Opnieuw de toto ZESTIG UUR NA UITBREKEN REVOLTE Gehele achter ZOOR SSffi leger generaal Tsjang L Uitstel tegen corruptie' DE BILTmeer L UISTER IN DEN HAAG 'n SunnJ|§eat WILD GEVECHT IN JUWELIERSZAAK Overvaller kreeg eigen wapen op de kop MICHELIN een succes voor Stijkel V(oor Defensie f miljoen meer? SE raak is elke streek 'e&mm r r cadeau! VRESELIJKE DAAD IN MAASTRICHT: D Vraag Uw bandenïeverander de nieuwe prijslijst Van 15 mei 1961 WM DONDERDAG 18 MEI 1961 ~N Directeur H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4910 ■T^G -MetV$W Duizenden arrestaties in Zuid-Afrika Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Mam verongelukt op onbewaakte Ruggesteun 1 Gemeld Geen commentaar #- -mBsQ MICHELINde hoogste kwaliteit voor de laagste priis Klap Pistool Califojrafë Ij II •ottdduai %-Or*T«ciias«! WDCn) Dordrecht! |££?eT«T1-^1®oT Wttoon s6™* Bchledam: Atelctesinsat as. Tejel, 6S451. AbOTgrai«itspr!J. a t*nt pe» week. tt.65 por mama ?TJ» peff kvtttul Lom* nummer» 15 cent. Venchllat deieJlj^ (Geldig: tot vrijdagavond) Als gevolg van het feit dat de Eerste Kamer destijds het ontwerp tot wijzi ging van de loterijwet, waardoor de toto zou worden gelegaliseerd, heeft verwor pen, heeft de regering een nieuw ontwerp tot wijziging dier wet ingediend, in hoofdzaak gelijk aan het vorige, maar waarin nu een artikel is opgenomen dat de bepalingen over de sportprijsvragen op 31 december 1964 zullen vervallen. De regering hoopt daarmee de gram schap van de liberale Eerste-Kamerfr&c- tie voldoende te hebben afgekoeld om het ontwerp de eindstreep te doen halen. We krijgen dus nu een herhaling van het debat. En we krijgen in 1964 opnieuw een herhaling, Bijzonder attractief is dit bepaald niet. Wat ons betreft, onze opvatting is sinds de vorige maal niet veranderd. Intussen heeft de vorige maal het zwaartepunt bij onze bestrijding gelegen in onze bezwaren tegen het aanwakkeren van de gokzucht als zodanig. Wij willen ditmaal de aandacht vesti gen op nog enkele andere bezwaren, die deze wijziging van de loterijwet met zich brengt. Het ontwerp zegt dat de opbrengst van een prijsvraag in overwegende mate ten goede moet komen aan de belangen, die de instelling met het aanleggen en hou den van sportprijsvragen beoogt te die nen. Welke die belangen zijn duidt het ontwerp ook aan. Het zijn belangen van instellingen werkzaam ten algemenen nutte, in het bijzonder op het gebied van sport en lichamelijke vorming. Behalve de sport komt dus ook b.v. het maatschappelijk werk in aanmerking voor bijdragen uit de toto-pot. Regering van Z.-Korea r Advertentie) ruimt het veld Tornado biedt u z0'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een hartewens kunt vervullen. Onder de instellingen die zich bezig houden met maatschappelijk werk zijn er die geen bezwaar hebben om deze bij dragen te aanvaarden, andere, die daar wel bezwaren tegen hebben. Het zijn met name de protestantse in stellingen voor maatschappelijk werk die bezwaar hebben, Hervormde zowel als Gereformeerde. Men acht het daar in strijd met het wezen van het maatschappelijk werk om gelden te aanvaarden die week aan week bijeengebracht worden door een voor heel het volk plaats hebbend spel. Maat schappelijk werk. zo oordeelt men aan prot. chr. zijde is een werk dat heel dicht staat bij de Kerk, dat in nauwe re latie staat met het diaconaat. Wie de zaken zo ziet, kan dus niet instemmen met het aanvaarden van gelden uit de toto-pot. Maatschappelijk werk, wil het zijn naam waard zijn, moet gedragen worden door de persoonlijke en gemeenschappelijke offers van ons volk. Dat brengt met zich dat men voor de financiering van maatschappelijk werk aangewezen is op bijdragen die door par ticulieren, door kerken en door de