Zonnige TR0UWMARS in de hoofdstad RAMMELT TOXOPEUS MET PORTEFEUILLE? vliegtuig op Russisch schip DE BILT: WEINIG KANS OP REGEN Rush geeft toe aan Britse dnik Status Pathet Lao in Genève erkend MICHELIM na ve PROTEST UIT MOSKOU WATERKANON VRIENDELIJK BESTORMD... Vliegtuig zinkt vlak Lij kustvaarder Drie gelijkwaardige delegaties GEVOLG VAN HARTAFWIJKING? Dronkeman maakte straat onveilig in UTRECHT door militairen opgespoord JUAAimtG 15 MEI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4901 r Jongen zwaar gewond bij demonteren van gevonden granaat Auto rijdt kanaal in: bestuurder verdronken Voorjaar '62 Somber Comp romis Bezorgdheid JURKJE IN BRAND: KIND OVERLEDEN Vrqcrg Uw bancJenfeverancïer de nieuwe prijslijst van 15 mei 1961 MICHELIN de hoogste kwaliteit voor de laagste prlis Politie Opgestaan Moeilijke beslissing ■ottwdMM =2ü5 d*.St?wt*"!Lt "3700 L). SwhSLifu-.~JP0*tgttt> No J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT fOT. in de middaguren was in Den Haag nog steeds niet de Russische nota ontvangen waarin wordt tegen de be- Nederlandse vlieg tuigen zaterdag zouden hebben uitgeoefend op de Russische wal visvaarder Spokoiny. Van Russi sche zijde is inmiddels bekend gemaakt dat de walvisvaarder bij het kanaal van Kiel voer toen de beschieting plaatsvond en dat het schip „een normale koers" voer. was de Pathet Lao-delegatïe een gelijkwaardige status te bieden als de delegaties van de konink lijke regering van Laos en de „neutralistische" groep van ex- premier Soervanna Phoema. Kiacn.teïif'temrt abonnementen 18.3018.30 nu» Zaterdag* 17—18 uur Tejeraon 118700. VOr»r*nlMg*i Haygenipletn Telefoon 183467 (3 lijnen). Bo«tbu« 1091 Poetgiro No. «4887. Klachtendlenat 1830—19,30, Telefoon 38398». DordreeMi Èpulwe* 133. Ttlef. «670. Cksldedamt Aleldutraet 33 Telef. 88481. Abonc.raentipxil. 81 cent per week, ƒ3.8» per maand, 739 fat Ikwwtaei. Lom> nummer» u «ent. Verschik* degtllibg (Geldig tot dinsdasavond) DROOG WEER Droog weer met na en dan opklaringen. Zwakke tot ma tige wind 1» hoofdzaak tussen noord en oost; kans op nachtvorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. Morgen; Zon op: 4.45 onder: 20.28 Maan op: Ml onder: 22.08 REGERING VERDEELD over vijfdaagse voor overheid H-s.. (Van onze parlementaire redacteur) IN het kabinet bestaat kennelijk een ernstig meningsverschil over de arbeidstijdverkorting voor bet overheidspersoneel. Nadat de ministerraad zaterdagmorgen enkele uren had ver gaderd, kon over deze kwestie nog geen uitsluitsel worden gegeven. Naar verluidt, zou minister Toxopeus op het stand punt staan, dat de toezeggingen die de regeringsdelegatie heeft ge daan - arbeidstijdverkorting per 1 juli - moeten worden gehonoreerd. Het kabinet zou echter in overgrote meerderheid van mening zijn, dat het dan onmogelijk zal zijn, de arbeidstijdverkorting nog in de hand te houden met alle gevolgen van dien. Het is wel zeker, dat in de centrale commissie voor georganiseerd overleg niemand zich heeft vastgelegd, ook de regeringsdelegatie niet. Maar minister Toxopeus schijnt te vinden, dat het bijzonder moeilijk is, niet aan de wensen van.de ambtenarenorganisaties tege moet te komen. Hij zou van deze zaak zelfs een portefeuillekwestie willen maken. In ieder geval zal de kwestie dinsdag worden beslist. Zevenduizend driehonderd en dertien Tnutdetaarg hebben saterflagaiddag aan de elfde Xrouwmars. Hun pad voerde door het zonovergoten Amsterdams* Bos en tong»-4» AmsteL Meer over deze m&rs leezt u op onze sportpark!*'*. 