Taakverwijding PRESIDENT EN PREMIER IN ARREST V.S. verzetten zich tegen staatsgreep DE PIER - BIJNA KLAAR! NA NACHT AAN DE GRENS - Iffeweuö? koffie iHAG Sïisss?- DE BUT: WEER BLIJFT DROOG Sowjet-am bassadeur vandaag bij Kennedy Verzoek ging uit van Moskou r ederlandse zeelui vandaag voor rechtbank Mahnö Inbrekers slaan waker neer m Grote opschudding in luchtvaartkringen Luchtvaartgesprek verloopt moeizaam Jongetje verdronken Ü2 DINSDAG 16 MEI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4966 Onder vuur Staat van beleg Bevreesd Methylalcohol-affaire: Bijzonder duur Vijftien toestellen BOODSCHAP OVER TOP-GESPREK? Directeur H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT tDflN ggS* ti Tttof. JIS70O L»- EftbUM 1113 Postgiro No 434519 iuronteneiena* «bonnsmentan 18301930 mt Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 Huygemplelo Telefoon 183487 (S tonen) Poitboe 1091 Postgiro No 434887. Klachtendlenst 18 30—1# 30 Telefooo K1H1 Öpulweg 133 Telef 4570 Aleidastraat 33 Telet 83451 %43fsvmb*i* s Dordroebti Schiedam: AfraonamentsprUa «l «ent pet steek, f 3.8» pet maand, HM pet fctntftaaL beate nummers 19 «ent. Verschijnt dattdUhp (Geldig tot woensdagavond) DROOG WEER Perioden met zonneschijn en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige, aan de keurt tijdelijk vrij krachtige, noordoostelijke wind. Kan* op nachtvorst. Morgen ongeveer deselfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 4.44 onder: 20.29 Maan op 7.0» onder: 23.03 Btf de problematiek rondom de chris telijke organisatie ontmoeten wij de vol gende vragen: Moet men het zo stellen dat het tot het levenspatroon van een christen behoort om zich christelijk te organiseren? Volgt dat uit onze politieke en sociale roeping ook buiten Neder- jand? ZtJn christelijke organisaties dus principieel geboden of zijn ze noodver band. beslist de situatie? Naar one gevoelen wordt in deze vra gen de zaak waarom het gaat iets te ab- etract benaderd. Dat is geen verhindering om een duidelijk antwoord te geven. Allereerst zouden wij willen opmerken dat het vraagstuk van de christelijke organisatie zich niet alleen voordoet op politiek en sociaal terrein, maar ook op cultureel terrein. Daar speelde de vraag het eerst: De schoolstrijd. En bij het vraagituk van radio en televisie, dat tfr.M *o uitermate actueel is, speelt het eveneens. Het zou beat kunnen zijn dat het vraagstuk van de christelijke organi satie nog wel eens het belangrijkst gaat worden juist op cultureel gebied. Wij hebben in september van het vorige jaar daarover geschreven naar aanleiding van een door de V.P.R.O. uitgegeven boekje „Een nationale omroep". Wij zul Jen daar In het kader van deze artikelen- mrte nu niet weer op ingaan. De nota {make de reclametelevisie brengt ons daar later nog wel eeng toe. i itaire junta gri jpt macht in Z.-Korea Vervolgens zouden wij willen stellen dat het hele vraagstuk van de christe lijke organisatie historisch bepaald Is. En dat wel ln tweeërlei opzicht. Allereerst zouden wjj willen stellen dat het verschijnsel „Christelijke organisa tie" nog maar dateert van de vorige eeuw.. Het Is begonnen met christelijke organisaties op het gebied der barmhar tigheid en op gebieden die eigenlijk tot het terrein der kerk behoorden, maar «raar de kerk haar taak verwaarloosde (b.v, zendingsverenigingen) Maar later is zich het verschijnsel der christelijke organisatie gaan uitbreiden op politiek, sociaal en cultureel gebied. Dat vindt spi oorzaak ln het feit dat de mensen zich meer en meer bewust werden van de enorme publieke taken die er voor ons «ija. De ontwikkeling - taa derasmehlevinB riep als