Corruptie en integratie De Gaulle is weer meester in Algerije Generaals slaan op de vlucht m De Bilt: wisselend bewolkt Zwitserse regering van DUITSER Nederlands tuinbouwbureau poogde Stalmann om te kopen Geeft CMle zich over? Mislukt avontuur TROUW Het weer in Europa MINISTER GEEFT OPENING VAN ZAKEN Mr. Marijnen zelf ook verhoord r r WOENSDAG 26 APRIL 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4892 N V Directeur: H. DE RUIG V. -/ Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUUNS SLOT E militaire opstand in Algerije is ineengestort. Het einde kwam vannacht met een dramatische snelheid toen ongeveer 50.000 mensen op het reusachtige Eorum- plein in Algiers bijeen waren. Zij waren getuige van de laatste ogenblikken van datgene wat president de Gaulle „een misdadige opstand" had genoemd. Er hadden zich geruchten door de stad verspreid, dat regeringsgetrouwe troepen op het punt stonden Algiers binnen te trekken. Oran en Algiers hadden zich reeds overgegeven. De generaals Challe en Salan wilden nog een laatste gebaar maken. Zy begaven zich op het balkon van bet regeringsgebouw. Challe probeerde het woord te nemen terwijl er schoten klonken in de strijd tussen gendarmerie en parachutisten. De microfoons waren niet ingeschakeld en zijn woorden gingen verloren in het wilde geschreeuw, dat uit de menigte opklonk. Challe, Salan en Jouhaud verlieten het gebouw in vrachtauto's met parachutisten. Zeiler was reeds eerder per anto vertrokken. De vier generaals zouden met 35 van hun naaste (medewerken» per auto naar Ze- ralda zijn gevlucht, in welke plaats het vreemdelingenlegioen een kazerne heeft. De jacht op hen is ingezet. Om klokslag twee uur vannacht werden de lichten in het Elysée te Parijs gedoofd. De Gaulle had zich te ruste begeven. De opstand was gedempt. ..Verslagenheid Wapengeweld Loyaal lllfiPii J (Van onz>e speciale verslaggever) E STALMANN-AFFAIRE HEEFT EÉN NIEUWE WENDING GENOMEN. De Nederlandse minister van Landbouw en Vis serij, mr. Marijnen, heeft de justitie opening van zaken ge geven. Daaruit is gebleken, dat het Centraal Bureau van Tuin bouwveilingen vele duizenden guldens op rekening van de firma Hörchner en Götzen heeft overgemaakt, om via dr. Stalmann invloed te oefenen op de invoercontingenten van de groenten en fruit uit Nederland. Moeilijk Naar te Parijs van betrouwbare zijde vernomen werd, zou de op standige generaal Challe per vliegtuig op weg zyn naar Frank rijk om zich over te geven. Volgens gewoonlijk betrouw bare woordvoerders kan Challe elk ogenblik landen op het mili taire vliegveld Villacoubly even buiten Parijs. Van dit bericht was geen offi ciële bevestiging te verkrijgen. Nederlanders in Algiers in goede welstand Zeven cent voor een kers Vakantie-nummer IN dit nummer treft de lezer een by lage aan van 36 pagina's, welke geheel in het teken staat van de va kantie. Dit reis- en vakantienum- mer, met adviezen en sug gesties, voert u door heel Europa en vérder. Het wil u helpen een keuze te bepalen, ongeacht of u een binnen landse, dan wel een buiten landse toerist wilt zyn Een gezellige, rijk-gevarieerde gids, staat u ten dienste oni „de beste dagen van het jaar" zo goed mogelijk te besteden. Een geslaagde vakantie verrijkt het leven en een goede voorbereiding bete kent reeds halve vakantie, vreugd. ftottcrdaim WItta d# Wïthatraat 25. Telef. 215700 (0 L). Postbu» 1112. Postgiro No. 424519. Klaciitendlenst abonnementen 18201920 uur Zaterdag» 1710 uur. Telefoon 115700. V-Graven tmge: Htsygenapleln 1, Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbu» 1091. Postgiro No. 424867. n Klaehtendlenst 1820—19.30. Telefoon 36256# OordroeM; opulweg 132. Telef. 4C70. Schiedam; Aleldastreat 23. Telef. 85451. Abonnementsprijs 61 «ent per week, f 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Loss* nummer» 15 «ent. Verschil at dagelilkp {Geldig* tot donderdagavond). WESTELIJKE WIND. Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Matige tijdelijk krachtige wind in hoofdzaak uit: wes telijke richtingen. Weinig verandering ia temperatuur. Zon op; 5.19, Maan op: 16.09. onder: 19.57. onder: 4.19. DE zaak tegen de van corruptie ver dachte dr. Stalmann heeft een merk waardig verloop. De Westdultse topamb tenaar was gearresteerd, nadat van Ne deriandse zijde twtjiel was gerezen aar zijn Integriteit. Het onderzoek, dat zich met name in ons land voltrok, heelt 't be slissende bewijsstuk niet opgeleverd. Dr, Stalmann werd dus weer vrijgelaten. Ju ridisch Is dit juist. Er zou dan ook geen aanleiding bestaan hier op deze zaak te rug te komen, ware 't niet, dat de Haag se officier van justitie, dr. Maris, een vreemde verklaring heeft afgegeven. Er is voor hem geen aanleiding een straf- vervolging in te stellen. Het onderzoek heeft zijn nut gehad. Voor enkele getui gen zal het gebeurde aanleiding zijn hun beleid in de toekomst te wijzigen, r*nj kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat dr. Maris deze ver klaring met een bepaalde bedoeling heeft verstrekt. Juridisch Is de zaak vastge lopen. Dat mag wel uit zijn woorden wor den opgemaakt. Maar er was wel iets aan de hand. Dat mag ook uit zijn woor den worden opgemaakt. Daarom rijst de vraag» of er soms handelingen zijn ver richt, die juridisch wel, maar moreel niet goed te praten zijn. Wij zouden dat graag willen weten. En wjj vermoeden dat ook anderen dan wij belangstelling voor deze affaire hebben. Want de zaak-S talm ann is niet zo maar een zaak tegen een van corruptie ver dachte ambtenaar. De zaak Stalmann is een internationale affaire. Zij speelt zich af op Europees niveau. tjeT was de Nederlandse minister van landbouw en visserij mr. Marijnen. die zijn Westdultse ambtgenoot waar schuwde. Minister Marijnen had natuur lijk sterke aanwijzingen. Anders begeeft een minister zich niet op dergelijke pa den. Trouwens ook in Brussel, waar dr. Manaholt nu al sinds Jaar en dag tracht de Westeuropese landbouw te Integreren deden allerlei geruchten de ronde. En ook vanuit Brussel is meermalen op de vreemde gedragingen van dr. Stalmann jewezea. Maar' de Duitsers meenden aanvankelijk dat vanuit Brussel een kom plot tegen dr. Stalmann werd gespeeld. De iaatste was Immers tegenstander van de land- bouwlntegratie en ais zodanig in Brussel persona non grata Na de waarschuwing van mr. Marijnen konden de Duitsers echter moeilijk aan een onderzoek tegen dr. Stalmann ontkomen. Dat onderzoek liep op niets uit. Het beslissende bewijs stuk kon men niet te pakken krijgen. OPSTAND SNEL INGESTORT D 9 Het Italiaanse voetbalelftal heeft dinsdag te Bologna een benauwde 32-zege behaald op het door invallers verzwakte team van Noord-Ierland. Bij de rust leidden de Azzuri met 10. jtTO schreeuwen de tegenstanders van de Europese landbouwpolitiek in Beun: zie Je wei, het was een intrige. Stalmann moest worden weggewerkt. Hij xat Manaholt in de weg. Juist deze as pecten van de zaak maken het noodza kelijk, dat in Nederland publiek wordt gemaakt, wat het onderzoek heeft opge leverd. Dr. Maria heeft door zijn verkla ring voorkomen, dat de affaire-Stalmann wordt geseponeerd zonder meer. Hij heeft duidelijk laten blijken, dat er iets aan da hand was. De regering de ministers van justitie, landbouw en visserij en buitenlandse za ken zijn bii deze affaire betrokken moet de zaak mi wel uit de doeken doen. Onze Europese politiek en onze handelspolitiek zijn in het geding. Wij wachten af. Station Weer WlnO- Temp. rlcbting hed.ni.7u en snelheid en neerslag mtr d. sec. afgel. 24 u Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Adam Brosse! ï-uxernb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zflrich Genive Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon onbew. windst. 