Een vraag Hoera, de onderwijzers staken! Deportatietrein kon niet vol komen Lord tegen wil en dank kwam Lagerhuis niet in Thans:2500 deelnemers HflG DE BILT: wind neemt af „Vijfdaagse" voor alle ambtenaren per 1 juli a.s. VS waarschuwen Russen inzake kwestie-Berlijn Het lot der Frame joden Eichmann:,J)itis iimtdwiU een schande" Mishandelingen in tehuis vook bejaarden? Mr. Luns KOFFIE Kamerleden: houding van Amerika is zeer verontrustend Voorbeeld Kind overleden na steek niet breinaald Westelijke" plannen voor conferentie over Laos gereed Terreur in Angola blijft aanhouden Kamerlid Kodde: leg Deltawerken stil op zondag Weer beraad over huurvraagstuk DINSDAG 9 MEI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4903 J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BiNNENVERINGBED flattie Crote woede Massa- arres ta ties Rekening betalen" (Zie vertier pag. 3, 2e kolum) SCHORTEN Elfde Trouw-raars INISTER Rusk heeft op de NAVO-conferentie te Oslo verklaard, dat de Verenigde Staten bereid zyn aan hun Westenro- pese bondgenoten raketten voor het ruimte-onderzoek ter beschik king te stellen. Rusk noemde de Scout-, Thor- en Atlasrakeiten, die Amerika zou willen leveren met de speciale lanceerinrichtin- gen. Hij vond het „logisch, dat West-Europa een geïntegreerd wetenschappelijk ruimte-onder- zoek wil doen" en was bereid dit streven daadwerkelijk te steunen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken deelde ver der mee, dat de Ver. Staten ver wachten nog dit jaar een beman de satelliet in een baan om de aarde te brengen en dat men „gro te plannen beeft om raketten te zenden naar de maan, Mars en Venus". Omdat deze uitstekende plantagekoffie gecodeerd coffeinevrij is en deze heerlijke koffie ook de meest verwende fijnproever kan bekoren» MOEDERDAG BECKERING handschoenen Luchtvaartgesprek begon tien Gunstige beslissing van regering verwacht: eaasteaanifliu,., Rotterdam! Witte de Wlthjtraat 2S. Telef. 113750 (Bit Postbus 1112 Poitfiro No <241519 KlachtencUenrt abonnementen 18.301980 uur Zaterdag» 17—38 uur. Telefoon 115700. Huyprupleio l. Telefoon 183487 {3 lijnen), Portbu» 1091. Po»t*iro No. 424887. KUtehtendiemt 18.30—19 30. T-'efoon 352569. Spuiweg 132. Telef. «70. Aleldastra&t 23 Telef. 65451. Abaimeraenteprtie «1 «ent per week. 2.63 per maand, 790 per kwartaal, Loeee nummer» is een*. VenchUn* dagelij kp %-Grav«ntufe: Dordreehti Schiedam Aha per (Geldig tot woensdagavond) MINDER WIND Opklaringen, maar ook enkele verspreid voorkomende buien. Geleidelijk matig afnemende wind tussen noord west en noord. Koudere nacht, morgen overdag onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. Zon op: 4.55 Maan op: 05.26 Onder: 20.18 Onder: 15.08 HOEWEL de monetaire positie van Ne derland in de loop der jaren ver beterd is, is het nog- niet mogelijk geblc ken een bestaande nalatenschap uit vroe ger jaren (februari 1954) op het monetai re vlak op te ruimen. Na de Korea hausse was er in 1954 sprake van een overvloed van liquide middelen. Het gevaar was mitsdien aan wezig dat deze overvloed gebruikt aou kunnen worden voor nieuwe bestedingen, waardoor de inflatie sterk zou worden bevorderd. Immers indien deze liquide middelen een nieuwe besteding zouden hebben gezocht, zou hot Rijk gedwongen zyn geweest nieuwe „bankbilletten" te laten drukken zonder dat enige reele te genwaarde hier tegenover stond. In goed overleg met de Nederlandse bank en alle handelsbanken is toen een bedrag van 1200 miljoen gulden aan de markt onttrokken en omgezet m bijzon der lang lopend schatkistpapier (schat kistcertificaten). EEN deel van dit papier, met een loop tijd van 8 jaar, voor een bedrag van bijna 400 miljoen gulden vervalt in 1962. Thans reeds heeft minister Zijlstra aan <Je Kamer een wetsontwerp doen toeko men waarb(j een oplossing is