het ware om mganlsatles, die zich de taken die SR die ontwikkeling voortsproten, aan aoa trekken, De oorspronkelijke publieke organisa tievormen die onze samenleving kende. Kerk en Staat, konden deze taakverwij ding onmogelijk aan. Men moet zich daarbij trouwens eens realiseren hoe veel ên Kerk èn Staat op het ogenblik reeds meer doen dan ln de vorige eeuw. Zelfs daar waar men ala Kerk het christelijk organisatieleven positief waardeert ziet men een enorme toe neming van het kerkewerk. Als we dus zeggen dat het christelijke organisatieleven een vraagstuk is dat historisch bepaald ls dan bedoelen we daar mee dat het politieke, maatschap pelijke en culturele leven in de laatste honderd Jaar ln toenemende mate om organisaties is gaan roepen om de braak liggende velden te bewerken. Vervolgens zouden wfl willen zeggen dat het vraagstuk in die zin historisch bepaald is dat het karakter van de rijd waarin wij leven een rol speelt in de vraag: voor cd tegen christelijke organi satie. Ia het „Centraal Weekblad" van 13 mri schreef ds. W, A. Wiersinga een artikel over: Verkeren w$ in Nederland in een Zendingssituatie? Hij beantwoordt die vraag bevestigend. Wij leven niet meer in een christelijk Nederland. Een goed deel van onze medeburgers heeft nooit over het Evan gelie gehoord. Het maakt een enorm verschil bi) de beantwoording van de vraag hoe wij politiek, sociaal en cultureel onze mede mensen zullen benaderen of de samen leving een christelijk fond en een chris telijk karakter heeft dan wel of dat niet het geval ls. Dat was althans tot voor een halve eeuw het grote verschil tussen continen taal Europa en de Angelsaksische we reld. Een christelijke politieke partij, een christelijk sociale organisatie als instel lingen apart tegenover andere hebben veel minder zin als de maatschappij als geheel een christelijke geest ademt dan wanneer dat niet het geval is. Om die reden heeft een man als de Britse staatsman Gladstone een eeuw geleden bewust niet gekozen voor een christelijke partij. Of hij het nu nog zo sou doen is een andere vraag. Want hij heeft in zijn verdere leven steeds meer gezien en er verdriet om gehad dat schooi en staat in Engeland ver wereldlijkten. Ook in deze zin is het vraagstuk dus historisch bepaald door de geest van de tijd. Onze conclusie is derhalve dat christe lijke organisaties geen noodverbanden «(jn, maar dat de historische situatie EEN militaire junta hoeft zich gisteravond in Seoel en in andere steden van Zuid-Korea van de macht meester gemaakt. De ataatsgireep werd uitgevoerd onder leiding van de 39.jarige luit-generaal Tsjang Do Joen en een aantal andere generaals. De president, Posoen Joen is onder huisarrest geplaatst in zijn paleis. Van de zijde der politie werd vernomen dat premier John Tsjang en alle leden van zjjn kabinet zijn gearresteerd. De junta heeft meegedeeld anti-communistisch te zjjn p" nauw te willen samenwerken met de Ver. Staten. Generaal Magruder, de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in 'Zuid-Korea heeft de leiders van de rebellie meege deeld, dat de Ver. Staten zich verzetten tegen de staatsgreep. Hij heef de opstandelingen gevraagd de macht terug te geven aan de wettige regering. Het Amerikaanse leger in Korea telt ongeveer 50.099 man. Bet leger van de republiek Znid-Korea fat met 600.000 man een van de machtigste van Azië. Het is echter niet zeker of het leger ln zijn geheel achter de staatsgreep staat. De opstand in Seoel begon met een actie van mariniers en parachutisten, die om klokke acht de kazerne* ver lieten en de politie van Seoel onder vuur namen met mitrailleurs, mortie ren en