Federale troepen naar Alabama V.S.: Eerst garanties van PATBEI IA0 HARINGVLOOT KOOS (ZEER KALME) ZEE MICHEUN Vergeleken met Pasen en 1 mei: MATIG DRUKKE PINKSTEREN In Friesland alle records gebroken Races in Tubbergen eisen mensenleven Castro dreigt 1200 gevangenen voor de rechter r Ontspoorde jeugd Het weer m Europa v_ fjoodwill De heer j. J. Kraan overleden Morgenmiddag schot ai aan De Bilt: vrij koud Krijgt Verwoerd dictatoriale bevoegdheden? mm Kozlow ernstig ziek Vliegenier, die uit vissen wilde, maakt nood landing DINSDAG 23 MEI 1961 "N V- 1 j Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4913 r J SCHUIMRUBBERBED en in Nederland Vlaardmgen Vraag Uw bandenleverancïer de nieuwe prijslijst van 15 mei 1961 MICHELIN de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. N Montgomery, de hoofd stad van de Amerikaanse staat Alabama, hebben ge durende de pinksterdagen ernstige rasse-onlusten plaatsgevonden. Nadat zaterdag een menigte hysterisch gillende blanken de monstrerende leden van de „Vrij heidsstrijders", een organisatie van negers en blanken die acties voeren tegen de rassescheiding, had aangevallen, werd een kerk van de Baptisten belegerd, waar de bekende negerleider ds. Martin Luther King preekte. De kerkgangers werden ten slotte ontzet door 'federale troe pen, gezonden doo-r het ministerie van Justitie te Washington, die de woedend huilende blanken met traangas verdreven. De kerk gangers hadden toen de gehele zondagnacht in de kerk opgesloten gezeten. De gouverneur van Alabama heeft de staat van beleg afgekon digd. Tevens heeft hij geprotes teerd tegen het sturen van fede rale troepen door de regering te Washington. Niettemin heeft mi nister van Justitie, Robert Ken nedy, aangekondigd dat nog meer federale politietroepen naar Mont gomery zullen worden gezonden, tot een totaal'va-n 700. Genadeloos y Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Bewusteloos (Zie verder pag. 3, 7e kolom) OLGÈNS «en schatting Van de A.N.V.V. zijn 'er in. de pinksterdagen 273.000 bui tenlandse toeristen, voor namelijk uit Duitsland, in Nederland geweest. Zij logeerden meestendeels in hotels en pen sions in de grote steden en de kustplaatsen. Vergeleken met de toeloop met Pasen (375.000) en het eerste weekeinde in mei (320.000), is het pihksterbczoek dus matig te noemen D& kampeerders, ook uit het buitenland, zochten voornamelijk de Gelderse Vallei en de Utrechtse heuvelrug op, in mindere mate het Gooi en de Veluwe. De kam peerterreinen aan de kust waren gemiddeld voor de helft bezet, be halve in Bloemendaal en Zand- voort, waar de toeloop groter was in verband met het verrijden van de Grand Prix op het circuit van Zandvoort. (Zie verder pag. .3, 3e kolnni) „Als Amerika voortgaat met beledigingen" j Bespreking Vier zwaargewonden <tett»r3aroi Wttt» do Wlthjtraat 23. Telef. 113700 («li, Postbus 1112. Postgiro No. 424518. obonnemerstea 18.30~18.30 nu* Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. VGravanhage: Hiiygenspleln Telefoon 183467 (3 IHnen). Postbus 1091 Postgiro No, 424867. Dordrecht! Teleio<>n 3e256B' Schiedam: Aleldastraat 23 Telef. 