President wil geen herhaling van opstand Onderzoek naar het moreel van de troepen Prins Benphartl terug uit Tfe F.S. Kennedy goed op de hoogte met Nederlandse belangen59 P GEBAKVORKJES ffiSUNIL J VIJF KAMERLEDEN STELLEN VRAGEN OVER ,STALMANN' V.S. zetten hulp aan Laos voort Moties van PvdA verworpen Lonen van werknemers te laag Brood moét duurder bakkers INTERPELLATIE KORTER WERKEN Dodelijke val aan boord van schip - m J De Bilt: zachter j r r MOGELIJKHEDEN IN MEXICO L SfWVlOMl Ecfifofcnl DONDERDAG 27 APRIL 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4893 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT Er zijn aanwijzingen, dat de regering om de zwaarste straf za! verzoeken voor de vier ex-gene raals, die de opstand hebben ge leid, wanneer en indien zij voor c!e rechtbank worden gedaagd De generaals zijn van hun rang vervallen verklaard en bezitten thans voor de Franse wet de burgerlijke status. 1. P Voortvluchtig In Algerije (Van onze speciale verslaggever) RESIDENT Kennedy maakte, op mij een bij zonder rustige indruk. Hij stelt scherpe vragen en is met de .Nederlandse belan gen goed op de hoogte. Hij is sym pathiek". Dit zèi prins Bernhard, van morgen een paar minuten over zeven na zijn aankomst op Schip hol met de DC-8 „Nikolaus August". Censuur (Zie verder pag. 3, 3e kolom) Financiering (Zie verder pag. 3, 4e kolora) (Van onze parlementaire redaceur) Staatssecretaris Roolvink heëft gisteravond in de Tweede Kamer meegedeeld, dat de nieuwe alge mene aanwijzing voor'hét college voor Rijksbemiddelaars inzakeide arbeidstijdverkorting zal worden ingetrokken, als van de zijde van de bouwnijverheid nieuwe voor stellen worden ingediend. Minister Toxopeus verklaarde er geen. bezwaar tegen te hebben, dat de gehele materie betreffende de arbeidstijdverkorting voor hét overheidspersoneel in de centrale commissie voor georganiseerd overleg wordt behandeld, met de uitdrukkelijke bepaling, dat tij dens het overleg niet ter sprake mag worden gebracht de bevoegd heid van de minister van Binnen landse Zaken, art. 185 van de Ge meentewet (vernietigingsbevoegd heid op grond van het algemeen belang). (Van een onzer redacteuren.) OLGENSde Nederlandse bakkers 'is aan een verho ging van de broodprijs niet meer te ontkomen. De broodprijs is haarscherp af gesteld en staat, onder streng toe zicht, maar toch moeten de lonen van de werknemers omhoog, wil men nog personeel in de bakkerij houden. Op de gisteren in Zeist gehouden algemene vergadering van de Bond van Chr. Bakkers patroons deed zowel de schei dende voorzitter, de heer P. Ko ning, als secretaris D. Zuidhof een klemmend beroep op de re gering, hiervoor begrip te hebben en bij de prijsvaststelling reke ning te houden met de uitzonder lijke stuatie waarin het bakkers bedrijf verkeert. Zweet en bloed Nog nooit DE KUNST was «uit de kunst"...baat een rak! i Zie verder pag, 7, le kol.) gotten!ami Witte d» Wlthitraat 25, Telef. U5T00 (6 li. Postbus 1112. Postgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen 185019.30 uuï. Zaterdag» 17—18 uur, Telefoon 115700. %-Grav«nbage: Huygenspleln 1, Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091. Poetgiro No. 424867. Klachtendlenst 18.3018.30. Telefoon 362S6». iSpulweg 132. Telef. 4670. Aleidastraat 23 Telef. 65451. Dordrecht! Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week. f 2.65 per maand. 