19 0 onbew. windst. 20 0 onbew. windst. 17 0 zw. bew. O 7 14 0 geh. bew. ono 2 12 0 h. bew. windst. ia 8 geh. bew. o 4 36 0 regen z 4 18 0 1. regen z 5 14 1 geh. bew. z 8 19 0.6 zw. bew. NV 8. 21 9 regen windst. 20 7 onweer n 8 19 14 onbew. ozo 6 15 0 regen windst. 14 0 zw. bew. wzw 2 16 0 regen z 2 35 2 regen w 2 15 2 regen wzw 1 24 h. bew. windst. 39 0 zw. bew. w 2 20 0 motregen z 1 12 7 1. bew. wnw 8 20 0 zw. bew. z 2 22 0 regen no 1 18 1 onbew. w 2 19 3 onbew. n 8 20 0 onbew. n 5 0 Om circa een nor vannacht hadden duizenden diep verslagen Europeanen het plein verlaten. Hon laatste hoop, die overigens zonder uitzicht was, was vervlogen. BU de pol It ie-barrica den in de zijstraten van het Forum- plein werden burgers aangehouden en op wapens gefouilleerd. Een der taatsten. die het gebouw verlieten, was de opstandige kolonel Godard, een parachutist van bijkans legendarische faam. Tegenover journalisten verklaar de hij: ,JVÏt} rest niets anders dan mij een kogel door het hoofd te jagen". Om drie uur zond radio-Algiers de volgende uitroep uit: „Algerijnen, n bent misleid. De orde mag in geen geval worden verstoord. Gaat allen naar huis". De capitulatie volgde vrij kort nadat president de Gaulle gisteravond het Franse leger order had gegeven^ om zo nodig wapengeweld te gebruiken om de opstand de kop in te drukken. Het was duidelijk, dat de Gaulle in de loop van de dag een boodschap van de opstandige generaal Challe had ontvangen. Ondanks het vlieg verbod kreeg het toestel van de bood schapper, kolonel de Boissieu, een schoonzoon van de president, toestem ming voor de vlucht van Algerije naar Frankrijk. Het vliegtuig landde in 'Tours, waarna de kolonel zich per auto naar Parijs spoedde. Intussen was er kennelijk onenigheid ontstaan on der de leiders van de machtsgreep. Gisteren waren ln de loop van de dag voortdurend berichten binnenge komen van legereenheden, die zich achter de Gaulle schaarden. Een stroom van oorlogsvliegtuigen waar bij een eskader van achttien trans portmachines vluchtte uit Algerije naar het moederland. Een colonne opstandige parachutisten, die de grote marinebasis Mers-el-Kebir bij Oran naderde, werd door geschutvuur van (Zie verder pag. 3, 3e kolom) Generaal Jean Olie, de nieuwe tijde lijke opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten in Algerije, is vanochtend uit Parys naar Algiers vertrokken. 'EN depressie, die van de oceaan afkomstig was, is gisteren ten wes ten van de ingang van het Engelse Kanaal belangrijk dieper geworden, zodat in deze omgeving zware stormen opstaken. Vannacht begon de depressie zich echter weer snel op te vullen, ter wijl de kern zich over Het Kanaal in bcordoostclijke richting bewoog. Op de westkust van Frankrijk stond toen echter nog een zware wester storm. Het front van de depressie drong vanmorgen tot het zuiden van ons land door, maar het bracht hier niet veel regen. Een ander deel van het front veroorzaakte wel veel neer slag in Zwitserland, Na het voorbij trekken van de opvullende depressie kern komt ons land in een zuidweste lijke tot westelijke luchtstroming die koele oceaanlucht aanvoert, waarin naast verspreide opklaringen ook en kele buien voorkomen. De nu voortvluchtige en uit zijn rang geschorste generaal Salan tij dens een toespraak die h|j gisteren tot de samengestroomde menigte in Algiers hield. Op het balkon van het Forum staat achter Salan de eveneens gevluchte generaal Jou- hand (geheel links). Voor de rechtbank te Maastricht diende dinsdag hei verzoek van- de Zwitserse regering tof uitlevering van de Duitser R, W.Arndt, beschuldigd van moord op de *-' wapenhandelaar Marcel. Leopold in' 1957 te Gehève, Deze" Leopold werd in een warenhuis Prins Bemhard heeft, gisteren op het Witte Huis in, Washington drie kwartier lang met president Kennedy gesproken. Deze