Evian 10 jaar Amerikaan op de maan en terug in ■ges Leg HA..., HOLLANDSE NIEUWE lt Russen blokkeren Laos-conferentie Laagste inschrijver voor CoeotunneL: f 20.342.000- De Bilt: koud m: Staatssecretaris STIJKEL: er en marme reorganiseren Mijnontploffingf zeven doden voorstel ai doch overleg gaat door Tsjombe lijdt aan claustrofobie Dajal niet terug naar Kongo Vergeefs gesprek MacDonald- Poesjkin Het weer in Europa r r en in Nederland VRIJDAG 26 MEI 1961 7\ J Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4915 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT - Amen kan en wezen ferentie van Europese ministers van VAN een impasse in de lucht- vaartonderhandelingen tus sen Nederland en de Verenigde Staten mag niet'gesproken wor den." Dit verklaarde staatssecre taris Stijkel, de leider van de Ne derlandse delegatie, to&n hij van morgen op Schiphol aankwam. RESIDENT Kennedy heef gisteravond het Amerikaanse volk opgeroepen grote offers te brengen in het belang van de vrije wereld, die zich geplaatst ziet tegenover de uitdaging van het communisme. De president, wiens buitengewone boodschap aan het Con gres door radio en televisie werd uitgezonden, lanceerde een aantal nieuwe plannen, voornamelijk op het gebied van ruimtevaart, leger en hulp aan noodlijdende gebieden. Het Westen heeft zijn hulpbronnen nog niet in voldoende mate kunnen mobiliseren. Te dikwijls hebben wij een louter defensieve houding aangenomen, aldus Kennedy. Binnen tien jaar moet een Amerikaan op de maan landen; de president vroeg voor dit project 531 miljoen dollar extra. Boven dien vroeg hij voor een reorganisatie van leger en marine een be drag van 160 miljoen dollar. 250 miljoen zal voorts nodig zijn voor hulp aan de noodlijdende landen. De totale door de president in zijn rede bepleite uitgavenverhoging bedraagt 724 miljoen dollar. De maan Hulp Geen akkoord (Zie verder pag. 3- 5e kolom) Geen datum HoRérïam: Wthstraat 23. Telef. 113700 (6 ij. Postr,ro No' 424319. SSÏÏïf?5St abonnementen 18.30—19.30 uur. -aterdagg 1718 uur. Telefoon 113700. S-Gravenhage: J5UJ'^cnsP^'n 1. - Telefoon 183407 (3 lijnen) TT>aehiS Postgiro No, 424867. KlaentprtrtiAn.c?* 10 inm 1e Dordrecnt Schiedam: l„°sigircr No. 424867. Tvlaohtendienst 18.30—19,15. Telefoon 673473 Spul weg 132. Telef. 4370. Aleldastraat 23. Telef. 63451. Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.63 per maand 7 90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. VeSschUnt dagelijks. Ihouu/' (Geldig tot zaterdagavond) NOORDELIJKE WIND Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige, in de kustgebieden af en toe krachtige, noorde lijke wind. Koud weer. Morgen: Zon op: 4.31 onder: 30.42 Maan op: 17.18 onder: 3.33 ■dat er een soort van overeenkomst is tussen de situatie in Algerije en in Zuid-Af rika. In beide landen staat een blanke, maar aanzienlijke minderheid tegenover, in Al giers een grote meerderheid van Alge rijnen, in Zuid-Afrika een grote meerder heid van Bantoes en andere gekleurde groepen. In heide landen hadden en hebben tot dusverre de minderheden het heft in handen. In beide landen is er een toenemend verzet van de meerderheid tegen het voortduren van deze toestand. In Algiers leidde dat tot een hevige guerrillastrijd, die veel bloed en ellende kóstte en ook veel misdaad met zich bracht. Het is duidelijk dat in Zuid-Afrika de spanning onder de zwarte bevolking toe neemt. Het feit dat de regering maar eventjes 10.000 mensen gevangen geno men heeft, toont de angst der blanke bevolking. KET verschil tussen beide landen is echter dat de