Over heid daartoe beschikbaar gesteld wor den. Het aanvaarden van gelden uit de toto-pot werkt in wezen ondermijnend voor het maatschappelijk werk en zijn geestelijk-zedelijke pretenties. Ouders door Advertentie bnp01 •»k»Ow De_ 23-jarige kantoorbediende B. M K uit Maastricht heeft woensdagavond" omstreeks halfelf zjjn ouders, blijk baar in een vlaag van waanzin, met messteken vermoord. De dader is on middellijk na het plegen van deze daad naar het hoofdbureau van po litie -aan het Vrythof- gelopen, waar hij hevig opgewonden mededeling deed van het gebeurde. De Maastrichtse recherche begaf zich direct naar de bovenwoning van de ouders van de jongeman en vond de 51-jarige vader, de kok F. B. K-, en de 49-jarige moeder M. T JH. B.. echtgenote van K., getroffen door een aantal messteken, yoornameHjk in de.- borststreek,'badend:»in- het bloed, in de huiskamer. :- ió De moeder bleek Teéds te zijn over leden. De vader was stervende. Hij werd door een auto van de GGD naar het ziekenhuis Sint Annadal overgebracht, waar hij kort daarna is overleden. Het parket, waargenomen door de officier van Justitie, mr. Korsten, was spoedig ter plaatse .De dader kon, in verband met zijn overspan nen toestand, slechts een zeer kort verhoor worden afgenomen. Omtrent de motieven voor deze daad is nóg niets bekend. Het gezin K. stond zeer gunstig bekend- Het jongste kind een jongen van 14 jaar, sliep in een bovenkamer, toen zijn ouders, werden vermoord. Twee an dere kinderen zijn later thuis, ge komen. De dader is in het politiebureau te Maastricht ingesloten. Volgens persberichten heeft de Zuidafrikaanse politie gisteren in het hele land duizenden arrestaties ver richt. Het is waarschijnlijk, dat er nog meer arrestaties zullen volgen. De politie heeft geen cijfers genoemd, maar heeft nie.t-officieel meegedeeld, dat de mensen, die in Johannesburg zijn gearresteerd, binnen 48 uur be recht zullen worden. De politie Ver klaarde, dat zij het vooral gemunt heeft op „leeglopers" en mensen die „door intimidatie" willen trachten de niet- blanke arbeiders over te halen, het werk op 29 mei voor de tijd van drie dagen neer te leggen. De niet-blanke leiders willen tijdens deze staking protestbetogingen houden tegen de Zuidafrikaanse republiek. REMIEJB JOHN TSJANG van Zuid-Korea heeft het ontslag van zijn regering aangeboden om plaats te maken voor een militaire jnnta. Het was de tweede regering in dertien maan den die door een revolutie viel. Het doel van de junta het heengaan van de regering Tsjang werd zestig uur na het binnenrukken van de troepen in Seoel bereikt. Tsjang zei, dat de laatste officiële daad van het kabinet was ge weest het legaliseren van dé door de junta afgekondigde staat van beleg. Nog gistermiddag had de Amerikaanse opperbevelhebber van de V,N.-strijdkrachten in Zuid-Korea, generaal Magruder, een beroep op het Zuidkoreaanse leger gedaan, trouw te blijven aan de regering- Tsjang. MINDER ZONNIG Overwegend droog weer met overdrijvende wolken-, velden. Matige, aan de kust tijdelijk vrij krachtige wind tussen noord en noordwest. Over het algemeen iets lagere mid dag temper a turen. Morgen: Zon op: 4-41 Maan op: «.41 Onder: 20.32 Onder: ,i Conferentie over Laos te Genève. Prins Schanoek van Cambodjaj initiatiefne mer van de bijeenkomst (midden) trad bij de opening als voorzitter op. Links van Item de Russische minister, van Buitenlandse Zaken, Gromyko. Rechts van hem zijn Britse collega Lord Home. Saeb Salam Is belast met de vor ming van een nieuwe Idbanese re gering. Hij had dinsdag tevoren het ontslag van zijn kabinet ingediend. De 40-jarige J. Eissies, uit Zweeloo, is woensdagavond, om hel leven geko men op de onbewaakte 'overweg bij de Haler brug. tussen Hooghalen en Beilen, toen zijn auto door een trein uit de richting Assen werd gegrepen. Lnit.