17.B0 per kwartaal. Lom nummer» 15 cent Verschijnt dagelijks (Geldig tot vrijdagavond) ZOiNNIGE PERIODEN Vannacht hier cn daar mist, morgen zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog tvecr, zwakke lot matige wind krimpend naar zuid of zuidoost. Hogere middag- temperaturen. Zon op: 5.17 Onder: 19.59 Maan op: 17-17 Onder: 4.42 Parij s verwacht drastisch optreden van de Gaulle FFICIËLE kringen in Parijs I 1 hebben verklaard, dat pre- I I sident de Gaullc voorne- I V mens is drastische stappen V te doen om te voorkomen, dat zich in de toekomst opstandige Bewegingen van links of rechts ontwikkelen. De president zou voornemens zijn een onderzoek te doen instelien naar liet moreel van zijn soldaten en het vreem delingenlegioen wilien ontbinden Het legioen, opgericht voor koln- niale oorlogen, keerde zich tegen het wettig gezag tijdens de jongste opstand in Algeryc. Tot nu toe is slechts een van hen, de 56-jarige generaal b.d. Chalie, in iizadsn. van de Franse regering ge vallen, Hij Is gisteravond officieel in staat van beschuldiging gesteld. Op rijn misdaad, het gezag in handen te hebben genomen, en een gewapen de opstand te hebben georgani seerd, stelt het wetboek van Straf recht de doodstraf. De beschuldiging werd hem gisteren voorgelezen door de rechter van Instructie van het de partement Seine, Theret. Tijdens de voorlezing hield Chalie, die in burger gekleed was, de ogen gesloten. Nog drie generaals zijn in arrest ge steld ni,: Gouraud, Bigot, de voorma lige commandant van de luchtmacht in Algerije en Petit. Van het viermanschap van gene raals die de eigenlijke leiders waren zijn Salan, Jouhaud en Zeiler nog voortvluchtig. Volgens niet bevestigde berichten zouden de twee eerstgc- noemden zich in het parachutisten- kamp Zeralda bevinden, dat omsin geld is door gendarmes. Oorlogsschepen in de haven van Algiers hebben hun kanonnen op het kamp gericht. Vol gens een ander bericht zouden vier honderd parachutisten uit het kamp zoek zijn. De veronderstelling wordt geopperd dat zij, samen met Salan en Jouhaud, de bergen zijn ingevlucht. Ex-generaal Chalie, een der leiders van de militaire opstand in Algerije, voor de poort van de Parijse gevangenis Santé, waar hij werd ingesloten in af wachting van zün berechting. Chalie was gitteren per vliegtuig ,op Villa- coublay aangekomen en werd onder strenge bewaking per auto naar Parijs vervoerd. De algemeen gedelegeerde voor Al gerije, Morin, de Franse-minister voor Algerijnse Zaken, Joxe en de nieuwe opperbevelhebber in Algerije, gene raal Olié hebben besprekingen ge voerd over de maatregelen die geno- De Prins die bijzonder monter was, gat in de directiekamer van de hoofdstedelijke luchthavendirectie zijn indrukken van zijn Amerikaanse reis. uci uc uiaovicgcjcu - men moeten worden tegen hen die de Toen hij de landingstrap haa veria- vier generaals hebben gesteund. Men verwacht dat in de komende dagen honderden arrestaties zullen worden verricht. Nergens in de stad is er on rust. Er zullen geen kranten in Alge rije verschijnen. De avondklok die van middernacht tot de ochtend duurt, is vervroegd van 9 uur 's avonds tot vijf uur 's morgens. Volgens de autoritei ten hebben de gebeurtenissen in Al giers behalve tien gewonden ook twee doden gekost. In Parijs worden 117 mensen in voorarrest gehouden. Zwaar gewapen de politie hield gisteravond de Franse auto's aan, zoekend naar eventuele wapens. De communistische „Humanité" en de crypto-communistische „Libéra- ration" verschenen vanmorgen met grote zwarte vlakken op hun pagina's. De kopij die op last van de politic werd geschrapt, bevatte een beroep i Advertentie' fwiiiir, verlilvFT.cJ 'op basis 90- ten en op het platform handen schud de, reed juist de hofauto met konin gin Juliana voor. Lachend zocht zij haar echtgenoot temidden van de groep belangstellenden. De Koningin riep hartelijk: „Dag en begroette de Prins. „Stelt u maar vragen", aldus de Prins in de directiekamer, „maar denkt u er aan, dat mijn vrouw in de auto zit te wachten". Wat dat nu voor scherpe vragen waren, die de Amerikaanse presi dent had gesteld. De Prins lachte hartelijk. „Laten we zeggen: hoe het met mijn fa milie gaat?", luidde het antwoord onder algemene hilariteit. Zoals bekend is de Prins ten de le privé, ten dele ais Nederlands „economische ambassadeur" in Me xico geweest. Uit het gesprek viel af'te leiden, dat hij dit zijn belang rijkste bezoek achtte. „Ik heb daar met de president en de" .inisters van Economische Zaken en Marine