Katanga wordt desnoods met geweld „bevrijd" Auto tegen bus: 2 doden m greep van Hoofdstad een militair kamp Castro Scholieren onder het mes en deuren begonnen De Bilt: weinig verandering Dronken student ramt vier auto's: 20 mille schade Eerste 1000 Persies premier: land rand bankroet aan Grote verspild reserves O r r r {tweehonderdduizend arrestaties Wervelwind brengt schade toe aan ca. 200 tenthuisjes Overwinning voor BOMBOKO Gymnasium en m.m.s bijten spits af bij eindexamens Stikker:Uitbreiding van conventionele strijdmiddelen Huldebetoon bleek niet voor Stikker Blake verried vier Britse spionnen in Sowjet-Unie Trouw-mars Scrambiv MAANDAG 8 MEI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4902 Overwinning Agenda Ravage op Overtoom in Amsterdam KUNST Betoging A Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT A (Zié verder pag. 3, 3e kolom) Verras Moeder op 14 Mei met NYLONS A SCHORTEN ■attMTduw %43rav«nha(e: |>ordrscft*i Schiedam: Witte de WltSurtra&t S5. Teltf. llSTOO f® LI. Postbus lila. Postgiro No. 42451S. Ku)Ctiten(*len«t sbonnementen 18,39—19,30 na*. Zaterdag» 17—18 uur. Telefoon 118700. Huygeroplein Telefoon 183467 (3 lijnen). Po*tbu» 1091. Poelgiro No. 424867. KUehtendltmet 1826—19.30. Telefoon 362369. Spulweg 132. Telef. «670. Aleidestraat 23 Telef. 65481 \w Abtntnementeprljs «1 «ent per week, 2.63 per maand, 17,90 peg kwartaal, toeeo nummer» 13 «ent. Vwachtlal dagelUk® (Geldig tol dinsdagavond) J^OG VEEL WIND. Opklaringen maar ook plaatselijk enkele buien. Vrtj krachtige tot harde wind tussen west en noordwest. Weinig verandering In temperatuur. .Zon op: 5.04 onder: 20.10 Maan op: 00,03 onder: 9,02 VOOR RECHTER beschuldigd van -President Bourguiba van Tunesië, die «ei*. bezoek brengt aan de Ver. Staten, maakt samen met president Kennedy «en. fit door Washington. De ambassadeur van Tunesië in Washington, Habib Bourguiba Jr., heeft gisteren verklaard, dat president Ken nedy „met veel genoegen" in principe een uitnodiging heeft aanvaard om in de nabije toekomst een bezoek te bren gen aan Tunesië. PRESIDENT TSJOMBE van Katanga, die te Coquilhatstad ge vangen zit, zal voor de rechter worden gebracht onder be schuldiging van hoogverraad. Dit heeft de Kongolese minister van Buitenlandse Zaken, Bomboko, gisteren namens de centrale regering te Leopold stad meegedeeld. Bomboko voegde hieraan toe dat zo nodig geweld zal worden ge bruikt om Katanga (het meest welvarende gebied van het voormalige Belgische Kongo), te „bevrijden". De Katangaanse minister van Binnenlandse Zaken, Moeuungo. die Tsjombe sedert diens gevangenneming vervangt, had zateidag, dus vóór Bomboko zijn verklaring aflegde, gezegd dat Katanga be reid was tot onderhandelingen ter oplossing van het Kongo.ese vraagstuk, mits Tsjombe en zijn minister van Buitenlandse Zf.it en; Kimba, op vrije voeten zouden worden gesteld. Drie weken m de vastgelopen bv Tule teren Castro heersen op Cuba angst en onderdrukking. Havana is Baas ia handen van de militairen. Alts"openbare ge bauwen rijn met zandzakken beschermd. Soldaten, „jottgrrebellen" van nog geen 2® laar, mannen en vrouwen van de mUitfe, «taan'dag' en nacht op wacht. De Cu baanse pers heeft gisteren geschreven duduisenden Bossen bun diensten hebben aangeboden aan Castro om een, „Staliugraddefênsie" te bonwen tegen een';mógelijke invasie door Amerikaanse mariniers en soldaten. De premier onthulde, dat het leger tien m 'worden van politieke bitse Russisch voorbeeld, ba de regering