Een resolutie Regering verklaart zich bereid tot Looncommissie van Stichting Arbeid weer aan het werk HOE DENKT DE JEUGD OVER DE VIERDE MEI? Brits koningspaar in Ruimtevlucht in VS. niet voor vrijdag Kritiek op de publiciteit Grote razzia's in Z.-Afrika Intrekking van „aanwijzing' theoretisch mogelijk Zij wilden „West-Irian mmsÈSBÊ Ommezwaai van mr. Van Aartsen verbaast Kamer Waarom pas nu 2500 subsidie- woningen meer: Rebellen in Laos staken het vuren Besprekingen over bestand DE BILT: tijdelijk regen Ds. P. D. Kuiper praeses van geref. synode Prins «pent 19 mei Scheveningse Pier r Zie de rubriek gres <iZ,14" gina 9 op m Amerika moedigde putsch in Algerije niet aan Kerken bidden voor betere verhouding met Indonesië r iSii JHË!| r WOENSDAG 3 MEI 1DG1 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4891 V. Directeur: H. L)E KU1C Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer redacteuren) regering heeft zich gisteren bij monde van premier De Quay bereid verklaard, een nieuw gesprek te beleggen over de invoering van de 45-urige werkweek in het bouwbedrijf. Voor dit gesprek, dat vermoedelijk op 10 mei zal worden ge houden, zullen de werkgevers- en werknemersorganisaties in het bouwbedrijf met inbegrip van de Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond het college van Rijksbemiddelaars en de Stichting van de Arbeid worden uitgenodigd. Droevige verbazing Henry J. Kaiser Jr. overleden Op 'n kier (Van onze parlementaire redacteur) DE Tweede Kamer is natuur lijk verheugd over de be slissing van de regering, in iSXil alsnog 2500 gesubsi dieerde woningen meer te bouwen en het totaal zo op 70 000 te brengen. Maar de Kamer, of althans een deel ervan, begrijpt niets van wat door de heer Schui temaker (lib.) genoemd werd „deze ommezwaai van minister Van Aartsen" en zij stelde de be windsman de vraag, „waarom de regering eerst nu deze bereid heid toont. „Vele- politieke strubbelingen badden voorkomen kunner. wor den", zei de heer Van der Perjl (c.h.) en de heer Schuitemaker voegde daaraan toe, dat „de ka binetscrisis van december ji. een volstrekt overbodige zaak was geweest". „In december was de minister met geen touw over de streep van 82.500 te trekken en nu loopt hij vrolijk voor de muziek van de Kamer uit door met een bouw programma van 90.000 woningen te komen", stelde de heer Bom- mer (arb.). (Zie verder pag. 3, 4e kolom) De pro-communistische rebellen in Laos hebben hun troepen bevel gegeven vandaag te 8 uur voor- middags (dat is 02.00 uur West- europese tijd) het vuren te staken en er hjj de regering van prins Boen Oem op aangedrongen ter bespreking van een order tot het staken van het vuren onmiddellijk vertegenwoordigers te zenden naar een punt in Niemandsland ten zuiden van Vang Vieng, aldus heeft radio-Hanoi bekendgemaakt. Na het bekend worden van de oproep van de Pathet Lao aan haar troepen het vuren te staken heeft de Amerikaanse regering zich onthouden van verdere nieu we militaire of diplomatieke stap pen tegen de Laotische rebellen. De besprekingen, die in het kleine dorp Ban Khy zullen wor den gevoerd, zouden kunnen lei den tot een algemene wapenstil stand en tot een beëindiging van de Russische hulpverlening aan de Pathet Lao, die vier en een halve maand heeft geduurd. Eerste contact Werkloosheid in de VS ftottcrdail» Wltto <3» wilhstraat 23. Telef. 