-generaal Tsjang Do Joeng, de leider van de revolte, heeft vanoch tend' in de ontvangstzaal van hef stad huis te Seoel, dat door vijfhonderd man valschermtroepen werd bewaakt, een toespraak gehonden ter gelegenheid van een plechtigheid, die werd gehou den om het welslagen van de militai re staatsgreep in Zuid-Korea te onder strepen. In deze toespraak verklaarde hü. dat de door hem geleide militaire junta vooral het volgende nastreeft: 1. Uitschakeling van de corruptie in het regeringsapparaat. 2. Vestiging ,van een democratische -politieke structuur. 3.Strijd tegen bet comxnumsihe. Hij. vèrklaarde verder,"" dat -Zuid-' Korea de banden friet de V.S; en de andere vrije landen nauwer wil 'aan- aanhalen. Zuid-Korea zal het hand vest der V.N.;, eerbiedigen en hl zijn internationale," verplichtingen nako men. ;- De junta wil de Zuidkoreaanse eco nomie hervormen en de strijd tegen werkloosheid en armoede aanbinden. „Wij moeten, ons in economisch op zicht de meerdere tonen van. Noord- Korea", aldus generaal Tsjang. HET hoge-drukgebied tussen Schot land en IJslanddat het weer in ons land beheerst, is nog iets in bete kenis toegenomen en heeft zich lang zaam in zuidwestelijke richting ver plaatst. Een van Groenland afkomstige de pressie naderde vanmorgen Noord- Noorwegen. Een bjj deze depressie behorende hoeveelheid vochtige lucht berooog zich over de Noordzee naar het zuiden. In deze lucht komt veel bewolking voor. Honderden kilometers voor deze lucht uit, vormden zich boven de Noordzee al wolkenvelden, die van morgen de Waddeneilanden bereikten. Aangezien een uitbreiding van deze bewolking in zuidelijke richting moet worden verwachtzal er morgen meer bewolkingzijn dan vandaag, hetgeen tot gevolg zal hebben dat de middag- temperaturen lager zullen zijn. De fronten, die de vochtige lucht uit het noorden begrenzen, brengen geen regen van enige betekenis. De gisteren door de ópperbevelheb ber van hét: Zuidkoreaanse eerste veld leger, generaal Ham Dim tee, 'gedane bekendmaking, ..waarin hij. steun toe zegde aan de militaire junta,' was de krachtigste ruggesteun, die generaal Tsjang ontving. Dit betekende tevens een tegenslag voor de Amerikaanse autoriteiten in Zuid-Korea, want het eerste veldleger valt onder het V.N.- eommando van de Amerikaanse ge neraal Magruder, die in een, in vrij krachtige termen gestelde verklaring om steun voor de nu afgetreden pre mier had verzocht. De oud-premier meldde zich gisteren bij de leider van de staatsgreep. Hij had zich enkele dagen schuilgehouden bij een vriend in Seoel. Hij woonde, samen, met negen van de vijftien mi nisters, een kabinetsvergadering bij, waarin het besluit tot 'aftreden viel. Duizenden studenten en leden van de militaire academie hielden van daag in het centrum van Seoel een demonstratiemars ter ondersteuning van de militaire junta. Ter zelfder tijd dat de premier en enige leden van het kabinet bij de re volutionaire leiders warerf, vergader den in de Amerikaanse ambassade ci viele en militaire autoriteiten der V.S. met de ambassadeurs van Frankrijk cn Engeland. De Amerikaanse verte genwoordigers zagen er ernstig uit toen zij na een uur naar buiten kwa men. „Geen commentaar", riep de Ameri kaanse zaakgelastigde, Green, tegen de pers. E belastingverlaging is voorlopig uitgesteld. Wij hadden dat ver wacht. Er is een ongekende spanning op de arbeidsmarkt, de handelsbalans loopt terug en de mogelijkheden om onze produktie nog verder op te voe ren schijnen uiterst beperkt. Wij kun nen dus voor het standpunt van 'de regering begrip opbrengen. Als'hoed ster van het algemeen belang is het haar taak met alle haar ten dienste staande middelen