De interpellatie Staakt het-vuren blijft uit Moskou 'voert obstructie m Standpunten nog onveranderd Kinderbijslag komt spoedig in Kamer Heeft regering tweede plan achter de hand? Alle leiders in Leger grijpt in op conferentie te Coquilhatstad Parachutisten bliezen kamp Zeralda op DE BILT: wisselvallig Rotterdams jongetje weer thuis v_ Stad afgesneden van buitenwereld Ckalle komt voor een tribunaal Het weer in Europa r r H REGIMENT IN ALGERIJE ONTBONDEN al VRIJDAG 28 APRIL 1061 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4804 ""N y -y Directeur' H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT In verband met de viering 'van Koninginnedag, welke dit jaar maandag Z mei zal plaats hebben, verschijnt „Trouw" die dag niet. Onze kantoren zullen maan dag gesloten zijn. J Londen India (Zie verder pag. 3, 2e kolum) Volgens berichten uit Coquilhat stad in de Kongolese Evenaars- provincie hebben troepen van de centrale regering in Leopoldstad de macht ion deze stad in branden genomen. Alle politieke leiders die in de stad bijeen waren om een oplossing te vinden voor de bin nenlandse problemen, zouden on der huisarrest zijn geplaatst Be richten uit de Katangese hoofd stad meldden vanmorgen dat Co quilhatstad geheel van. de buiten wereld is afgesloten. en irt Nederland Tribunaal Ongerustheid Gemolesteerd „Zinloos" WAGE/MAKERS BON Wlttj Wtthitraw 35. Telef. 115700 (8 Poetbu* 1113. PottgSro No. 424518. KlacKten^iann abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdag! 1?18 uur. Telefoon 11S700, to4jnt«aluc«: Huygerapleta t. Telefoon 183467 (3 Ulnen). Poetbue 1091. Pottfiro No. 424867. KUchtendlenst 18.30—19.30. Telefoon 382569. PontMcMi epuiweg 133. Telef. «70. «chledun: Aleidaitrert 33 Telef. 85431. AMnoemeafeprlle 81 «ent per week, f 3.65 per maand, f 7.60 p«r kwartaal. Uxm oummen 18 cent. Verrchijat degell}*» (Geldig: tot zaterdagavond) WEINIG WIND Veranderlijke bewolking met hier en daar een bul en vannacht plaatselijk mist. Overwegend zwakke wind. Dezelfde middagtemperaturen als vandaag of iets hogere. Zon op: 5.15 Maan op: 18.28 Onder: 20.00 Onder: 5.06 v r\E interpellatie over de arbeidstijd- 1/ verkorting is achter de rug. Men tan zeker niet zeggen, dat de regering te de Tweede Kamer de slag verloren jueft. Men khn dat niet zeggen, omdat je socialistische moties werden verwor pen. Men kan dat ook niet zeggen, omdat ie regering nu haar beslissingen be Soorlflk heeft gemotiveerd. Het is nu senmaal zo in ons land, dat de regering in het huidige loonbeieid het laatste woord heeft. Het is haar verantwoorde lijkheid aan het Ooilege van Rijksbe middelaars algemene aanwijzingen te geven. Dat zÖ daarbij rekening houdt met de adviezen van de Stichting van de Arbeid is vanzelfsprekend. Maar op grond van de eigen verantwoordelük- fcrid van de regering is het even van zelfsprekend, dat die adviezen voor haar niet "doorslaggevend kunnen en mogen - ÉT dit *0 t« stellen doen w0 aan de betekenis van de Stichting van de Arbeid niets af. Deze stichting is een wriek» instelling en het overleg, dat tinnen - de Stichting wordt gevoerd, heeft vaak zegenrijke gevolgen voor ons economisch en maatschappelijk bestel. Daarom betreuren wij het, dat er een conflict bestaat tussen de regering en de stichting'. De stichting is van oor deel, dat het overleg tan aanzien van de wetktjfdverkorting niet ten voile heeft beantwoord aan wat de stichting als het fgseatiSle van dit overleg ziet De re gering heeft nu in de Kamer medege deeld, dat z0 naar haar mening for meel en „naar de geest" juist heeft gehandeld. En in het debat is niet duideUjk ge maakt, dat de regering het overleg so beeft ondergraven als de socialis tische Interpellanten het deden voorko men.