'De plaatsaanduiding maakt het on waarschijnlijk dat het om vliegtuigen van de Karei Doorman zou gaan, zoals vliegkampsehip immers bevindt zich aanvankelijk werd aangenomen. Het momenteel In Cherbourg waar het za terdag met de jagers Limburg en Gro ningen was binnengevaren. De Russen zijn positief in hun bewe ringen dat het Nederlandse vliegtuigen waren. De toestellen droegen volgens de nota, die door Radio Moskou werd bekendgemaakt, de rrummers 159 en zen, dat het Nederlandse onderzeeboot- 183, wat er ten overvloede op zou wij een schijnaanval tot zeventig a. hoa- •uffz szoSel De vliegtuigen zouden het schip bij de"d meter hebben benaderd en toen Een rug van hoge luchtdruk, die zich zaterdag al ten noorden van Schotland bevond, kreeg gedurende het week einde versterking vanuit het zuid westen, Daardoor Is een omvangrijk gebied van hoge luchtdruk ontstaan, dat zich nu over Noorwegen, ae Britse eilanden en Nederland uit strekt. Langs de oostelijke rand hiervan stroomt voortdurend koude lucht over de Noordzee naar onze omgeving. Bo ven land ontwikkelen zich hierin sta pelwolken, maar In de nacht zal deze bewolking grotendeels oplossen. Oiridat er dan tevens -weinig wind zal zijn, is nachtvorst mogelijk. De koude luchtlaag wordt waar schijnlijk ndet voldoende dik om on stabiliteit te veroorzaken. De kans op regenbuien blijft daarom klein. sou vliegtuig 159 drie schoten hebben gelost. De granaten ontploften vlakbij het schip. In de Russische nota wordt volgens Radio Moskou gevraagd een onderzoek In te stellen en de schuldigen te straf fen. Het optreden van de vliegtuigen had mensenlevens kunnen kosten, aldus radio Moskou. Het „provocerend op treden van de vliegtuigen droeg een „uilgesproken vijandig karakter", aldus Moskou. In Moskou is bevestigd dat de Ne derlandse ambassadeuhr ar. Vixse- boxse de nota in ontvangst heeft geno men. De nota zou terstond vertaald worden en naar Den Haag worden, gezonden. Zowel met een onderzoek als met commentaar wacht men in Den Haag tot de nota is ontvangen. Ook mr, Virseboxse gaf geen commentaar, want hij had nog geen gelegenheid gehad de nota in te zien. A.P. bericht nog dat de Russische regerin zicb de laatste maanden her haaldelijk tot buitenlandse reeeringen heeft gewend, voornamelijk Engeland en Amerika, om te protesteren tegen acties van vliegtuigen die in vrijwel alle 'delen van de wereld -hinderlijk zouden zijn opgetreden. Tjjdens het demonteren van een granaat, die Zij zondagmiddag in de bossen rondom de gemeente Gilze- Rijen hadden gevonden, zijn twee jongens, de 10-jarige Johan van de Werf en de 14-jarige Adrie Voermans» respectievelijk licht en ernstig gewond. Adrte Voermans verloor enkele vin gers. Hij liep ook darmverwondingen op. Zijn vriendje Van de Werf werd lichter aan armen en benen gewond. Vanochtend vroeg was de toestand van Voermans nog levensgevaarlijk De 35-jarige W. Veldhuis, mede firmant van een drukkerij in Raalte, is zondagmiddag met zijn auto in Raalte het Overijsels Kanaal ingereden. En kele Raaltenaren, die het ongeluk za gen gebeuren, schoten toe en slaagden erin de inzittenden, de heer Veldhuis, zijn vrouw en twee kinderen, op het droge te brengen. De heer Veldhuis, die bewusteloos scheen, werd naar het r.-k. ziekenhuis van Raalte overge bracht. Bij aankomst bleek hij echter te zijn overleden. Aangenomen wordt, dat de bestuurder door een hartver lamming is getroffen en dat als gevolg daarvan de auto in het kanaal is ge reden. Bü werkgevers- en werknemers organisaties in het bouwbedrijf heerst grote voldoening over het feit, dat de regering zaterdag zoals in een deel onzer editie reeds gemeld heeft be sloten de algemene aanwijzing van 18 april JU in te trekken. Dit maakt bet mogelük, dat de voorstellen van de bouwnijverheid om per 5 Juni tot een 45-urige werkweek over te gaan, als nog worden goedgekeurd. De regering heeft de algemene aanwijzing ingetrok ken, nadat partijen, betrokken bij de bouw-e^.o„ zicb bereid hadden ver klaard maatregelen te treffen ter be strijding van het te verwachten pro- duktieverlies. Deze maatregelen zijn oun.: 1 Het uitschakelen van aan- en af- loopverliezen; 2 Het doorwerken tijdens de win- termaanden door middel van het aanbrengen van lichtinstallaties; g Het beperken van vorstverlet. In de c.a.o, zullen hiertoe strek kende bepalingen worden opgeno men. De betrokken.organisaties