te waken voor over spanning en inflatie. Ook wü hebben meermalen betoogd, dat de belastingdruk in ons land.te hoog is. Het kabinet-De Quay had zich voorgenomen die druk te verminderen. Met name onder pressie van libé ralen en katholieken is hetkabinet reeds het tweede jaar van zijn bestaan met bepaalde voorstellen gekomen. Dat het kabinet zelf niet zo enthousiast was, bleek wel uit de voorwaarden waaraan de belastingverlaging werd gekoppeld. De financieel-economische experts van de regering duchtten niéts zozeer ris overbesteding, waartoe een vroeg tijdige belastingverlaging zeer kon meewerken. )"Si, De KVP en de WD wensten echter een spoedige belastingverlaging. De druk van die zijde- op het kabinet isijt- leoefend, wreekt zich nu. De regezirig heeft een impopulaire maatregel'moe ten nemen. Zij zou echter onjuist het ben gehandeld, als zij' tegen beter weten in een overspanning had ge riskeerd en de belastingverlaging door gezet. - I (Advertentie) w m (Van onze correspondent) De 22-jarige Duitse bankwerker F. J. V. uit Osnabrück is woensdagmiddag om enkele minuten voor zes uit de ju welierszaak van de heer V. Kaassehie- ter te Bussum te voorschijn gekomen als de man, die het onderspit heeft moeten delven in een door de Duitser begonnen gevecht. De 36-jarige juwe lier kreeg een klap op het hoofd met een ijzeren voorwerp, maar hij bleef op de heen, stortte zich op de aanval ler en ontfutselde deze het slagwapen, waarna de bloedende juwelier nog de kracht had om zijn overvaller ook een klap op het hoofd te geven. Enkele minuten later eindigde de heer Kaasschieter de strijd in zijn voordeel. Hij greep de bloedende Duit ser bij de haren en duwde hem de win kel uit in de handen van te hulp ge snelde mensen, die de roofovervaller meteen daarna afleverden aan de in middels gearriveerde Bussumse poli tie. (Advertentie) Juwelier P. Kaasschieter zag dat er om tien minuten voor zes een grote, onbekende jongeman de winkel binnen kwam. Het bleek een Duits sprekende persoon te zijn, die een cadeautje voor zijn moeder wenste te kopen. De ju welier verklaarde later, dat de Duitser een prijs van ongeveer 200 DM had ge noemd. De heer Kaasschieter legde en kele hangers, colliers en dameshorlo ges op de vitrine, maar de klant wilde meer zien.'De juwelier legde eerst een aantal horloges terug in de vitrine, voordat hij nieuwe kostbaarheden voor de Duitser neerlegde. Op een bepaald ogenblik lag er voor tweeduizend gul den uitgestald. Toen vroeg de klant „of die ene han ger niet aan dat andere collier kon worden bevestigd". Terwijl de heer Kaasschieter hiermee bezig was kreeg hij een fikse klap op het hoofd, echter niet zodanig dat hij het bewustzijn ver loor. Hij hield zich staande en viel op zijn beurt de overvaller aan. Bij het" gevecht in de winkel sneuvelden enke le ruiten van de vitrines eh de gouden ringen rolden over de vloer. K, slaagde er in meer klappen af te weren, waarna hij kans zag het slag wapen te bemachtigen. Het bleek een ijzeren staaf van behoorlijke lengte te zijn, een staaf met aan "beide kanten een moer en aan een kant ook nog een soort houten handvat, dat echter voor handvat te dik bleek te zijn. De ver dachte vertelde later met het hout op het hoofd van de heer Kaasschieter te hebben geslagen. Een luisterrijke gaia-yoorstelling van het Nederlands Ballet in de Haagse Schouwburg heeft gisteravond de tweede dag besloten van het bezoek var» 'de Oostenrijkse president in Nederland. Zo zag het publiek de koninklijke logf toen de volksliederen werden gespeeld. Van links naar rechts: mr. H. A. M. T. Kolfschoten, mevr. Kyrie, Z.K.H. de Prins, dr. A. Scharf, H.M. de Koningin, chr. B. Kreisky, mevr. Kolfschoten en dr. L. Steiner. Elders in deze editie vindt