- QTAi 'AATSSECRETARIS Roolvink heeft onOnJld. dat ten tijde van het vierde kihinet-Drees door de heer Suurhoff te» aanwijzing aan het College van Rijksbemiddelaars is verstrekt, waar over in het geheel geen overleg, met de,'Stichting van" de Arbeid was ge- ple^d., - Ér i» toen geen wdord over gevallen Daarom begreep de staatssecretaris Biet, dat nu er weloverleg is ge weest zoveel woorden aan deze zaak moesten worden gevrijd. De staatssecretarishad niet hele maal ongelijk al was de situatie toen wel'enigszins anders. Z0n opmerkingen waren-voor de socialisten mpeilflk te verteren. Maar hun interrupties brach ten de bewindsman niet van zijn stuk. Toen h0 bovendien de toezegging deed, dat de:regering nieuwe voorstellen van de bouwnijverheid opnieuw in overwe ging zal nemen was de meerderheid van de Kamer bereid om achter de re gering te gaan staan. TETS anders lag het met het beleid ten aanzien van het overheidsperso neel. De. verantwoordelijkheid van de regering kan hier nog meer centraal wórden gesteld. Ten aanzien van het overheidspersoneel is de regering werk geefster. Z0 is geheel zelfstandig be voegd tot het nemen van welke be slissing ook. Ten aanzien van het personeel van de lagere publiekrechtelijke lichamen kan Mf op grond van overwegingen van al- gemeen belang ingrijpen. Deze rechten heeft de regering en die kan niemand haar ontnemen. Een an dere vraag is echter of de regering wel tactisch heeft gemanoeuvreerd door de arbeidstijdverkorting van het overheids personeel te koppelen aan de arbeids tijdverkorting van hot bedrijfsleven. ,W0 menen van niet, al hebben wjj oog voor de verklaring van minister Ttwopeiis, dat de overheid zeker niet vooraan dient te lopen. 4 JjUGENLIJK behoren zaken als deze niet het onderwerp te zijn van inter pellaties; Wat de arbeidstijdverkorting in het- bedrijfsleven betreft heeft de regering-de Stichting van de Arbeid ais gesprekspartner. Er zijn met de stich- Ing wat strubbelingen, maar de rege ring is bereid die uit te praten. Dat verheugt ons. W0 hopen, dat na dit gesprek, de betrekkingen weer als vanouds zullen zijn. Ten aanzien van de arbeidstijdver korting voor bet overheidspersoneel beeft de- Kamer een moUe aangeno men, waarin gevraagd wordt de gehe- le materie in het georganiseerd over leg te bespreken, Wij achten dat onjuist. De schorsings besluiten zijn gevolg van een menings verschil tussen de regering en enkele togere publiekrechtelijke lichamen. De regerüig moet contact opnemen met de Provincies en de gemeenten. En dan Wet per circulaire. Vertrouwelp be- ïaefd ts hier op z0n plaats, waarbij na- hhirlijk de ambtenarenorganisatles niet uitgesloten behoeven te worden. esten maakt zich rote zorff om Laos Een-recente foto van Hare -Majesteit koningin Juliana, die zondag haar fwee- en-vjjftigite verjaardag hoopt te vieren. (Foto Max Koot) (Van onze parlementaire redacteur) Het wetsontwerp inzake de algemene kinderbijslagverzekering zal spoedig In de Tweede Kamer worden behandeld. Dit kan men concloderen na de verga dering van de