heb-, ben verklaard, de toepassing' 'van deze maatregelen met kracht te be vorderen. Derhalve, zo staat in het communiqué ..dat'het ministerie van Sociale Zakéff^én Volksgezondheid zaterdagmiddag' uitgaf, zal het in voeren van de arbeidstijdverkorting niet tot prijsverhoging behoeven te lelden en ook niet mogen leiden Bjj de voorberei ding van de eerst volgende herziening van de lonen en an dere arbeidsvoor waarden in 't bouw bedrijf, tegen het voorjaar van 1962, zal er gelegenheid voor zijn, de afspra ken en toezeggingen terzake van de be oogde extra-produk- tiviteitsstjjging over eenkomstig de be staande regels voor het loon- en prijsbe leid aan de produk- tiviteit te toetsen. Staatssecretaris Rooi vink deelde in een» toelichting op het communiqué mee, dat het college van Rijksbemiddelaars nu volkomen vxjj is de bouwvoorstellen goed te keu ren. De staatssecretaris zei, dat de re gering het volle vertrouwen had, dat de partijen in de bouwnijverheid de gemaakte afspraken nakomen. TOMfeos De bewii- sown ontkende, dat bouwnijverh.id aan iet overheidsper soneel zon zijn gekoppeld. Wat de ar- beidstjjdverk rCag voor het overheids personeel aa. ;aat, ziet het er somber uit. Bljjft de -vergrote meerderheid van het kabinet op het standpunt staan, dat per 1 juli ei. zelfs per 1 Lcptem- .'letï. kan gebeuren, dan zal de positie van minister Toxopeus uiterst moeilijk wo. den. Vandaar dat de be windsman'enige dager beraad heeft gevraagd. Natuurlijk, hjj heeft begrip voor de bezwaren van zijn ambtgenoten tegen een te snelledoorvoering van de 45- urige werkweek voor bet overheids personeel. Ir» tal van gemeenten is het bedrijfsleven nog niet op het landelijk gemiddelde bij de arbeidstijdverkor ting. Dat landelijk gemiddelde is, nu de bóuwvoorstellen zijn goedgekeurd, vijftig procent van het totaal aantal werknemers dat onder een c.a.o. valt, te weten: 2miljoen In het vesten en in andere grote gemeenten heeft het bedrijfsleven d-gze vijftig procent overschreden, maar op het platteland en in de klei nere gemeenten is er nauweljjk nog van arbeidstijdverkorting sprake. Wellicht, dat vandaag of morgen een compromis zal worden gevonden, dat zal voorzie.» in de moeilijke omstan digheid voor de overheid in die ge bieden, waar het bedrijfsleven op grote schaal tot de arbeidstijdverkor ting is overgegaan, maar zeker is dat niet. Het kabinet heeft zicb ook langdurig beziggehouden met de conjuncturele situatie. Het is geenszins uitgesloten, dat nog deze week de beslissing valt over de belastingverlaging. Politieke kringen in Den Haag waren zeker niet optimistisch, uadat zij kennis hadden genomes vau de berichten, dat het ka binet nog steeds niet tot overeenstem ming was gekomen met de minister van Binnenlandse Zaken over de ar beidstijdverkorting voor het over heidspersoneel Het is bekend, dat de handelsbalans is teruggelopen en dat de ministers Zjjlstra en De Pous er een hard hoofd in hebben, of zij overspanning kunnen vermijden. De bezorgdheid van de beide bewindslieden zal er wel mede de oorzaak van. zijn, dat men de boot voor het overheidspersoneel wil af houden. Maar hoe dan ook, morgen zal er toch iets moeten gebeuren. Het is niet békend, of de centrale commissie voor georganiseerd overleg nog voor tussentijds beraad bijeen komt. Tien de vierjarige Jacqueline Eoelofs vrijdagmiddag in haar ouderlijke wo ning met lucifers speelde, vatte haar nylon jurkje vlam. Hoewel de moeder, die. op het luide geschreeuw van het kind kwam toelopen, de vlammen wist te doven, bleek de kleine zozeer met brandwonden te zijn overdekt, dat ze later in het Wilhelmina Ziekenhuis in Doetinchem overleed. Zeker duizend Haagse kinderen heb ben zaterdag het waterkanon van de politie bestormd maar ditmaal was het een vreedzame aangelegenheid, want de politie had de jeugd er har telijk toe uitgenodigdom de onder linge verhouding wat vriendelijker te maken. Het was een getemd kanon, want er mocht niet mee