een steviger greep op bet leger te verschaften. De „New York Herald Tribune" schrijft vandaag, dat op Cuba 200.000 personen "1 door dé regering-Castro wérden gearresteerd. Duizenden hun ner verkeren in allerellendigste toe- 9^1. herder schrijft de „Tribune", dst itev Ca bana, een lort buiten Ha- rwa,:''Mijjgpersonen zjjn doodge- 'zaten zovele <t>. - - .dat een groot sontal in een1 droge gracht gebracht werd. Zü hadden daar zo weinig rutajte, dat ril niet konden liggen. De sanitaire voorzieningen ontbraken, zodat de militie deze gevangenen tweepiaai per dag -met -DDT bespoot." Kanen een half Jaar sai wellicht een rietnre invasie op Cuba worden uit geroerd, so heeft het hoofd van de roóriiehtihtsdienst van het Cubaanse democratische revolutionaire front, Raaeo, verklaard, i Voordat een nieuwe invasie plaats vindt, moeten de geschillen tussen de diverse troepen Cubaanse vluchtelin- geo worden opgelost. De tweede invasie Al beter worden voorbereid dan die van Vorige maand. Rasco verklaarde, dat zij -goedig moet piaats hebben, omdat de veilig heid'van de VS en "Latyns-Amerika op bet; sped staat. De mislukking van vo rige maand is ten dele een gevolg van de slechte verbindingen, waardeer de ondergroadoc bewegingen niet vol ledig op de- hoogte waren van de ge beurtenissen, aldus Rasco. Een anü-Casïro vrij williger, heeft meegedeeld, dat een 17-april-beweglng is opgericht ter herdenking van de mislukte invasie. De nationale bank n® 'Cuba heeft taterdag alle inwoners van Cuba op dracht gegeven hun vreemde valuta om te wisselen in Cubaanse pesos- Verder heeft de bank alien,-die gou den munten bezftten, opdracht gegeven daarvan opgave te verstrekken. Deze stappen worden beschouwd als een nieuw bewijs voor de stelling, dat de regoring-Castro een nijpend tekort aan vreemde valuta heeft. Inmiddels heeft Brazilië gedreigd zijn vriendschappelijke politiek Jegens Cuba te herzien, indien Castro een re gering van het Russische type op het eÜand vormt. Tijdens bet passeren van een onweersbul zondagavond heeft een wervelwind in het strandtenten kamp aan de Noord-boulevard te Zand voort vernielingen aangericht. Verschel dene daken van tenth nisjes werden afgerukt en kwamen soms $5 meter verder op een ander huisje terecht. Op deze wijze liepen ongeveer tweehonderd van de zeshonderd tenthuisjes vrij ernstige beschadi gingen op. Doordat de meeste huisjes nog niet bewoond waren, kwamen persoonlijke ongelukken niet voor. Enkele vroegge bewoners konden onderdak krijgen bij kennissen. Som migen waren genoodzaakt met de laatste trein naar hun woonplaats terug te keren. De 23-jarige motorrijder J. L. van Dijk uit Apeldoorn is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de Graafseweg te Nijmegen. Nabij de Westkanaaldijk kwam hij zondag met zijn stuur .in aanraking met de achter zijde van een passerende auto. De jongeman sloeg tegen de grond en kreeg zulke zware verwondingen dat hij maandag aan de gevolgen is over leden. Zijn motor werd totaal ver nield. Bomboko zei dat het leger Tsjombe op bevel van de regering heeft gearres teerd om daarmee tegemoet ie komen aan het verlangen van het Kongolese volk, dat de crisis so snel mogelijk beëindigd wil zien. Tsjombe is officieel beschuldigd van 1. moord op de Baioeba, 2. bet maken van vals geld, 3. rebellie tegen .de centrale regering en 4. diefstal van goederen, die eigen dom zijn van de republiek Kongo. Tsjombe bevindt zich al tien dagen onder bewaking van parachutisten in