bijzondere commissie, die de mondelinge behandeling voorbereidt. Er zal door deze commissie spoedig eindverslag worden uitgebracht. Deze gaag van zake*: betekent, dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan eD dat de rege ring dus nog niet met nieuwe voor stellen is gekomen, Tijdens een vorige vergadering van de commissie is Veeds komen vaat te staan, dat er voor het bestaande ontwerp geen meerderheid in de Kamer is te vinden. De standpunten zijn inmiddels niet veranderd,zodat de mondelinge be handeling met een zekere spanning tegemoet kan worden gezien. Temeer, omdat voor de KVP verwerping van de algemene kinderbijslag aanleiding zal kunnen zijn, de bestaande poli tieke samenwerking op te zeggen. De meeste, bezwaren tegen het ontwerp komen van de liberalen. Ook zij heb ben geen nieuwe voorstellen gedaan. De grote vraag !s nu, of de regering het op verwerping van het wetsontwerp zal laten aankomen, of dat z0 het tij dens de behandeling in de Tweede Ka mer. wanneer ls komen vast te staan, dat het zal worden verworpen. Intrekt Naar verluidt, heeft het kabinet een tweede plan voor regelnig van de kin derbijslag achter de hand. Dit zon wel W0 hebben al meermalen betoogd, dat we van het regeren per circulaire geen voorstander zijn. Mondeling beraad en goede voorlichting kunnen juist tri za ken als deze verhelderend werken. Wij hopen, dat de regering dit als les Uit de interpellatie heeft getrokken. kunnen rekenen op een meerderheid. Of deze geruchten juist ztjn, is ons niet be kend. maar het is wel waarschijnlijk, dat de regering nu of straks een com promis zal zoeken. Advertentie) SCHORTEN steeds de nieuwste modetien en dessins I N het westen begint men zich steeds meer zorgen te maken over de kwestie- Laos. Vooral in Amerika ziet men de toestand donker in, nu de wapenstilstand uitblijft. President Kennedy en zijn voornaamste adviseurs heb ben gisteren beraadslaagd over mogelijke stappen van de geal lieerden, indien de pro-commu nistische Pathet Lao-rebellen geen acht slaan op de oproep tot eenstaakt-het-vuren. In Washing ton meent men, dat de mogelijk heid van interventie door de Zuidoostaziatische Verdragsorga- satie weer aanwezig is. De Amerikaanse regering heeft gis teren bij Moskou geprotesteerd tegen wat zü noemt „Russische obstructie" in de kwestie-Laos. Washington wees erop, dat de pro-communistische re bellen weigeren een staakt-het-vuren ten uitvoer te leggen, ondanks het feit, dat zij dezer dagen hebben laten we ten, met een bestand in te stemmen, De Amerikaanse regering'wees voorts met nadruk de eis van conamunistisch- China af, dat de Ver. Staten als voor waarde voor een wapenstilstand hun militair personeel uit Laos terugtrek ken. en ophouden de regering in Vien tiane te helpen. Amerika wees erop, dat de communisten nog steeds be voorradingen aan de rebellen zenden. In Londen heerst ook ernstige on gerustheid ever Laos. De onder-minis ter van Buitenlandse Zaken, Heath, hééft gisteren de Russische ambassa deur inLonden bij_zloh britboden 'om hém van de bezorgdheid van de Britse regering op de hoogte te stellen. Volgens diplomatieke kringen wach ten. de westerse mogendheden nu af of de Amerikaanse en Britse stappen enig effect zullen hebben. Zo niet, dan verwacht men, dat de ZOAVO-landen zich zullen beiaden over collectief te nemen maatregelen om een communis tische overneming van Laos