gesproken. Het gesprek ging onder meer over de mogelijkheid om met Europees kapitaal de Mexicaan se petroleumbedrijven te stimuleren. De Duitse bankier Abs, die ook aan wezig was, toonde zich enthousiast over de vele mogelijkheden, Mexico wil per se zelf by de financiering van objecten betrokken zijn. Dat is trouwens zeer begrijpelijk". De Prins wilde nu niet op details ingaan. Wat betreft financieringsmo gelijkheden, denkt hij aan de Zes van Europa, maar ook aan een wijder verband. Op een vraag over de wel stand der Nederlandse zakenmensen Op Schiphol liet de Prins zich een kopje koffie goed smaken. Aan boord van het Deense vracht schip „Nordval" is woensdag een do delijk ongeval gebeurd. De 46-jarige havenarbeider A. J, van Burk, afkom stig uit Deil (N.-Br.) heeft bij werk zaamheden een val gemaakt in het ruim en is in een gat van zeven me ter gevallen. Hij liep een schedelba- sisfractuur op cn is in de loop van de dag in het ziekenhuis overleden. Vanmorgen omstreeks tien uur is op de niet beveiligde overweg ïn de Zijdel- weg te Uithoorn een zandauto door een goederentrein gegrepen. Volgens de eerste berichten zou daarbij een per soon om het leven zijn gekomen. De overweg ligt In de lijn Nieuwersluis Amsterdam. (Van onze parlementaire redacteur) Afgevaardigden van de vijf grote par tijen, de heren Biesheuvel, Brouwer, De Hartog, Melieman en Vredeling hebben aan de ministers van buitenlandse zaken, justitie en landbouw en visserij de vol gende vragen gesteld: Kunnen de ministers op de kortst mogelijke termijn een duidelijke en zo volledig mogelijke uiteenzetting geven van de terecht of ten onrechte zogenoemde „affaire-Stalmann", voor zover hun beleid hiermee te maken heeft oheeft gehad? Zijn hierbij naar het motiverende oor deel van de ministers, voor zover hierbij Nederlanders waren of zijn betrokken, strafbare cn/of laakbare handelingen verricht? Indien in dit verband met nog in gang zijnde nasporingen ten aanzien van sommige aspecten van deze zaak geen nadere bijzonderheden kunnen worden bekend gemaakt, zijn de mi nisters dan bereid, na de Kamer aan de hand van deze vragen zo volledig mogelyk te hebben ingelicht, zo spoe dig mogelijk aanvullende mededelin gen te doen, voor zover dit voor de handhaving van de Nederlandse rechtsorde van belang is en dienstig is voor de goede naam. van Neder land? Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft medege deeld, dat de Ver. Staten de regerings troepen in Laos zullen blijven bevoor raden om deze in staat te stellen het hoofd te bieden aan de pro-com munistische opstandelingen. Volgens de woordvoerder van het ministerie hebben de opstandelingen op verschillende fronten hun offensief voortgezet, ondanks het feit dat zij evenals de regering in Vientiane het voorstel om het vuren te staken heb ben aanvaard. De Amerikaanse mili taire adviseurs zullen in de frontlinies blijven om de regeringstroepen te ad viseren: De woordvoerder verklaarde, dat de hulp.aan de opstandelingen met-Rus sische' vliegtuigen nog steeds voort duurt. De Amerikaanse regering heeft het communistische blok. ervan beschul digd, dat het de totstandkoming van een militair bestand in Laos vertraagt. Volgens Washington hebben de ont wikkelingen in de laatste 24 uur het bijzonder twijfelachtig gemaakt of op 12 mei wel een internationale conferen tie over Laos zal kunnen worden ge houden. Regering: bouw kan nieuw voorstel doen - De socialist Baart aan het woord tijdens zijn interpellatie over de regeringsbeslissing inzake de ar beidstijdverkorting voor de bouw nijverheid. Advertentie) UnE°' ïn die zin nam de Tweede Kamer aea motie aan, waartegen van protes tantse zijde. dr. Tilatrus en dr. Bruins: Slot. bezwaren waren ingebracht. De heer Oud achtte de motie geheel over- bodig, en de heren Tilanas en Bruins Slot meenden, dat een administratief rechtelijk geschil tussen de regering en de lagere publiekrechtelijke orga~ oen niet inhet