65431, Abannementsprljs ei cent per week, 12.63 per maand, f 7.90 per fcwaxtaiu. Lom nummer» 15 cent. Veracht! nt daadlik* (Geldig- tot woensdagavond) WEINIG VEKANDEKING IN TEMPERATUUR Hall tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Wei nig verandering in temperatuur. Matige, later krachtige wind tussen zuidwest en noordwest. Morgen: Zon op: 4.34 Onder: 20.39 Maan op: 13.52 Onder: 2.23 DEEL, van "OEN D jeugd heeft in de Amsterdamse de vroege ochtend uren van Pinkster-zaterdag weinig min der dan een terreur uitgeoefend in de straten van de hoofdstad. De traditionele Luilakviering, die een weliswaar luidruchtig> maar on schuldig vermaak kan zijn, is ontaard in moedwillige vernielingen, waardoor verscheidene burgers aanzienlijke schade aan hun bezittingen hebben geleden, De jeugd heeft onder meer barricades voor trams opgeworpen, branden ge sticht, ruiten verbrijzeld en een hoofd agent mishandeld. Deze Luilakviering is een toonbeeld geweest van ontstellend vandalisme, dat in deze vorm nog niet is voorge komen. Het feit, dat ditmaal in tegenstel ling tot voorgaande jaren slechts in cidenteel jeugdbijeenkomsten waren ge organiseerd, kan niet als excuus voor dit wangedrag gelden. Wij hebben hier te maken met een verontrustende mentaliteit, met jonge ren, die zich in de massa sterk, voelen en begrip noch eerbied hébben voor de spelregels vaa een geordende samen leving. Dit verlies van normen is geboren uit een leegheid, die naarmate ontker stening en welvaart toenemen, een der grootste problemen van onze tijd vormt. Men kan de ontspoorde jeugd echter niet primair verantwoordelijk stellen voor deze levenshouding. De ontluistering van het gezin de verzwakking van de vormende waar den,'die het gezin in vele gevallen heb' ben gedevalueerd zijn naar onze me ning mede de grondoorzaak van dit ver bijsterend optreden van een deel der jonge generatie. Hier manifesteert zich een vorm van verzet, die een geesteshouding is. En hier wordt tevens de mening van idealisten gelogenstraft, die menen dat het met de losgeslagen jeugd niet zo'n vaart loopt. Hetgeen zaterdagmorgen in Amster dam is gebeurd, is ernstig. Niet alleen uit het oogpunt van de duizenden guldens aan schade, die is aangericht. Het feit, dat jongeren een folkloris tisché gebeurtenis hebben aangegrepen om zich te misdragen, om zich in .ver nielzucht en rebellie uit te leven, moet ons allen verontrusten. Deze trieste gebeurtenissen plaatsen ons voor de vraag, welke maatregelen genomen moeten worden om herhalin gen te voorkomen. Wij geloven, dat eerst van een omme keer zal kunnen worden gesproken, wanneer ia vele gezinnen de vaak vol slagen aanbidding van het materialis me doorbroken wordt, wanneer een réveil in het gezinsleven ontstaat, dat respect en zelfrespect, verantwoorde lijkheid en eerbied inluidt. De jeugd is schuldig, maar zij niet, alleen! RASSENREL IN V. S. I De haringloggers passeren op hun weg naar de visgronden het visserijmonument in IJmuiden, Uit het topje van de mast wui ven de vertrekkenden vrolijk naar de wal. Advertentie j BINNENYER1NGBED het beste bed ent gewaakt met versterkte mMdenseetor/ hkricftert-Xerentwrjen Station Weer Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec, afgel. 24 u. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlin Frankfort München ZÜrich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaceio Madrid Majorca Lissabon geh. bew. zzw 2 12 h. bew. windstil 16 zw. bew. windstil 19 zw. bew. w 5 16 zw. bew. windstil 13 bew. n 1 18 geh. bew. nw 3 17 zw. bew. n 1 17 onbewolkt nnw 6 16 onbewolkt nnw 5 18 1. bew. n 1 20 zw. bew. windstil 17 zw.bew. n 3 19 h. bew. nw 2 18 1. bew. ono 3 20 zw. bew. o 2 11 geh.bew. no 2 10 geh. bew. wzw 4 14 geh. bew. windstil 18 h. bew. zw 4 16 h. bew. wzw 2 11 geh. bew. W 4 18 h. bew. wnw 2. 24 I. bew. windstil 21 zw. bew. o 2 20 zw. bew. windstil 26 h. bew. windstil 25 zw. bew. z 3 23 0.5 2 0 0.1 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 O 0 0.6 0.1 0.3 0 6 0.2 8 0 0 0 0 0 0 Helder geh. bew. jpeaburg zw. bew. wissingen zw. bew. nJo?,. motregen geBilt zw. bew. ™mte h. bew. '•uidhoven 1. bew. '•"Limburg zw. bew. nnw 4 n 4 nnw 3 wnw 2 windstil verand. 