te ver hinderen. President Kennedy van Amerika heeft vandaag opnieuw een beroep ge daan op premier Nehroe van India om als bemiddelaarop te treden in dé kwestie-Laos. Kennedy stuurde een telegram, waarin hij de premier vroeg of India de Russische regering niet kan bewerken, opdat er spoedig een wa penstilstand in Laos komt. Hét leger zou willen dat de conferen tie-in Coquilhatstad wordt voortgezet. Het zou de politieke leiders zolang ge vangen iwllen houden, totdat de con ferentie overeenstemming heeft be reikt. Zoals gemeld is de conferentie volle dig iu het slop geraakt door een felle ruzie tussen president Tsjombe van Katanga en president Kasavoeboe van de centrale Kongolese regering in Leo- poldstad. Tsjombe liep dezer dagen, na een hevige aanval op Kasavoeboe, boos de zaal uit. Toen hij per vliegtuig naar De Franse ministers van Algerijn se Zaken en van de Strijdkrachten, Joxe en Messmer, hebben vanoch tend in Algiers bekendgemaakt, dat het eerste regiment valschermtroe pen van het Vreemdelingenlegioen zat Station Weer Wind- Ma*, amp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. afgel. 24 u. Helsinki onbew. nnö 6 19 0 Stockholm zw. hew. no 3 19 O Oslo 1. bew. o no 4 19 0 Kopenhagen regen O 11 16 0 Aberdeen gen. bew. nno 3 9 1 Londen 1. bew. w 1 15 1 Amsterdam regen z 2 la 2 Brussel onbew. z 2 15 0.1 Luxemburg zw. bew. zzw 1 14 0.5 Parijs zw. bew. nno 1 15 0.1 Bordeaux zw. bew. O 4 16 1 Grenobl? zw. bew. windst. 14 10 Nice h. bew. O 5 17 0.3 Berlijn zw. bew. w 2 18 1 Frankfort geh. bew. windst. 14 4 München h. bew. windst. 13 3 Zürich mist nno 2 13 2 Genève zw. bew. windst. 13 3 Locarno .zwbew. ono 1 13 9 Wenen onbew. wnw 4 21 0 Innsbruck h, bew. windst. 21 O Belgrado zw. bew. wzw 4 16 0 Athene onbew. wnw 6 Rome 1. bew. z 5 19 1 Ajaccio bew. nno 4 17 0 Madrid regen zw 8 20 2 Majorca zw. bew. windst. 22 O Lissabon 1. bew. wnw 7 16 Een kleine storing in de hogere lucht lagen, samenhangend met een klein lage-drukgebied op de Noordzeever oorzaakte vanmorgen in ons land plaat selijk regen. He storing verplaatste zich slechts langzaam. Een hoge-drukgebied, dat gisteren van de oceaan Frankrijk binnentrok, werd weer snel afgebroken door een gedeelte van een oceaande pressie dat naar Zuid-Frankrijk trok, Deze storing zal in de richting van Italië trekken. Boven Scandinavië is een gebied van hoge-luchtdruk aange komen waarvan de invloed juist niet tot ons land reikt. Het weer in ons land blijft in verband hiermede enigszins wisselvallig, maar de kans op opkla ringen wordt groter. De wind blijft be trekkelijk zwak en in de temperatuur komt niet veel verandering. Den Helder geh. bew. z 2 16 2 Ypenburg geh. bew. wzw 2 15 2 Vlissingen zw. bew. zw 4 14 1 Eelde zw. bew. z 2 18 2 De Bilt regen zw 2 15 2 Twente zw. bew. z 2 15 1 Eindhoven regen windst. 16 2 Z,-Limburg onbew. zzw 3 16 0 worden ontbonden. Alle officieren van het regiment hebben zich gisteroch tend aangegeven. Een officier per compagnie is voorlopig op vrije voe ten gebleven om het regiment naar het zuiden van het departement Oran te brengen, waar het zal worden ont bonden. Het regiment, dat onder de vier re bellerende generaals diende, verliet gisteren het kamp Zeralda. Te voren had het kamp gedaverd van de ont ploffingen. „We willen niets achterla ten voor een andere eenheid", zei een soldaat „het legioen heeft dit kamp gebouwd". Het regiment werd