georganiseerd overleg kan werden opgelost. De KVP'er Weijters, die de motie had ingediend, kreeg echter de steun van: de socialist Blom, al bleek dui- De werknemers wensen met ingang van 1. juli belangrijke verbeteringen in de nieuwe c.a.o. De christelijke patroons organisatie meent, dat deze mensen ze ker voor een groot deel moeten worden ingewilligd, maar voegt er onmiddellijk aan toe, dat de tegenwoordige brood prijs daarvoor niet voldoende ruimte biedt. Volgens de heer Znidhof zijn ook de werknemers hiervan zozeer overtuigd, dat zij zich bereid hebben verklaard, pogingen van de patroons tot verhoging van de prijzen te zullen steunen. Dit zal echter pas gebeuren, wanneer volledige overeenstemming Is. bereikt. Men Is nu nog in onderhandeling. Inwilliging van alle verlangens der werknemers zal de ondernemers zware lasten bezorgen. Behalve een loonsverhoging van 10 procent vragen de vakbonden o.a. een regeling van de lonen van het vrouwelijk personeel, het vervallen van grenzen voor de nacht toeslag, verhoging van de overwerk- toeslag tot ten minste 25 procent en vrjje bedrijfskleding. Werktijdverkor ting is hierbij niet inbegrepen. Bij de besprekingen over de nieuwe c.a.o. gaat men uit van een werktijd van 48 uur,.maar wel worden plaatselijk po gingen gedaan, de werktijd op papier in werkelijkheid wordt bijna overal veel langer gewerkt terug te brengen tot 45 uur. Al deze verbeteringen bijeen betekenen volgens de heer Znidhof een lastenver zwaring voor de patroon van ongeveer 20 procent. En zonder broodprijsverho ging zo klonk het uit de vergadering betekent dat zweet en bloed van ons en van onze gezinnen. In deze omstandigheden is het niet meer de vraag; welke bakker óp welk uur bij de klant?, constateerde de heer Zuidhof. Het is de vraag, of er nog brood bij de klant komt. Intussen on dervinden de bakkers bij hun pogingen tot sanering van de bezorging grote weerstand „gróte weerstand bij dege nen die zeggen de consumenten te vertegenwoordigen". Niettemin is sa nering in het belang van alle klanten, die beslist vóór 12 uur brood thuis wil len hebben. Nog nooit in de geschiedenis van de bakkerij is deze service zo duur geweest en zo slecht gehonoreerd, aldus de heet Zuidhof, die aan het slot van zijn jaar verslag de hoop uitsprak op meer begrip bij overheid en volksvertegenwoordiging voor de enorme inspanningen van de bakkerij. Slechts dat begrip kan ertoe leiden, dat „ook deze bevolkingsgroep, patroon en gezel, in ruimere mate van de gestegen welvaart mag gaan genieten". t Advertentie) vin wol wassen .zit in Ieder pak Minister Van Rooij beantwoordt de; interpellanten Blom es Baart. delijk dat de interpretatie van de motie door d heer Blom een. andere was dan die door de heer Weijters. De laatste gaf toe, dat de bevoegd heid tot schorsing niet in het geding kan zijn, maar de heer Blom en diens fractiegenoot Den Uyl betoog den in felle interrupties, dat het juist om die bevoegdheid gaat, en dat die dus ook in het geding móet zijn. EEN kleine depressie die gisteren bó ven Het Kanaal lagtrok in de af gelopen nacht verder opvullend langs onze kust naar het noorden. Een uit loper ervan, samenhangend met een trog in de hogere luchtlagen, bracht vanmorgen regen en regenbuien, ifg het passeren van de storing draaide de wind naar westelijke richtingen eri voerde koele en onstabiele lucht aan: Op de oceaan ligt ongeveer 1000 km ten luesten van Ierland een volgende depressie die langzaam in oostelijke ijf zuidoostelijke richting beweegt. Deze depressie zal de luchtdruk'aan de Atlantische kusten van Westeuropa weer doen dalen, waardoor de wind in ons land naar zuidelijke richtingen zal krimpen. Omdat er tevens flinke op klaringen te verwachten zijn zullen de temperaturen morgen hoger worden dan vandaag. Het bij de oceaandepressie, behorende regengebied zal cms land1 waarschijnlijk niet voor' morgenavondj bereiken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1