7IST00 (8 I) Postbus 1112 Posiijlro No 42451S. KJachtenrMenst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—ib uur Telefoon 115790 *-Gravenh»ge: Hu.vgensplem I Teleroon 1B34G7 (3 UJnen). Postbus 1091 Postgiro No 4240CT. Klaeh'.endienst 18 :1019 30 Telefoon 3G23C» öpuitveg 132 Telef 4570 Aleldastraat 23 Telef 65431 Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs «l cent per weelc, (2.63 per maand, f 7.90 per kwartaal. Los** nummert IS cent. VerschUiU stagelUk» J (Geldig tot donderdagavond) TIJDELIJK REGEN Zwaarbewolkt met enkele opklaringen eii tijdelijk enige regen. Over het algemeen iets hogere temperaturen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Zon op: 5.06 Maan op: Onder: 20.09 Onder: 8.04 •jpEN resolutie is het resultaat geweest van het zes uren durende debat in de Sociaal Economische Raad over de ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Dat ia iets nieuws. Het is nog niet eerder voorgekomen dat in het topor gaan van het bedrijfsleven enigerlei dis cussie in een resolutie uitmondde. Toch was dit. zij het niet geheel oen stemmig, aanvaarde document op zijn plfats. Onder omstandigheden kan im mers een duidelijke uitspraak gewenst zijn. Die omstandigheden deden zich thans voor. Een debat zonder conclusie had he: gevaar kunnen doen ontstaan dat alle? btpft zoals het nu is. ..Sn het gaat er nu juist om de ont wikkeling van de P.B.O. over het dode punt, waarop we gekomen zijn, heen ie helpen. V BIJ de stemming over de resolutie kwam duidelijk vast te staan, waar 64 meeste weerstand zit tegen de pu- ÜKekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De liberale werkgevers kwamen alleen te staan. Oude weerstanden deden zich geiden. De bedrijfsorganisatie-gedachte vil moeilijk zegevieren, ook al werd de «èrste mogelijkheid daartoe bijna veertig jaar geleden reeds in de grondwet vast- gelegd, ;Hoe het ook zjj: in de S.E.R. is dui delijk gebleken dat landbouw, midden stand en vakbeweging alsmede de r.k ca prol. chr. werkgeversorganisaties d» publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie blij ven schragen. Er weed een dringend beroep gedaan ój> de bedrijfstakken die tot dusver ach terbleven om zich. hetzij voor het eerst, hetzij opnieuw over de ontwikkeling van de P.B.O. te beraden. De organisatie commissie van de S.E.R, zag zich in dit verband nieuwe taken opgedragen. TN de debatten heeft dc kwestie van dwang of drang een belangrijke rol gespeeld. Aan drang blijven wg de voor- keur geven. Dwang ia strijdig met de gedachte van samenwerking en overleg, dié ikn de bedröffeprganisfitie ten grond slag ligt. -1 Een termijn stellen, waarbinnen de P.B.O. verwezenlijkt moet worden, lijkt ótis ook minder aan tc bevelen. Tempo riseren zou ten slotte ook wel eens op dwang neer kunnen komen. De bedrijfsorganisatie moet groeien, ijjpen. Drang blijft daarbij noodzakelijk, anders blijft alles bjj het oude. Goede voorlichting geven, wegwerken van mis verstanden, obstakels verwijderen, en wat dies meer zij. dn het Ser-debat zijn tal van sugges ties gedaan om obstakels, die de groei vin de PJB.O. belenrtneren, uit de weg te ruinten. ïlen zou haast zeggenzoveel hoofden, zoveel zinnen. In dit verband kan zeker de speelse opmerking van een hoogleraar worden onderschreven, n.l. dat het dan toch mo- gMijk moet zijn van de P.B.O. een zin vol geheel te maken. "Het wachten is thans nog op het par- ieinemaire debat. Ook dit zal, evenals de Ser-discussie, een positieve bijdrage en een sterke stimulans kunnen zijn om de zaak van de P.B.O. uit het slop te Nieuw gesprek over vijfdaagse in bouw ae D Het overleg zat er. blijkens een gisteren na afloop van de bespreking tussen regering en Stichting van