bij zijn uittocht door de Franse be volking van Zeralda toegejuicht en met bloemen bestrooid. Soldaten zo wel als burgers riepen: „Algerije is Frans". Officieel is te Farijs meegedeeld, dat de militaire autoriteiten de wer vingsbureaus van het Vreemdelingen legioen in Frankrijk hebben gesloten. In Frankrijk en in Algerije zijn de zuiveringsacties in volle gang. Hon derden antirechtse personen zijn op gepakt. In Algerije zijn het hoofd van de Veiligheidsdienst, het hoofd van de politie en de hoofdcommissa ris van politie te Algiers gearres teerd. Bij presidentieel decreet is gister avond laat een speciaal hoog tribunaal ingesteld dat belast is met de taak „de bewerkers en medeplichtigen van misdaden tegen de veiligheid van de staat en de discipline in het leger, als mede van aanverwante overtredingen gepleegd in verband met gebeurtenis sen in Algerije te berechten". Het tribunaal is samengesteld uit vier hoge officieren en vijf burgers, de Katangese hoofdstad Elisahethstad wilde terugkeren, werd hij door Kon golese militairen aangehouden. Sinds dien verkeert men in onzekerheid over het lot van. de Katangese leider. Giste ren werd aanvankelijk gemeld dat hij was vrijgelaten, maar later werd dui delijk dat hij nog steeds werd vast gehouden. Blijkbaar heeft het leger bet nu nodig gevonden alle leiders onder arrest te plaatsen. Onder, degenen die de conferentie Jn Coquilhatstad bij- wobriderirbevindénzich president Kasa- voeboe en premier Tleó. Gisteren is er nog een zitting ge weest van de.conferentie,..maar Tsjom be was niet aanwezig. In de Katangese hoofdstad Elisabeth- stad heerst ernstige ongerustheid over het lot van Tsiombe. Men heeft een telegram gezonden aan de opperbevel hebber van het centrale Kongolese le ger, generaal Moboetoe, waarin wordt gevraagd Tsjombe in staat te stellen de regering in Ëlisabethstad zelf In te lich ten over de gebeurtenissen in Coquil hatstad. De meeste waarnemers te EUsabeth- stad zijn van oordeel dat wat er ook te Coquilhatstad gebeuren moge, hest idee van een Kongolese statenbond dood is door de scherpe tegenstellingen tus sen. Tsjombe en Kasavoeboe. De minister van Binnenlandse .Zaken van Katanga, .Moenongo, heeft een besluit gepubliceerd volgens hetwelk ieder die Katanga wil verlaten in het bezit moet zijn van een uitreisvergun ning. Het officiële Kongolese persbureau heeft gisteren bijzonderheden over de arrestatie van Tsjombe gegeven. Hij zou bij aankomst op het vliegveld van Coquilhatstad uit zijn auto zijn gehaald en gemolesteerd. De Katangese leider werd in een oude fauteuil gezet en met machinegeweren bewaakt. leden van Tsjombe's staf moesten op kisten plaatsnemen. Premier Heo en andere vooraanstaande leiders zouden van al les hebben geprobeerd om Tsjombe over te halen in. Coquilhatstad te blij ven. 'De president weigerde echter ca tegorisch te onderhandelen. „Ik zal deze belediging nooit vergeten", zou hij ge zegd hebben. Tsjombe zou de nacht hebben doorgebracht in een villa waar in de Kongolese vice-premier Bolikan- go is gehuisvest. Een foto van premier Tsjombe van Katanga, toen hij in de tuin van zijn villa in Coquilhatstad, tijdens een pers conferentie scherpe kritiek oefende on. aan het adres van president Kasa voeboe. Even later wérd de Katangese staatsman op het vliegveld ge arresteerd. Sindsdien bestaat er on zekerheid over zijn lot. Aanvankelijk werd