In „Rank" krij gt Hervormd Kethel haar wijkgebouw H. Verboon bij zilveren iubileum jrehuldied Geanimeerde .:-Ve. Ruim 100 jongeren liepen mars van ..Haven" uit toernooi ten ft- ErVATERWE Bei 120408 Hollandiaan" zegeviert ruim over „Sunlivlit VAUXHALL gnac in element MAASKANT JZ BEHANGSEL Inbrekers gegrepen Geringe belangstelling voor avondconcerten het kleine wonder! Fraai geheel voldoet aan eisen des tijds Interieur Exterieur Degradatie bedreigt ODI Evangelisatiedienst Bustochten bejaarden Bromfietser slipte alle maten en wij zenden U omgaand onze Top-Form meubel catalogus JAN THEiJN H.W.VAN CORP ZONEN BRUNOTT TROUW Advertentie Advertentie SCHIEDAM. De gloednieuwe woonwijken, die in opbouw zijn rondom de oude Dorpskerk in Kethel wqzen er overduidelijk op, dat er in Kethel grote uitbreidin gen te wachten staan en gezien de plannen die hiervoor bestaan, kan het niet anders of ook het kerke lijk leven zal in Kethel aanzienlijk veranderen. SCHIEDAM. De afdeling Schiedam van. de Nederlandse Christelijke Bond van Overheids personeel (N.C.B.O.) is woensdag avond in de grote zaal van Chr. Soc. Belangen in jaarvergadering bijeengeweest. Auto te water ^■^ROTTÉRDAM: Zuiver wollen AaBe jongens- sportcolberfs VRAAGT STAALBOEKEN Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie Mariniersweg 39-41 Advertentie MODERNE GEGRAVEERDE GOUDEN SLAVENARMBANDEN, WiNKCtCJENTRUM BINNENWCfe 45 TELEFOON 11 5615 - ROTTERDAM VLAABDINGEN, - De zomer, avondconcerten zijn in Vlaardingen weer begonnen. Woensdagavond werd daarmee een begin gemaakt, In de muziektent in het Hof concerteerde Van Dijk's Amusementsorkest, o.l.v. de heer L. van Dijk en in de tent bij de Van Limburg Stirumstraat de Chr. Harmonie Vereniging „Sursum Cor- da"\ o.l.v. de heer B. Boerdam. Voor beide concerten was de belang, stelling zeer miniem. Waarschijnlijk was deze geringe belangstelling voor een groot deei te wijten aan het gure weer. De programma's die door deze muziek- gezelschappen werden uitgevoerd, Warén toch wel het beluisteren waard. Van Dijk's Amusementsorkest voerde voor-; namelijk vlotte populaire nummers uit' en „Sursum Corda" speelde zowel klas.' sieke als moderne muziek voor ham», niegezelschappen. Er werd geopend en gesloten met een koraal. Het is dan ook wel te betreuren dat zo weinigen het wat gure weer hebben, getrotseerd om van deze goede muziek te genieten. r/'""ZZ SCHIEDAM. Het turbinetankschip „Armagnac", gebouwd bij de dok- en werfmaatschappij Wilton-Bijenoord N.V, te Schiedam, voor rekening van de „So- ciété Brangaise de Transports petro liers" te Parijs, is vanmiddag te wa ter gelaten. Doopster was mevrouw Bridgeman, echtgenote van de presi dent van de British Petroleum Compa ny, voor welke maatschappij het 48.000 ton grote schip zal gaan varen. Voor het eerst heeft men bij de Armagnac" de opbouw geheel naar het achterschip verplaatst. Bij kleine schepen was de ze indeling reeds eerder toegepast, maar bij grotere tankers verkoos men tot nog toe de opbouw midscheeps, Ook het ontbreken van een grote schoor steen werkt ertoe mee de tanker een bijzonder, overigens zeer elegant, aan zien te geven. De spoorwegstaking in Frankrijk had de talrijke gasten uit dit land bijna parten gespeeld. Met een chartervliegtuig slaagden zij er gisteren in nog tijdig voor het galadiner ter ere van de tewaterlating op Schiphol aan te komen. Daarvandaan zijn zij ook weer, nadat redevoeringen en champagne