de Arbeid uitgegeven communiqué, erop gericht zijn „gezamenlijk na te gaan op welke wijze de werktijdverkorting in het bouwbedrijf zoals voorgesteld, zou kunnen worden verwezenlijkt". In het communiqué wordt voorts gezegd, dat er tussen regering en Stichting overeenstemming bestaat over de plaats en de betekenis van de Stichting als adviesorgaan van het georganiseerde bedrijfsleven voor de regering. Het zonovergoten Rome was vol vrolijk wapperende Britse en Italiaanse vlaggen en duizenden Romeinen waren op de been om koningin Elizabeth en haar gemaal, prins Philip, te bewonderen. Het koninklijk paar brengt een staatsïebezoek aan Italië en is de gast van president Gronchi. Met de president maakten zü gisteren een rijtoer door Rome. Lachend kijkt de Britse vorstin naar een demonstratie van de Italiaanse luchtmacht. Het koninklijk paar zal tot 9 mei in Italië verblijven, een rondreis maken en in audiëntie worden ontvangen door paus Joannes XXIII. Napels, monarchistisch bolwerk in het republikeinse Italië, had hun gisteren een groots welkom bereid. TiDet lanceren van het eerste Ameri- Kaanse bemande ruimtevaartuig is gis téren voor ten minste 48 uur uitgesteld, ft Cape Canaveral, de raketbasis, werd vërnoinen, dat de lancering niet voor vrijdag zal geschieden. Een leiding v#or vloeibare zuurstof is defect ge gakt en de reparatie zal enige tijd in beslag nemen. "''Verscheidene bladen hebben kritiek geleverd op de publiciteit, die aan de •suceringspoging is voorafgegaan. „Wanneer de vlucht door een tragisch Jfftgeluk mislukt, wordt het geheel lachwekkend", schrijft de „New York Hfirald Tribune". „Wanneer zij slaagt, j»l het moeilijk zijn haar te beschrijven |n woorden, die hun betekenis en kracht niet reeds grotendeels hebben verloren -;Scherp in haar kritiek is ook de Engelse „Daiiy Mail". fj.i.Het is een plechtig ogenblik in de geschiedenis van welk land dan ook als een jongeman, geheel toegewijd en Voorbereid, de eerste sprong in de ruimte zal maken. Een tijdstip, zou men denken, voor gebed en rustige medi tatie over de toekomst van de mens, of voor ten minste passende terughou dendheid. .■Vrienden van de Verenigde Staten hébben met droevige verbazing het lunapark gadegeslagen wat de grote ïrestatie, die nog moet worden ver richt, de beproeving, die nog moet wor den doorstaan, reeds is geworden. De acteur Bop Hope behoort tot de genen „die ook een rol spelen". Een foto waarop hij met de glimlachende vrouwen van de drie astronauten staat te praten is de wereldpers doorgegaan. Is het alles niet meer dan een grapje? Hope treft geen blaam, noch de stunt- lieden en degenen, die zorgen voor juke box-muziek, broodjes-kaas, pop corn en feestneuzen. De fout ligt bij de maatschappij, die zulke uitspattin gen mogelijk maakt. Stellig mankeert er iets aan een der gelijke maatschappij. Zij is enigszins onevenwichtig op zijn best het ont breken van zin voor verhoudingen op zijn slechtst een geestesziekte. Majoor Shepard, die wellicht de eer ste Amerikaanse ruimtevaarder zal zijn, is even moedig en bescheiden als Gagarin. Maar de Rus had iets van zeer grote waarde, dat de Amerikaan wordt onthouden: het fatsoen van een particulier bestaan, de gunst van waar digheid." Na een langdurige ziekte is de Ame rikaanse groot-industrieel Henry J. Kaiser Jr in het Kaiser Foundation ziekenhuis in Oakland, Californië, overleden. Hij werd 44 jaar. Kaiser was de zoon van de stichter van de Kaiser-onderneming, Henry J. Kaiser Sr. Hij leed sinds 1944 aan een ernstige ziekte. Zwaar gewapende