Gaulle een einde heefl gemaakt aan de tot dusverre gevoerde Franse politiek in Algerije en dat Ver woerd krampachtig vasthoudt aan de eenmaal uitgestippelde beleidslijn. Hoewel Verwoerd de hele wereld opinie tegen zich heeft, hoewel er een massale kapitaalvlucht valt waar te ne men en men zich gaat wapenen tegen een eventuele opstand, blijft Verwoerd er" aan vasthouden dat geen enkele con cessie aan de Bantoes kan worden ge daan. 1 Een granieten muur tegen concessies aan niet-blanken, aldus Verwoerd. Want iedere concessie leidt slechts tot groter eisen. Het is een diep-tragische situatie. Want de historie in Algerije heeft be wezen dat deze politiek niet vol te hou den is en niet slagen kan. De Franse generaals in Algerije heb ben het geprobeerd. En het is op een totaal fiasco uitgelopen. De Gaulle heeft de tegenstand van de generaals en van de blanke minderheid dan ook gebroken, fin ia Evian zit men nu aan de tafel om. de mislukte politiek uit bet verleden téu^ulderen. Men mag slechts hopen dat er voor de blanke minderheid een bestaan in Alge rije overblijft. Dat moet dan van het verstand van de Algerijnen komen, want de Franse -colons hebben dat verstand nog niet opgebracht. T\E conclusie is duidelijk. Ook de poli- tiek van Verwoerd zal uitlopen op een Evian. Maar waar is de man.in Zuid-Afrika met het verstand van de Gauile om de politiek om te buigen? Men kan veel kritiek op de Gaulle heb ben. Wij hebben daar ook wel eens uiting aan gegeven. Maar wij hebben het grootste respect voor het feit dat hij de onhoudbaarheid van een beleid inzag en daar toen dwars tegen de legerleiding in een eind aan maakte. Als men zes jaren eerder in Evian was samengekomen zou het er voor de Fransen in Algerije en voor ds verhou ding tussen Algerijnen en Fransen beter uitzien dan nu. Laat men ook dat in Zuid-Afrika inzien. Ho» eerder men ook daar in een Evian is, hoe beter of het is. KENNEDY: ZWARE OFFERS in belang van vrije wereld De premier van Israël, Ben Goerion, in-, Ben Goerion brengt een staatsiebezoek spec teert de erewacht van cle Canadian! van twee dagen aan Canada. Guards bij zijn aankomst in Ottawa.! 4 *i deelnemen aan de daar te houden con- De heer Stükel reist zondag doot naar Wenen, waar hij tot vrijdag zal Verkeer. Daarna hoopt hij weer naar Washington terug te keren om met de delegatie de onderhandelingen, die tijdens zijn afwezigheid althans offi cieel worden onderbroken, voort te zetten. „Uit het feit, dat ik opnieuw naar Amerika zal gaan en dat de rest van de delegatie daar thans nog ver blijft, kunt u zelf uw conclusies trek ken", aldus de heer Stijkel. „U zult wel begrijpen, dat ik zeker niet zou teruggaan, indien ik dacht dat dat voor mij niets anders zou betekenen dan tijd verknoeien." Overigens bleef hij in zijn ant woorden met opzet vaag, omdat hü het niet in het belang van de be sprekingen achtte thans opening van zaken te geven. P Kennedy riep de afgevaardigden en het gehele land op met deze buiten gewone maatregelen het hoofd te bie den aan deze buitengewone tijd. Hij noemde de voorstellen „een groots po sitief avontuur" ten behoeve van de vrijheid in de gehele wereld. Het was een buitengewone bood schap een tweede „State of the Union"-boodschap, die by persoon lijk uitsprak voor een gezamenlijke zitting: van het Huis van Afgevaar digden en de Senaat, aan de voor avond van zijn vertrek naar het bui tenland voor een serie hoogst be langrijke conferenties. Óver het lanceren van een man naar de maan, en het veilig terugbrengen van de man na een succesvolle landing op de maan een project