Pinksteren! Woedende ultras betogen in Algerije Korter werken voor gemeente- MICHELIN Bewindsman: klacht van fluks behandelen DUIZENDEN DUITSERS NAAR KUST 1 DE BILT: KOUDE PINKSTERDAGEN LEERLING VERPLEEGSTER een adviserend r Vraag (M bandénlëverancïer de nieuwe prijslijst van 15 mei 1961 Worms bij officier van Justitie f Campings overvol ondanks regen- r ORGELS en PIANO'S MICHELIN de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs, ZATERDAG 20 MEI 1961 Directeur: H. DB RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4912 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT tl**?t" Sanatorium „Rotterdamse!] ZeehospHiuin" U. annex „Rijnlands Revalidatie Centrum" Katwijk aan Zee hm—, J nnnT bodegraven. PUU I Tel. 01726-254) A. LEERLING-VERPLEEGSTERS B. HUISHOUDELIJKE HULPEN Groepsleiders(sters) Verplegers Verpleegsters t Leerling-verpleegsters Verpleeghulpen Transportbedtenden Dienstmeisjes Keukenmeisjes Linuènmeisjes Assistenten v. d. huishouding Bij Evian Minister Beerman heeft de of ficier van Justitie in Den Haag opgedragen, de klacht, die de heer Spierenburg tegen dc heer Worms wegens smaad heeft ingediend mét de grootste voorvarendheid te be handelen. De regering is van me ning, dat de goede naam van de heer Spierenburg (lid van de Hoge Autoriteit der KSG), als-; mede zijn internationale positie, het absoluut noodzakelijk maken, dat in deze zaak op korte termijn klaarheid wordt gebracht. De beschuldiging van de heer Worms betreft een zaak,' die zich al vóór 1950 zou hebben voor gedaan. De heer Spierenburg was toen directeur van het Rijks bureau voor Metalen. Volgens de heer Worms, was het in die tijd verboden dumpgoederente ver kopen naar landen van het sow-:; jet-blok. Een Nederlands zaken man zou toen een cransaetiè met Polen hebben tot stand' gébracht^, en daarbij zouden- de steekpen-7 ningen zijn verstrekt. In een tele gram aan het ministerie deelde ie heer Worms nog mee, dat hij zijn inlichtingen heeft van een ad vocaat, dié hein de feiten onder getuigen heeft vertéld. (Zie verder pas. 3. 7e kolom Ti Noodkaittoreii «otterdam» Witte de Wlthstrnat 29. Telef 11R7AO n u Postbu» llia, Postgiro No. 424518 Sterd^M 17®* ,a.bonn«'nontfn 1830—19.30 uu*. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 113700. 1-Gravetihage: Hoygenapletn l Telefoon 183467 (3 mnen) Postbus 1081 Postgiro No. 424867, 3pu^ee8nd132nS,-l8T3eV «°70- Telef°0n 362568 Aleidastraat 23 Telet. 65451 Dordreehti Schiedam: AbonnemenfaprlJ61 eerst per week. 14.65 per matmd, 17.86 per kwartaaL Lo*m nummer» 15 een». Verschtlat <Ugelijk| VJ (Geldig tot zondagavond) VRIJ KOUD. Half- tot zwaarbewolkt met enkele verspreide buien. Matige tot vrij krachtige wind tussen west en noord. Niet veel verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4,38 onder: 20.33 Maan op: 10.41 onder: 1.04 PINKSTEREN is meer, althans inj C±P AANVAL OP ZWITSERS PINKSTEREN is meer, althans sterkere mate dan het Kerstfeest en Pasen, een feest dat ons tot de daad roept. De Kerk wendt zich tot de wereld. Zij heeft wat voor de wereld. Zi) heeft het ene nodige. En de Geest'die op haar uitgestort dige. En de Geest die op haar uitgestort werd, maakt het haar mogelp dat ene nodige aan de wereld te brengen. Meer dan ooit worden we ons daar in deze tijd van bewust. De hele wereld valt binnen ons bereik. We weten wat er in alle landen der wereld omgaat, We weten van de strijd, van de tirannie, van de honger, van allerlei ellende