artillerie. Het leger bezette «ie drie voornaamste politiebureaus, ra diostations en regeringsgebouwen. Poe- san, de grote havenstad op de zuid punt van Korea, werd cm 8 uur van morgen bezet en de stad Taegoe drie uur eerder. Uit de manier waarop de gehele operatie uitgevoerd is blijkt, dat de staatsgreep goed georganiseerd en voorbereid was. a"**vB Na de staatsgreep Is de staat van beleg voor geheel Zuid-Korea afge kondigd. Er is een avondklok inge- setid van 's avonds zeven tot 's och tends vijf uur. De banken en scholen zjjn gesloten en de Koreaanse pers Is aan strenge censuur onderworpen. Later op de ochtend heeft de pre sident van Zuid-Korea een onderhoud gehad met de Amerikaanse zaakge lastigde Green, de Amerikaanse op perbevelhebber Magruder en generaal Tsjang Do Joen, de revolutionaire lei der. Een verklaring ls niet uitgegeven. Waarnemers achten het niet uitgeslo ten, «lat de president een nieuwe pre mier zal benoemen. De leider van de junta beeft te kennen gegeven, dat hij de 'macht wil overdragen aan een „be vredigende" nieuwe regering. De rebellie van het Zuidkoreaanse leger is waarschijnlijk beïnvloed door de vrees voor hereniging van Noord en Zuid op door de communistische lei ders te stellen voorwaarden. Dit feit tezamen met de beweende corruptie van de regering, de onenig heid tussen de politici en het verval van de economie, hebben een rol ge speeld bij de be listing van de gene raals am de macht over te nemen en het land te redden. Van verscheidene stud entengroepe ringen en linkse politici was bekend dat tij voorstander waren van het leggen van contacten met het com munistisch bewind in Noord-Korea. In. het bijzonder zouden zij zich heb ben beijverd can gezamenlijke co mités in te stellen, In sommige kringen heerste de ge dachte, dat een compromis zou kun nen worden toereikt met de communis ten, waardoor de eenheid van het ver deelde land zou kunnen worden ver kregen. Maar het leger, dat een harde krijg heeft gevoerd, gedurende drie jaren tegen de Noordkoreanen, heeft zich fel verzet tegen alle pogingen. Behalve, dat premier Tsjang kri tiek had te verduren om tijn kenne lijk onvermogen om oplossingen te vinden voor het altijd aanwezige eco nomische probleem, heerste er ook ontevredenheid in het leger zelf. De jongere officieren wensten snel lere promoties. Zij beschuldigden de oudere officieren van corruptieve da den, als uitvloeisel van het bewind van de voormalige president Syngman Rhee. De toestand was reeds eerder zo slecht geworden, dat generaal B. Ma gruder, de opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in de republiek Zuid-Korea, tussenbeide is gekomen om de militairen te waarschuwen zich buiten de politiek te houden. De militaire toestand na de opstand beslissend Is. Maar dat zij dan ook prln cipieel geboden zfln. Geen noodverband, want een histori sche situatie ls niet een kwestie van een moment, maar van een periode. Wjj zijn er ons van bewust dat met wat hier gezegd ls de vragen van de critlsche lezer tich vermenigvuldigden We hopen er verder op ln te gaan. x) De vorige artikelen ln deze reeks verschenen ln „Trouw" van 6 en 13 mei 1881. Premier TSJANG ...in arrest... is overigens nog onzeker. De 19 divi sies, «lie zich aan de demarcatielijn -bevinden, hebben zich, voor zover be kend, nog niet uitgesproken. De leider van de staatsgreep, de 38- jarige generaal Tsjang Do Joen, geniet een grote populariteit onder de jonge officieren. Hij heeft in Japan en in Amerika gestudeerd en is officier in het Japanse leger geweest Onlange is hij tot ofaef van de generale staf be noemd. Twee Nederlandse zeelieden moeten rich