Anderhalf maal zo druk als met Pasen Record op Keukenhof Tsjombeals gevangene naar Leopoldstad Politieke rol uitgespeeld koffie HII13 naar Hawaii Ghana, Guinee en Mali gaan een Unie vormen ALLES AFHANKELIJK VAN HET WEER Reis duurt kwartier DE BILT: onstandvastig Motor op bus: 2 doden bij Tilburg VERPLEEGSTERS r Voor onbepaalde tijd onder arrest Spanning in nieuw Belgisch kabinet BRAND OVERVIEL FEESTENDE CLUR IËÊÊÊÊÊ Door onverwacht passeren Vijftal ongelukken in weekeinde Eisenhoiver stelt Japanse reis uit VERPLEGERS r Geef *n DINSDAG 2 MEI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4897 Directeur: H. DË RUIG J A Hoofd red acteur: Dr. J A. H J. S. BRUINS SLOT Op de kwantitatieve ranglijst stonden de Duitsers verreweg bovenaan. Volgens een ruwe schatting kwam ongeveer zestig procent der gasten van over de oostgrens. Dertig procent was van Franse origine en de overige tien was uit allerlei geallieerde oorden in Europa, uit België, En geland en andere landen afkom stig. Hoe fors het dagbezoek uit nabuurlanden is geweest, laat zich moeilijk schatten. Zeker is, dat het de honderdduizend heeft overschreden; sommigen gewagen zelfs varTtweehcHiaeraduiztir.d. Middernacht Invasie Protesten Kampeerders Als magneten „Vernietigen" jOflN - met 5000 tulpen V J 19 jongelui omgekomen ROTE spanning heerste van nacht op de Amerikaanse raketbasis Cape Canaveral (Florida) waar alles gereed was voor de eerste bemande raketvlucht. De tocht van de eerste Amerikaanse astronaut zou gemaakt worden in een Mer cury-ruimte capsule, welke de lucht in zou worden gebracht door een 29 tons Redstone-raket. Op een hoogte van ongeveer 200 kilometer moet de capsule van de raket worden weggesloten. Een parachute zal zich openen en ongeveer 400 kilometer van de raketbasis, bij de Bahama-eilan- den zal de capsule in zee terecht komen. De gehele tocht zal onge veer een kwartier duren. Helikop ters, vliegtuigen en schepen moeten de capsule uit zee oppik ken. Uitverkoren In reset ve (Zie verder pag. 3, 4e kolom) vrije tijds verf kwaliteitsveri m É11ÉS®« Hij ivilde Castro spreken PASSAGIER DWONG PILOOT NAAR CUBA TE GAAN Wié is er morgen jarig? Tornado biedt'.» .zo^n rijke keus uit- feuke- geschenken dat tr al tijd een honeWenskuntri:? veivüiien. TOMADO cadeau! fOtUfdUM %-Cravaniut*: Dordrecht! Schledun: Wlttj d« Wlthitraat ÏS. Telef. 115700 (8 I,». Postbu* tin Postgiro No. 42451» Klachtendlenst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 11570O. Huygc-iuplein l. Telefoon 1834S7 (3 lijnen). Postbus 1081 Postgiro No. 424887. Klaehtendienst 18.3019.30 Telefoon 36256» epuiweg 132. Teler. 4870. Aleldastraat 33 Teler. 65481. AlXMmementtprUe 61 «ent per week, 13.65 per maand. 17 90 kwartaal. Losse nummers 1» cent. Verschijnt ctogeiljlt» (Geldig tot woensdagavond) t-.N'KLLE BUIEN Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige lot krachtige /.uidwesteliike wind Weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5.08 Onder: 20.07 Maan op: 23.11 Onder: 7.15 NEDERLAND TJOKVOL w -£ hebben weer heel wat buitenland op bezoek gehad. Minstens driehon derdduizend vreemdelin gen— schatte de Alge mene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer hebben van zaterdag tot en met maandag by ons gelogeerd. Ze hadden het vooral op het westen gemunt; tweehonderdduizend van hen streken daar neer. De lo- gies-informatiediensten werkten als paarden; voor niet minder dan dertien-en-een-hall duizend men sen moesten ze onderdak zoeken. Dit (lange) weekeinde is hel bui tenlands bezoek zeker anderhalf maal zo groot geweest als met Pasen. Op de Keukenhof in Llsse zijn alle record» dit weekeinde ceslaren. Van zaterdag toten met maan dar stroom de daar een lezer van honderdtwintir- dniiend bezoekers binnen Op zondag kwamen niet minder dan drieënzestig duizend mensem naar de bellen kijken. In twaalf jaar ttids had de tot dusver drukste dar