de doop hadden bezegeld, naar huis terug gekeerd. Een volkomen nieuw hoortoesiei von ADITONIE, dat geheel on zichtbaar achter het oor gedragen kan worden, is zojuist op de markt gekomen. Vraagt een bröehure van deze nieuwe ADITONE type 615 Gratis twee weken op proef I Ook dé oorhangers van Audium, linke, Philips, Siemens, en Willco voorradig. De grootste keuze en dé .beste service vindt U bij Hier ontkomt men niet aan en zo is het ook gesteld met de Hervormden in Kethel, die al jarenlang met plannen lie pen voor de bouw van een eigen Wijk centrum, Dat Wijkcentrum is inmiddels totst&nd gekomen en aal morgenmiddag, zaterdag 13 mei officieel worden geo pend. We namen op woensdagmiddag dit nieuwe wijkcentrum in. ogenschouw, waarbij de heren van de bouwcommissie o-Lv. secretaris A. Schop,rondgeleide de den, Weliswaar was „De Rank" (-want zo gaat het gebouw immers heten) nog niet geheel „klaar-voór-aflevering" maar nadat vandaag en morgen de laat ste schoonmaakwerkzaamheden vervuld ■zullen, zijn, zalzaterdagmiddag 13 mei om 3 uur de opening kunnen plaatsvin den. Het kerkelijk leven in Kethel speelde zich voorheen af rondom de aloude Dorpskerk gelegen in het hart van Ke thel en de verenigingsactiviteiten ont wikkelden zich in het zaaltje achter de kerk. Na de uitbreidingen bleek, dat noch het kerkje noch het zaaltje representatief zouden zijn voor de toékomst. een fietsenstalling aanwezig, terwijl straks het gebouw geheel omgeven zal worden met veel groen. Verder zijn er nog verschillende berg ruimten, terwijl ook voor het podium voldoende ruimte is gereserveerd en er dus zonder moeilijkheden toneelvoorstel lingen gegeven kunnen worden. Helaas zal het exterieur bij de opening niet geheel gereed zijn. De symbolische afbeelding van de naam was woensdag nog niet gereed, doch zal bij de opening voor „De Rank" pry-ken. zodat straks bij de uitbreding van Kethel (die 9635 wonigen. bestemd voor 34.000 personen bevat) dit harmonisch gebouw aan vele belangstellenden en gemeenteleden van Hervormd Kethel dat bieden wat men er van verlangt, n.L een eigen Hervormd Wijkcentrum. „De Rank" werd gebouwd door de Aannemersfirma Hooghart en Zoon te Schiedam. Architect was Jac. v. d. Vlis, medewerker Joh. v. Pelt. De symboliek van de naam werd vervaardigd door de Schiedamse schilder J. de Raat. SCHIEDAM. De Afdeling Schiedam van de Alg. Boto Kring Is woensdag avond in vergadering bijeengeweest in Chr. Soc. Belangen onder voorzitterschap van de heer H. J. Lindenhof. Besproken werden de laatste foto's, die door een jury werden beoordeeld en waar van de deelnemers voor de pauze de fouten en gebreken kregen te horen. Tijdens de tweede helft van deze goed bezochte vergadering werden de prijswin naars bekendgemaakt, waarbij de heer A. Meulste in de hoofdklasse winnaar werd en de wisselbeker kreeg overhandigd. Bij de groep beginners was het mejuffrouw Winkelman, die de eerste prijs verwierf, al was dit een tweede prijs, omdat geen eerste prijs werd bepaald door de jury. De derde prijs (eigenlijk dus de tweede) ging naar de heer D. v. Bommel. Op 24 mei volgt een föto-bespreking van bondscollecties. NOORDElNDE 124 A OEN HAAG- TEL11S2S7 Advertentie SCHIEDAM. Het eerste team van de Chr. Korfbalclub „O.D.I.heeft zich in de afgelopen weken door enkele goe de resultaten geducht geweerd, doch dit alles heeft de Schiedammers nog niet uit de gevarenzone gebracht. Met acht punten uit veertien