Zuidafrikaanse politie heeft gisteravond tot in de vroege ochtenduren van vandaag in verscheidene delen van de Unie in vele woningen uitgebreide razzia's gehouden. Het zoeken was vooral naar pam fletten die de afgelopen dagen zijn verspreid en waarin de niet-blanke bevolking van de Unie wordt opge roepen om te staken en protest-de monstraties te houden aan het eind van deze maand als in Zuïd-Afrika de republiek wordt uitgeroepen. In de gehele Unie werden honder den politiemannen blanke en niet blanke tijdens de nachtelijke uren in gereedheid gehouden voor het ge val dat het tot ongeregeldheden zou komen. De leiders der niet-blanke bevol king hebben met acties gedreigd om de regering-Verwoerd te dwingen tot overleg inzake politieke rechten voor de kleurlingen en Bantoe's. Het is niet bekend hoeveel arresta ties er zijn verricht. Het hoofd van de Amerikaanse in lichtingendienst, Allen Dulles, heeft formeel ontkend dat zijn dienst de leiders van de putsch in Algerije ook maar op enigerlei wijze heeft aange moedigd. Dit heeft de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse Senaat, Fulbright, gisteravond na een verhoor van Dulles meegedeeld. Aan de beprekbig namen van de zfjde van de regering behalve de minister president deel: minister Van Kooy, staatssecretaris Roolvink en minister Zijlstra als minister van Economische Zaken a.i. Na afloop vernamen wy nog, dat de looncommissie van de Stichting van de Arbeid haar werk vandaag zou hervatten. Tevens werd bekend, dat de regering op de dag waarop de thans aangekondigde bespreking wordt ge houden, ook het overleg met de Stich ting en het College van- Rijksbenaidde- laars over de spelregels voor de tweede fase van de gedifferentieerde loon vorming, waarover nog geen overeen stemming bestaat, zal voortzetten. De tucht is dus aan verscheidene kanten opgeklaard. Het onderwerp Van bespreking voor het komende overleg zijn de argumen ten die de regering heeft gebruikt om de voorgestelde arbeidstijdver korting in het bouwbedrijf af te wij zen, hoewel de Stichting van de Ar beid een gunstig rapport had uit gebracht. Het gaat dus om het tekort aan „ruimte", verzekerde staats secretaris Roolvink na afloop van het gesprek met de stichting in een kor te bijeenkomst met een aantal jour nalisten, waarin hij een nadere toe lichting gaf op het gezamenlijk com muniqué. De regering Is van mening, dat de voorgestelde produktie-verhogende maatregelen lang niet voldoende zijn, om de verkorting van de werkweek tot 45 uur geheel in te verdienen. De rede nen die haar tot deze conclusie hebben geleid, zijn echter tijdens de bespreking met de Stichting van de Arbeid op 17 april blijkbaar niet voldoende uit de verf gekomen. De argumenten van de rege ring, zijn, zo is gisteren gebleken, de andere partijen althans, niet geheel dui delijk. De regering zal daarom in een nota haar standpunt nader toelichten. In beginsel zijn er voor het komende gesprek twee mogelijkheden om alsnog een oplossing te vinden voor de invoe ring van de 45-urige werkweek in juni a.s. Als tijdens de besprekingen blijkt, dat het regeringsstandpunt juist is, kan het bouwbedrijf nieuwe voorstellen in dienen met een motivering die voor de regering wèl aanvaardbaar is. Het is echter ook mogelijk staatssecretaris Roolvink wond daar geen doekjes om dat de regering wordt overtuigd van de onjuistheid van haar standpunt en dan de" beletselen uit de weg zal ruimen, die nu de voorgestelde werktydver- korting onmogelijk maken. „Als vier partijen bij een zaak be