vandaa< verantwoorden voor de arrondissementsrechtbank in Malmö (Zweden) wegens het verkopen van methylalcohol, waardoor vier Zweden het leven hebben verloren en 31 per sonen In meerdere of mindere mate ziek zijn geworden. De beide mannen zjjn de 34-jarige eerste en de 29-jarige tweede machi nist van het Nederlandse motorschip „Trigon" uit DelfzijL zy werden op 19 april in staat van beschuldiging ge steld. Tijdens het vooronderzoek heb ben beide mannen hun schuld ontkend, omdat zij niet zouden hebben gewe ten, dat de alcohol, die zij te koop hebben aangeboden, gevaarlijke me thylalcohol was. Zij hadden 25 flessen met alcohol gevonden in een golfkartonnen doos op een afvalhoop nabij de haven. Op de flessen zat geen etiket Zy meen den dat het gewone alcohol was. De beide mannen wordt «lood door schuld ten laste gelegd, een misdrijf dat ten hoogste met twee jaar ge vangenisstraf kan worden gestraft Een bus, waarvan de remmen defect waren, is maandag te Napels inge reden op een grote groep mensen die bij een bushalte stonden te wachten. Drie mensen werden gedood en meer dan honderd raakten gewond. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens zijn ronde, die voerde ach terlangs huizen aan de Laan van Meer- dervoort in Den Haag, is vannacht de 54-jarige nachtwaker J. H. W. neer geslagen. Hij moest met wonden aan het hoofd in het ziekenhuis opgenomen worden. 17e nachtwaker, die in de Breestraat woont, zag tijdens zijn ronde omstreeks twee uur twee onbekende mannen, die bezig waren in te breken in een der percelen san de Laan van Meer- dervoort By de nadering van «ie wa ker kwamen zy naar hem toe en een van hen sloeg dem an met een hard voorwerp neer. Waker W. kreeg een hoofdwond en vermoedelijk een lichte hersenschudding. HU moest opgeno men worden in het ziekenhuis aan de Zuid wat Van «ie daders ontbreekt eik spoor. De Amerikaanse assistent-minister voor Economische Zaken, Ball, zal dinsdag 23 mei in Bonn besprekin gen voeren. Ni--V,-,.---'--'" U ~"~/r Oostenrijkse president in Den Haag begroet (Advertentie) heerlijke koffie meest verwende fijnproever kan bekoren. 'tapoctwn Hr. ms. gezantschap in Jordanië is verheven tot de rang van Ambassade en dr. A. H. Philipse, tot dusver bui tengewoon gezant en gevolmachtigd minister aldaar, is benoemd tot Hr. Ms. buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur by het Jordaanse hof. (Van onze Haagse redacteur) De Bondspresident van de republiek Oostenrijk dr. A. Scharf is bij de aan vang van zijn driedaags staatsbezoek aan ons land vanmorgen met meer dan plichtmatige beleefdheid in Den Haag ontvangen. Een feestelijk vertoon en toch ook weer uiterst ceremonieel. Dit bezoek heeft eigenlijk slechts vriend schap tussen heide landen als achter grond: van bepaalde plichtplegingen is geen sprake. Dr. Scharf komt die vriend schapsbanden versterken. Maandagmiddag vier uur precies was de door koningin Juliana ter beschik king gestelde koninklijke trein uit Sshinrg vertrokken. Aan de Neder landse grens heeft de Oostenrijkse pre sident in de trein overnacht en van morgen om kwart voor negen vertrok de trein uit Elten naar Den Haag. De regeringsstad had haar feestkleed aangetrokkenop tal van plaatsen waren versieringen aangebracht, er was een. zee van vlaggen. Tegen kwart voor elf denderde de trein het station Staatsspoor binnen. Op het eerste per ron stond de Marinlerskapel opgesteld, die bü het binnenrijden van de trein het Oostenrijkse volkslied speelde. Toen de president was uitgestapt, stond hij vis a vis met koningin Juliana en prins Bemhard, die omstreeks hatf- elf op het station waren aangekomen. In het gevolg van