vfifenvfiftigdulzend bezoe kers de' Keukenhof zien binnengaan. Met tat ran extra-treinen uit Duitsland en Belcië en. Frankrijk, met bijna vijf tienhonderd autobussen en ruim twin tigduizend personenwagens werden de bioemenminnaars aangevoerd. Nee, het viel niet mee, in de kust streek tussen Schoorl en Brielle, of in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Dordrecht of Utrecht een-twee -drie onderdak' te vinden. Wie zon- dag omstreeks middernacht het kan toor van de VW in Amersfoort bin nentrad, kon 2ien, hoe het personeel nog steeds druk doende was, toeris ten in pensions, bungalows en zo merhuisjes een bed te bezorgen. In de Limburgse mijnstreek kon men op Koninginnedag gerust van een Duit se invasie spreken. Een onafzienbare rij oosterburen spoedde zich op deze dag, die voor hen, althans officieel, in het teken van de arbeid stond, per auto naar het goedkope Nederland, om in de mijnstreek te gaan winkelen. Tussen twee en vier uur bereikte de drukte aan de grenspost „De Docht' ha®' hoogtepunt. Permanent stond er bU oe douane een file waarvarl het einde niet was te zien. In Heerlen waren de warenhuizen en winkels opengebleven, al had het win kelpersoneel daartegen In een openbare vergadering fel geprotesteerd. De woordvoerders van de vakorganisaties betoogden op deze vergadering dat het winkelpersoneel nu geen Koninginne dag kon vieren, omdat de w®rk®j:ev., op Koninginnedag nog van de Duitse kooplust wilden profiteren. Voor kamperen was geen bijster grote animo, althans niet m het wes ten des lands. Meer in trek was de luwte van Midden- en Zuid-Nederlan en de Veluwe. Opmerkelijk was het grote aantal geallieerde mditairen, da met caravans hier een lang kwam doorbrengen. De matte-dienst (KID), gevestigd langs de grote invalswegen, heett het \ru gehad. Zaterdag zette de toerLstenstroom naar ons land in; zondag zwol ze al krachtiger aan. Vooral bU de gre ten tussen Nieuweschans en Ellen was het een drukte van belang. De b velden en de stranden zogen de auto s en autootjes als magneten naar zien °Zondag- en maandagmiddag heeft menige automobilist op de wegen tus» sen Den Haag en Hillegom, maar voor- ai In de buurt van Lisse. zich stellig zitten verbijten, omdat hij maar niet kon opschieten. Want al deed de politie wat ze kon ze had weer een vlieg- tuigsurveillance ingesteld wachten bleek soms onvermijdelijk. Nog nooit is het bezoek aan de bollenstreek dan ook zo groot geweest als de afgelopen zondag. De politieke rol van president Tsjombe van Katanga Is (voorlopig?) uitge speeld. De centrale Kongolese regering van president Kasavoeboe heeft mede gedeeld dat Tsjombe voor onbepaalde tijd zal worden vastgehouden. Tsjombe, die. vorige week werd gearresteerd sail naar Leopoldstad worden overgebracht, waar hem voor zijn verblijf een villa ter beschikking zal worden gesteld. Een woordvoerder te Couuilhatstad ver klaarde dat dag en uur van overbren ging niet tevoren bekend zouden worden gemaakt. Wellicht bevindt Tsjombe zich thans reeds in de Kongolese hoofdstad. De minister van Buitenlandse Zaken der centrale Kongolese regering, Bom- boko, verklaarde: „Of Tsjombe zal worden vrijgelaten zal afhangen van de ontwikkeling der gebeurtenissen. W\j hebben tegen Loe- mocmba gevochten, die Kongo wilde vernietigen en w(j zullen op dezelfde wjjze strijden tegen een leder, die Loe- lïioemba's voorbeeld wil volgen". Bomboko zette verder uiteen waarom Tsjombe vorige week woensdag door de Kongolese troepen was aangehouden. Hij verklaarde dat het Kongolese volk wenst dat de leiders een einde maken aan de crisis. „De tijd voor aarzeling Is voorbij". Waarnemers In Coquilhatstad zijn van mening dat de centrale Kongolese rege ring, In overeenstemming met de V.N., is opgetreden om Tsjombe's macht te vernietigen en het afgescheiden Katanga terug te brengen in de Kongolese staat als geheel. Vandaag zullen de politieke