trokken zijn, moet "t mogelijk zijn, tot overeenstemming te komen over de in terpretatie van cijfers en wat daarmee verband houdt," was de mening van de staatssecretaris. «mAMftUttfliuiliis PS a •,aïi£SS!!!r'5" iKvjM •MHantimiiiifi «ïffraüuB Dit is de groep infiltranten, dia Nieuw-Guinea van de Etnabaai naar Nabire is doorge trokken. De man nen zijn papoea's van het zogenaam de korps Irian 17 en- Indonesiërs, die ook hebben deelgeno men aan de eerste infiltratie in de Etnabaai in 1954 (ze werden daarna veroordeeld tot vier jaar). Tweede van links op de eerste rij is Henkie Antarieba- ba, een Seroeier, die de groep leidde; hij was tweede lui tenant bij het Korps Irian 17. Eerste van links is Marcos Talahatu Ambonees en lid van het dagelijks bestuur van het Nationaal Front voor de Bevrijding van West-Irian. Marcus Talahatn was ingedeeld bij sectie I van het In donesische leger; hij deed dienst ais inlichtingenman. belast met sabo- tag e-opdrachten Voor het bouwbedrijf staat de deur dus op een kier. Ook wordt op deze (Zie verder pag. 3, 7e kolom) De socialist had een optelsom ge maakt: aanvankelijk zonden er 80.000 woningen worden gebouwd, waarvan 65.000 in de gesubsidieerde sector. In december heeft de regering daarvan 82.500 gemaakt, maar zij wenste toen niet verder te gaan. „De minister trad liever al", zei de heer Bommer. „En nu komt diezelfde minister met een pro gramma van 90.000 woningen. Welis waar komt hfj de Kamer met 2.500 ge subsidieerde woningen tegemoet, maar tegeiykertijd geeft hij de vrije sector ge legenheid uit te lopen tot 20,000. Van waar deze ommezwaai?", vroeg de heer Bommer. De heer Schuitemaker was scherp in 2ïjn kritiek. Niet het feit, dat er 2,500 woningen meer gesubsidieerd zouden worden had hem ontstemd, maar de maatregel tegen de vrije sector.Heeft de minister, nu inderdaad een beter inzicht in de conjuncturele situatie? Ik geloof, dat zijn beslissing is ge nomen onder een.steeds grotere poli tieke druk. De continuïteit van het beleid is er niet meer; dat is van be lang voor het bedrijfsleven. De beslis sing over het grotere contingent is verheugend, maar de rest van de brief is teleurstellend. De maatregelen zijn in strijd met de vroegere politiek van het kabinet. Ik begrijp nu helemaal niets meer van de kabinetscrisis van december." De liberale woordvoerder nam vooral stelling tegen de beperking vaa de vrije sector. „Het beleid was juist. Nu gaat het in een volstrekt andere rich ting. De brief van de bewindsman .maakt de indruk van een reuzezwaai. Waar Met het oog op het feit,-dat in laatste maanden de betrekkingen tus sen Nederland en Indonesië voortdu rend verslechterd zijn en de mogelijke ernstige gevolgen, die daaruit ook voor het werk van de zending zouden kun nen voortvloeien, zijn de gereformeerde kerken opgeroepen om op zondag 7 mei a.s. deze zaak in hét gebed voor God te brengen. De deputaten voor bid- en dankston den hebben in overleg met generale zendings.ïeputaten voorgesteld, dat in alle kerken een' gelijkluidend gebed wordt uitgesproken. i A HE depressie bij Schotland blijft het U weer in West-Eurova bepalen. Randstoringen veroorzaken af en toe buien, waarvan enkele met onweer gepaard gaan. Een nieuwe oceaan- storing koerst thans in de richting van Zuidwest Ierland en komt dan ook binnen het circulatiesysteem van de depressie bij Schotland. De regenzone van de nieuwe storing zal morgen ons land passeren. Het onvaste weer houdt dus aan. De grootste zorg voor de koninklijke regering is echter de provincie in