gevonden cm deze, in 1954 gebonden liquiditeiten alsnog gebonden te houden voor een pe riode van 10 jaar. Om tweeërlei reden is deze beslissing van belang. De handelsbanken weten nu tydig waar zjj aan toe zyn. waardoor een vertrouw- vol beraad tussen overheid en de Neder landse bankwereld mogelijk blijft. In tij den waarin sprake is van niet gemakke lijke monetaire situaties, is dit een waar devol gegeven. Voorts is deze beslissing van groot be lang omdat hoezeer ook de monetaire positie na 1954 verbeterd mag zijn de huidige situatie niet toelaat dat een der gelijk groot bedrag aan gebonden liqui diteiten plotseling vrijgemaakt zou wor den. Er bestaat op het monetaire niveau nog steeds een niet evenwichtige situa tie, welke gemakkelijk sou kunnen uitstul pen tot een overbesteding. Temeer 's voorzichtigheid geboden nu een grote yermiming van-de- bouw - - «al -worde» gerealiseerd terwijl een belastingverla ging op komst is. RUSK: RUIMTERAKETTEN VOOR NAVO-PARTNERS fPOCH ig de hernieuwde binding van de- ze bijzondere liquiditeit zonder meer siet helemaal gezond. Een overmatige li quiditeit, ook al wordt deze gebonden, Wjjft een latent gevaar voor een even wichtige ontwikkeling van de Nederland- ze economie. Dit kiemt temeer nu een nieuwe, allengs groter wordende liquidi teit zich bi) de handelsbanken voordoet Immers verruiming hiervan houdt de dreiging in dat het interne evenwicht ia» worden verbroken. In verband daarmee ware het wenselijk geweest indien het ontwerp enig inzicht had geboden aangaande de mogelijkhe den. «n de omstandigheden waaronder de thans opnieuw gebonden liquiditeiten uit 1854, in de loop van de komende ja ren zouden kunnen worden vereffend. Het is niet onwaarschijnlijk dat de Tweede Kamer hiernaar terdege zal in formeren. Advertentie *et ierte bei acte gemaakt SCKUIMRUBBERBED met versterkte mddenseetor fabrieken Ze*enb«rf«n UIT vandaag besproken documenten bij het proces tegen Eichmann bleek, dat de vertegenwoordiger van Eichmann in Frankrijk de deportatie van joodse kinderen uit Frankrijk als dringend beschouwde. De assistent van de openbare aan klager, Bach, citeerde uit een „drin gend" bericht van SS-kapitein Dan- necker uit Parijs aan het bureau van Eichmann in Berlijn, waarin op 4 juli 1942 werd gevraagd of de 15de depor tatie van joden uit Frankrijk „ook kin deren onder 16 jaar kan omvatten". Bach zei, dat het bericht was opge steld met vertegenwoordigers van de regering van Lava!, die na de oorlog als collaborateur is geexecuteerd. Hij zei, dat Laval had toegestemd in de deportatie van joodse kinderen, maar voegde hieraan toe, dat de houding var» Laval later was gewijzigd. Bach gaf een sarcastisch commen taar op een briefwisseling tussen de opvolger van Dannecker in Parijs, Roethke, en Eichmann m de zomer van 1942. Roethke had in een brief aan Eich mann meegedeeld, dat een deportatie trein geannuleerd moest worden, om dat hij niet geheel gevuld kon worden. „Dit veroorzaakte grote woede en verwarring", aldus Bach. Daarna legde hij het antwoord van Eicbman over, waarin de beklaagde zegt, dat dit een „zaak van prestige was". „Dit is nog nooit tevoren gebeurd", aldus citeerde Bach uit het antwoord van Eichmann. „Dit is een schande. Het is mogelijk, dat wij nu zullen moeten overwegen of wij de depor tatie van joden uit Frankrijk moeten stopzetten". Dit dreigement was natuurlijk te veel voor Roethke", aldus de aan klager. „Roethke nam stappen om te verzekeren, dat iets dergelijks niet meer zou gebeuren". Nadat Bach zyn documenten over gelegd had, werd prof. Weiiers, hoog- Anthony Wedgwood Benn. de Britse „peer" tegen wil en dank, is maandag niet kunnen slagen in zijn eerste poging om de Lagerhuiszetel, waarvoor hij als Labourafgovaar- digde bjj een tussentijdse verkiezing 'n Bristol vorige week de meerder