leiders van Kongo, met uitzondering van die van Katanga en van Stanleystad, in Coquilhatstad hun pogingen voortzet ten om Kongo weer tot een eenheid te maken. De man die hierin de lei ding schijnt te hebben is Bomboko. De overeenkomst die president Kasavoe boe met de V.N. heeft gesloten, is door i Advertentie Omdat deze uitstekende plantagekoffie gegarandeerd coffeïnevrij is en deze heerlijke koffie ook de meest verwende fijnproever kan bekoren. f Adeertrmte) SCHORTEN steeds de nieuwste modellen en dessins de conferentie van Coquilhatstad goed gekeurd. De-positie van Tsjombe in zijn eigen land is allesbehalve roohklesirig. "Er is een aanzienlijk begrotingstekort, er zijn moeilijkheden in het leger, de kosten van levensonderhoud stijgen onrustbarend en in de binnenlandse politiek broeien enkele veten. De 13.000 Europeanen in Katanga vrezen, dat er een bloedbad dreigt. Vrijwel alle Europeanen willen uit Katanga weg. Ter gelegenheid van de opening ener nieuwe lijnverbinding tussen Amsterdam en Honoloeloe door de Canadian Pacific Airlines is zater dagavond de 22-jarige Jenny van Willige van Schiphol naar Hawaii vertrokken. Bijna gelijktijdig ver trok van het eiland in de Stille Zuid zee de schoonheidskoningin van Hawaii, Mae Beimes, met orchi deeën en ananasvruchten, die ze in Amsterdam, Rotterdam en op de Keukenhof zal aanbieden. Jenny, die het eerste Haarlemse bloe menmeisje was, had bij haar baga ge meer dan 5000 tulpen die ze in één week in Hawaii zal aanbieden. Verder zaten fir haar drie koffers zeven verschillende Nederlandse klederdrachten, die zij tijdens haar zeven dagen durende bezoek zal to nen. In de pas gevormde Belgische rege ring zijn spanningen opgetreden. Vic tor Larock, de socialistische minister van Onderwijs, heeft namelijk in de loop van het weekeinde, de maatrege len ingetrokken, die zijn rooms-ka- tholieke voorganger had genomen tegen ambtenaren van het ministerie van Onderwijs die aan de jongste sta king hadden deelgenomen. Premier Lefèvre zou al een onder houd lnet Larock gehad hebben. De CVP heeft geprotesteerd. Zoals hekend vormden de met de staking samenhan gende vraagstukken een lastig te ne men hindernis bij de onderhandelin gen tussen de socialistische partij en de CVP. Spontaan dankte Koningin Juliana gistermorgen op het bordes van paleis Soestdijk de duizenden Ne derlanders, die naar Soestdijk ge komen waren om bon vorstin, te imldigne (•-Verslag elders in deze editie). De presidenten van Ghana, Guinee en Mali, resp. Nkroemah, Toeré en Keita, hebben zaterdag in Accra een handvest getekend, waarbij hun lan den een unie gaan Vormen. Het ak koord moet nog dooi* de drié parle menten worden goedgekeurd. Andere Afrikaanse-landen kunnen tot de- unie toetredend In het handvest zijn de aanbevelingen overgenomen die een commissie van de drie landen voor integratie op het gebied van de defensie, de buitenlandse politiek en culturele kwesties had opgesteld. In een communiqué bevestigen Nkroemah,Toeré en Keita o.a. hun steun voor de Kongolese leider Gizen- ga als „de wettige premier van Kon go." De drie presidenten hebben voorge steld om de conferentie van hoofden van Afrikaanse landen, die op 8 mei in Monrovia zou beginnen, uit te stel len, omdat de meeste landen zich in plaats van door hun staatshoofden, door delegaties zullen laten vertegen woordigen. - Vanmorgen in alle vroegte zijn in een clnb in het Engelse plaatsje Bolton negentien mensen door een brand om het leven gekomen. Terwijl de leden van de club zich met muziek aan de bar vermaakten, greep een plotselinge brand snel om zich heen. In paniek sprongen, sommigen uit het raam in een ondiepe rivier, die ongeveer 24 meier lager lag. Slechts enkelen van hen overleefden de sprong en werden met zware verwondingen in de zieken huizen van Bolton opgenomen. Zij, die in het gebouw achterbleven, kwamen alien om het leven. Amerikaanse astronaut vandaag in de ruimte? G Reusachtige zoeklichten beschenen vanmorgen vroeg de lsnceringsbasis. De zoeklichten die om een uur van nacht (plaatselijke tijd) ontstoken wer den, beschenen een bewolkte hemel. Het inladen van de brandstof begon om 2 uur 15 (kwart over zeven Në- dert, tijd). De lancering zen om 9 uur (2 uur Ned. tijd) moeten geschieden, maar het weer vormde een onbereken bare factor. De „Countdown", de laat ste controle van alle organen van - de raket en dé ruüntecabine, werd; 290 minuten voor het lanceertfidstip, tij delijk stopgezet. Volgens tU.