Cen- (traai-Laos. Savannakhet. waar de re bellen Mooeng Phine hebben veroverd en zich meester gemaakt van gen groot deel van de weg, die van oost naar west loopt. Intussen worden reeds regelingen getroffen voor het vervoer van buiten landse correspondenten naar de plaats waar de wapenstilstandsonderhande lingen zullen worden gevoerd. Men zal hiervoor helikopters charteren, daar reizen per auto gevaarlijk is met het oog op de pro-communistische guerrilla strijders. De man die het eerste contact tot stand had gebracht was kolonel Siho Lamphoetkahoel van het Koninklijk leger. Hij had communistische afge zanten ontmoet op de plaats v/aar hij tweemaal eerder niemand had aangetroffen, in het niemandsland ten noorden van Vang Khy. De plaatselijke bevelhebber van de Pa thet Lao. kolonel Kalang, was niet aanwezig. Een majoor Vattha trad als zijn vertegenwoordiger op. De regering te Vientiane heeft kolo nel Siho, de held van de slag om Vien tiane, aangewezei voor dit oriënte rende overleg. De minister van Bui tenlandse Zaken Sopsaisana zei dat kolonel Siho gisteren opnieuw naar het noorden gestuurd was met instruc ties te bewerkstelligen dat overal in het land de strijd gestaakt wordt en regelingen voor te bereiden voor een later te houden politieke conferentie. (Van een onzer redacteuren)! Hot preases van de gereformeerde synode in Apeldoorn is vanmorgen ge kozen de 60-jarige Sassenheimse pre dikant, P D. Kuiper, die al vaker zit ting had in het moderamen van de synode. Nieuwe figuren in het moderamen zijn dr. F. G. Kunst uit Amsterdam, die assessor werd (hij was ook nog niet eerder synodelid) en ds. E. N. van Loo uit Sneek. die tot le scriba gekozen werd. Ter 2e scriba werd gekozen, drs. L. ten Kate uit Stedum, een bekende figuur achter de groene tafel van de gereformeerde synode. Dr. P. G. Kunst, die ook voorzitter is van de Stichting Steun Kerkbouw, deelde aan de synode mede, dat voor de 1-procentsactie thans reeds 5% mil joen gulden is gegeven of toegezegd. Van elke anderhalve miljoen gulden wordt, zo is afgesproken, een ton af gezonderd om de oude schuld, die men nog altijd heeft in de steunverlening aan door de vrijmaking gescheurde kerken af te betalen. Er is reeds twee maal een bedrag van 100.000 gulden voor dit doel afgestaan, waaruit kan worden afgeleid dat al ruim drie mil joen contant aanwezig is b(j S.S.K. (Van een onzer verslaggevers) De nieuwe Scheveningse pier wordt nog voor de pinksterdagen geopend. Prins Bernhard zal, op vrijdagmorgen 19 mei. Je officiële opening verrichten. De Prins zal een scheepssirene in wer king stellen, op het geluid waarvan het toegangshek tot de pier open zal schui ven. De bouwers van de pier hebben, nu de opening nog voor de pinksterdagen een feit /al zijn, een premie van niet minder dan vijftigduizend gulden ver diend. Geraamd was, dat de opening op 1 juni zou kunnen geschieden, maar omdat voor de exploitatiemaatschappij Scheven iugen een openstelling gedu rende de pinksterdagen van groot be lang was werd een premie uitgeloofd. De Koninklijke Militaire Kapel, de Marinierskapel, het korps tamboers en pijpers van de Kon. Marine, de Kon. Luchtmachtkapel en de Kon. 's-Graven_ haagse politie-muziekvereniging „On derling Kunstgenot" werken aan de opening mee. In aoril is het aantal werklozen in de Verenigde Staten met 53.000 ver minderd tot 4.962.000. Deze verminde ring droeg echter geheel en al een seizoenskarakter, zo werd in een over zicht van de regering medegedeeld

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1