heid verkreeg, in feite te bezetten Zoals bekend heeft het Huis vo rige maand uitgemaakt dat Benn niet langer een van zijn leden is, omdat hij door het overlijden van riin vader „peer" is geworden, en MI van deze adeldom niet kan af zien. Mister" Benn -- officieel burg graaf Stansgate waagde maandag een poging v-m de zaal van het La gerhuis binnen te komen teneinde zijn verkiezingscertificaat te kunnen aanbieden. Een portier, die zei in structies van de „speaker" gekregen te hebben, versperde hem echter de weg. Benn was vergezeld van Bow- den. Chief Whip van de Labour Partij. „Heeft u instructie my zo nodig met fysiek geweld het binnenkomen te beletten", aldus vroeg Benn de „Cerberus", die in zijn traditionele avondkleding midden in de boog vormige deuropening stond. „Inderdaad, sir" antwoordde de functionaris rustig. Enkele minuten later betrad Benn de publieke tribune. Op een andere tribune zat Mal colm Saint Clair, de door Benn in Bristol verslagen conservatieve kandidaat, die een verkiezingshof verzocht "eeft om Benn, als „peer" onverkiesbaar te verklaren voor de Lagerhuiszetel en hem, Saint Clair, deze zetel toe te wijzen. leraar in de fysiologie aan de Sor- bonne, in de getuigenbank geroepen, Prof, Wellers,. die Auschwitz over leefd heeft, heeft diepgaand onder zoekingswerk verricht naar de uit- roeiingskampen van de nazi's in Frankrijk. De eerste belangrijke vervolging van joden begon in mei 1941, aldus Wel lers. Dit betrof voornamelijk buiten' iandse joden, Polen, Tsjechen en Russen. Ongeveer 4000 mensen werden naar de eerste kampen in -Frankrijk, naar Orleans en Pithiviers gebracht. De tweede massale arrestatie vond plaats op 2 augustus 1941. De Duit sers gingen van huis tot huis en pakten ongeveer 6000 mensen op. Wellers werd op 12 december 1941 door een Duitse politieman gearres teerd en ontvangen door Se SS, die zeiden, dat Hitier Amerika de oorlog had verklaard. Eerder had Hitier ge zegd, dat als een dergelijke oorlog zou uitbreken, de joden de rekening moesten betalen. Dat zou nu gebeuren. Prof. Wellers zei, dat hij Dannecker enige malen zag voordat hij naar Auschwitz gedeporteerd werd. „Dit was een man, die altyd in een staat van woede verkeerde en die snel zijn revolver trok en altyd uit volle macht stond te schreeuwen. Hij was drie maanden in het kamp en sjouwde er altyd rond. Het was toen verboden zich in het kamp te ver tonen. Hij wachtte op het terrein en als hij een gezicht voor een raam zag. trok 'hij zyn revolver en dreigde. Hij was een „slechte" in het kamp, wreed en harteloos". Op 20 april 1942 werd een transport gereedgemaakt voor deportatie, aldus prof. Wellers. Dannecker, die aan wezig was, verrichtte bij verrassing een onderzoek in het kamp en vond nog vier mensen". Prof. Wellers zei, dat terwijl hij in Drancy vastgehouden werd, hy onge veer 40 tot 50 deportaties naar Ausch witz had meegemaakt. In eike trein werden tussen de 1000 en 1200 mensen gestouwd. „Oefende Dannecker enige invloed uit op de omstandigheden in het kamp?" „Ik geloof van wel. Dannecker was de enige heerser in het kamp". Prof. Wellers zei, dat toentertijd de joden in het kamp Drancy niet wisten waar de deportatietreinen heen gingen. „In januari 1943 kwamen drie brief kaarten in Drancy aan. Zij bereikten de geadresseerden niet, omdat deze reeds gedeporteerd waren. De kaarten droegen het poststempel „Birkenau". Dat zei ons niet veel. Op elk van deze briefkaarten vroeg de schrijver zijn gezin hem 40 Mark te zenden in con tanten en een pakje kleren. De afzen ders schreven, dat zij in goede con ditie verkeerden, tevreden waren en werkten". Birkenau was een dependance van Auschwitz. Ruim 5000 onderwijzers op de gemeen telijke scholen te Glasgow zijn voor de duur van een week in staking gegaan om hun eisen, de salarissen met 18% te