wedstrijden bezet ODI de derde plaats van onderaf en met de wedstrijd van a.s. zaterdag voor de boeg, tegen Bolnes uit, ziet het er niet naar uit, dat de Schiedammers kans op punten hebben. Bolnes bezet momenteel de bovenste plaats en zal op eigen terrein spelend ongetwijfeld sterker zijn dan de Schie dammers, die daarna ook nog het sterke GKV en KOAG zullen moeten bekam pen. In ieder geval gaat ODI zaterdag om 4.15 uur in Bolnes haar huid zo duur mogelijk verkopen en hoopt intussen, dat ook de concurrenten punten zullen verspelen. Zo niet. dan ziet het er don ker uit voor de ODI-anen. De wedstrijd zal worden geleid door scheidsrechter Kalkman. VLAARDINGEN. De heer H. Verboon was woensdag 25 Jaar in dienst van Havenbedrijf „Vlaardingen- Oost" en daarom werd hij 's morgens ln de recreatiesaal van de kantine, met zijn echtgenote, ontvangen. De heer E. Bongers, procuratiehouder, sprak hem namens de directie toe en zei, dat de naam Verboon aan de geschiedenis van „Vlaardingen-Oost", nanw is verbonden. De heer Bongers noemde het een zeld zaamheid als iemand op 39-jarige leeftijd reeds 25 jaar bij een bedrijf werkt. Ver boon begon als leerling ijzerwerker, werd later voorman ijzerwerker en is nu sinds 4 januari 1960 baas van de afdeling scheepsbouw. Sprekêr hoopte, dat de heer Verboon nog vele Jaren in het bedrijf mag blijven werken en hij bood de bekende ènveloppe met inhoud aan. Mevrouw Verboon kreeg bloemen. Namens de bedrijfsleiding, kantoorper soneel en bazen, sprak de veer M. Coen- radie. Hij zei, dat Verboon vroeger altijd present was als er kwajongensstreken moesten worden uitgehaald, maar hij was er ook als er gewerkt moest worden. Hij schetste de jubilaris aJs 'n man met een rustige houding, zakelijk inzicht en goed vakmanschap. Hij bood een fraai polshorloge en een standaardasbak aan. Mevrouw Verboon werd weer in de bloe metjes gezet. De heer A. v. d. Valk sprak namens de ondernemingsraad. Hij merkte op. dat het hem goed gedaan had, dat baas Coen- radle Verboon heeft voorgedragen aan de bedrijfsleiding, eerst als voorman en later als baas. Ook hij bood bloemen aan. De heer Verboon dankte tenslotte de verschillende sprekers. „De Rank" heeft een tweeledig doel. Het wil n.L. in de eerste plaats zjjn een nieuw evangelisch centrum voor de nieuwe woonwijken en aan- de andere kant wil het haar maatschappelijke func tie voor de gehele gemeente Kethel zo goéd mogelijk gaan vervuilen, zowel voor de jongeren als voor de bejaarden. ■Bij het binnentreden van „De Rank" is een ruime entree, die tevens als toeht- sluis dienst doet in een lange L-vormige hal. In deze hal -bevinden 2ich de toe gangen tot aile vertrekken van dit Wijk centrum waarvan het interieur aan de etsen. des tijds voldoet ;Hier is ook de garderobe aangebracht. Twee deuren geven toegang tot de grote zaal die voornamelijk voor kerkdiensten gebruikt zal worden. Daarnaast kunnen toneelvoorstellingen, lezingen, bazars, exposities, gemeenteavonden, filmvoor stellingen etc. hier plaatsvinden. In een hoek van deze zaal zijn drie verticale ramen aangebracht; die het licht van de Schiedamseweg binnenplaten komen, maar de grote lichtinval komt van de westkant, waar zich over de gehe le lengte en hoogte een-glazen puiJje- vindt. De zaal biedt plaats aan 30 per sonen. Vanuit de hal is ook een keuken bereik baar; de terraszaal. de"' toiletten, de achteringang van de kelder dn van het toneel. Vooral de