gespoten wor den. Men ziet hoe vriendelijk de sfeer was, want dat dit gevreesde wapen nu eens niet spoot, was een grote te leurstelling^j De Nederlandse kustvaarder „Zaan- borg" (392 ton, uit Delfzijl) heeft zon dagavond vergeefs gezocht naar de pi loot van een sportvliegtuig dat vijf mijl uit de kust van Halland, Zweden, een noodlanding moest maken. Op het noodsignaal van de „Zaanborg" hebben drie reddingboten en een heli kopter zich naar de plaats van het ongeluk begeven. Het vliegtuig zonk onmiddellijk. De piloot was een tand arts uit Gothenburg. DE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rusk, heeft vandaag, na ruggespraak met zijn regering, erin toege stemd de vertegenwoordiging van de pro-communistische Pathet Lao-heweging op de conferentie over JLafts, ©en. gel&kwaardige status met'dè hndere gedelegeer den te geven. Volgens Amerikaanse zegslie den heeft Rusk met tegenzin toe gegeven aan druk van Britse zijde, wat deze kwestie aangaat, om te voorkomen dat de conferen tie een mislukking zou worden. Rusk deelde de Britten, na een onderhoud met leden van zijn delegatie, mede dat hij bereid Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Na een gevecht met eeu dronkeman de dertigjarige agent van de Utrechtse politie C. M. Maasdijk in de nacht van zaterdag op zondag overle den. Als vermoedelijke doodsoorzaak heeft de patholoog-anatoom van het gerechtelijk laboratorium, dr. J. Zcl- denrust, een hartafwijking aangegeven. De agent was getrouwd en vader van twee kinderen, een dochtertje van drie en een zoontje van twee jaar. De dronken man, de negentienjarige loopknecht Van fY. uit Utrecht, is in gesloten. In de omgeving van de Absteder- tüjk te Utrecht had Van L. zaterdag avond de voorbijganger* lastig ge vallen. De jongeman, die verschei dene café's in de stad had bezocht, verkeerde in een toestand van de lirium. Op een gegeven ogenblik sloeg hij, zo vertelden getuigen, met zijn hoofd tegen de pui van een win kel op de hoek van de Abstederdjjk en de Looierstraat. Even later ont stond er een oploop rondom de dronken man. De vader en de moe der van de jongen, die door omwonenden waren gewaarschuwd, probeerden de jongen te bewegen mee naar huis te gaan. Inmiddels was ook de politie gewaar schuwd. De agent .Maasdijk, de bijrij der in een radiowagen, greep de jonge man beet en sommeerde hem mee te gaan naar het politiebureau. De jon gen nam echter een bokshouding aan en terwijl de bestuurde»- vau ue ra- diowagen de auto iets dichterbij reed, vloog Van L. de agent aan. Deze viel ruggelings met zijn hoofd op de straat, terwijl de dronken man plat op hem viel. Met moeite wisten de omstanders de agent te bevrijden van de razende Van I». Agent Maasdijk is toen nog uit eigen beweging opgestaan en hij heeft gehol pen de dronken man in de radiowagen te sleuren. In de auto ging Maasdijk naast Van L. op de achterbank zitten. Op een gegeven ogenblik greep Van L. de kruk van het voorportier. De chauffeur van de politiewagen zag toen, dat Maasdijk op de achterbank bewusteloos lag. Met een andere ra- Vermiste kleuter (Van onze correspondent) Tweehonderd militairen uit de Krom hout-kazerne te Utrecht zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag uit hun slaap gebaald om te helpen bij het zoeken van een 3 -jarige kleuter ia de bossen in de omgeving van Bilt- hoven. De moeder van het kind, mevrouw Steenstra uit Bilthoven, had het kind tijdens een wandeling vrijdagmiddag uit het oog verloren. Het inschakelen van politie met speurhonden had geen succes. Nadat de militairen waren ge arriveerd werden de bossen systema tisch uitgekamd. Dit had tot resultaat, dat het jongetje zaterdagmorgen om zeven uur werd gevonden. Zijn eerste reactie was toen: „Ik heb gras in mijn mond en moeder is weggelopen". President Soekarno van Indonesië is zondag voor een staatsiebezoek - an twee dagen aan Ghana in Accra ge arriveerd. Hij werd op het vliegveld begroet door zijn Ghanese