foto werd tijdens :het- gesprek geno men.' i D AANVANKELIJK ontkende het Centraal Bureau, dat er gelden waren over* gemaakt voor de heer Stalmann. Maar nadat mr. Marijnen zichzelf door de Nederlandse en Duitse justitiële autoriteiten een verhoor bad laten afnemen, konden de instanties die belast zijn met het onderzoek tegen dr. Stalmann, verder gaan. Mr. L. Niemöiler, oud-directeur van het bureau, zou tegen over Nederlandse en Duitse recherche hebben toegegeven, dat uit het afzet- fonds van het Centraal Bureau gelden ter beschikking zijn gesteld van de heer Götzen, om dr. Stalmann om te kopen. dr. Stalmann. Kon er niets be wezen worden, dan zou mr. Marijnen zich in Duitsland onmogelijk hebben gemaakt. Onze publikatie van maandag is voor minister aanleiding geweest, de Nederlandse en Duitse justitie té verzoeken, hem een verhoor af te ne men. Momenteel weigeren dé instanties die by de affaire betrokken zyn nog alle in lichtingen, maar uit Brussel vernamen wy, dat de gehele zaak nu nog vastzit op een verklaring van de heer Götzen. Als deze toegeeft, gelden aan dr. Stal mann te hebben overgemaakt, is de zaak rond. Biyit deze echter volharden in zyn zwijgen, dan zal het moeiiyk zyn, de directeur van de afdeling buitenlandse betrekkingen van het Westdeutse minis terie van voedselvoorziening aan de kaak te stellen. Minister Marijnen heeft hoog spel gespeeld, toen hy de Duitse staatsse cretaris van Buitenlandse Zaken, dr. Schelpenberg, inlichtte over zijn ver moeden betreffende de integriteit van Na de bekentenis van de heer Nie möiler hadden de Nederlandse en Duit se opsporingsambtenaren nog een moei lijk karwei voor de boeg, nl. nagaan of het geld inderdaad bij dr. Stalmann is terechtgekmen. Daartoe moest men de heer Götzen verhoren. Of dit verhoor iets positiefs heeft opgeleverd is niet bekend, maar in Den Haag verwachtte men dat de heer Götzen niet zo snel door de knieën zou gaan. Het is bekend geworden, dat er een bespreking is geweest tussen de heer M. Prins, de voorzitter van het Cen traal Bureau, diens advocaat en de heer Götzen. Wat daar besproken en afgesproken is, is niet bekend. Tegen over minister Marijnen zou de heer Prins gezegd hebben, dat hy er weinig voor voelde een verklaring tegenover de Justitie af te leggen. Toen mr. Ma rijnen dit wist, schijnt hijzelf mr. Maris te hebben opgebeld. Het is waarschijniyk, dat de vaste com missie van landbouw Uit de Tweede Kamer op korte termijn vragen over dit internationale schandaal-zal stellen aan minister, Marynen. door een met curare bewerkte pijl getroffen en overleed ter plaatse. L, was een wapenhandelaar, die illegale transacties in wapens en munitie ver zorgde met het FLN," Achteraf is gebleken, dat Lr- by deze wapenhandel het FLN heeft opgelicht voor een miljoen Franse francs. Een verraad aan de Algerijnse zaak,'waarop by het FLN, zoals bekend is in de kring van de rebellen en hun relaties, onverbiddelijk de doodstraf stond. Op grond van een uitlating, van, een andere wapenhandelaar,/ Eichhöfer, voor de justitie te Hamburg, werd de Duitser Arndt, die eveneens wapens en levensmiddelen met het FNL verhan delde, beschuldigd van de moord op L. Arndt heeft overigens voor de „Gene- nen bewijzen, dat hy op die 9 septem- ral Bundesanwalt" te Karlsruhe kun- ber helemaal niet in Genève was, maar! in Berlijn vertoefde. Niettemin werd' Arndt voortdurend geschaduwd, zowel door leden van de FLN als door leden van de Franse organisatie van de „La main rouge". DeDuitser is bevreesd om naar Zwitserland te gaan om daar zijn on schuld te bewijzen, zelfs ondanks het aanbod 'van1 de Zwitserse ambassade om hem rechtstreeks per extra-vlieg tuig van Amsterdam naar Genève te transporteren, zonder tussenlanding. Hü vreest voor zijn leven in Genève, waar reeds verschillende mensen op geheimzinnige wijze aan hun eind zou den