terras2aal zal veel be langstelling trekken, want zij is gelegen ten zuiden van dit gebouw en ziet uit op de waterkant - Aan de achterkant van het gebouw is VLAARDINGEN. In de Pniëlkerk aan de Burgemeester Pruissingel zal zondagmorgen om half elf een Evangeli satiedienst worden gehouden. De gerefor meerde predikant, ds. G. Aalbersberg zal dan een toespraak houden ener: „Dorst en drinken" (tekst Joh. 7 ver 7 tot 39a). SCHIEDAM. Het Bad Groenoord heeft woensdagmorgen haar poorten coor dit seizoen geopend en reeds in de eerste uren tsaren enige honderden liefhebbers van de ztcenvsport aanwezig om een duik te nemen in hel frisse water. De bekende ,J}erenploeg" was eveneens present en zal traditie-getrouw geen ochtend overslaan. Dit wus ul zo in het vroegere open zwembad aan de West-Frankelandscdijk; nu gaat dat door in het Bad Groenoord. waar weer menig prettig ochtenduurtje beleefd zal worden door deze ploeg. Opvallend was, dat later op de dag de jeugd ook goed vertegenwoordigd was en niet schroomde om met hel kille water kennis te maken. Gedurende het zwemseizoen, dat tot en met september zal duren, is het bad op werkdagen geopend van 6,3019.00 uur. Als echte Cosfer-pïnkster- verrossing deze prachtige VLAARDINGEN. De door de Stich ting Vlaardingse Bejaardenzorg georgani seerde autobustochten gaan dit jaar naar Bergen en 't Gooi en wet op dinsdag 6. woensdag 7. donderdag 22 en vrijdag 30 juni. Op vertoon van lidmaatschapskaar ten, kunnen plaatsbewijzen voor deze tochten worden afgehaald óp woensdag 17 en donderdag" 18; mei,- 's, morgens tus sen 10' cn 12-uur'dn het clubhuis, aan, de Emmastraat 42. - in de zwaarste gabardïne- perfon-kwaliteiten. Met ceintuur. Moderne coupe, onberispelijke afwerking. Normale prijs 29.75 MAASLAND. Een bromfietser, ko mende uit Delft, kwam bij de Maaslandse Dam te slippen. Zijn nieuwe brommer liep zware schade op. Ook werden zijn kleren danig vernield. Een duopassa gier liep hierbij verwondingen aan haar benen op. Zolang de voorraad strekt. Geen tel- of schriftelijke bestellingen. de minste weerstand in een af en toe precaire situatie is bedanken als lid, doch die dit veroordeelt met de op wekking om de Chr. Sociale gedach te (God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf) te beleven in ge trouwe plichtsbetrachting op de plaats waar men gesteld is, in alle eenvou digheid, God vrezende. De cijfers van penningmeester J. San- derse geven te zien, dat er een klein saldo-verlies was in vergelijking met vorig jaar, doch aangezien het afdelings- kapitaal meer dan 1500,bedraagt, kon men dit wel lijden. Binnenkort zal een kindermiddag ge geven worden voor de kinderen van de leden van de NCBO-Schiedam. De vergadering stond o.Lv. voorzit ter mr. Joh. Knapel terwijl districtsbe stuurder J. Worst uit Rotterdam de le den toelichting heeft gegeven inzake de „Beschrijvingsbrief" die straks op de algemene vergadering besproken zal worden. Vele belangrijke punten wer den behandeld, zoals het ontwerp pro gram van actie, dat handelt over de sa lariëring Overheidspersoneel- de Socia le voorzieningen en diverse andere vraagstukken als bezitsvorming, vakan tie-toeslag en vergoeding van reis- en verblijfkosten. De heer J. Worst heeft op duidelijke wijze voorlichting gegeven, al zal er straks op de algemene vergadering nog het nodige over de2e onderwerpen be sproken 'moeten worden. Het jaarverslag van secretaris C. De Bruin roept op