OOK AKKOORD OVER NIEUWE SPELREGELS VOOR LOONVORMING SER geep aanwijzing ^pj; aan LOONR KALMPJES *o*f*1 Conferentie Laos kan beginnen Staakt vuren nageleefd Stilte voor een kwartje Voor ongehuwden geen kinderbijslagpremies Plan: rijksbemiddelaars verdivijnen m Regering geeft hoofdpunten aan Amerika helpt Zuid-Vietnam Stand - een dag voor de tocht: 5500 r Langer werken in wintermaanden Geen opstoppingen van betekenis Er werd weer bar slecht gereden De Bilt: zachter 45-toerenplaatje zeer geschikt voor juke-boxes U' RELLETJES OP LANDDAG VAN AVRO VRIJDAG 12 MEI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4905 Abominabel Algemeen belang Definitief De cijfers V rees MR. BEERNINK (CHU) IN ROTTERDAM: mor s v r ij Suggestie V A V Directeur: H. DE HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A H J S BKUiNS SLOT (Van een onzer redacteuren) HET bouwbedrijf krijgt vrijwel zeker zijn 45-urige werkweek. Staatssecretaris Roolvink, de werkgevers en de werknemers in het bouwbedrijf, rijksbemiddelaars en de Stichting van den Arbeid zijn het eens geworden over een oplossing, waarover het kabinet in zijn vergadering van vandaag definitief zou beslissen. Dat het een gunstige beslissing zou zijn, werd algemeen zo goed als zeker genoemd. Regering en Stichting werden het bovendien eens over de spel regels voor de tweede fase van de gedifferentieerde loonvorming. Daarover is maandenlang gepraat, zonder dat men het eens kon worden. In enige uren is nu ook deze kwestie uit de wereld gehol pen. Een toenadering dus tussen de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven. r V- "Verras Moeder op 14 Mei met NYLONS (Van onze parlementaire redacteur) TAATSSECRETARIS Roolvink heeft de Sociaal Economische Raad advies gevraagd over een voorontwerp van de nieuwe Arbeidsvoorwaardenwet. Krijgt de regering haar zin dan verdwijnt het College van Rijksbemiddelaars en komt er een Loonraad. Deze Loonraad zal als onderdeel van de S.E.R. autonoom zijn en bestaan uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, alsmede uit een aantal Kroonleden. In het voorontwerp wordt als maximum-aantal Kroonleden een darde genoemd, maar de SER kan in zijn advies aan de regering andere voorstellen doen. «Het voorontwerp is bedoeld als gesp reks- basis. - N J (Van onze verkeersredacteur) De rijkspolitie had zwaar ge sehut in stelling gebracht op de rijksweg Utrecht-Gouda, maar al die maatregelen zijn althans op Hemelvaartsdag overbodig geble ken. Tot tien uur gisteravond hadden zich geen opstoppingen van betekenis voorgedaan. i«*P .tste*eud' (Zie verder pag. 3, 6e kolom) Van de westelijke gedelegeer den te Genève wordt vernomen dat de eerste berichten die zij van de bestandscontroieurs in Laos hebben ontvangen bevestigen dat het bevel tot het staken van het vuren inderdaad wordt nageleefd en dat de weg om spoedig bespre kingen te beginnen over de toe komst van Laos dus openligt. Als alles volgens schema ver loopt, zal de conferentie vanmid dag om 3 uur te Genève aan vangen. De ministers van Bui tenlandse Zaken van de V.S., de Sowjet-Unie, Engeland, com munistisch China, Polen en Ca nada waren reeds eerder in Ge nève aangekomen. De afgevaar digden..van, ^n*deretA»niie»:f.wêr-. den vanmiddag in het Zwitserse conferentie-oord verwacht. MOEDERDAG BECKERING handschoenen •ottsfttemi wits» do Wlthïtrsnt 23. Telef, 115700 M t). Pottbiw 1112 Postgiro No, 424518. KJochtcndicnst abonnementen ,18.3010.30 uu» Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 115700, <»-Cra*enh*ie: Huygentplein 1. Telefoon 183487 <8 lMnen). Postbui 1091, Pottglro No. 424887. Klachtendienet 18.30—1# 30. Telefoon 363588 Dordrecht: öpulweg 132. Telef. 4670. Schiedam: Aleldastraat(S3 Telef 6S431. Abennementaprija 61 sent per week, 2.65 per maand, f 7.80 per kwartaal. Loeae nummer» 18 cent. VeiwcMiat dagaUjkt (Geldig tot zaterdagavond) ZACHTER. Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Zachter. Morgen: Zon op: 4.50 Maan op: 4.44 onder: 20.23 onder: 18.51 BOUW: „VIJFDAAGSE" - regeringsfiat nagenoeg zeker DEZE gevangene, gefotografeerd in een kamp in bet district Las Villas op Cuba, Is erg belangrijk voor premier Casiro. De man. die hier zo neerslachtig kijkt, is de zoon van de leider van de mislukte contrarevolutie, Cardona. Verantwoordelijkheid naar bedrijfsleven" VOOR het bouwbedrijf werd de uitweg gevonden door het opne men van de belangrijkste maatregelen, waarmee de arbeïdstÜdverkorting_ moet worden „inverdiend", In de nieuwe ca.o. v<>f 4 M: t Advertentie ;<r zomerzoon; ge SELLA T A Lj A tinton reeds v.a. f. 2.3§i. SCHORTEN steeds de nieuwste modellen en dessins S' Reeds om acht uur was duidelijk, dat een groot deel van het apparaat voor niets was ingezet. Het vliegtuig, de KP 200, ging toen naar huis, en kele van de zes technische patrouille wagens die als vaste post hadden ge fungeerd, gingen de weg weer op en ook de motorordonnansen, die het contaet tussen de patrouillewagens hadden onderhonden, mochten naar huls. Ook de kraanwagen, die de po litie had klaargezet, rukte In. Het hele systeem heeft inmiddels uitstekend voldaan. De steunzender op de Oudewaterse watertoren is van groot nut geweest, want alle eenhe den hadden een voortreffelijk con tact met elkaar; zelfs met het vlieg tuig, dat hoog in de lucht de (matige) verkeersbewegingen in het oog hield Het is welhaast zeker, dat de politie de weg op komende hoogtijdagen op gelijke wijze zal „bezetten". Immers: een grote kettingbotsing als op tweede paasdag blijft nog steeds mogelijk. Ook donderdag werd weer abominabel slecht gereden De meeste automobilisten weigeren eenvoudig naar de rechter rijbaan uit te wijken, wanneer ze dreigen te worden inge haald. Ze zijn dan zelf aan het inha len en veelal met zo'n min'em snel- heidsverschil ten opzichte van de wa gen die zij inhalen, dat twee stroken volkomen geblokkeerd zijn. Dat geeft weer ophopingen van auto's, gevaar lijke ophopingen, want de zenuwen zijn gespannen en de tussenruimten krap. Van tweede paasdag heeft men werkelijk niets geleerd (Advertentie) ^venAiên et* ,teOf Vo^baS TIET hoge-drukgebied dat dinsdag jl. bonen de Britse eilanden tot ont wikkeling kwam en daar ongeveer 3 dagen vertoefde is in de nacht van dondeidag op vrijdag naar Noordwest- Frankrijk getrokken en in omvang af genomen. Op de Noordzee heeft de stroming van koude polaire lucht plaats moeten maken voor de aanvoer van zachtere luchtDeze zal ons land vrij dagavond bereiken. Het hoge-drukgebied verplaatst zich nam Zuid-Duitstand zodat de wind bij ons naar zuidwest tot zuid gaat krim pen Omdat het hoge-drukgebied nog dicht in onze omgeving blijft zijn de regenkansen klein. Op wat langer ter mijn gezien heeft de verplaatsing van het hogedrukgebied naar het continent tot gevolg dat de temperaturen gelei delijk gaan stijgen. 'AE gehele opzet van het wetsont- L werp is het verleggen van de verantwoordelijkheden van de over heid naar het bedrijfsleven. Momen teel werkt het college van Rijksbe middelaars niet een algemene aanwij zing welke door de regering is ver strekt. Als toetsende instantie treedt de Stichting van de Arbeid op. Wordt het voorontwerp uiteindelijk gerealiseerd dan zal de regering nog slechts enkele hoofdpunten van haar sociaal-economisch' beleid aangeven. De Sociaal Economische Raad zal dan zelf de algemene aanwijzing voor de Loonraad moeten opstellen. Deze al gemene aanwijzing zal als verordening voor het gehele bedrijfsleven gelden. De Loonraad zal aan deze algemene aanwijzing gebonden zijn. De SER zal de algemene aanwijzing met twee-der de meerderheid moeten vaststellen. In het voorontwerp wordt niet over een bepaald aantal leden gesproken. De discussie in de SER zal hier voor de regering wellicht beslissend zijn. Ook