verhogenkracht bij te zetten. Leerlingen van een school in Glasgow rennen juichend naar buiten. De onder wijzers stakenwij hebben vrij-af! tAdvertenttei steeds de rueuvste modeller, en dessins HET aantal deelnemers, dat zich bjj voorinschrij ving voor de elfde Trouw- mars zaterdag a.s. in Am sterdam heeft gemeld, heeft de 2300 bereikt. Wandelgroepen en mdmcfue- lan kunnen zich melden woens dag en. vrijdag aan ons bureau Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amsterdam-C. (9-5 uur). Zater dagmiddag kan van halftwee af worden ingeschreven m het starüokaal Chr. HB.S.A, Adama van Scheltemapiein, Amsterdam- Zuid. M Rusk waarschuwde, dat de V.S. een afzonderlijke vrede van de Sowjet- TJjue met de Oostduitse democratische republiekals een schending van de bestaande overeenkomsten zouden be schouwen. „De NAVO-landen zuilen hun eis tot vrije toegang tot West-Berïijn on verminderd handhaven". Voorts zei hij, dat de Amerikaanse troepen in Europa zullen blijven om de NAVO-ïegers te versterken, Amerika zal zijn leger onderdelen voortdurend op peil hou den, zowel de conventionele strijd krachten als de kernbewapening. Eindelijk even alleen schijnt president Kennedy te denken en voorzichtig strijkt hij het opge waaide haar van zijn vrouw opzij. De president en zijn vrouw wa ren op het vliegveld van Washing ton om de Tunesische president Bourguiba te begroeten Advertentie (Advertentie) natuurlijk AMSTERDAM-, KALVERSTRAAT WJ-BS HAARLEM - DEN HAAG Dit Amerikaanse en Nederlandse persberichten over de tweede hervat ting van de onderhandelingen om trent het verkrijgen van landingsrech ten voor de KLM op de Amerikaanse westkust valt een tendens in de hou ding van de Amerikaanse autoriteiten af te leiden, die hoogst verontrustend moet worden genoemd. Dit hebben de leden van de Tweede Kamer, de he ren Blaisse (KVP) en Korteweg (VVD) onder meer gezegd in schrif telijke vragen aan de ministerpresi dent en de ministers van Buiten landse Zaken en van Verkeer en Wa terstaat. Zy vragen of de bewindslieden de ongerustheid die door deze persbe richten in Nederland is ontstaan, de len. Als dit zo is, vragen zij verder, is de regering dan niet van mening, dat geen oplossing kan worden bereikt als de regering van de Verenigde Sta ten weliswaar bereid zou zijn nu een einde te maken aan de bestaande discriminatie van Nederland met be trekking tot het vliegen op de west kust, maar daaraan uit protectionis tische overwegingen voor Nederland ongunstige voorwaarden zou verbin den. Vooral als die voorwaarden de gezonde ontwikkeling van de inter nationale verkeersluchtvaart naar en van de Verenigde Staten en de rol, die Nederland daarbij op historische en economische gronden mag verlangen te vervullen, ernstig zouden be nadelen? De kamerleden vragen of de rege ring van plan is hiertegen passende stappen op het hoogste regerings niveau in de Verenigde Staten te doen en daarbij tevens duidelijk te maken, dat het bijzonder nadelig zou werken op de verhouding tussen de beide landen in het algemeen, als de onder handelingen ten gevolge van een der gelijke houding aan Amerikaanse zij de weer niet tot resultaat zouden leiden. De Nederlandse minister van "Bui tenlandse Zaken, mr. Luns, heeft er voor gepleit, dat de verdragsorgani satie in een aantal gevallen eerder tot een gemeenschappelijke gedrags lijn komt. Hy vroeg begrip voor Bel gië, dat in de Kongolese kwestie po litiek geïsoleerd stond. Evenals zijn Westduitse ambtgenoot drong mr. Luns aan op een concrete uitspraak over de kwestie-Berlyn. Von Brentano waarschuwde Rusland ervoor, de hou ding van de vrije wereld „ten aanzien van Berlijn niet te onderschatten". Het aanbod van de Amerikaanse mi nister Rusk om raketten af te staan aan zijn bondgenoten betekent, dat de toekomst van de Engelse „Blue