Isolement Jongetje zat negen uur m een diepe schacht k, Research voor nieuw geweer kost 8 miljoen Driehonderd man bij de redding Inzittenden van twee bussen gearresteerd Staatsiediner voor Belgisch koningspaar STAAK OP 29 MEI uw— TOEKOMST Al bijna 7 miljoen voor S.S.K. De Bilt: veranderlijke wind VRIJHEIDSRIJDERSIN V.S. GAAN DOOR Het weer in Europa IN NOG GEEN 3 MAANDEN: Gereformeerden in zuiden des lands gaven t meest Minister verontrust over stijging van grondkosten J r DONDERDAG 25 MEI 1961 y Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4916 r Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Wie is er morgen jarig? Geef 'n TOMADO cadeau! „Kalm maar, kindje" Eerste kersen in li el Indexcijfer onveranderd Arrestaitaes Nieuwe groep m rondom Johannesburg en zeggen dan "Staak op 29 mei". Daarna verdwijnen zij weer in de nacht. „Thidteblijveiv5 JEUGDCLUBS en in ISederland Wiitê de Withstcaat 23. Telef. 115700 (8 1 KUoht!«.nH|U2'f~".P0Stïlr0 N°- 424319' 'at^rda». "en^nten 18-30—19.30 uur. -aterdag» IT—18 uur. Telefoon 115700 SESSS»" l- "5 ™efoon 183487 (3 lijnen). Postbus lOfll, Postgiro No. 4 2 «<17. Klachten dienst 18.30~10.13. Telefoon 673473 Spuiweg 132. Telef. 4570, Aleidastraat 23. Telef 63431. Abonnementsprijs 61 cent per weet. f 2.6S per maand, t 7 90 per kwartaal. Losse nummer» 13 cent. Verschijnt dagelijks. IftoEtinTam: 'a-Cravenbase: Dordrecnt: IScWedsm: (Geldig tot vrijdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING. Veranderlijke bewolking met later in ïiet zuiden en zuidoosten van het land kans op een omveersbui. Zwakke tot matige wind, later wit noordelijke richtingen. De zelfde of iets lagere temperaturen. Morgen; Zon op: 4.32 Maan op: 16.07 onder: 20.42 onder: 3.08 IN on» laatste hoofdartikel In de serie over christelijke organisaties, dat op 36 mei jl. verscheen, wezen wij er op dat er ten enorme taakvenvjjdmg voor de Christenen in onze samenleving geko men is, niet slechts wat de omvang daar van als zodanig betreft, maar ook in ver band met de ontkerstening van de sa menleving, Dat betekent, zo stelden wij het, de noodzakelijkheid van het stichten va» christelijke organisaties. Alvorens in een volgend artikel na te gaan waarin de functie en de rechtvaar diging van christelijke organisaties be staan, willen wjj vandaag ingaan op een kritische vraag waarmee men somtijds de christelijke organisaties tegemoet treedt, Een christelijke organisatie, zo zegt men dan, is een isoleringsverschijn set Men haalt met betrekking tot aller lel activiteiten en functies Christenen bij elkaar in één organisatie. En dan denk! men aan de bekende leuze„In óns iso lement ligt onze kracht." Maar, en dat is dan de kritische vraag I» dat wel waar? Legt in ons isolement wel oase kracht? Is zending, is evan gelisatie isolement? Is apostolaat isole ment? Moeten wfj als Christenen ons niet veeleer wenden tot de wereld, in plaats van er ons van isoleren? ZIJN wij met deze vragen niet zeer dicht genaderd aan de stelling die men van doorbraakzijde pleegt te pone ren nl. deze dat de Christen solidair met de niet-christelijke wereld is en be hoort te rijn? Neen, wjj erkennen wel een solidariteit van schuld, maar stellen daarnaast het principieel anders zijn van de wedergeboren mens. De Kerk heeft haar boodschap voor de wereld. In het hoekje van prof. Waterink dat de beer Gilbuis gisteren te dezer plaatse te «»a blad besprak en waarmee wij pjgne ook persoonlijk onze harte- Ipt instemming betuigen, wordt dit zeer dulde^k gesteld. Prof. Waterink, die de ze «eek sa een zeer vruchtbaar profes soraat, afscheid neemt van de V.