wordt niet gesproken over even tuele strafmaatregelen en sancties. DE regering behoudt alleen het recht van schorsing en vernieti ging op grond van overwegingen van algemeen belang of van strijdigheid met de wet. Dit recht heeft de rege ring krachtens de wet op de bedrijfs organisatie. Voorstellen tot wijziging van de ar beidsvoorwaarden zullen aan de loon raad worden voorgelegd. Deze neemt een autonome beslissing. Wordt men het in de Loonraad niet eens, dan zal het dagelijks bestuur van de SER naar een oplossing moeten zoeken. Het da gelijks bestuur van de SER zal bo vendien de bevoegdheid krijgen alle beslissingen van de loonraad te toet- sen. Mocht er in de Loonraad en in de SER geen overeenstemming over be paalde voorstellen mogelijk zijn dan behoudt de minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid het recht in te grijpen teneinde chaotische toestan den in de betreffende bedrijfstak te voorkomen. Dit betreft a.m.: 1 het uitschakelen afloopverllezen; van aan- en 9 het doorwerken tijdens de winter- i"r maanden door middel van het aan brengen van lichtinstallaties; het beperken van vorstverlet. Zoals bekend zegt een na, af loop uitgegeten communiqué beschouwde, de -regering het treffen, vanpositieve maatregelen als een voorwaarde om- tot intrekking van de algemene aanwijzing te kunnen overgaan. Daartoe is nu dus de weg gebaand. Als de regering zich achter staatssecretaris Roolvink schaart, kan de algemene aanwijzing worden ingetrokken, waartoe de Stichting van de Arbeid de regering tijdens de bespreking heeft geadviseerd. Nog vóór maandag zal de beslissing vallen, verzekerde de staatssecreta ris tijdens een persconferentie na afloop van de besprekingen Is de algemene aanwijzing, die voor gevallen als dit slechts een arbeids tijdverkorting tot 46% uur per week toeliet, eenmaal ingetrokken, dan kan het college van rijksbemiddelaars maandag definitief beslissen over het nieuwe voorstel van de bouw, waarin dan dus de produktieverhogende maat regelen zullen zijn opgenomen. Over het uiteraard gunstige advies van de Stichting van de Arbeid beschikt het college al. Dit advies werd nog woensdagavond door de stichting opgesteld. Over de beslissing van riiksbemiddelaars kan echter nog nauwelijks twijfel bestaan. Reeds in eert eerder stadium heeft het college de 45-urige werkweek aan het bouwbedrijf willen toestaan. Een al gemene aanwijzing was toen nodig om deze goedkeuring tegen te houden. Als de regering de algemene aanwijzing intrekt, is in feite ook reeds over de voorstellen van het bouwbedrijf beslist. Ook zal met die algemene aanwijzing een ernstig twistpunt tussen regering en stichting uit de weg zijn geruimd Dp overeenstemming van woensdag betekent intussen niet. dat de staats secretaris en de stichting het ook eern zijn geworden over de cijfers die dr regering tot het afwijzen van de 45-urige werkweek voor de bouw heb ben geleid. In een nota had de staats secretaris op basis van deze cijfers ziin standpunt uitvoerig uiteengezet. De stichting bleek door de nota echter geenszins overtuigd en heeft deze op een zestal punten aangevochten. Men besloot toen maar niet te veel meer over de eijfers te praten en liever tc proberen een uitweg uit de impasse te vinden. (Zie verder pag 3. Se kolom) Twee beelden uit Genève naar aanlei ding van de internationale conferentie over Laos in die stad. Foto links:'de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromlko, wuift met zijn hoed hij aankomst op het vliegveld van Genève. Foto rechts: de delegatie van communistisch China komt op het vliegveld aan. Rechts de algemeen secretaris, Tsjang Jen. Drie afgevaardigden uit Laos heb ben zich in Genève gemeld. Een ver tegenwoordigt de koninklijke regering van prins Boen Oem in Vientiane, de tweede delegatie is die van de com- munistisch-gezinde opstandige bewe ging Pathet-Lao. De