een oude villa, op nog geen kilometer afstand van het gebouw waar een con ferentie van Kongolese leiders wordt gehouden. De mededeling dat Tsjombe zal worden berecht .staat in scherp con trast met een verklaring die twee dagen eerder was afgelegd In Lëo- poldstad. Bij die gelegenheid zei;men dat het Tsjombe vrij stond naar zijn hoofdstad terug te keren zodra de conferentie zou zfjn beëindigd, en .dat de dingen bleven zoals ze waren. De verscherpte houding der cen trale regering, welke sprak uit de gis teren door Bomboko afgelegde ver klaring, werd algemeen beschouwd als een overwinning voor laatstge noemde. Bomboko was steeds fel gekant te gen enigerlei stap die men zou kunnen uitleggen als erkenning van de onaf hankelijkheid van Katanga. Hij was destijds niet aanwezig ou de con ferentie van Kongolese leiders op Ma dagaskar. Vooral onder invloed van Tsjombe is toen besloten tot oprich ting van een Kongolese- statenbond waarin de deelstaten een grote mate van autonomie zouden hebben. Bom boko keurde dit plan scherp af.. De zes Europese adviseurs (vijf Belgen en een statenloze van Tsjombe, die hem naar de conferentie in Coquilhatstad hadden vergezeld en op 28 april door de centrale Kongolese regering werden uitgewezen, zijn za terdagmorgen uit Leopoldstad naar Brussel vertrokken. Advertentie i •in 20m«rzonn ige BELLA ITALIA tinten reeds v,a.. t. 2.95 (Van onze Haagse redactie) DE jaarlijkse periode, waarin de ene helft van ons land de andere helft examineert, is - vandaag weer inge luid: leerlingen van de gymnasia en de middelbare meisjesscholen bijten ditmaal het spits af van een stroom van 20.000 „middelbare" kandidaten, die zich in de komende maanden op zijn vergaarde kennis «eet laten toetsen, Ib lokalen, kamers en zalen zal weer spanning heersen, die slechts voor een deel verdwijnt wanneer de klok de tijd aangeeft om het examen werk in te leveren en die pas voor goed verbroken wordt wanneer de einduitslag bekend is en de zo fel begeerde diploma's van eigenaar verwisselen. Het schriftelijk examen voor het gymnasium en de MMS neemt deze week drie dagen in beslag. Vol- - Kende week komen de hbs- en handelsdagsöhoolleerlingen aan de beurt om met papier en pen te to nen wa zij waard zijn. De eindexamens voor de gymnasias ten zijn na veel overleg dit jaar nog niet veel veranderd. Slechts voor de b-kandidaten zijn wijzigingen aan gebracht en wel voor het vak wis kunde. Zi) krijgen opgaven over integraal- en differentiaal rekenen voorgelegd. De ongeveer 20.000 middelbare scho lieren, dis in de komende weken aan de examens deelnemen, komen van de volgende scholen: gymna sium A 2080 kandidaten, B: 1891, MMS 3484, hbs A: 3873, hbs B: 6817. Voor het staatsexamen gym nasium hebben zich 400 gegadig den gemeld en voor het staats examen hbs ruim 700. VANMORGEN om omstreeks kwart over negen werd de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijftien NAVO-Ianden offi cieel geopend door de Noorse minister Lange» die in zijn welkomstwoord aan drong op een betere verstandhouding tassen Oost- en West en in bet bijzonder op politieke en. economische eenheid binnen de verdragsorganisatie. Vervolgens sprak de Nederlandsesecretaris-generaal van de NAVO, mr. Stikker. J)e dreiging van de. rijde der Sowjets, waarvoor wij ons zien ge plaatst, It -vreidomvat tend, reikt zelfs tot in de ruimte", zei hij. Hij begroette de verklaring van president Kennedy, dat deze „ons hond genootschap een .ver sterkt „leiderschap "Jhje