Ü., heeft ons met dit geschrift zeer aan zich •erpüshs. aiÉHNw- ssK" het daz: -«uii-dat: ~iJn cos isolement Ugt onze kracht"? Deze spreuk is er een van Groen van Prinaterer. om die spreuk principieel goed te waarderen moet men haar zien ta het historisch verband waarin sp werd geformuleerd. Groen van Prinsterer leefde In een tijd winHn van principiële differentiatie heel w«Wg sprak» was. Nederland leefde in qjn tijd onder de ban van de „algemeen- held": Da' openbare, godsdienstloze school hoopten» met een „Christen dom boven geloofsverdeeldheid" was de school „waaraan de natie gehecht" werd geacht te zijn. In de politiek was men conservatief of liberaal en het christelijk geloof moest een zaak van de „binnenkamer" zijn. Groen moest rijn mede-Christenen des tijds wakker roepen uit deze gevaarlijke verdoving. Want een verdoving was het. Bet had met solidariteit, met apos tolaat, met Zending en Evangelisatie niets-van doen. E§ predikte de verzameling van alle ebristeljjk gelijkgezinden ten einde van daaruit het apostolaat op schoolgebied en la de politiek weer effectief te maken. Vandaar dat men het begrip „isole ment" bjj Groen niet mag zien als een poging om een „zuil". om een soort so cioiogisch afgescheiden christelijk ge heel te stichten. Groen heeft dan ook aan het woord „isolement" voortdurend een niet-socio- kigtsehe exegese meegegeven. Hij zegt steeds; In ons isolement, dat is in onze beginselvastheid, ligt onze kracht. Robert Kennedy wil afkoelingsperiode Een van de redders brengt de drie jarige Wolfgang, die negen uur in een diepe schacht had gelegen, gezond en wel naar boven. De angstige spanning is geweken t Advertentie) IKTANNEER men de leuze los ziet van de interpretatie, los ziet van het historisch verband, geeft zü aanleiding tot misverstand. Wij zouden in onze samenleving van thans de lenze zo dan ook niet meer lanceren, hoezeer ril in haar ontstaanstijd juist was en ha haar bedoeling nog steeds juist is. Het woord „Isolement" is op zichzelf «•k iets te negatief. En het woord wekt t« zeer dé indruk van een sociologische afgeslotenheid. Maar in de kritiek van vandaag moet ®en zeer voorzichtig zijn. Want Groen bedoelde toen met isolement precies het zelfde te bereiken wat men thans met het apostolaat beoogt. Bet ging om het zelfde: Ons volk en de wereld voor Christus te «tenen. VERBETERING Ij» het hoofdartikel van woensdag jl. „En in in het laatste gedeelte een zin ■™*t*vsllen. waardoor misverstand kan ont- De bedoelde passage moet al» volgt <de nu door on» vetgedrukte zin was ""gevallen): w»Te betreuren valt slechts een opmer- ook door prof. Waterink gemaakt 2* «Ut referaat blijkbaar niet in het groot van het christelijke onderwti* ka» TWoen beiproken. Waarom allee» binnen «muren van het G.S.V.7 Waarom bijv. niet IHa*£ najaar op het Nationaal Christe- Z* Zchoolcongres? Waarom bijv. komen SST.evenals in sommige bladen van SJftoelljke onderwijsorganisatie alleen Jj*ooaerwerpen aan de orde, waar „geen uit lopen kan...?" Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een hartewens kunt vervullen. De onderzoekingen voor de fabri cage van het Armalite-getceer, ver richt bij de Artillerie-Inrichtingen, kosten de Staat bijna S miljoen gul den. „Ais verzachtende omstandig heid" voert minister Visser in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer aan, dat een deel van de kos ten (S S.SjO.OOO.-j ook sou rijn ge maakt] als het project niet ter hand sou zijn genomen. Er sullen voor dit project geen verdere investeringen worden gedaan, zolang het rapport over de toekomstmogelijkheden van het staatsbedrijf niet gereed is. Minister Visser is het er niet met de Senaat over eens, dat bij een suc cesvol verloop van de proeven nau welijks afzetmogelijkheden voor het geweer te vinden zouden zijn ge weest. De aankoop van de licentie zou alleen al op basis van de door de Nederlandse krijgsmacht te geven opdrachten verantwoord zijn ge. weest. Voor de Artillerie-Inrichtingen viadt de bewindsman Ucentieproduktie in de militaire sector alleen verant woord als volkomen zekerheid bestaat over de orders. Een driejarig: jongetje. Wolfgang Muth, is vanmorgen vroeg in de buurt van Frankfort bevrijd uit een zes me ter diepe nauwe schacht, waarin hij bijna