Streak" ook als draagraket voor het Europese onderzoek van de ruimte twijfelachtig is geworden .De Britten hebben reeds 280 miljoen dollar voor de ontwikkeling uitgegeven. De rede van Rusk, zyn eerste op een NAVO-conferentie, werd in krin gen van waarnemers te Oslo beschouwd als een ernstige en nuchtere analyse van de situatie in de wereld (hij sprak over diverse probleemgebieden) en als een voorbeeld van de Amerikaanse plannen om overleg te plegen met de NAVO-landen over alle belangrijke kwesties, ongeacht de vraag of deze zaken thuishoren in de belangensfeer van de vijftien landen of niet. Voor het eerst in de geschiedenis van de NAVO zal een zitting van de ministerraad van het bondgenootschap door Eurovisie worden uitgezonden. Tijdens een van de zittingen zullen televisiecamera's in de geheime „zone" van de NAVO-conferentie worden toe gelaten. Maar de scène zal geluidloos zijn en zelfs de machines der steno grafen zullen vervaagd op het scherm komen. (Van een onzer verslaggevers) De 11-jarige Jacqueline Engelburg uit de Cliffordstraat in Amsterdam heeft zich vorige week vrijdag zodanig met een breinaald in de neus gesto ken, dat zij zondag in het Wilhelmina- Gasthuis is overleden. Het meisje zat op de morgen van de bevrijdingsdag in bed te breien toen het ongeluk gebeurde. Zy raakte vrijwel direct buiten kennis, reden waarom terstond de G.G. en G. D. werd ingeschakeld. In het ziekenhuis heeft medische hulp niet meer mogen baten. In een rusthuis voor bejaarden zou den enige geestelijk gestoorde bejaar den met een soort honderiem en met sloten aan de bedden zijn vastgebon den. Ook mishandelingen van andere aard zouden er zijn gepleegd. Het Tweede-Kamerlid mej. De Vink (KVP) heeft dit aan de minister van maatschappelijk: werk in schriftelijke vragen meegedeeld en gevraagd, of de minister het niet onaanvaardbaar vindt dat dergelyke misstanden, die volgens haar soms in mindere, soms in gelijke mate ook nog in andere rusthuizen voor bejaarden bestaan, zich kunnen voor doen. Zy vraagt ten slotte, of de minister het niet dringend noodzakelijk vindt, dat een wet op de inspectie van be jaardentehuizen zo spoedig mogelijk tot stand komt. Zij verzoekt mede te delen, hoever zij met de opstelling van een dergelijke wet is gevorderd en wanneer zy meent een. ontwerp van wet bij de Kamer te kunnen indienen. Ee» werkgroep van hooggeplaatste westelijke functionarissen heeft poli tieke en tactische plannen in gereed heid gebracht voor de 14-Ianden- conferentie over Laos die vrijdag a.s. in Genève zal beginnen. Amerikaanse, Britse en Franse functionarissen van Buitenlandse Za ken stelden volgens richtlijnen van hun ministers een plan op. Dit plan behelst o.m.: De ministers van Buitenlandse Za ken der grote drie, Dean Rusk, Lord Home en Couve de Murville, zyn van plan donderdag naar Ge nève te gaan, doch ze zullen de 14-landenconferentie alleen dan bij wonen, indien ze tevoren bevesti ging hebben ontvangen van de be standscommissie, dat in Laos het staken van het vuren een feit is. 2. Ze zullen gezamenlijk proberen prins Sihanoek van Cambodja te bewegen toch aan de Geneefse conferentie deel te nemen. De prins is initiatiefnemer van de con ferentie, doch besloot onlangs op verzoek van de koning van Laos, zich uit de gehele zaak terug te trekken. 