geven". Der conferentie, dto-te Oslo wordt, gehouden én irfediten nlijarèw (yrir-een belangrijk deel achter gesloten deuren) be oogt ris» zttuwere santenwvrktng fa NAVO-Vërband "op politiek terrein, i.vjv. de communistische dreiging over de gehele wereld. .STIKKER. (Advertentie) steeds de nieuwste modellen en dessins De pasbenoemde secretaris-gene raal van de NAVO, Stikker, die mo menteel in Oslo is voor de lentezit ting van de NAVO-ministerraad, heeft vrijdagavond by zijn aankomst in Oslo in een wonderlijke situatie verkeerd. Na Stikkers aankomst in de Noor se hoofdstad, verscheen een welge zinde menigte met fakkels voor sfjn hotel, en de secretaris-generaal be gaf zich op het balkon om de hulde in ontvangst te nemen. Naar later bleek ten onrechte, want het was een anli-atoombarn- demonstratte en de hulde was be doeld voor de Amerikaanse geleer de dr. Linus Pauling die in hetzelfde hotel verbleef... /"EDURENDE het weekeinde is een (j depressie langzaam van het zeege bied ten zuiden van IJsland ndar de omgeving van Schot tand getrokken. Te gelijkertijd verplaatste een hoge-druk- gebied zich in noordoostelijke richting van de Azoren mor de Golf van Biscaye en Zuidwest-Frankrijk. Tussen deze beide systemen stonden vooral boven de Britse eilanden en het zuidelijk deel van d« Noordzee krach tige tot harde zuidwestelijke tot wes telijke winden, die tamelijk koude po laire lucht aanvoerden, waarin zowel opklaringen 'als buien voorkwamen. De depressie beweegt maar uiterst langzaam verder naar het oosten, zo dat ook morgen de aanvoer van polaire lucht aanhoudt bij matige tot krach tige en vooral langs de Wadden kust af en toe nog harde westelijke, later meer noordwestelijke winden In diens openingsrede haalde de voorzitter van de conferentie, de Por tugese minister van. Buitenlandse Za ken, Nogueira, eveneens deze dreiging aan. „Het gevaar bestaat", aldus No gueira, „dat het voortschrijdend com munisme in Azië, Afrika en Latijns- Amerika de vrije wereld gestadig zal terugdringen op het ideologisch en strategisch front van de Noordatlanti- sche Verdragsorganisatie". Mr. Stikker was van mening, „dat gerekend, naar mankracht, economi sche hulpbronnen, levensstandaard, produktie en morele hulpmiddelen wij voor geen combinatie van machten in de wereld een stap achteruit behoeven te doen, Indien wij eensgezind zijn ir. onze buitenlandse politiek". Namens alle aanwezigen sprak hij de grote bezorgdheid uit over de gevaarlijke ontwikkelingen in Kongo, Zuidoost- Azië en Cuba. Hierna werd het overleg achter ge sloten deuren voortgezet, maar uit be trouwbare bron werd vernomen, dat Rusk, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de waarschuwing heeft laten horen, dat Chroestsjew waarschijnlijk nog dit jaar de span ning over Berlijn zal opvoeren. De Amerikaan verzekerde, dat „de Ver. Staten elke uitholling van de ge allieerde positie in West-Berlijn zullen verhinderen, evenals het sluiten van een afzonderlijk vredesverdrag met Oost-Duitsland". De nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, Stikker heeft gisteren op een' persconferentie in Oslo, aan de vooravond van de lentezitting van de NAVO-ministerraad, de Noordatlanti- sehe organisatie opgewekt het militair directief MC-70 uit te voeren dat de gewenste sterkte van de NAVO aan conventionele strijdkrachten aangeeft. Men mag van de NAVO niet spre ken als van een „atoomstriidmacht". Aan de orde is een gesprek over „ver scheidene mogelijkheden'* voor wijzi ging van het bestaande systeem voor het nemen van het politieke besluit hoe, zo nodig, atoomwapens gebruikt dienen te worden. De beste manier is echter veilig te stellen dat atoomwa pens niet gebruikt behoeven te wor den, hetgeen uitbreiding van de con ventionele strijdkrachten betekent, al dus Stikker Stikker vertelde dat deze punten op de agenda stonden voor de zitting die vandaag in Oslo is begonnen. 