negen uur beklemd "had gezeten. Een menigte van naar schatting tweeduizend mensen had met span ning de reddingspogingen gevolgd van een legertje brandweerlieden, politie mannen en Amerikaanse genie soldaten. De kleine was bij het spelen in de schacht gevallen, die voor grondon derzoek geboord was. De jongen kwam in de schacht klem te zitten. Omdat de schacht te nauw was voor een vol wassen mens, moesten de redders een nieuwe schacht graven, naast die waarin Wolfgang beklemd zat. De brandweer blies zuurstof en warme lucht in de piet en liet in limonade gedrenkte sponsen neer. Toen de kleine, met modder over dekte jongen na negen uur uit de schacht te voorschijn kwam, kon de overgelukkige moeder niets anders roepen dan: „Wolfgang, Wolfgang". Zij had urenlang voor de ingang van de schacht geknield en riep maar steeds: „Kalm maar kindje, ik ben by je. Het duurt niet lang Tneer". Af en toe riep het kind. dat bij kermis was: „Moeder, help mij Het kind bleek later in het zieken huis gezond en wel. Bijna 300 man hadden negen uur lang voor het leven van een driejarig kind gevochten. Op de veiling Tiel en Omstreken zijn woensdag de eerste kersen aangevoerd. De kersen, die f 3.80 per kilogram opbrachten, werden gekocht door de heer Ch. van Riemsdijk te Tiel. Zij waren aangevoerd door de fa. Wed. Soudewijn te Kerk Ave- tathe. Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonderhoud van gezinnen van hand- en hoofdarbeiders, zoals dat maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt samengesteld op basis 1951 is 100, vertoonde van medio maart tot medio april 1961 geen wijziging. Het indexcijfer inclusief AOW bleef onveranderd slaan op 126 en het Indexcijfer exclusief AOW op 122. DE Amerikaanse minister van Justitie, Robert Kennedy, heeft een beroep gedaan op de bewoners van de roe rige zuidelijke staten en gevraagd een „periode van af koeling" in acht te nemen. Het beroep van Kennedy kwam, na dat negerleiders in Atlanta had den gezegd, dat voortaan dage lijks de „segegraüewetten in Mis sissippi zouden worden aange tast". Robert Kennedy heeft voorts de districtsrechter van Montgomery verzocht, de politiefunctionarissen in Montgomery en Birmingham te gelasten zich te onthouden van inmenging in het verkeer tussen de staten onderling. Twee politie- ommissarissen, een uit Montgo mery en een uit Birmingham, zul len vandaag voor de rechtbank moeten verschijnen, beschuldigd van nalatigheid in het bescher men van de „vrijheddsrijders". Verder hebben zij zich gemengd in het „vreedzame reizen tussen de staten". De leider va* de teweging voor rassenintegratie In Alabama, Fields, heeft meegedeeld, dat hij het verzoek vna minister Kennedy voor een ,af- koeHntgsperiode"* niet, aal Inwilligen: •JS" 99 jaar nisst Steg giénMg ém jilfie koelen f*, aldus Held» In z(ftiA tele gram aan Kennedy. Zevenentwintig „vrijheidsrijders", ouder wie twee blanken, die in twee bussen de staat Mississippi waren bin nengereden, zijn gisteren ja de hoofd stad Jacfoson gearresteerd. Voor de aankomst van de eerste autobus was het busstation in Jackson reeds door politie-agenten, van wie velen politie honden bij zich hadden, afgezet Leden van de Nationale Garde hiel den de toekijkende menigte op een afstand, toen de politie de twaalf ar restanten fa» een gevangemsauto zette. Vijftien „vrijbeidsrijders" van een tweede bus werden gearresteerd toen zij een café wilden binnengaan, waar alleen blanken mogen binnengaan, In de arrestanteawaigea zongen de „vrij heidsrijders" psalmen. Een derde bus arriveerde later. Het voertuig werd door ongeveer honderd poli-ta emanrten en militairen omringd, zodat de in zittenden niet eens kans kregen een overtreding te begaan. Uit Atlanta in de staat Georgia wordt vernomen, dat een nieuwe groep van zeven .vrijheidsrijders", onder wie zich vier bi&rrke leden van de faculteiten van Yale en Wesley bevin den, Atlanta heeft verlaten om per bus naar