3. De drie ministers zijn bereid tot een overeenkomst te komen met prins Soevanna Phoema, neutralïs- tlsch leider-uit Laos, indien deze door de strydende partijen zou worden aangewezen als hoofd van een coalitiekabinet. -\ DE depress ie bij Schotland is in de af gelopen nacht naar de Duitse bocht getrokkenHet gebied met krachtige tot harde wind heeft zich daarbij boven onze omgeving gehandhaafd, zodat het tamelijk buiige weer bleef. Intussen is boven de Britse eilanden en ten westen daarvan de luchtdruk gaan stijgen. Een afzonderlijk hoge- drukgebied met het centrum bij de in gang van Het Kanaal is dcardoor sterk in omvang toegenomen, vooral aan zijn noordflank. Er zit evenwel nog weinig vaan xn de verplaatsing van dit hoge- drukgebied. Ons land bevindt zich morgen dan ook in een noordwestelijke tot noorde lijke stroming met opklaringen, maar ook enkele buien. De buien worden minder talrijk maar waarschijnlijk in tensiever, omdat de wind in kracht af neemt, ln de polaire lucht kan nachtvorst voorkomen. Het is echter nog hoogst onwaarschijnlijk, dat in ons land de komende nacht de wind al zo ver zal zijn afgenomen, dat er gevaar voor nachtvorst aanwezig zal zijn. (Van onze Haagse redactie) De regering zal vrijdag een -naar men verwacht gunstige beslissing nemen omtrent een advies cm per I juli 1961 een volledige vijfdaagse werk week In te voeren voor het gehele overheidspersoneel. Dit advies aan de regering vormde het resultaat van een vanmorgen ge voerd gesprek tussen minister Taxa- peus en een personeelsdelegatie, waar in ook het centrale overlegorgaan van de gemeente- en rijksambtenaren met een aantal boadsvertegenwoor-digers had zitting genomen. Beide partijen bereikten ïn dit unaniem aanvaarde advies volledige overeenstemming. Een woordvoerder van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel zei ons zeer ingenomen te zyn met deze over- Voor de derde dag in successie heb ben terroristen in. het noorden van An gola gisteren overvallen gepleegd, die zich voornamelijk concentreerden op Loevo aan de grens met Kongo. Verder naar het zuiden werden aan vallen gedaan op Sanza Pombo en San ta Cruz bij Quimbele. De terroristen die een mislukte aan val deden op Loevó, waren gewapend met tommyguns en handgranaten van het type, dat in gebruik is bij het Kon golese leger. Bij Oecoea werd een parachutist van het Portugese leger gedood. Elf In heemse glasblazers op een keramiek- werkplaats in Loeanda werden op he terdaad betrapt bij het vervaardigen van bommen. Portugal blijft troepenversterkingen naar Angola sturen. In Lissabon gingen 3400 militairen met volledige uitrusting aan boord van de Vera Cruz, het zus terschip van de Santa Maria. Het Tweede-Kamerlid Kodde (SGP) heeft minister Korthals verzocht de Deltawerken op zondag stil te leggen. Ook zou hij graag zien, dat in de be stekken voor de Delta-werken een be paling wordt geschrapt, waarin staat dat een aannemer het zandverwer- kingsapparaat minsten drie dagen voor dat de laatste opening wordt afgeslo ten volledig bedrijfsklaar gereed moet houden en dat hij er op moet reke nen, dat dit geëist kan worden vanaf het ogenblik dat de laatste opening is afgesloten, de eerstvolgende weekda gen dag en nacht en ook tijdens het weekeinde. De aannemers kunnen hierdoor gedwongen worden op zon dagen te werken of te doen werken, zodat sommige aannemers uit eerbied voor Gods gebod weigeren naar het uitvoeren van deze werken mee te din gen en er daarom niet op inschrijven, aldus de heer Kodde. De heer Kodde vraagt ook, of de mi nister niet met hem meent, dat door de plaatsing van een der caissons van het Vecrse Gat op een zondag, deze dag is ontheiligd. De regering beraadt zich weer op het huurvraagstuk. Dat de huidige- periode van stijgende welvaart een omstandigheid is van groot belang om het huurvraagstuk nader tot een op lossing te brengen, wil de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid geenszins ontkennen, zo zegt hij in zyn memorie van antwoord op de begro ting van zyn departement voor 1961 aan de Eerste Kamer. Het behoort daarbij met name tot de taak van de minister van Sociale Zaken om bijzondere aandacht te schenken aan de sociale repercussies van huurverhogingen onder meer ten aanzien van de vergeten groepen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1