1. De politieke situatie in de wereld. Eik probleem kan daarbij aan de orde worden gesteld. 2. Bespreking van het rapport van de Permanente Raad over plannen op lange termijn voor de alliantie op an der dan zuivei militair gebied en, in dien mogelijk, definitieve goedkeuring der stukken. 3. Alleen dan bespreking van de strategie, indien een lid dit punt be handeld wenst tr zien. 4. Hulp aan onderontwikkelde lan den in de alliantie (Griekenland en Turkije). Bij een verkeersongeluk op een wegkruising tussen Amerongen en Leersum zijn vannacht twee jonge mensen om het leven gekomen. Het waren de inzittenden van een personenauto, de 26-jarige kopersla ger G. Votin, van Hongaarse natio naliteit, uit Driebergen, en de onge veer 20-jarige mej. N. C. Hammink uit Arnhem. Zij botsten op de kruising van de wegen- Arnhem-Utrecht en Leersum- Amerongen tegen een autobus van de Nederlandse Buurtspoorweg Maat schappij. De personenauto k-wam dwars tégen de voorzijde van de bus terecht. De. buschauffeur heeft geremd, maar de bus schoot door. De perso nenauto werd totaal vernield. Het wegdek was glad, doordat het kort tevoren had geregend en geha geld. Vermoedelijk is de auto geslipt Volgens de Londense „Sunday Ob server" heeft de Britse diplomaat Blake, die de afgelopen week in Lon den wegens spionage veroordeeld werd tot 42 jaar gevangenisstraf, vier Britse spionnen in de Sowjet-Unie verraden. Het blad berichtte vandaag dat Blake,- die jarenlang een functie op het „Foreign Office" bekleedde, in lichtingen naar Moskou had gezonden dieleidden tot de arrestatie en ge vangenzetting van de vier Britse spionnen. Ook zou Blake, terwijl hij in de Li banon vertoefde, op de hoogte zijn gekomen van de op handen zijnde arrestatie van Gordon Lonsdale en twee Britse ambtenaren. Blake waar schuwde de Russische regering dat Lonsdale en zijn spionage-ring in het oog werden .gehouden door Scotland Yard, maar zijn boodschap werd pas in Moskou ontvangen toen Lonsdale c.s. reeds gearresteerd was. Verscheidene bladen maakten mel ding van een doordringen van Blake tob in de afdeling MX 6, de Britse geheime dienst. Naar men aannam zouden geheime plannen van het Westen met betrekking tot West-Ber lijn op deze wijze in handen der Russen rijn gekomen. De generaal van het Sowjet-leger Go- likow, lid van de communistische partij sedert 1918 en hoofd van het politieke bestuur van. het leger, is beyorderd tot maarschalk van de Sowjet-Unie. Een 22-jarige Amsterdamse werk student die In een geleende auto van een studentenfeestje op weg was huis, heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier op de Overtoom' gepar keerde auto's geramd en een etalage vernield. De schade die hU op deze korte dronkemansri'. aanrichtte sefaat de politie op minstens twintigduizend gulden. De dronken student had geen riibewüs en vas niet verzekerd. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. De 22-jarige P. H. die op een stu dentenfeestje een aanzienlijke hoe veelheid jenever had gedronken, be sloot omstreeks twee uur twee vrien dinnen in een geleende auto naar huis te brengen. Hij voelde zich daartoe wel in staat, hoewel hij dronken was en kortgeleden voor zijn rijexamen werd afgewezen, In snelle vaart reed hy in de grote personenauto zigzaggend over de Over toom. Eerst zwenkte hij naar links en dan naar rechts, waarbij hij drie in een parkeerhaven staande personenauto's ramde. Ze werden zwaar beschadigd. De student reed" vervolgens met zijn auto het trottoir op ert. botste tegen de etalage van een schoenenwinkel, die ook totaal werd vermeld. De auto kaatste vervolgens weer op straat te rug. Bij deze manoeuvre werd een tr n de drie reeds geramde auto's nog eens geraakt, terwijl een vierde geparkeer de auto ook veranderde in een hoop verwrongen steaL/ De schade aan alle auto's was zeer aanzienlijk. Het mag volgens de po litie een wonder heten dat de .inzit-' tenden van de „stndentenauto* er zo goed zijn afgekomen Slechte een v&n de vrouwelijke studenten had enkele schrammetjes -tan een van de knieën. De student te tot zondagmiddag; drie uur in politiebewaring geweest. Hij vertrok toen met een proces-verbaal op tak. De jongeman heeft geen ouders meer. - VOOR- de elfde Amsterdamse Trouw-mars, die saterdag as.' wordt gehouden,- hebben rich de eerste duizend deelne mers aangemeld. Leiders van groepen en lndividnelen worden teneinde stagnatie bii de start "te voorkomen^versacht vóór zaterdag aus. in te schrijven. Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende .afstanden: 12, 15, 20. en 30 km. De start Is tussen 2 en 3 uur uit de Chr, HH.S. A„ Adama van Scheltemaplein 1, Amsterdam-Zuid. f Advertentie) alkalivriï Dc nieuw benoemde premier van Ferric, dr. Amini, heeft het land gis teravond gewaarschuwd, dat het aan de rand van een bankroet staat. „Wij hebben te kampen met grote economische en financiële moeilijk heden," zei hij in een radiorede. „Er zijn grote reserves verspild en de financiële wetten zijn genegeerd." HU zei zijn landgenoten dat zij moesten rekenen op hoge kosten van levensonderhoud, gebrek aan geldmiddelen en economische ar moede. Het financiële apparaat van de regering, aldus Amlni, is aan zijn laatste ademtocht toe. HU gaf als zijn mening dat „onbe kwame en verraderlijke" overheids functionarissen geid van de staat hebben gebruikt en daarmee „per soonlijke welvaart" opgebouwd heb ben. HU deed een beroep op d« bevol king onnodige uitgaven te vermijden en de produktie op te voeren om het economische leven van het land te redden. HU vroeg hun ook de orde te hand haven en chaos te vermijden om een nationale eenheid te bereiken. Een menigte van naar schatting 10.060 studenten en onderwijzers heeft zaterdag door Teheran gemarcheerd uit protest tegen de schietpartij van dinsdag, waarbij een onderwijzer om het leven kwam een drie andere wer den gewond. „Slagers" en „wilden" riepen de de monstranten, toen zij door de straten, trokken en rij eisten een onmiddellij ke aanklacht tegen het hoofd van de politie, kolonel Sharestani. In verscheidene botsingen met de politie werden een aantal personen gewond. Dr. Amini heeft beloofd de eisen van ae onderwijzers voor salarisver hoging te zullen bestuderen, zodra hij een regering heeft gevormd, Hü ver klaarde tot de pers, dat zijn regering ook onmiddellijk de algemene onte vredenheid onder de arbeiders, vet* oorzaakt door de gerezen kosten va» het levensonderhoud, zou bestuderen, De buitenlandse pSlitiek van zou niet gewijzigd worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1