dat volgens sommige deskundigen negen of tien jaar vergen zal zei de president dat verlangen een rol op het gebied de rnimtevaart te spelen niet een ge volg is van wat andere landen op dit gebied presteren. De president zei te hebben besloten dat de voortstuwing van de startraket- ten veel krachtiger moet worden dan thans het geval is. Men zal zowel met de ontwikkeling van raketten met vas te brandstof als met die van raketten met vloeibare brandstof doorgaan, tot dat gebleken is welk type de beste mogelijkheden biedt. Er zal niet één man op de maan landen maar een heel volk. Alle Ame rikanen moeten hun medewerking ver lenen om een man op de maan te bren gen, aldus president Kennedy. Vertegenwoordigers van het Inter nationale Roode Kruis hebben te Co- quühatstad een bezoek gebracht aan.de president van Katanga. Tsjombe, in de villa aan de riviér de Kongo waar hij al vier weken lang wordt vastgehou den. Een zegsman van de Verenigde Na ties in Leopoldstad heeft verklaard dat Tsjombe klaagt dat hij aan claustrofo bie lijdt (vrees voor kleine afgesloten ruimten). „Hij klaagt erover dat zijn opstui ting een nadelige invloed heeft op zijn gezondheid" zei de zegsman van de V. N. Verzoeken om de arts van Tsjom be naar Coquilhatstad te laten komen, zouden aan het B jode Kruis worden doorgezonden, zei hij. i Ze zijn er weer: de echte, onvervalste „Hollandsche Nieuwe". Het eerste verse zeebanket werd vanmorgen om zeventien minuten voor acht na een spannende race in Umuiden aangevoerd door de Katwijk 73, „Maria Jacoba", Vijf minuten nadat de logger was afgemeerd, arriveerde een tweede jager, de Vlaardingen 85 „Bertica". Schipper Jaap van der Plas van de „Maria Jacoba" had 44 kantjes ha ring aan boord. Hij zei, dat het vooral gedurende de laatste uren van de haringrace niet aan spanning had ontbroken. De Vlaardingen 85 zat zijn schip toen dicht op de hielen (300 meter). -De 44 kantjes van de Katwijker logger zijn vanmorgen omstreeks.né gen uur op de afslag in Katwijk aan Zee verkocht. Van de 68 kantjes, die de Vlaardingen 85 aan boord had, werden er onmiddellijk zeven in IJmuiden verkocht. De prijzen varieerden van 604 tot 703 per kantje. De kwaliteit was zeer goed. De burgemeester van Velsen, mr. J. C. Bührmann, heeft vanmorgen aan boord van de Katwijk 73 de zilveren legpenning van de gemeente overhandigd aan de winnaar van de haringrace, schipper Jaap van der Plas. Op de foto toont schipper Van der Plas zijn vangst aan burge meester Bührmanii (rechts). Me Zuidslavische minister van Bui tenlandse zaken, de heer Popovic, heeft donderdagavond op Schiphol een cere moniële ontvangst gekregen. Haaks op het vliegtuig, -waarmee hij uit Sofia ar riveerde, stond, tot aan de ICA-hal toe, een erewacht opgesteld, die links be- «wad nit een compagnie grenadiers cn reëhte nit een erehaag Koninklijke Ma rechaussee. "Onder aan de trap verwelkomde mi nister Luns zijn ambtgenoot. Ook de Jtiidslavische ambassadeur in ons land, heer Draskovic, was ter begroeting aanwezig. Minister Popovic zal in de vijf dagen ph zijn verblijf in ons land met mr. Luns problemen bespreken, die de in- *®rii®tionale poimej- betreffen, en an- f®05 vraagstukken, die van belang zijn °Pf beide landen. ...4 de begroeting speelde het by het vliegtuig staande trompetterkorps der cavalerie de beide volksliederen en vervolgens inspecteerde minister Popo- «c de erewacht. la-de ontvangstkamer van de ICA- Werden vele autoriteiten aan de mi nister voorgesteld. Per auto vertrokken Minister Luns Slavische minister. begroet de Joegc de beide ministers