men het verslag van het bezoek. (Advertentie) Toen de Duitser was weggevoerd moesten er dokters aan te pas komen, want zowel de juwelier als de Duitser bleek een hoofdwond te hebben opge lopen. De Bussumse politie vond op het Wilhelminaplantsoen de auto, die de Duitser maandag zou hebben ge huurd in Duitsland. In de auto bevond zich. nog een speelgoedpistool. Dc gearresteerde legde tijdens het eerste verhoor een heel andere verkla ring van het gebeurde af. Hij vertelde dat hij een cadeautje had willen kopen voor zijn moeder en daartoe was hij de winkel binnengegaan met in zijn. hand een weekend- of campingtas, waarin zich enkel het slagwapen be vond. Dit wapen, aldus zijn verklaring, had hij zelf gemaakt teneinde zich te kunnen verdedigen tegen eventuele nachtelijke overvallers. Deze overval lers zouden volgens de verdachte best kunnen opdagen, als bij 's nachts in de auto slaapt. ■de lak vloeit glanzend strak de kleuren weerspiegelen jarenlang uw Flexa-schilderfeest VfUAS SE 85 KLEURSTALER VOOR 10 Vraagftfefcr 6rj «w wfotetor «f V- 'j: Ó'J-ITfrVfr'óTn - De Nederlands-Amerikaanse onder- handelingen in Washington-" over lan dingsrechten voor de KLM op .de Amerikaanse westkust zijn gisteren zonder resultaat voortgezet. 'y'::T--S De zitting van gisteren was de tweede, sinds .de Nederlandse delega tie verleden week in Washington, aan kwam. Een Amerikaanse >oxd' der zei na afloop .van de'vérgadé dat dé. besprekingen zou ->J voortgezet. >.xT 'S'A-T Minister Marijnen heeft, op advies van het Frodnktschap voor Znivel, be sloten de afgifte van koelhuisbóter uit de voorraden van het voedsel-voorsie- nlngs in- en verkoopbureau stop te zét ten. Dat betekent, dat over enige ttja geen goedkope koelhnisboter meer in de winkels te krijgen zal zijn. De nu bij het VXB. aanwezige voorraad van ongeveer 4500 tori zal daar blijven, tot in het herfstseizoen de boterproduktie weer terugloopt. Het bestuur van het Produktschap Zuivel heeft woensdag, na een bespre king met de minister over deze zaak, in een korte vergadering besloten, de minister het bovengenoemde advies tR geven. Deze heeft dat advies nog de zelfde dag opgevolgd. De Nederlandse regering is bereid op nieuw toe te treden tot de Internatio nale Walvis Conventie, indien de voort gezette besprekingen tot een bevredigend resultaat leiden, dit zal het geval zjjn als Engeland, Noorwegen en Japan bereid zyn Nederland op ©en punten te- gemoet te komen, die voor het voort bestaan van ons land als walvisvaren de natie van vitalebetekenis x(jn. Dit heeft minister Marijnen, medé na mens de minister van buitenlandse za- ken, geantwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid C. Egas (PvdA). Het nader overleg zal vermoe delijk eind mei in Londen beginnen, zo verklaarde minister Marijnen. Be Duitser verklaarde zeer boos te zijn geworden, omdat de juwelier voor een bepaald artikel een te hoge prijs zou bebben gevraagd. In zijn boosheid had V. de Juwelier een klap gegeven. (Van onze Haagse redactie) 181 verwachten, dat de regering bö de volksvertegenwoordiging plannen 2 maken om het defensie-plafond van 1850 miljoen voor im* fJm-a T u i*?1 ji0en W Verhogen. Deze verhoging linoXzkêufc ^ll- worden door het volledig wegvallen van de Amerikaanse steum W^e^ritSa z«n verplichtingen in de NAVO nakomen, dan "zal het0» een verhol van de defensieuitgaven niet kunnen ontkomen. Op het departement w Defensie wordt nu nagegaan op welke w«ze het wegvallen de Ameri*V kaanse hulp zo voordelig mogelijk ban worden opgevingen HH ial nof wel en'ffe tud duren voor men met deze planning gereed is Voor hét i.- IL^JL van de begroting 1963 zijn geen nadere b«zondJrtel£n te v^cht^"**; ■méM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1