de president be vonden zich om. dr. Bruno Kreisky minister van Buitenlandse Zaken, dr. PANAM gaat in 1967 sneller dan geluid (Van onze luchtvaartredaoteur) Pan American World Airways heeft grote opschudding veroorzaakt in lucht vaartkringen door als eerste luchtvaart maatschappij ter wereld een order te plaatsen voor supersonische passagiers vliegtuigen. De Amerikaanse maat schappij heeft met de Boelng-fabrteken een contract gesloten, dat voorziet In financiële steun by de ontwikkeling van deze raketachtige machines. Hun snel heid zal 3000 tot S509 km per uur bedra gen. Pan American rekent er op de eer ste toestellen reeds in 1967 In te kunnen zeten op haar routes. Dat is vier jaar eerder dan de introductie van bet su personische vliegtuig verwacht werd. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen aarzelen nog ten opzichte van de su persede toestellen, die oww»en3 nog uitsluitend op papier bestaan. De te keningen worden grondig bestudeerd. De KLM heeft hiertoe een speciale commissie in het leven geroepen. Nu een van de grootste luchtvaartmaat schappijen, die zich bovendien ge draagt als een zeer felle concurrent, over de brug is, zal er door de andere luchtvaartmaatschappijen niet meer lang geaarzeld kunnen worden, wil men straks niet achteraan komen. Daardoor Is het bericht van de Ame rikaanse bestelling ingeslagen als een bom. Da supersonische vliegtuigen, die het traject Amsterdam—New York in twee uur zullen afleggen, worden bjjzonder duur. Het kopen van dergelijke machi nes betekent een enorme investering. Dit komt de meeste Europese maat schappijen uitermate ongelegen, aange zien de Introductie van het straalvlieg tuig hen reeds voor grote financiële moeilijkheden heeft geplaatst. De snelle vernieuwingen van de vloot hebben hun reserves de laatste jaren snel roen slin ken, zo niet geheel verdwijnen. Alge meen was de hoop en ook de ver wachting dat het minstens tot 1970 zou duren voor het supersonische paasa giersvliegtulg op de markt zou verschij nen. Men zou dan rustig de ttjd hebben om de moeilijkheden van het at raai tijd perk te boven te komen. Pan American beschikt momenteel over een vloot van 33 Boeings 707 en 25 DC-8's, De maatschappij denkt onge veer tien tot vijftien supersonische toestellen nodig te hebben en zal deze machines zo gauw mogelijk inzetten op haar routes naar Europa. Mocht dit inderdaad reeds in 1967 kunnen gebeuren, dan zal zy daarmee haar concurrerende positie aanmerkelijk versterken. Zoals bekend is de Pan American hevig gekant tegen het verlenen aan de KLM van landingsrechten in Los An geles. Ludwig Stelner, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr. Karl Trecher, directeur van het kabinet van de pre sident, dr. Claus Winterstein, chef protocol, dr. Wilhelm Korab, sous chef van het kabinet, en prof. Vincenz Ludwig Ostry, chef persdienst van de president. Ook vergezelden de presi dent als familieleden mevrouw Kyrie Scharf en prof. dr. Paul Kyrie, De ambassadeur van Oostenrijk, dr. G. Afuhs, en een Nederlandse eredienst voor de president hadden in Elten in de trein plaatsgenomen. Koningin Ju liana heeft na aankomst de president hartelijk begroet en hem vervolgens de burgemeester van Den Haag, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, de gouver neur van de residentie, luitenant- generaal C. J. Valk, en de grootmees teres van de Koningin, mevrouw H. E. van Wickevoort Crommelin, alsmede de grootmeester, ZE. N. A Bost van Tonningen, voorgesteld. Nadat de president de erewacht, gevormd door matrozen en de mari nlerskapel, had geïnspecteerd vonden nog enkele officiële begroetingen plaats. Daarna