gemeld, dat hij was vrijgelaten, maar later bleek dit bericht niet juist te zijn. Aangenomen wordt.r dat Tsjombe nog steeds in Coquilhatstad wordt vastgehouden. - Verscheidene honderden Afrikanen en Europeanen verzamelden zich gis teren in het centrum van de Katangese hoofdstad Elisabethstad in afwachting van de terugkeer van Tsjombe. Hun werd echter door luidsprekerwagens meegedeeld dat het „zinloos" was te wachten. In Parijs heeft het hoofd van de permanente Katangese missie in Frank rijk, Dioer, voorspeld dat de arrestatie van Tsjombe binnen 48 uur zal worden gevolgd door een invasie van centrale Kongolese troepen in Katanga. Hü liet doorschemeren dat de arrestatie van Tsjombe op instigatie van de Ver. Na ties is geschied. Tsjombe heeft de laat' ste tijd herhaaldelijk overhoop gele' gen met de V.N.-autoritei ten. JOHNNY WILHEYNS ...in kaaswinkel (Van een onzer verslaggevers) De vijfjarige Jfohnny Wilheyns uit de Cronjéstraat te Rotterdam, die sinds woensdagmiddag werd vermist en voor wie het gehele Rotterdamse po- litie-apparaat een intensieve opspo ringsactie inzette, is terecht. Donderdagmiddag omstreeks vijf uur zag een rechercheur van politie, die juist een vrije dag had, maar wel op de hoogte was van het signale ment van de jongen het knaapje doodleuk in een kaaswinkel in dei Zwart Janstraat te Rotterdam j staan. Hij nam Johnny mee naar! het politiebureau, waar deze onmid-1 dellijk in een paar goedbelegde,! hem door een politie-agent toegesto-; ken boterhammen hapte. De jongen was niet te overreden' iets over zijn verdwijning te vertellen.» Gisteravond werd in deze zaak eeni Rotterdams echtpaar .gearresteerd op! beschuldiging van vrijheidsberoving,' de 29-jarige A. C. V. en diens :'25-Jari- ge echtgenote. Het yerhoor iszeer. moeizaam geweest. 'X De man heeft verklaard hetjonge tje woensdag in een dronken bui van de straat mee naar huis te hebben ge nomen. Johnny heeft daar, geslapen. De vrouw ging vanmiddag met het kind de straat op en liet het daar ver-, der aan zijn lot over. Volgens 'de Rot-' terdamse politie is tot nu "toe niét ge bleken, dat met de jongen ontucht is gepleegd. Het is niet bekend of de man de- zelfde is als de cafébezoeker, met wie de knaap voor het laatst werd gezien. De arrestatie geschiedde ha een nieuwe getuigenverklaring. Het onder zoek wordt geleid door hoofdinspec teur P. Ligtvoet van de zeden- en kin derpolitie. t Advertentie» onder wie een rechter van het Hof van Cassatie. Ex-generaal Challe zal voor dit tri bunaal terechtstaan. Zijn zaak zal zeer binnenkort voorkomen. Beroep tegen de uitspraak zal niet mogelijk zijn. Als gewoon gevangene zijn Chal le zijn stropdas en schoenveters ont nomen. Zijn kromme pijp en tabak heeft men hem laten behouden. Hij mag geen bezoek ontvangen, behalve van zijn verdedigers. Challe mag slechts brieven schrijven aan presi dent de Gaulle, de officier van Justi tie en aan de rechter die de zaak behandelt. Een woordvoerder van de Amerikaan se ambassade in Parijs heeft berichten als zouden Amerikaanse agenten ge neraal Challe en de andere leiders van de opstand hebben aangemoedigd „volkomen ongegrond" genoemd. Hebt u ons boekje „Voor U" met schil, der- en kleurentips nog niet? U ont vangt het GRATIS bij inzending van deze aan WAGEMAKErtS BREDA, afdeling Voorlichting B naam straat: plaats: firn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1