leden van de luchtmacht, die geweigerd hebben bevelen op te volgen van de rebellerende generaals. Zü waren spoedig omsingeld door parachutisten van het Vreemdelingenlegioen. Vol gens de piloten hadden zich ook in an dere plaatsen in Algerije soortgelijke demonstraties voorgedaan. De 46-jarige generaal Fourquet, de commandant van de tactische lucht- maohfcgrcep in Constanttne, die trouw; is gebleven aan de Gaulle, is door de regering in Parijs benoemd tot de nieuwe opperbevelhebber van de Fran se luchtstrijdkrachten, in Algerije. Hij heeft zijn manschappen opdracht ge geven, geen bevelen van de rebellen uit te voeren. Zijn toespraak, die op een grammofoonplaat uit Algerije is gesmokkeld, -is door de Franse radio uitgezonden. Zijn voorganger, generaal Bigot, is naar de opstandelingen over gelopen. De Franse minister voor de Strüd- kraohten, Messmer, heeft er bij de Franse militairen in Algerije op aan gedrongen, de opstandige generaals niet te gehoorzamen en hij heeft mili taire en niet-militaire vliegers in Al gerije verzocht naar het Franse moe derland fe komen, zodra zij daartoe in de gelegenheid zijn. De politie in Frankrijk gaat voort met het arresteren van rechtse extre misten. Onder de arrestanten zijn ver scheidene hoge officieren, onder wie de generaals Allard en Grout de Beau fort. Allard is chef van de landstrijd krachten in Algerije, en d" chef staf van de Gaulle geweest. De minister van Voorlichting, Ter- renoire, maakte gisteravond bekend, dat alle geldtransfer, alle bankopera ties en alle scheepvaartverkeer tussen Frankrijk en Algerije worden opge schort. „Rebellen zijn rebellen. Men voert geen onderhandelingen met hen. Zo als generaal de Gaulle heeft gezegd, zullen alle middelen worden ge bruikt om de weg voor deze mannen te blokkeren totdat wij hén op de knieën kunnen brengen." Franse deskundigen menen dat de Franse rebellen in Algerije het niet langer dan twee weken kunnen uit houden als hun aanvoerlijnen afgesne den worden. Joseph Ortiz, met Lagaillarde, de leider van de barricadenopstand in Al giers in januari vorig jaar, is gisteren op het vliegveld van Palma de Mal- lorca gearresteerd. Dit is officieel door het Spaanse ministerie van Buitenland se Zaken meegedeeld. Ortiz ,is in Frankrijk bij verstek ^ter dood veroordeeld 1 1 Engeland en de Sowjet-TJnie heb ben gisteren een beroep op de strij dende partijen in. Laos gedaan om tot een wapenstilstand te komen. Tevoren hadden deze twee landen premier Nehroe verzocht, spoedig een bijeen komst van de controlecommissie In zake Laos te beleggen. Van deze com missie maken India, Polen en Canada deel uit. Een Indiër is voorzitter. Deze zal de commissie tegen vrijdag bijeenroepen. de barricadenopstand In de afgelopen nacht bevond ons land zich onder een rug van hoge- luchtdruk, waarin opklaringen voor kwamen bij weinig wind, zodat plaat selijk dichte mist ontstond. De rug van hogedruk wordt aangetast door een depressie, die vanmorgen bij .Zuidwest- Engeland was aangekomen. Deze de- kuj* u:j pressie zal waarschijnlijk over de Ierse voor zijn aandeel in Zee naar het noorden trekken terwijl jhet frontensysteem tot ons land zal doordringen, vergezeld van enige regen. De wind sal bij het passeren van het front van zuidoost naar zuidwest draaien. Achter het front zal onstabiele lucht binnenstromenwaarin enkele buien tot ontwikkeling kunnen komen De temperaturen zullen in de komende nacht op de meeste plaatsen hoger zijn dan in de afgelopen nacht,maar morgen middag zullen ze over het algemeen iets lager zijn'dan vandaag. De Russische ambassadeur in India, Benediktow, en de Britse Hoge Com missaris, Gore-Bóoth, deelden na af loop van een onderhoud met premier Nehroe mee, dat op 12 mei de vüftien- mogendhedenconferéntie inzake Laos te Genève zal worden geopend. Uitgenodigd voor de nieuwe con ferentie van Genève zijn: Birma, Cam bodja, Communistisch China, Canada, India," Noord-Vietnam, Zuid-Vietnam, Frankrijk, Laos, Polen, Thailand en de Ver. Staten. Engeland en Rusland waren in 1954 afwisselend voorzitter van de confe rentie van Genève over Indochina, en zü delen de speciale verantwoordelijk heid voor het bewaren van de vre de in de voormalige