ambtgenoot, Nkroemah, terwijl 21 saluutschoten werden gelost. diowagen is Van L. daarop naar het politiebureau gebracht. Agent Maasdijk is via het politiebu reau naar het Academisch ziekenhuis gebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. Het politiekorps in Utrecht heeft rouw aangenomen. Vanaf het hoofd bureau van politie woei zondagmorgen de nationale vlag halfstok. Volgens Amerikaanse zegslieden zal de eerste werkelijke werkzitting van de conferentie woensdag beginnen. Er zou vandaag of morgén een formele openingsplechtigheid van ongeveer tien minuten worden gehouden, aldus de zegslieden. Men verwacht, dat de beide voor zitters van de conferentie over Lbo», Lord Home en Gromiko, binnen enkel» uren zullen bekendmaken, dat over eenstemming is bereikt over de aam- vang van" de conferentie. Het bericht, dat Zuid-Vietnam de conferentie niet zou bijwonen, .blijkt onjuist te zijn, aldus Amerikaanse zegslieden, de delegatie uit Saigon wordt woensdag in Genève verwacht. Het was voor Rusk een zeer moei lijke beslissing om te nemen, daar hij rekening had te houden met de ge voelens van de Thailandse en. Zuid- vietnamese regeringen, die door da V.S. gesteundworden en huiverig zijn voor elk compromis met de commu nisten. De V.S. erkennen alleen de- konink lijke regering van Laos, maar waren bereid de neutralistische afgevaardig den, die door Rusland, Polen, commu nistisch China en Noord-Vietnara wor den erkend, een gelijkwaardige zetel op de conferentie toe te wijzen. Maar de communisten stonden er evenwel op, dat ook de vertegenwoordiging van de Pathet Lao een gelijkewaardige zetel zouden krijgen. Na dagen van onder handelingen drongen de Britten er1 bij de Amerikanen op aan om deze eis in te willigen. Intussen schijnen de communisten zich voor te bereiden op een- langdu rig verblijf in Genève. Volgens Zwit serse zakenlieden heeft de delegatie van communistisch China 20 auto's voor zes maanden gehuurd. Ook slui ten zij andere contracten op lange ter mijn af. Bij de Amerikaanse delegatie be staat in het geheel geen enthousiasme voor de conferentie. Het feit, dat op Laotiaans grondgebied besprekingen plaatsvinden tussen Laotiaanse leiders» doet sommige diplomaten zich afvra gen, of het wel de moeite waard is om in Genève te confereren,- althans nu. Een Amerikaanse diplomaat, die weet waarover hij praat, zei: „Het vliegtuig van minister Rusk bevindt zich hier". - De delegaties van de Laotiaanse regering en van de rebllen zijn van daag opnieuw ten noorden van Vien tiane bijeengekomen en volgens diplo matieke waarnemers is er nog steeds kans, dat deze besprekingen kunnen gaan uitlopen op een soort Laotiaanse topconferentie van de leiders. De rechtse leider generaal PhoemJ Nosavan, de neutralistische prins Soe- vanna Phoema en de leider van da Pathet Lao, prins Soepbanoevoug bevinden zich nog steeds in Laos en zijn niet onderweg naar Genève. Er zjjn diplomatieke pogingen in het werk gesteld om een bijeenkomst van deze drie leiders tot stand te brengen Namone, de plaats, waar op 115,km ten noorden van Vientiane de militaire en politieke besprekingen worden gevoerd. Maar deze pogingen zijn tot nu toe mislukt en door de radio van de rebellen werd gisteren gezegd, aat een conferentie van de drie lei ders, hangende de besprekingen on lager niveau in Ban Namone, teams onwaarschijnlijk is. Maar in deze uitzending wordt er ook sterk op gezinspeeld/ dat zulk een topconferentie tot de mogelijkheden behoort En dat zulk een conferentie dan niet in het buitenland, maar in Laos moet worden gehouden Gisteren is men het in Ban Namone niet eens kunnen worden over de agenda de koninklijke regering wil eerst de bijzonderheden regelen voor het toezicht op het bestand en' daarna praten over de vorming van een coa litie-regering. De andere kant wil het andersom. Maar wijziging in de hou ding van: de partijen is nog mogelijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1