en onmacht. En meer dan ooit begint het rijke Westen zich bewust te worden dat de rest van de wereld er niet alleen is om er aan te verdienen, maar om er aan te geven. Naastenliefde is liefde voor de wereld. Hulp aan minder ontwikkelde gebieden spreekt het christelijk geweten aan. We hebben er even aan moeten wennen dat de overheid daar -belastinggelden aan spendeerde. We vragen: Kan dat wel? Barmhartigheid bedrijven per belasting biljet? Maar we hebben het geleerd te zien als een christelijk-politieke roeping dat de staten van het Westen die wereld daarbuiten te hulp zouden snellen. MEN kan zo in de'sfeer van de poli- tiek op dit gebied wel wat bereiken. Maar één ding kan men in de politiek niet hereiken en dat is aan deze minder ontwikkelde gebieden het Evangelie brengen. En dat is het allerbelangrijk ste. Infrastructuren tot stand brengen, be tera arbeidsmethoden leren, technische bfstand verlenen, ziekenhuizen bouwen het is allemaal nuttig en nodig, maar het geeft allemaal niets als daar niet het geloot bijkomt, waardoor een cul tuur wordt bezield. Zo alleen kan de geschiedenis worden veranderd. En dat doet de Kerk. De Kerk doet dat door de Zending. De zendingsarbeiders op hun moeilijke, soms schijnbaar zo ondankbare posten. Maar soms ook op velden die wit zijn om te oogsten en waar dan ook geoogst .wordt. Van de gemiddelde Christen wordt niet zo veel- gevraagd op dit gebied. Van hem wordt gebed gevraagd en wat geld. Het percentage van. ons budget dat naar de Zending gaat is niet zo heel groot. laten we daar eens over nadenken in verband met de Pinkstercollecte die morgen gehouden wordt. Laten Kerk en Zendingmorgen een blijde dag hebben. Mogen de Christenen het aan de wereld laten zien dat de Heilige Geest inder daad Is uitgestort. CONSULAAT Dit is een foute luilak ten voeten nit: de tramrails zün met fietsen geblokkeerd en. de bestuurder moet zelf de ra vag etfprufmen,-terwL'l "de- belhamels er lachend naar staan te kijken. Vanmorgen vroeg In Am sterdam. - s 1 V.;. TUSSEN een hogedrukgebied'Otën' westen van Schotland en een lage drukgebied boven de Oostzee 'stroomt 'koude lucht via de Noordzee naar ons land. In deze luchtstroming komen buien voor en enkele verspreide opklaringen. Tijdens de pinksterdagen blijft het weer dan ook wisselvallig met temperaturen beneden de normale waarde voor de tijd van het jaar. {Advertentie) 's-HERTOGENBCSCH - EINDHOVEN - TILBURG De bankiers die persoonlijke, snelle service op de voorgrond stellen. f Advertentie i Voor meisjes vanaf 18 jaar bestaat gelegenheid tot plaatsing als Salaris volgens-Rijksregeling. Uni- formkleding wordt gratis verstrekt. Tegemoetkoming reiskosten voor bezoek aan huis 2 x per maand. Sollicitaties te richten aan de Ad junct-Directrice, waarna u volledige inlichtingen, "alsmede een fotoboekje van onze Inrichting zullen worden toegezonden. Advertentie Vraagt, geïllustreerde prijsfijsf (Advertentie) Het Stadsziekenhuis te PURME-. REND vraagt voor spoedige in diensttreding: Salaris voor A. volgens rijksregeling en voor B, volgens gemeentelijke regeling. Binnenkort geleidelijke in voering van de 5-daagse werkweek. Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice, Purmersteenweg 42, Rumoerend. (Advertentie) A AMSTERDAM-is-vannacht overspoeld door jeugdige vandalisme^ tijdens de vlering vanB,Jbuilak", een -matlneus feest, waarbij jonge Amsterdam mertjes slapende mensen-proberen te wekken, werd-de politie maal gealarmeerd voor-straatschenderij (tegen 177 maal vorig jaar) en 'Jbaldadig brahdmelden" kwam 400'maal voor. 