-^ 3*. da jW-|arlaa Alan Shepard aangewéasetf qra dé tocht in de „Mercury"-rufinfecabine fe .'"'maken. Shepard - iseen marine-officier, die be- De 37-jarige Alan Shepard, die aan gewezen zou zijn om detocht in de Mercury-ruimtecabine te maken kend staat als een „studiehoofd". Hy leest alles wat hij maar in handen kan krijgen over astronautica, ballistiek, raketbrandstoffen en meteorologie. In totaal waren er zeven kandidaten, van wie er drie de grootste kans maakten en wel, naast Shepard, de kapitein van de luchtmacht Grissom en Cooper, eveneens kapitein van de luchtmacht. Volgens plan werd de uitverkoren ruimtereiziger drie uur voor het lance ringstijdstip in zijn zilverkleurig pak gehesen en werd de bedrading aan zijn lichaam bevestigd waarlangs later de medische gegevens naar de aarde zul len wo-rden doorgezonden. De astro naut zou daarna in een witte vracht auto naar de gereedstaande raket wor den gebracht. De twee andere astronauten Grissom en Cooper bevinden zich al sinds giste ren in een apart vertrek in een hangar op 5 km van de lanceerplaats. Een van hen zou in actie moeten komen als de i Advertentie EER PRtSQXr VAR BE SIKKERS KROEP -\ Het centrum van een tamelijk diepe oceaandepressie, halverwege IJsland en Ierland gelegen, verplaatst zich ge leidelijk in de richting van Schotland. De westelijke circulatie, die al enkele dagen op de oceaan aanwezig was, heeft zich samenhangend daarmee naar West-Europa uitgebreid. Daardoor kreeg het weer opnieuw een onvast karakter. De afgelopen nacht en och tend trok een reoengebiect oner ons land, terwijl een daaropvolgende zwak ke rug van hoge luchtdruk aanleiding gaf tot opklaringen. De depressie bij Schotland stuurt geleidelijk onstabie lere lucht naar ons land, zodat er de komende 24 uur buien zullen voor komen, die door opklaringen worden afgewisseld De zuidwestelijke wind neemt daarbij nu en dan toe tot krach tig. In de- temperatuur komt maar weinig verandering. In de -afgelopen nacht omstreeks twaalf uur zijn op de rijksweg Tilburg Breda, nabij Plasoord, in de gemeen te Tilburg twee jongemannen bij een botsing tossen een motor en een bus om bet leven gekomen. Zij reden per motor achter een auto in de richting .Tiltwrgj.-toen zij. zich onverwacht op de' middelste 'baan Van deze driebaansweg bega ven; waar juist een bus, komende uit de richting Tüburg, bezig was een aantalpersonenauto's te passe ren. Er volgde een frontale botsing. De -21-jarige, H. N. Hüle uit Eindho- ven werd op slag gedood, terwijl de 25-jarige H. Sterenberg eveneens uit Eindhoven, vanmorgen ia het St. Eli- sabethziekenhuis te Tilburg aan de bekomen verwondingen besweek. Direct na het ongeval werd het ver keer opgehouden, doch een automobi list, komende uit de richting Breda, merkte de lichtsignalen blijkbaar niet op,-zodat bij met een vaart van onge veer 120 km over de motor en vermoe delijk ook over de slachtoffers heen reed. Dit incident liep voor de inzit tenden van de auto wonderlijk goed af, de wagen kwam namelijk enkele tientallen meters verder op de weg met een geblokkeerde stuurinrichting tot stilstand. Zondagnacht omstreeks twaalf uur is op de grens van de gemeenten Baat - le-Nassau en Alphen een auto-ongeluk gebeurd, waarbij een persoon is omge komen, een ernstig werd gewond en Ex-president Eisenhower heeft gis