Montgomery in Alabama en Mississippi te rijden. De leider van de naziparty in de V.S., Rockwell, en negen van zijn vol gelingen zijn gisteravond aangehouden toen rij actief waren bij een bioscoop in New Orleans waar de film „Exo dus" wordt vertoond. Rockwell en zijn zogenaamde SA-marmem, in khaki gekleed en met armbanden met het hakenkruis erop, kwamen voor de bioscoop aan met borden waarop protesten geklodderd waren. Koning Boudewijn van België en koningin Fabiola verschenen gister avond een halfuur te laat aan een staatsiediner, omdat de satijnen japon van de Belgische koningin, die per vliegtuig uit Madrid was verstuurd, in het drukke Parijs® verkeer was blij ven steken. De japon was speciaal voor het diner gemaakt in Madrid. Het was een japon van witte satijn, waarop pa&rlen waren geborduurd. De Belgische vorstin droeg er een witte bontstola bij. Duizenden mensen stonden buiten te wachten en op de trappen van het Louvre wachtte president de Gaulle met zijn ministers. Na het diner zei president de Gaulle in een toespraak, dat .de aanwezigheid van. het Belgische pa»,.to. Frankrijk 'ffemnég&gi^égp^^'ldn 'ëesfbondgë-- nootschap in twee- wereldoorlogen. In zijn antwoord verklaarde koning Boudewijn, dat België alles zou doen om mee te werken aan de schepping van een Verenigd Europa, waaraan de wereld meer dan ooit behoefte heeft. President de Gaulle heeft koning Boude wijn een tapijt aangeboden waar op twee priesteressen zijn afgebeeld met een landschap op de achtergrond. Koningin Fabiola ontving een gouden sieraad. Van zijn kapt heeft de koning dyr Belgen generaal de Gaulle schilderijen aangeboden. Deze foto werd gisteren in de tuin i mevrouw de Gaulle, kort na aankomst van het Elysée genomen van het Bel- van koning Boudewijn en koningin gisch koninklijk paar en president en Fabiola. m spanning Zuid-Afrika Zwarte schimmen bewegen zïchllen en revolvers uitverkocht". Zij geruisloos door het duister. Zg j hebben in jaren niet zulke hoge kloppen zacht aan de deuren der omzetten gehaald,, nu „Annïe ges negerwoningen in de lokasies your gun" het gouden advies is htirg en de regering van premlër Verwoerd moet afwachten of de negers meer vrees zullen blijken te hebben voor deze schimmen dan voor het dreigement dat zij hun betrekking zullen verliezen, als zij op 29 mei of daaromtrent niet op het werk verschijnen. De spanning neemt hand over hand toe. In Port Elizabeth heb ben de wapenhandelaren bordjes voor de ramen gehangen: „pisto- is de titel van een speciale bij lage, die bij dit nummer van TROUW is gevoegd. Aan jonge ren, die straks van de scbolen komen en aan hun belangstel lende ouders vertellen redacteu ren en medewerkers van ons blad, iets over de 4000 beroepen waaruit men in onze tijd een keuze kan maken. Er rijn, zoals men gal merken, kansen genoeg. En: bijzonder gunstige kamen, want groter dan ooit is de vraag in ons tand naar jonge mensen, die willen werken. geworden. De meeste Mari|ei voor deze handwapens ajttAmüBQ- wen. Om .de ernst vtra de .situatie nog" te v- t.tie' in Johannesburg möèteif toegeven. weinig succes te. hebben met de acties ter voorkoming van onlus ten. Opsporings campagnes die ten doel hadden. Nelson Mandéla achter de tralies te krijgen bleven zonder succes. Mandela is de or ganisator van de staking op 39 mei. HQ is ondergedoken. Handelsondernemingen en fabrieken hebben een mildere houding aangeno men dan de regering. Er is een verkla ring uitgegeven, dat ieder die dat wenst, thuis mag blijven tijdens de drie dagen van de stakingsactie' (26—29 mei) als hij meent, dat hij zijn .leven in gevaar brengt door op het werk te verschijnen. De dagen, dat zij niet wer ken zullen echter ook niet uitbetaald worden. Intussen is duidelijk een koortsach tige activiteit merkbaar onder de lei ders der negers, die de laatste hand leggen aan de acties tegen de instel ling van de republiek,, waarover de ne gers niet hebben mogen stemmen. Ook