tot plichtsbetrach ting waarbij deze stelt, dat de weg van Advertentie MAASLAND. Een auto van de heer van B. te Maasland geraakte aan de Kerkweg ln de Vliet. Met een kraan- wagen werd de2c weer op het droge ge bracht. Korte Hoogwut 21 Meeat hk, Goodie- tingel Ketendi, Ltgedijk hk. Dorpsweg Wen-Kruiskade 35 - LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 Voor Pinksteren hebben wij wéér een echte Coster-yerrassing: Veie moderne streep-en ruif- dessins. Eersteklas maakwerk, Tot 13 jaar £ÊËk I" J«MIDDELLANDSTR.2 -Tel.33192 WOLPHAERTSB. 236 - Tel. 74325 ROTTERDAM SCHIEDAM. Gehsnrt: J. W. Ft. Ver sloot 30 jr en L. W. Schouten. 26 jr; L. Ro bijn 27 jr en J. Winkel 13 jr; C. M. W. Ruig- rok. 44 Jr en J. A. M. Hu'.grok. 36 jr; G. G. F. Meijer, 24 Jr en K. van der Most. 24 Jr; H. F. van Rijn. 35 jr en M. ff. Ral». SU Jr: H. M. van der Tuijn. 26 Jr en M, C. Kruit hof, 21 Jr; A. C. M. Ruigrok, 24 Jr en J. J. J. va nde Water. 23 Jr; C. W. J. de Vos, 19 Jr en A. H. Baas, 17 Jr; B. C. van As, 16 Jr en M. Wltberg, 21 Jr. Geboren; Barend A. H. z.v. B. W. M. Bekker en W. Janssen; Wilhelmlna G. d. v. A. de Groot en C. M. van den Hamer; Cor nelia d.v. H. Gelens en E. J. Wissink; Jan •A. z.v. M. van der Vilst en H. C.van Delft: Richard W A zv A J J Romtr.ers en P Brokerhof; Johannes M zv T H M Bier huizen en A. W. M. van Druten. Overleden: A. C. M. Niemctjer, 10 weken. Ondertrouwd; J- A. J. van Alphen, 30 jr en J. J. M. Schellekens. 23 jr: J. E. van Ast, 16 Jr en E. M. J. L, van der Boor. 18 jr: P J. van den Berg, 25 jr en A. Groene- weg. 24 jr; H. F. van Esch. 38 Jr en C. Kaasjager, 34 jr; J. Groeneveld, 22 jr en L. Huisman, 21 Jr: G. F. de Jong, 24 jr en J. M. Of/enberg, 23 Jr; F. J. Jordan. 25 Jr en C. van Vuuren. 23 jr; L. van der Kaag, 30 jr en J. C. Witsel, 24 jr; G. Lagendijk, 27 jr en-L van Loon, 23 Jr: R. R. R. H. van Oost. 27 Jr cn J. van Dooren, 20 Jr; A. Slingerland, 31 jr en G. van Geijl, 20 jr: W. C. Treur niet, 24 jr en E. van der Wal. 23 jr; F. H. V. H. Verbunt, 23 Jr en J. I. M. M. Jansen. 21 Jr: R. Zinn, 25 jr en P. C. A. Moen. 23 Jr; M. J. Pikaar, 25 Jr en G. G. Dulstermaat. M'Jr. Zolang de voorraad strekt. Geen tel, of schriftelijke bestellingen. Ik ga voor mijn 8ERIN4 naar BERINIHUIS BOTERSLOOT 64 Rotterdam Teleloon 129454 Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudic- singel Katendr. Lsgedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 36 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 f ÉsMfl'h JBBI bezoekt onze OM liBIW18 Prtmonentt f? liliiil expositie in |M I 11' 11 onze 3 afd. yv' B iB IéINI modelkamers INTER! EU RVERZORGING Afd. Bedden en Woningtextiel: Pannekoekstraat 56 VLAARDINGEN. De recherche heeft de 2i-jarige chauffeur P. K. v. B. ert de 20-jarige bankwerker H. de W. aangehouden. Beiden hebben zich schul dig gemaakt aan inbraak, waarbij ook de 15-jarige 3. J. S. is betrokken. In september vorig Jaar werd bij de firma Vink aan de Schiedamseweg een hoeveelheid geld vermist. Vorige week werd bij dezelfde firma opnieuw inge broken, terwijl eveneens; een poging tot inbraak werd gedaan bij de firma De Bruin aan de Hoogstraat. Hier werden de daders echter gestoord. De buit was niét groot. De politie onderzoekt thans of de knapen zich nog aan strafbare feiten hebben schuldig, gemaakt. ROnEfHMMs Soenwa 21-28, Tel. 176600 DORDRECHT, BtMeleze Pad,76, Tel. 4344

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2