teren op een persconferentie verklaard dat hij zjjn reis naar Japan, die hü in oktober zon maken, heeft afgezegd. Hij heeft dit gedaan op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat van mening was dat de spanningen in de wereld nu zodanig zijn, dat het beter is. aat Eisenhower niet naar Ja pan gaat Een tweemotorïg toestel van de „National Airlines" een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, werd op weg van Marathon naar Key West (Flor.) door een passagier gedwongen naar Havana, Cuba, te vliegen. Het toe stel is inmiddels van Havanazon der passagier veilig in Key West aangekomen. De geheimzinnige passagier, die zich ar. Cofresi Elpir noemde, ver telde de gezagvoerder onder bedrei ging van een mes, aldus de verklarin gen van de gezagvoerder, dat de dic tator van de Dominicaanse Republiek hem honderdduizend dollar had aan geboden om naar Cuba te gaan en Fidel Castro te vermoorden. Hij voel de daar echter weinig voor en besloot Castro over het komplot in te lichten. De gezagvoerder verklaarde bang te zijn geweest, dat zijn toestel hoven Cuba zou worden neergeschoten. Drie uur na de landing konden beman ning en passagiers, behalve degene die hem bedreigd had, weer vertrek ken. t Aanerientiei drie anderen lichtere verwondingen hebben opgelopen. Dc bestuurder, de 22-jarige textiel arbeider H. D. J. M. de Rooi] was op slag dood. Ernstig gewond werd 'de 19- jarige A. van Gestel. Drie inzittenden: G. A. A. M Snijders (21 jaar), P. Stof- felen en A. P van Liemde(21 jaar) werden licht gewond.-Zy zijn, evenals de bestuurder, allen afkomstig uit Til- burg en ongehuwd. Alle gewonden werden naar het St. Elisabethzieken- huis in Tilburg overgebracht Maandagmiddag is de 24-jarige H. A. M, S. uit Haarlem, toen hij met zijn scooter op Rijksweg 13 reed onder eeu Duitse autobus terechtgekomen en ter plaatse aan zijn verwondingen over leden. Het slachtoffer moest naar links uitwijken, omdat een- voorhem rij dende personenauto plotseling afrem de voor een koppel eenden dat de weg overstak. S. raakte daardoor aan het slingeren. Het ongeluk gebeurde tus sen Rijswijk en Delft. R De 28-jarige ongehuwde stukadoor K. F. Broekveldt uit Groningen is zondagmorgen dodelijk verongelukt, toen hij op de Rijksstraatweg in Ha ren met zijn bromfiets tegen een vrachtauto reed, die half op het rij wielpad stond. De eüauffeur kwam van een oprit en wilde de straatweg oprijden. De 19-jarige M. Jacobs uit Valkens- waard is in het weekeinde bij een autobotsing in de Duitse plaats Kem pen om het leven gekomen, toen. de auto waarin hij meereed uit een bocht vloog en tegen een boom botste. De 42-jarige T. Strijbosch uit Waalre, die de auto bestuurde, is met levensge vaarlijke verwondingen in het zieken huis van Kempen opgenomen. In het St. Elisabethziekenhuis in- Tilburg is zaterdag de 71-jarige N. J. Zoontjes uit Tilburg overleden. De man was op 13 april met zijn rijwiel onder een auto terechtgekomen en had daarbij ernstige verwondingen opge lopen. Op 4 mei wordt in verband met de nationale werktuigendag voor land- en tuinbouw in Liempde, druk autover keer verwacht op de rijksweg tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Auto mobilisten dienen met enige vertraging op dit wegvak rekening te houden, vooral in de morgen en late middag. Advertentie! De Psych. Inr. „Wolfheze" te Wolfbeze (Chr. Inr. voor geesteszieken) vraagt en om opgeleid te worden voor het Rijks_ diploma Ziekenverpleging B. Tijdens deze opleiding die kosteloos is, ontvangt men behalve kost en inwo ning, bewassing, geneeskundige behan deling, enz. een salaris volgens de van overheidswege vastgestelde regeling, waaronder 2 x p. maand een vergoe ding van reiskosten naar huis. Bovendien ontvangt men dienstkleding bij indiensttreding. Vraagt u eens na dere inliohtingen aan de Geneesheer- Directeur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1