naar Den Haag. Mi nister Popovic nam zijn intrek in de Zuidslavische ambassade. Minister Popowitsj heeft vanmorgen korte protocollaire bezoeken gebracht aan de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, en de minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns. Bij het gesprek op het departement van Buitenlandse Zaken was ook de staatssecretaris van Buitenlandse Za ken, dr. H. R. van Houten, aanwezig. Na deze gesprekken zijn de Joego slavische minister en de Joegoslavi sche ambassadeur in Nederland in ge zelschap van minister Luns naar pa leis Soestdijk vertrokken, waar zij door Koningin Juliana zijn ontvangen. Uit regeringskringen in Parijs is ver nomen dat president de Gaulle op 6 juni een ontmoeting zal hebben met premier Ben Goerion van Israël. „Over de interpretatie van de des tijds in Bermuda gesloten en thans nog van kracht zijnde luchtvaartovereen komst bestaat tussen de beide delega ties geen overeenstemming", zei hij nog, „en die zal ook nooit bereikt wor den, geloof ik. Ik heb voorgesteld die luchtvaart overeenkomst intact te laten en heb daaraan een concrete suggestie voor een praktische oplossing toegevoegd. Die suggestie is echter door de Ameri kaanse delegatie onder leiding van assistent-staatssecretaris Martin van de hand gewezen. Desondanks zijn daarna de onderhandelingen voortgezet." De Amerikanen stellen, dat de ex ploitatie van een luchtlijn moet be staan uit het vervoer van personen tussen begin- en eindpunt. „Tussen Amsterdam en New York moet volgens hen dus het vervoer bestaan uit per sonen, die uit Amsterdam of Nederland afkomstig zijn. De Nederlandse rege ring meent, dat het er in het kader van de bestaande luchtovereenkomst niet toe doet of een passagier hier woont of misschien uit een ander oord is gekomen." De secretaris-generaal van de V.N., Hammarskjoeld, heeft vandaag aange kondigd dat de Indiër Dajal op eigen verzoek niet zal terugkeren naar Kongo, Vrijwel onmiddellijk na zijn aanstel ling als bijzonder vertegenwoordiger van de V.N. op 15 maart, kreeg hy moeilijkheden met de plaatselijke au toriteiten, zodat hij werd teruggeroe pen voor overleg. De regering van pre sident Kasavoeboe dreigde alle banden met de V.N. te zullen verbreken, indien Dajal naar Kongo zou terugkeren. Premier Nehroe van India heeft te New Delhi verklaard, dat de 52-jarige Dajal zal worden herbenoemd tot hoge commissaris voor Pakistan, hetgeen ge lijkstaat met een ambassadeursfunctie.! De president verzocht het congres bet bedrag voor militaire hulpverle ning aan het buitenland te' verhogen van 1,6 miljard dollar tot 1,885 miljard om in Azië, Latiins-Amerika, en in Afrika het hoofd te kunnen bieden aan het gevaar van het communisme. In rijn boodschap deed hij ook een oproep om- de radio-uitzendingen van de Stem van Amerika en verwante or ganisaties te versterken. De hiervoor gevraagde gelden zuilen worden be- steeds aan nieuwe radio- en televisie programma's voor Latiins-Amerika en Zuidoost-Azië „om hen te vertellen over ons vertrouwen in de vrijheid". D E internationale pogingen om het zeer onevenwichtige bestand in Laos meer ste vigheid te geven, zijn van daag ernstig in gevaar. De oorzaak is gelegen in het feit, dat Engeland en Rusland geen over eenstemming hebben kunnen be reiken over nieuwe instructies voor de internationale commissie van toezicht, waarom deze heeft gevraagd. De Brit MaeDonald en de Rus Foesj- kin hebben gisteren gedurende twee uur vergaderd over nieuwe opdrachten voor de commissie te Laos. Men heeft echter geen resultaat bereikt, omdat, volgens