'Een eerste indruk van de politie was, dat de aard der baldadigheden veel ernstiger was'dan in.1960. v Een onzer verslaggevers reed enkele uren door ochtendlijk Amsterdam en tékende de "volgende gebeurtenissen op, waarvan hij in drie periode getuige was: - v.' ,-tS 'Ruiten, die op-vele palatsen. sneu- en vast zat, hek van de tem duwen velden, nieuwe fietsen, die in elkaar van auto's, hef ingooien van alle getrapt -waren, diefstal van brom- ruiten van een gemeentelijk badhuis, 'fietsen, kadetjes en flessen melk, het slopen van een bakfiets het op- moedwillige beschadiging vanauto's werpen van barricades op de weg, met scherpe voorwerpen,, het op de het bekogelen met stenen van de tramrails smijten van alles wat los auto's van automobilisten, die voor de versperringen moesten stoppen, op twee plaatsen een charge van mo torrijders op joelende jeugd, waarbij van de gummistok gebruik gemaakt werd, het in elkaar -trappen van bloemperken in plantsoenen, het be smeuren yan ruiten met kalk, het kapot gooien van straatlantaarnlam pen, het stoken van gevaarlijke vuurtjes, het plaatsen van stukge slagen melkflessen op de rijweg, het meenemen van lantaarns bij weg versperringen en het verplaatsen van verkeersborden op drukke punten. Af en toe werd er. iheel zachtjes ook nog wel eens .Luilak" geroe pen en schuchter belletje getrokken Maar met „Luilaks-vieren heeft de ze regelrechte straatschenderij niets meer te maken. De VEK. KEKK. INRICHTINGEN te Rekken, vragen Zie ook de advertentie elders in dit blad. Advertentie) Voor de Invoering van de VIJFDAAGSE WERKWEEK en ter voorziening In het per soneelstekort is bij het REVALIDATIE CENTRUM „DE HOOGSTRAAT", gelegen tussen Leersum en Doorn, plaats voor ..(minimum leeftijd 18 jaar) Voor verplegers en verpleegsters bestaat de gelegenheidtot het volgen van de revali datie-cursus. Inlichtingen over salaris, arbeidsvoorwaar. den, reiskostenvergoeding, eventueel inwo ning, enz. sriz.tarnt'u krijgen bij de ad junct-directrice van het Centrum (poetadres Leersum) of telefonisch onder nummer 634302041. (Advertentie) (Van onze Haagse redactie) Voor het gemeentepersoneei van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zal per 1 juli a.s. de 45-urige vijf daagse werkweek worden ingevoerd. De drie grote gemeenten hebben dus meer bereikt dan het rijkspersoneel. Minister Toxopeus, die gistermiddag met de wethouders van personeels zaken van de grote steden besprekin gen heeft gevoerd, wilde aanvankelijk per 1 juli een 46-urige werkweek in voeren. De wethouders hebben de bewindsman kennelijk ervan over tuigd, dat dit onmogelijk is in ver band met reeds opgestelde werk schema's voor de verschillende diensten. v De schorsing van. de raadsbesluiten der grote gemeenten,-; door de Kroon zal niet worden,Xopgeheven, omdat deze beslmfèn betrekking hebben op een invoering van de vijfdaagse per 1 mei jl. De wéfüouderi zullen het met de minister besprokene in de colleges van burgemeester en wethouders brengen en na overleg met de plaatselijke com missie 'zullen aan de gemeenteraden nieuwe voorstellen worden ^voorgelegd. In Grootebroek is vrijdagmiddag het zesjarig zoontje van het gezin Bimmer- mans, wonend aan de Zesstedenweg, achter 'de* ouderlijke woning te water geraakt en verdronken.