Franse gebieden. White, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken, heeft intussen reeds me degedeeld, dat de Verenigde Staten niet zullen deelnemen aan de confe rentie over Laos, zolang niet werke lijk vaststaat, dat het vuren in Laos is gestaakt. Linkse guerilïeros hebben gisteren het. dorp Pak Thang. op nauwelijks 3 km van -Vientiane, aangevallen,-aldus De minister kon uiteraard niet in gaan op vragen, die de diplbmatiéke details behandelden. Veel wijzer is men van.de persconferentie dan ook niet geworden. Mr. Luns heeft, behalve met president Kennedy (75 minuten), uit voerige besprekingen gevoerd met zijn Amerikaanse ambtgenoot Dean Rusk en met diens staatssecretarissen, met Dag Hanunarsbjoeld en andere V.N.- lciders. De bewindsman legde er de na druk op dat het niet zo eenvoudig Is een zaak aan' de V.N. voor te leggen. Het is door de verruwing der ze den zo geworden, dat, wat wij vroe ger als een casus belli beschouwden, nu verdwynt naar de achterpagina's van de zondagsbladen. In Nederland doet men het soms voorkomen of een zaak aan de V.N. voorleggen het zelfde is als het te vondeling, leggen van baby's bij de kerk in de Middel eeuwen. Maar zelfs al zou Nederland de kwestie aan de V.N, willen voorleggen dan nog .is het niet zeker dat zü op de agenda wórdt geplaatst. De VJN. is eigenlük een secretariaat met 99 hoofd steden, aldus de minister, die er ook op wees, dat de voortdurende aanvallen van de Russen op de persoon van Hammarskjoéld weerslag hebben op de behandeling van de kwestie Nieuw- Guinea. De minister had géén der Ameri kaanse autoriteiten ook maar horen fluisteren dat men Nederland van. ko lonialisme verdenkt. Ook de andere V.N.-vertegenwoordigers die hi) had gesproken hadden begrip voor het Ne derlandse standpunt. Met het doel van het Nederlandse beleid is Amerika het eens. Over de ge dachten van de Amerikanen, hoe dit is van betrouwbare züde in de hoofd stad vernomen. Drie soldaten van de rechtse troepen werden gedood en acht gewond voordat de aanvallers zich te rugtrokken. Hun verliezen zjjn niet be kend. Sinds het uitbreken van de vijandelükheden hebben de linkse troe- oen nog niet zo dicht bjj Vientiane geopereerd. - *«S-- aJJ UUUIJ4U w ccaJU uit op de indruk die.sómmige Ne- pêrscommehteren over 5. Nieuw-Guinea: hadden gemaakt. Hü ""5| wilde natuurlijk niets afdoen aan de 'J-t persvrijheid, maar dit toch .wel onder strepen. V?": De nieuwe Amerikaanse regering zal t.a.v. Nieuw-Guinea een actiever beleid; voeren dan haar voorgangster. Mr. Luns had de indruk „en dan bedoel ik natuurlijk dat ik méér dan de in druk heb" —'dat het beleid van'Ken nedy duidelijker zal zijn. Over de Amerikaanse toezeggingen en die van andere landen in geval van een aanval van Indonesië op Nieuw- Guinea zei minister Luns: „Deze toe zeggingen 2ajn niet in een verdrag 4 1 gelegd. Ik kan er. verder niets zeggen". De minister uitte zijn voldoening over de benoeming van de heer Stik ker tot secretaris-generaal van de NAVO. Hü had met Kennedy „een man met veel charmes, wat in de poli tiek belangrijk is" ook Europese problemen besproken. Voor de plannen van de Gaulle heeft men in de V.S. wel sympathie, al verheelt men zich niet dat er voor de NAVO-samenwerking wel gevaren kunnen schuilen. De bewindsman was zün persconfe rentie begonnen met te herinneren aan de tragische gebeurtenissen in Frank rijk „cue alle problemen van vandaag overschaduwen en die ons eraan her inneren dat eigenüjk alle problemen relatief bezien moeten worden". De op stand der generaals noemde mr. Luns verreweg de belangrükste gebeurtenis, die Nederland direct raakt. De Franse huisvrouwen willen ken- nelük niet het risico lopen dat de pro— viandkast leeg is als er een militair conflict in-Frankrijk uitbreekt. Voor de winkels in de steden staan zü in de rij. Het meest gevraagd zün. suiker, koffie en levensmiddelen die niet aan bederf onderhevig zün, zoals gedroogde erwten en bonen. (Advertentie* I omdat deze uitstekende - i plantagekoffie gegarandeerd coffeinevrij is en deze heerlijke koffie ook de meest verwende fijnproever kan bekoren. i^rtenr- HAG-VeAoopkintoor I 619-Ha»i«»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1