ging het hoge gezel schap naar de koninklijke wacht kamer. In deze met bloemen en plan ten opgefleurde ruimte was een groot gezelschap autoriteiten aanwezig, onder wie de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, respectie velijk mr. J. Jonkman en mr. L. G. Kortenhorst, de ministerraad, de ministers van Staat en de gevol machtigde ministers van de Ned. An tillen en Suriname. Voorts zagen wij hier staatssecretarissen, militaire be velhebbers, mr. J. Ktaasesz, commis saris der Koningin in Zuid-Holland, leden van de rechteriyke macht, het gemeentebestuur van Den Haag en ir. J. Lobman, president-directeur van de Ned. Spoorwegen. Al deze aanwezigen werden (en pas sado) aan de president voorgesteld. Buiten wachtte een grote menigte, die reeds had kunnen genieten van de militaire muziek en het altyd weer boeiende schouwspel, dat de formatie van een koninkiyke stoet, bestaande uit (Zie verder pag. 3, le kolom Waar de Noordzee orietuTlgk brui send, Neêrlanis nieuwe pier begroet goed: een beetje sentimenteel, xen Versregel bg dit moderne boute werk, maar deze frame luchtfoto van KLM- aerocarto werkt ergens toch toef op hel gemoed. Vrijdag gaat de pier open. Prins Bemhard is degene die er de laatste hand aan legt. Be MCok van de Amerikaanse «at Nederlandse Iaehtva»ri4e«eg*ti<* heb ben besloten woensdag opnieuw te vergaderen ever het verroek van de KLM om een luchtlijn naar California. Dit was het resultaat van het over leg, dat maandag tussen beide delega tieleiders heeft plaatsgevonden. De besprekingen hebben verscheide ne dagen stUgelegjen. In neutrafe krin gen verwachtte men weinig positiefs van een volgend overleg. In Dokkum is maandagmiddag de driejarige Harold Meindertsma In de voor de ouderlijke woning lopende waart geraakt en verdronken. Hei on geluk bleef onopgemerkt totdat een paar schooljongens het kind zagen drijven. Toen het op het droge waa ge bracht, bleken de leve u i reads te zijn geweken. Het gezin Meinderts ma telde drie kinderen. HET weer tot Neder tend staat ge heel onder invloed van. een gebied can hoge luchtdruk, dat z\m. centrum ten «oorden van Scho'land heeft en nog voortdurend in betekenis toeneemt. Om het hogedrukgebied heen stroomt polaire lucht, waarin weinig bewolking voorkomt, In verband hiermee is het nachtvorstgevaar nog niet geweken. Op de oceaan beweegt een tweetal storingen in de richting van de Golf van Biscay e. Deze zullen binnenkort de barometer in Frankrijk doen dalen. De luchtdrukver schillen in onze omge ving worden dientengevolge groter, zodat er morgen iets meer wind zal zijn dan vandaag. De Russische ambassadeur te Wash ington, Mensjikow zal vanmiddag om drie nor een onderhoud hebben met president Kennedy op het Witte Hols. De bespreking vindt plaats op ver zoek van Mensjikow. Men neemt aan, dat Mensjikow een boodschap heeft voor Kennedy, maar het is niet bekend of deze zon kannen gaan over een eventuele persoonlijke ontmoeting tassen Chroestsjew en de Amerikaanse president. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren op een perscon ferentie verklaard, dat de kwestie van een mogelijk onderhoud tussen Ken nedy en Chroestsjew reed» enige tijd wordt bestudeerd. Hij weigerde ver dere vragen van journalisten te be antwoorden, Westeiyke diplomaten en congres leden in Washington reageerden gis teren gunstig op berichten over be sprekingen tussen de staatslieden. De geruchten houden aan, dat Kennedy ala plaatsen voor een ontmoeting We nen of Stockholm heeft voorgesteld. Kennedy zou hebben aangeboden op 2 of 3 juni in een van deze planteen te zullen komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1