-. ORAN AAN de vooravond van de conferentie te Evian heb ben Europese kolonisten in Oran ernstige onlusten veroorzaakt. De politie maakte gebruik van rookbommen en sloeg met geweerkolven op de demonstranten. Terwijl de ge vechten overal woedden in een gebied rondom het centrum van Oran, slaagden andere betogers er in het interieur van het Zwitser se consulaat in een van de zijstra ten, uitkomend op de Place de la Victoire, te verwoesten Zij sloe gen meubels en andere voorwer pen in het consulaat kort en klein, wierpen de archieven naar buiten en staken er de brand in. De kantoren van het Zwitserse consulaat waren uitgekozen om dat de kolonisten kennelijk ver stoord waren over het feit, dat de Algerijnse delegatie naar de con ferentie van Evian in Zwitserland verblijf houdt. De haif-militaire veiligheidspolitie le verde een hevige strijd met de woeden de demonstranten die onophoudelijk de strijdkreet .Algerije Frans" riepen. De ultra's vielen, de gezagsdragers in groepen aan. Omstreeks middernacht waren in Oran Algiers. Bone, Sidi-ben-Abbes en Mostaganem ruim 35 plasticbominen tot ontploffing gebracht. Leger en po litie alleen in Algiers met een totale sterkte van 28.000 man konden niet anders doen dan de plaatsen waar de bommen, ontploft' waren, af te zetten. In dé loop van de avond werd de politie versterkt met pantserafdelingen. Pas vroeg in de morgen hebben mili. taireti de orde in Oran kunnen her stellen. Als afscheidsgebaar bekogelden de demonstranten de kantoren van de biirgero«s|lfer-,-van ..Oran-met -stenen. Alle ruitiw-'vlogen aan scherven. De burgemeester, Duparc, is een bekend Gdullist Algerijnse nationalisten hebben gis teravond op twee plaatsen in het hart van Parijsde politie aangevallen:. - Op de linkeroever van de Seine opende een groep Algerijnen het vuur op een politie-auto. Een van de inzit tenden werd doodgeschoten. De politie mannen vuurden terug, waarna de Al gerijnen vluchtten. Even later werd in de buurt van de overval een Algerijn stervend op het trottoir gevonden. Hij had nog een handgranaat in zijn hand. De politie neemt aan dat de man die intussen is overleden, een van de overvallers was In de wijk Goutte d'Or heeft een groep Algerijnen een overval gepleegd op een politiepost. Een politieman werd gewond door schoten en een andere door scherven van een handgranaat. Te Evian zijn de veiligheidsmaatre gelen met het oog op de conferentie verscherpt. Binnen een afstand van 800 meter van de Zwitserse grens hebben tientallen Franse gendarmen en man schappen van de veiligheidspolitie drie wegversperringen bezet en zij contro leren nauwkeurig de identiteit van iedereen, die naar Eivan wil rijden. De auto's worden zorgvuldig onderzocht op de aanwezgiheld van wapens en andere verdachte voorwerpen. Kort na het aanbreken van de dag verzamelden zich rondom de oever van bet meer waar de helikopters van de delegatie der rebellen zou landen, manschappen van de republikeinse veiligheidsdienst van wie sommigen voor de gelegenheid witte handschoe nen droegen. De premier van de Algerijnse rege ring in ballingschap, Ferhat Abbas, heeft gisteravond voor radio-Tunis verklaard dat wanneer eenmaal vrede is gesloten en Algerije onafhankelijk is, „rechtvaardige betrekkingen tussen beide volkeren niet alleen mogelijk maar ook gewenst zijn. Dan kan men slechts vrijwillig samenwerken". De Algerijnse premier wees erop dat bij de ontmoeting veel op het spel staat. „De kolonialisten hebben niet ontwapend en onderhandelingen zijn nog geen vrede. De krachten