derde ten slotte is samengesteld door de aanhangers van de neutralistische politicus prins Soevanna Phoema. Prins Boen Oem wordt erkend als vertegenwoordiger van de wettige regering door een meerderheid van de conferentieleden onder wie de Ver. Staten. Prins Soe vanna Phoema wordt als wettige pre mier erkend door de Sowjet China en de republiek China. In Zuid-Oost-Azië is Intussen de vrees toegenomen dat de westelijke landen zich in Geöève zullen laten overhalen tot het aanvaarden van een „ueutralïstisch" bewind in Laos. De minister van Buitenlandse Zaken van de Phïlïppijnen, Serrano, heeft een beroep op de westelijke mogendheden gedaan elk voorstel op de conferentie van Genève, in Laos een coalitierege ring te vormen, te verwerpen. Een dergelijke regering zou vrijwel zeker door de communisten worden overheerst, en Laos zon ten ondergang zijn gedoemd wanneer het Westen hiermee instemde. Zuidoost-Azië zal Engeland en de Verenigde Staten be oordelen naar hun optreden in Laos, aldus Serrano, die in Manilla op een persconferentie sprak. Prins Norodom Sihanoek, het staatshoofd van Cambodja, zal de conferentie in Genève ook bijwonen Kortgeleden had prins Sihanoek, die de initiatiefnemer voor de Ge- neef se conferentie is geweest, doen weten zich van de conferentie te zullen distantiëren. iAdvertentie) natuurlijk AMSTERDAM: KALVERSTRAAT 193-195 HAARLEM - DEN HAAG staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar in onze tijd is wérkelijke stilte een even zeldzaam als kostbaar begrip geworden. Ger de Roos, die op platengebied altijd voor een „stunt" is te vinden, heeft onder eigen label (Roseland) een 45-toerenplaatje van twee maal drie minuten laten maken, dat in deze behoefte geheel voorziet. Het plaatje draagt de naam „Stilte". Er staat totaal niets op. Wij hebben Ger de Roos gevraagd, wat nu precies zijn bedoeling was met zoiets „geks". „Kijk.zei hij, „dót plaatje is uitermate geschikt voor de juke-boxes, die je tegenwoordig in zoveel zaken aantreft. Als je pech hebt, loop je na een kwartier met 'n razende hoofdpijn die zaak uit met al die gilmuzlek. En nu zou ik me kunnen voorstellen, dat er mensen zijn, die een kwartje in dat apparaat stoppen om een kwartier stilte te vinden, Ze kun nen drie keer of misschien wel vier keer voor hun kwartje „Stilte" horen zonder dat de rock 'n roll-Iiefhebbers er tussen kunnen komen. Wat dacht je daarvan We hebben in stilte de wens uitgesproken ,dat Ger de Roos een record-omzet zal boeken via de juke-boxhouders t Advertentiei ti¥ts Bij een botsing tussen een per sonenauto en een militaire anto zijn bij Tndderen twee personen om het leven gekomen. Twee werden ernstie gewond. De inzittenden uit de .personenauto, de 21-jarige L. Driessêjn en de 23 jarige -J. Busch, beiden afkomstig uit Xsenbrüch (bij' Nederland gevoegde voormalig Duits gebied), werden op slag gedood. Twee Engelse militairen, E. Moulton en K. E-tlun, gelegard in het legerkamp Wildenrath, werden ernstig gewond in het ziekenhuis te Sittard opgenomen. De botsing gebeurde op de Hoen- generweg in Tudderen. De Amerikaanse vice-president Lyn don Johnson heeft de nationale ver gadering van Zuid-Vietnam vandaag medegedeeld, dat de Verenigde Sta ten bereid zijn direct hulp ie verlenen ten einde de geregelde Vietnamese troepen 'ter sterkte van 150.000 man aanzienlijk uit te breiden. In een rede voor de Nationale Ver gadering, na besprekingen met presi dent Ngo Dinh Diem, verklaarde Johnson, dat de V.S. eveneens bereid zijn hulp te verlenen bij de uitrus ting en opleiding) van de burgerwacht van 50.000 man. Verder zal de ver betering van de dorpsmilitie ter band worden genomen. Verwacht wordt, dat de V.S, 80 pro cent van de kosten zullen bijdragen. Van de Vietnamese regering wordt een grotere bijdrage in het onderhoud van het leger verlangd. Zuid-Vietnam wordt in ernstige mate bedreigd door