2 windstil n 4 14 15 15 16 17 18 17 17 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 De Verenigde Staten hebben gisteren laten weten, dat zü niet van plan zijn om met een uitgewerkt plan voor Laos ter tafel te komen, zo lang zij geen duurzamer .verzekeringen hebben ont vangen dat de communistische Path et Lao-rebellen in Laos de wapenstil stand eerbiedigen. Uit de jongste rap porten is gebleken dat de rebellen het bestand herhaaldelijk hebben geschon den. Na tien dagen in Genève té hebben vertoefd voor de conferentie over Laos, is de Amerikaanse minister van Bui- enlandse Zaken Rusk in Washington teruggekeerd. Hij zei,, na aankomst te gen de pers,dat de „ware moeilijk heden pas thans aan het licht ko men". Hij zei, dat nog niet viel te voor spellen hoe de confer .in tie zou eindi gen, ofschoon verschillende zaken nu meer vorm begonnen te krijgen. Prins Norodom Sihanoek van. Cam bodja,heeft meegedeeld dat een door hem ondernomen poging om in Genève een topconferentie te heieggen van de leiders der linkse, neutralistische en rechtse groepen in Laos is mislukt. (Van een.onzer verslaggevers) Op 77-jarige leeftijd is in het r.-k. ziekenhuis te Den Haag overleden de heer 3. J. Kraan, oud hoofdcommies van het voormalige departement van Koloniën. De heer Kraan is secretaris geweest van het christelijk comité voor Indië en directeur van het infor matiebureau. Ook is hij werkzaam ge weest als particulier secretaris van wij len dr. H. Coliin. De heer Kraan was o.rn. voorzitter van de diakonie van de gereformeerde kerk van Den Haag-West en voorzitter van het rusthuis van de gereformeer de kerk van Den Haag-West, alsmede van de Juliana kleuterschool. Van deze school was hij laatstelijk ere-voorzitter. Zijn stoffelijk overschot zal zaterdag morgen om 11.45 uur op de begraaf plaats Oud Eik en Duinen te Den Haag ter aarde worden besteld. DE haringrace is vanmorgen begon nen. In alle vroegte zijn de vloten de Nederlandse vissershavens uitgeva ren. Dé zeer was kalm,' zodat de sche pen snel op de haringgronden zullen zijn.' Om zes. uur precies zijn de Sche- veningers uitgevaren. Het was de Sch. 110, de kleinste logifér van de haring vloot, die het eerst buiten de haven hoofden was.' twee uur tijds verlie-, ten 56 loggers de Seheveningse haven.' Een groot deet van Scheveningen was in de vroege morgen uitgelopen naar de haven, om mannen, zoons, vaders, ooms," neven-, en kennissen ge dag te zeggen en vaarwel' te zwaaien. Er was dan ook een gezellige drukte en omstreeks zes uur liep iedereen naar de zeekant en de buitenhaven, om daar getuige te zijn van het uitvaren. .De loggers volgden elkaar in snel tempo op, maar er was van gedrang om de eerste te zijn geen sprake. De klein ste logger was het eerst op zee.. Niet allé loggers, die zouden uit varen, zijn vertrokken. Vijftien schepen bleven liggen, doch verwacht wordt, dat de meeste in de loop van de dag uitvaren, als de bemanning compleet is of als alle opvarenden gemonsterd hebben. Het verkrijgen van voldoende vissers heeft enige moeite gegeven. In aanmerking genomen, dat de ha ringvloot dit jaar tegelijk uitvaart, ter wijl er in vorigejaren twee ploegen waren, die met een week tussenruimte vertrokken, mag het bemanningsaan bod niet onbevredigend worden -ge- Verwacht wordt, dat de eerste loggers morgenmiddag aan schot gaan. Tegen negen uur waren in Scheve ningen de Vlaardingse loggers te zien, die