van het kwade, de reactionairen, de ultra's blij ven zich roeren. Wij moeten waakzaam blijven." „Wij hopen dat de Europeanen van Algerije nu voor eens en altijd zullen begrijpen dat een nieuwe era is begon nen en dat zij niets te winnen hebben door hun lot aan het kolonialisme te verbinden. In het vrije Algerije zal plaats zijn voor alle Algerijnen. Wij gaan. een toekomst van vrede en voor uitgang tegemoet." De heer WORMS bij zijn aankomst aan het parket van de officier van Justitie in Den Haag. Advertentie De Vereniging Rekkense Inrichtin gen vraagt voor haar afdelingen te Rekken, few.- „Oldenkotte" voor ter beschikking van de regering ge stelde 'mannen, „Gelders-End" voor zeermoéilijk opvoedbare vrouwen en meisjes, „Deeskensveld" voor zeer moeilijk opvoedbare minder jarige jongens, (bU voorkeur fuU tiihè). Prot. Chr. g. Skmis"-*mdér>vereen te -komen. Zeer ruime, nieuwe woning té Eibergen beschikbaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur der vereniging. tAdvertentie) DE STICHTING SCHOOLFONDS V. SCIÏÏP- PÏHSK1NDERI® vanwege de' Ned. ilerv. i Kerk, Stationsplein tj. AMSTEBDAM-C„' vraagt voor- baar internaat te: i ROTTERDAM .-Burg, Meineszlaan 47; voor schipperskinderen vair ea.' 1217 ."jaar" .s'.* EEN ERVAREN GR.OEPS i S IER boveït 30; Jaar, kW' Bft gebleken geschiktheid' m9geliJkbeM;. tof aai!stelling ais kaj&&Astrte62-SiTSv SsiS* AMSTERDAM. Van Hallstraat' 82 - ;•-'«> EEN- GROEPSLEIDSTER intern;- bovto>23 jaar. EEN.-ASSISTENT, GROEPSLEIDSTER intern, boren IB jaar. yiv.yr.\ Voor baar kantoor in Centraat Station té Amsterdam - ■- - REN. ERVAREN BOEKHOUDER voor „leidinggevende functie. Ca. 3Ó-JÜkS- Liefst Bvet diploma MBA. af daarvoor stu derend. Prettige werkkring. Vak. ruim 4 weken per jaar, 4% vakantietoeslag. Opname in. pen sioenfonds mogelijk. Soil, zi sp. m. aan bo venstaand' adres. HO f-; pm» fwaa léw -'se- ;'V- HMMjfÜÉjAlK;* ">'w - - f.5P: Ondanks de verslechterende weers omstandigheden nam het aantal buitenlanders, dat. de pinksterdagen aan de Nederlandse kust wilde door brengen, gisteravond opvallend toe. De kampeermformatledienst van de ANWB en de ANVV kreeg al spoedig van tal van kampeerterreinen de mededeling, dat de accommodatie niet voldoende was om de stroom kampeerders le bergen. Het ANWB-noodkantoor nabij Ede aan Rijksweg 36, de grote invalsweg van uit Duitsland, meldde omstreeks 9 uur In de avond een gestage stroom auto's die zich in de richting van de kust bewoog. Om te voorkomen, dat tienduizenden kampeerders geen ruimte voor hun tenten en caravans kunnen vinden op hun plaats van bestemming, staan de ANWB-grens- kiosken in Wernhout, Sluis en Ejjs- den en de VW-kantoren aan de kust en in de grensstreek in verbinding met de alarmcentrale van de ANWB. F informaties over de kampeéraccom- modatie worden daar via een plot- ting-systeem verwerkt om de bui tenlands» bezoekers en ook de Nederlandse kampeerders tijdig te attenderen op de plaatsen, waar het aantal kampeerders de plaatsruimte gaat overtreffen. Ter completering van dit systeem heeft de toeristen bond bovendien bij Ede en in Heem stede noodkantoren ingericht. TS1 van kampeerterreinen ontvingen ook in de loop van de nacht vele honderden gasten. De ervaring heeft geleerd dat onze oosterburen, andèr* dan de Nederlanders, nog vrij laat in de avond hun woonplaats veria- - ten om na een urenlange rit hu* plaats van bestemming te bereiken»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1