het communisti sche Noord-Vietnam. Op de AVRO-landdag in Apeldoorn is het gisteren tot schermutselingen gekomen tussen politie en opgeschoten jongelui. Het afgelasten van een programma onderdeel, waarin o.a The Skymas- iers" en de „Blue Diamonds" zouden optreden, werd aanleiding tot de on rust. Het merendeels jeugdige pu bliek drong naar voren, waarbij ver scheidene personen in het gedrang be wusteloos raakten. De leiding had be- sloien het programma-onderdeel af te gelasten omdat het publiek op het verzoek om meer ruimte te maken, niet had gereageerd. Toen de jongelui het podium be gonnen te verwoesten en de vlaggen gingen verbranden, greep de politie in, gesteund door militairen. Er ontstond een hevige kloppartij, waarbij enige gewonden vielen. Een militair uit Schaarsbergen werd vrij ernstig aan het hoofd gewond. De politie werd eerst na langdurige charges het terrein meester Het bleef enige uren onrustig, maar het pro gramma kon verder normaal worden afgewerkt. De voorzitter van de Christetijk- Historische Unie, mr. H. K. J. Beer-* nink, heeft zich gisteren in een rede op de Wereldvrijgezellendag- 1961 in Rotterdam fel gekeerd tegen de in hef nieuwe «wetsontwerp-algemene kin derbijslagverzekering voorgestelde premiebetalingsplichi voor ongehuw de»! 'en gehuwden zonder kinderem. Hij acht een dergelijke regeling een schromelijke onrechtvaardigheid -ten opzichte van de vrijgezellen en kin derloze echtparen voor wie zo'n pre mie een extra-belasting zou beteke nen, waar zij waarschijnlijk nooit profijt van zullen hebben. Beroep op het solidariteitsbeginsel zoals bij de' algemene ouderdomsverzektsing en de algemene weSfüwen- en' wezen- pensioenverzekering gaat volgens mr. Beernink in dit geval niet op. Ook solidariteit heeft haar grenzen. Het is bq een algemene kinderbijslag- verzekering billijk vrijgezellen na ders te behandelen dan de gezinnen met kinderen", zo zei hij. Als enige juiste oplossing van het kinderbijslagprobleem zag mr. Beer nink uitbreiding van de noodwet kinderbijslag, waardoor behalve de loontrekkenden, ambtenaren, gepen sioneerden, rentetrekkenden en klei ne zelfstandigen ook de overige zelf standigen en andere categorieën "be neden een zekere inkomeugrens een toelage voor hun kinderen vanaf het eerste o£ het derde kind zouden kunnen krijgen. Kinderbijslag voor iedere zelfstan dige is niet nodig, zo verklaarde hij. Iedere zelfstandige vraagt er ook niet om. Maar, zo vervolgde mr. Beernink, het zal politiek en financieel wél niet haalbaar zijn de benodigde gelden voor een dergelijke uitbreiding vele miljoenen guldens uit de al gemene middelen te verkrijgen, hoe wel dat niet onaanvaardbaar is. Daarom suggereerde hij een tus senoplossing, volgens welke een deel van het benodigde extra-geld uit de algemene middelen zou moeten ko men en de rest uit een premieheffing voor alle zelfstandigen. Maar dan zou deze premie aftrekbaar moeten zijn voor de inkomstenbelasting en dan zou daarbij bovendien een speciale regeling moeten gelden voor vrijgezel len en kinderloze echtparen. Het voorgestelde wetsontwerp zal, volgens mr. Beernink, in ieder geval moeten worden gewijzigd. In deze vorm zal hij er zijn stem niet aan geven. Het trustgebied West-Samoa, dat be heerd wordt door Nieuw-Zeeland, heeft met overweldigende meerder heid voor de onafhankelijkheid van het gebied gekozen. "Voor de eerste wereldoorlog was Samoa in Duitse handen. De stand op ons wandelsecre tariaat een dag voor de elfde Trouwmars is hedenmiddag twaalf nur de 5500 gepasseerd." Tot vanavond negen uur kunt u nog inschrijven voor deze tocht op de derde etage van ons ge bouw, Nieuwe Zijds Voorburg wal 225, en morgenochtend tot 10 nur. De laatste gelegenheid is morgen vanaf halftwee tot drie uur in het startlokaal: Chr. Adama van Scheltema- plein 1 te Amsterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1