zijn gekomen. -De officier van Justitie te Maas tricht, mr. W. Moors, achtte geen rede ly k vermoeden voor de schuld van de verdachte aan de hem ten laste ge legde moord op L. aanwezig, zodat er geen grond is voor uitlevering. De raadsman van de Duitser, mr. F. Duyn- stee uit Maastricht, betoogde, dat zijn cliënt niet kon worden uitgeleverd, k,e' bier een „delict politique relatu betreft, een grond welke van Nederlandse zijde niet wordt erkend voor uitlevering. De rechtbank zal binnen veertien dagen m een schriftelijk rapport aan de minister van Justitie advies moeten geven over ai of niet uitlevering van de Duitser. Arndt is een dag of tien geleden m een hotel te Maastricht, waar hij met zyn vrouw logeerde, gearresteerd op verzoek van Interpol, dat het aan- Houdingsbevel van de Geneefse jus titie had verspreid. SNELLER dan algemeen ver wacht, is het avontuur der op standige generaals in Algerije ineen gestort. Als een zeepbel is de gevaarlijke muiterij uiteengespat. i Dank zij de doortastende maatrege len welke president de Gaulle de laatste dagen heeft genomen, is Frank rijk aan een vreselijke ramp ontsnapt. Nog maar weinige uren geleden be stond er immers alle kans, dat Fran sen op Fransen zouden gaan schieten. Het land is langs de rand van een bur geroorlog heengegaan. De Gaulle is opnieuw een zegen voor Frankrijk gebleken, dank zij ook de eensgezinde wijze waarop het Franse volk achter zijn president is gaan staan. Eens te meer is bewezen, dat reso luut optreden en een duidelijke doel bewuste politiek hun uitwerking niet missen. f De opstandige generaals stonden binnen een paar dagen voor een fiasco en wisten niet beter te doen dan het hazepad te kiezen. v. ->/' - ET lijkt erop, dat de snelle en h indrukwekkende overwinning van president de Gaulle op de muitende generaals zijn positie tegenover de F.L.N. in niet onbelangrijke mate heeft verbeterd. Dit geluid klinkt ook reeds door la buitenlandse persstemmen. De Gaülle heeft opnieuw getoond de oppositie van de ultra's in Algerije de baas te kunnen blijven. Deze ontwikkeling zal er vermoet' lijk toe bydragen, dat de vredesonder- handelingen nu spoedig kunnen wor- .den begonnen. Het zal ook de Fi.N, duidelijk moe ten zijn geworden, dat met de Franse president, geen loopje meer kan wor den genomen. Laten we hopen, dat deze realiteit aan de onderhandelingstafel ee- woordje mee zal spreken. En dat'als gevolg daarvan die onderhandelingen' niet eindeloos zullen duren. - - ET gevaarlijke avontuur der mul- fjj teiWe gcr aafeheèfl het'" Fiime";.-;: prestige ongewwyfeld Sahade-berokT-" kend. - "T "Vwr-ketvfmaun v*r dg~ganse wereld ts immers aanv"hët licht 'gek welk een zorgeloze wüze de -vecdedi-. ging van het moederland in'"de,'loop der jaren werd verwaarloosd; v.- Het grootste deel van het Fransé leger staat in Algerije. Het staat wei vast; "dat .een'beter beraamde"opstand, zekerkans van slagen zou hebben gehad. Dat is gebleken ook uit de grote nervositeit in regeringskrin in de eerste paar dagen van de opstand. Gelukkig is thans alles ten goedé gewend. De les üit het gebeurde moet voor Frankrijk zijn, dat het eerst "eens moet beginnen in het raam van de Europese verdediging zijn defensie op peil te brengen. En voorlopig maar niet al te hoog van de toren blazen over het herstel van de vroegere glorie van Frankrijk. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van de Ne derlandse consul-generaal in Algiers vernomen dat, voor zover valt na te gaan, alle Nederlanders in het gebied van Algiers zich in goede welstand bevinden. Volgens een opgave van enige maanden geleden vertoeven er in totaal 196 Nederlanders in Aigerië, waarvan 174 in Algiers en omgeving. Op de veiling te Aalst zyn vanmor gen da eerste kaskersen geveild. Zij brachten zeven cent per stuk op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1