aan de kim voorbijtrokken. Het was een hele drukte aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaar- dingen, van waaruit om zes uur van morgen deharingivloot is uitgevaren, Nog eer de klok had geslagen, werden de eerste trossen al losgemaakt. Het was. een oorverdovend lawaai van de vele sirenes en stoomfluiten. Ditmaal was het-VI. 172 „Clara", die als eerste de mond van de haven uitvoer. Tussen de pieren werden alle schip pers van de haringschepen door de voorzitter van het comité „vlaggetjes dag" aangeroepen eii werd hun „ze gen en -gezondheid" toegewenst. DE komende dagen komt het weer on der invloed van een actieve depres sie, die vanmorgen bij IJsland was ge legen en nu in de richting van Midden- Noorwegen koerst. Aan de achterkant van'deze depressie stroomt een nieuwe hoeveelheid koude, lucht uit de pool streken in, de richting van Engeland. Deze lucht zal ook tot het vaste land doordringenzodat de 'temperatuur de komende dagen beneden normaal blijjt. Het doordrigen van de koudere lucht zal aanleiding geven tot enige regen of enkele buien. i Advertentie i -De In - Johannesburg verschijnende „Sunday Times") eeni doorgaans rege ringsgezind blad verwacht,;; dat pre mier Verwcerd zicli, vitnaf; 31 mei met «Mc tomh rvoe* p, •den, -om elk verzet" tegen 'de'/.apart heidspolitiek de kop in'/ te drukken, „Men verwacht, dat V«Woerd dicta toriaal gezag zal eisen voor een pe riode van mogelijk vijf jaar om een ingrijpend program van apartheid door te voeren", aldus het blad. Hot blad zegt, dat een wetsontwerp wordt voor bereid om Verwoerd deze bevoegdheid te verlenen. Het wetsontwerp zou, indien aan vaard, Verwoerd de macht verlenen alle publikaties te verbieden, welke niet-blanken zouden ophitsen tegen de apartheid, perscensuur instellen, de massale verwijdering van niet-blan ken uit de steden 'en het platteland bevelen en de vijfjaarlijkse verkie zingen opheffen, indien hjj dat nodig acht. Inmiddels heeft de politie in Jo hannesburg drie vooraanstaande leden van de bond van Engelssprekende Zuidafrikanen gearresteerd. Deze ar restatie houdt verband met de vondst van springstoffen, die waren bedoeld voor sabotage. De politiein Durban heeft bekendge maakt, dat er speciale politiepatrouil les zullen worden gevormd, die ver sterkt zullen worden met militaire een heden „ter bescherming van alle ge zagsgetrouwe Afrikaners tegen intimi derende elementen". De regering te Washington kwam In actie, nadat een bus met „vrijheids rijders" propaganda makend voor rassengelijkheïd in het zuiden der "V.S. In Montgomery was aangevallen. Verschillende personen, onder wie dé persoonlijke vertegenwoordiger van president Kennedy, .werden óp genade loze wijze getrapt en geslagen. Een •Jóagémajkj. Jam.ë^-. Zwerg,.-,..Ae;»;,êmfe 'blahke onder cfe vrijheidifrtjderg, wérd het ernstigst gewond. Toen -hij uit de bus stapte werd hij door gebaarde jongelieden tegen de grond geslagen, waaro-p nog een regen van slagen óp zijn. gezidfat en schou ders .daalde toen hij bloedend op straat lag. - Een andere groep blanken trapten en sloegen zijn reeds onherkenbare ge zicht op het hete asfalt van de weg. Hysterische blanke vrouwen gilden terwijl de menigte, inmiddels aange groeid tot 1500 tot" 2000 personen, nog meer opgewonden raakte. De vertegenwoordiger van Kennedy, de 32-jarige John Seigenthaler, as sistent van minister van Justitie, Ro bert Kennedy, werd bewusteloos gesla gen, toen hij probeerde een blank meisje dat werd achtervolgd in zijn auto te halen. Volgens doorgaans goed ingelichte zegslieden in Washington is het niet