in Pretoria heeft de politie laten weten, dat de razzia's die gehouden zijn onder negers, niet het gewenste suc ces hebben opgeleverd. Ben Schoeman, de minister van Transport heeft verklaard, dat alle transportarbeiders, die aan de staking deel zullen nemen, volslagen zulten worden. (Van een onzer redacteuren) In nor geen drie maanden tijd hebben de gereformeerde kerken al 6.700.000 gulden bijeengebracht voor de grote landelijke kerkenbouwaetle van S.S.K. Verwacht wordt, dat het ge hele gevraagde bedrag van zeven miljoen gulden over twee weken bin- nen is en dat het belangrijk wordt overschreden. In verscheidene plaat' sen is men namelijk nog bezig met de actie. Een merkwaardige bijzonderheid is, dat verhoudingsgewijs het meeste geld binnenkomt uit de provincies waar de gereformeerden de kleinste groe pering vormen, nl. Noord-Brabant en Limburg. In cijfers uitgedrukt gaven zij al 113 van wat gevraagd was. Daarop volgt de provincie Gel derland met 106 Achteraan ko men de provincies Drente, Gronin gen en Friesland, waar de stand op het ogenblik 55, 67 en 75 procent van de „aanslag" is. Deze percentages zullen echter, zo neemt men aan, in de komende maanden nog aanmerke lijk stijgen. Tijdens een woensdag in Utrecht ge houden bijeenkomst van S.SJK. deel de dr. P. G. Kunst, voorzitter van de stichting, mee dat de snelle en bij zonder gunstige resultaten van de actie, waarvoor één procent van het jaarinkomen werd gevraagd, voor een groot deel te danken zijn aan de actieve deelname van de kerkelijke jeugdclubs. De actie gaat in ieder geval deze zomer nog door, omdat pas na afsluiting van alle plaatse lijke campagne» het definitieve re sultaat kaïn worden vastgesteld. Minister Van Aartsen Is verontrust over de stijging van de kosten van voor woningbouw bestemde grond. HU meent dat al het mogelijke moet worden ge- daan om een verlaging van de grond kosten tot stand te brengen of op zijn minst een verdere stijging daarvan tegen te gaan. Dit blijkt uit de toespraak, die de mi nister vanmorgen hield bü de installatie van de .Commissie-Grondkosten''Deze commissie zal onder meer moeten trach ten middelen aan te geven, die vooral ten behoeve van de woningbouw tot be sparing kunnen leiden. Wind» Max. temp» Station Weer T- risterea en snelheid en neersla* mtrp.sec- sfgeL24*. Helsinki 1. bew.' Stockholm I. bew. Oslo onbewolkt Kopenhagen I, bew. Aberdeen onbewolkt Londen zw. bew. Amsterdam h- bew. Brussel onbewolkt Luxemh. onbewolkt Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn 1. bew„ 1. bew. rw. bew, 2W. bew. zw. bew. Frankfort onbewolkt München onbewolkt Zürich Genève Locarno Wenen onbewolkt onbewolkt 1. bew. 1- bew. Innsbruck onbewolkt Belgrado zw. bew. Athéne Rome Aj actio onbewolkt onbewolkt onbewolkt zw 6 w 10 wnw 2 wrw 8 wnw 6 nno 2 zzo 2 windstil no 1 winds tH zzw 3 nw 1 li 2 zw 2 no 1 windstil windstil windstil o 2 windstil verand. 2 wzw 4 windstil windstil o 1 14 20 18 15 25 1» 19 19 20 21 23 19 16 21 19 19 19 21 11 21 24 23 20 O O O O O O O O O 0 O O O O O O O O O O O O O O Den Helder goh. bew. zo 2 IS O VpertbuTK zw. bew. v-ersum. 19 o VTissingen bew. windstil 18 O Eelde nktcv. verand. 17 O De Bilt onbewolkt windstil 18 O Twente £eh.bew. windstil tg o Eindhoven i. bew. windstil 20 O Z.-Umburg onbewolkt zzw 6 13 o DE geleidelijke stijging van de tempe ratuur in West-Europa is het gevolg van de ontwikkeling van een hoge- drukgebied, waarvan het centrum bij het Alpengebied ligt. Een koufront be horend bij een depressie boven Noor wegen kwam daardoor vrijwel tot stil stand. Boven Frankrijk daalt de lucht druk nu weer. Er ontstaat daar een otj- weermchtige storing, die morgen later op de dag ook in het zuiden en zuid oosten van ons land de kans op onweer kan doen toenemen. In de kisstprovtn- des zal zeewind in de loop van de dag aanleiding geven tot enige daling pan c e temperatuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1