onmogelijk, dat president Kennedy in grijpt, om te pogen, een oplossing te brengen in bet geschil tussen Neder land en de Verenigde Staten over de landingsrechten in Californië. De zegslieden menen, dat Kenne dy de kwestie opgelost wenst, ge zien de noodzaak van solidariteit binnen de NAVO. Ook geloven zij, dat Kennedy van mening is, dat „onbelangrijke problemen" niet tot grote proporties mogen worden op geblazen, zodat zij moeilijk op te los- zen zijn. Volgens de zegslieden schijnt het zeker te zijn, dat staatssecretaris Stij- kel de Amerikaanse functionarissen heeft gezegd, dat Nederland bereid is, het aantal KLM-passagiers dat tussen de V.S. en Nederland vliegt, te beper ken met ongeveer acht procent van het totale passagiersvolume. Maar tenzij de Amerikaanse delegaties nieuwe richtlijnen ontvangt, zal zij haar ziens wijze handhaven, dat het aantal pas sagiers wordt beperkt tot dat wat de KLM in 1860 tussen beide landen ver- vervoerde. De volgende bijeenkomst tussen beide delegaties zal hoogstwaarschijn lijk woensdag plaats vinden. (UPI) Leden van d_ Nationale Garde slui- i belegerde kerkgebouw in Montgo- ten een truck af, waarin negers uit het |mej-y zondagmorgen werdeii wegge voerd. - O De 53 jaar oude Russische voormali ge vice-premier Kozlow lijdt, volgens de Daily Telegraph, aan een hartziekte. Naar het blad meldt is zijn toestand slecht. Seigenthaler, een twee meter lange man, lag ongeveer 25 minuten bewusteloos op straat, voordat hij door politie werd gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Gewonde negers hielden vergeefs taxi's aan om zich naar het ziekenhuis te laten vervoeren. Later gingen blanke vrouwen twee vrouwelijke betogers, eveneens blan ken, te lijf. Een blanke die hen trachtte te beschermen, werd afgeranseld. Er was geen politie bij het bussta tion, hoewei de betogers van tevoren hun voornemen om te demonstreren hadden kenbaar gemaakt. Pas ongeveer een kwartier na het uitbreken van de gevechten kwamen agenten ter plaatse, die de vechten den met behulp van de gummistok scheidden. President Kennedy verzocht het staatsbestuur van Alabama zijn in vloed aan te wenden om verdere ras- senonlusten te voorkomen. Hij heeft voorts een beroep op de bevolking ge daan zich te onthouden van optreden dat tot verdere uitbarstingenïkan lei den. Na het verzoek van de president deed echter een met stenen, knup pels en flessen gewapende menigte een aanval op de inmiddels door Ro bert Kennedy gezonden federale agenten, die, honderd man sterk, een beschermend kordon om de Baptis- tenkerk in Montgomery hadden ge legd. Een „marshal" (federaal officier) werd ernstig gewond, en een auto van een der agenten werd in brand gestoken. f De logiesinformatiediensten van ANVVVVV brachtc ongeveer 7000 bezoekers onder. De Rampeerinfonna- tiedienst van de ANWB werkte bevre digend. Door de verbeterde weersomstandig heden op Tweede Pinksterdag groeide het dagbezoek uit het buitenland in vergelijking tot de Eerste Pinksterdag niet onaanzienlijk. Het bleef echter voornamelijk bij grensbezoek en ver der bezoek aan de kuststreek, voor namelijk weer aan Zandvoort en Sche veningen, waar de pier om 12.20 uur op Tweede Pinksterdag de honderd duizendste bezoekster-hoekte. Ook de gepavoiseerde haringvloot in de Sehe veningse haven trok veel bekijks-. In Amsterdam waren de hotels en pensions zaterdag al vol, in Rotterdam op zondag. Eerste Pinksterdag waren ook de hotels in Arnhem volledig be zet en in Den Haag en Utrecht waren de hotels het hele weekeind door zeer goed bezet. Op 1 juni legt de heer M. L. van Putten, directeur van de vereniging van Nederlandse Gemeenten, na een meer dan 40-jarige werkzaamheid bij deze instelling, zijn functie neer. Hij zal worden opgevolgd door mr. L. G. van Reijen. In een officiële Cubaanse radio uitzending werd er gisteren voor gewaarschuwd, dat de gevaugen- genomen invallers voor revo lutionaire tribunalen gebracht zullen worden, „indien Amerika met zijn beledigingen voortgaat betreffende het voorstel van pre mier Castro om gevangenen van de mislukte invasie te ruilen voor bulldozers". Dit opent de mogelijkheid van be rechting van 1200 gevangenen nit de invasie van de vorige maand- Volgens Radio-Havanna heeft premier Castro verklaard, dat Amerika zich beledi gend heeft uitgelaten over het voorster van uitwisseling van gevangenen in plaats van schadeloosstelling van door de invaller aangerichte schade. Castro zei dat Amerika een cynische houding aangenomen heeft tegenover hét voor stel terwijl Amerika „cynisch en Im moreel" is geweest door de invasie van Cuba te bevelen.' Twee leiders van de Cubaanse re volutionaire raad en tien afgevaardig den van gevangenen waren gisteren in Washington aangekomen voor be sprekingen met een Amerikaanse groep over de voorwaarden van Castro voor de vrijlating van 1200 gevangenen. - Dr. Cardona, president van de raad en de Varona, kwamen met de tien in kaki geklede afgevaardigden van de gevangenen, die op parool door Castro deze onderhandelingen voe ren, aan. Cardona verklaarde tegenover de pers medewerking te verwachten van de Amerikaanse groep. Castro heeft gezegd, dat de op parool naar Amerika gezonden gevangenen bin nen tien dagen in Cuba moeten zijn teruggekeerd. Tijdens de race in dc 250 cc-klasse voor senioren bij de ii ternationale mo torraces te Tabbergen is een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een 11-jari- ge jongen uit het gezin "flutters In Ol- denzaal werd gewond. Hij werd ge troffen door een motor van de Duitser Heiner Butz losgeraakte ben zinetank en 'erleed ter plaatse. Het ongeluk gebeurde ia de laatste bocht van het circuit by de Croese- boom, waar de Nederlander Jan Hu berts de macht over het stuur verloor en kwam te vallen. Wedstrjjdeommis- sarissen waarschuwden dadelijk de aanstormende lenners en om Huberts te ontwijken reden twee van hen een roggeveld in met bovenvermeld ge volg. In ziekenhuizen zijn opgenomen vier zwaargewonden, t.w. de Duitse motor- ner Heiner Butz met een scheclelba- sisfractuur en een schouderfractuur, en de toeschouwers H. Seiger (Deur- ningen) met een onderbeen-fractuur, F. Acjelerhof (Utrecht) met een ge compliceerde oeenbreuk en A. Stef- fens (Almelo) met een hersenschud ding en een schouderfractuur. Olie op het wegde'» waardoor Butz is geslipt, schijnt een van de belang rijkste oorzaken van het ongeluk te zijn geweest. Gistermiddag omstreeks drie uur heeft tussen de Mortelse Peel en Ei- sendorp onder Gemert een eenper soons rectamevliegtnigje een nood landing moeten maken. De piloot was niet op een reclamevlncht, maar had, volgens zijn verklaring tegenover de politie, het plan, wat te gaan vissen in de Maas. In het vliegtuigje bevond zich het nodige visgerei. De piloot, een des tijds uit zijn land uitgeweken Hon gaar. landde, aanvankelijk in de ver onderstelling met motorstoring te kampen te hebben. Met omwonen den trachtte hij de motor weer op gang te brengen. Dit lukte, maar nog voordat de piloot in zijn toestel zat. Het vliegtuigje taxiede daarop onbemand over het veld, waarbij de propeller beschadigd werd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1