de Britse woordvoerder, „de Russische gedelegeerde heeft gewei gerd de bevoegdheden van de commis sie in Laos uit te breiden". Van de zijde van de commissieleden, Canada, India en Polen, was verzocht om uitgebreidere volmachten, teneinde de moeilijke taak naar behoren te kun nen vervullen. Men heeft zelfs t*een nieuwe datum bepaald voor een volgende bespreking over deze kwestie. MaeDonald heeft zijn regering in Londen op de hoogte ge steld van de impasse, waarin men is geraakt. Verwacht werd, dat Poesjkin hetzelfde had gedaan. Bij het in het slop geraken van de be sprekingen over het gezag van de com missie van toezicht dient nog te wor den gevoegd het feit, dat de gedelegeer den evenmin hebben besloten wa,meer de plenaire zittingen voort te zetten. De laatste is gisteren gehouden. Op zyn vroegst op maandag a.s. wordt een nieuwe vergadering verwacht. De Westelijke delegaties zijn bijeen om de confereren over de te volgen' strategie. Tot dusver heeft men echter nog geen plan hieromtrent opgesteld. Het bereiken van het beoogde doel: de vrede in Laos ligt dan ook nog zeer ver in het verschiet. De Ver. Staten bereiden intussen de publikatie voor van een rapport over nieuwe schendingen door de Fathet- Lao-rebellen van de wapenstilstand in Laos. Waterink heeft giste ren afscheid genomen van de Vrije Universiteit. Wat de hoogleraar en anderen allemaal hebben gezegd, kunt u op pagina 3 lezen. Hier ziet n, hoe prins Bernhard prof. Waterink op diens afscheidsreceptie de hand komt schudden. Op de; voorgrond mevrouwWaterink. Wind- Max. temp. Station Weer T,ch^PfL v- gisteren cn snelheid en neerslag mtr p. sec.afgeL 24 u. Helsinki onbewolkt 2 1 16 0 Stockholm 1. bew. O 4 18 O Oslo geh. bew. nno 3 18 0 Koperih. zw. bew. Tl 3 15 0 Aberdeen hagelbui wnw 6 9 2 Londen zw. bew. nno 6 19 Amsterdam zw. bew. n 9 20 0 Brussel zw. bew. nnw 3 22 0 Luxemburg jregen zo 2 22 1 Parijs regen n 6 24 3 Bordeaux zw. bew. zzw 1 23 1 Grenoble zw. bew. windstil 14 7 Nice h. bew. n 5 29 3 Berlijn regenbui o 5 19 O.l Frankfort regen zzw 2 24 4 München zw. bew. zw 4 0.2 Zurich regen windstil 23 1 Genève zw. bew. wzw 8 17 3 Locarno motregen windstil 23 0.3 Wenen onbewolkt verand. 23 0 Innsbruck zw. bew. windstil 26 0 Belgrado onbewolkt windstil 0 Athene onbewolkt •windstil 0 Rome 1. bew. windstil 25 0 Den. Heider regen nno 13 16 0.1 Ypenburg regenbui n 9 19 0.1 Vliuingen zw. bew. n 9 19 0 Eelde geh. bew. nno 6 17 O De Bilt h. bew. nw 2 19 O Twente onbewolkt nw 2 20 0 Eindhoven 1. bew. nnw 3 21 0 Z.-Limburg geh. bew» nnw 1 2a 0 (Van een onzer verslaggevers) v De Amsterdamse aannemersfirma Hillen en Roozen bleek vanmorgen te Utrecht de laagste inschrijver te zijn op de bouw van de CoentunneL HUlent en Roozen hebben het gehele profeet besomd jop 20.342.000. p Voor project A, de noordelijke op rit plus het bouwdok het eigenlijke tunnelliehaam - rekent de firma 11.276.000, voor project B de zui delijke oprit met de bijkomende werk zaamheden 6.820.000, en voor pro ject C bet baggeren van de rink- sleuf 11.276.000. Gok voor deze onderdelen was de inschrijving vaii Hillen en Roozen de laagkte. Hoogste inschrijver voor het gehele project was de Nederlandse aanne mingsmaatschappij Boersma uit Breda met 21.644.000. De hoogste inschrijving voor project A. was van de Bataafse Aannemings- maatschappy uit Amsterdam met 12.190.000. De aanbesteding werd gehouden in het gebouw van de Rijkswaterstaat aan de Maliebaan in Utrecht. Br waren, vijftien inschrijvers. In een mijn in Coalbrook, 80 km ten' zuiden van Johannesburg, heeft.giste ren een methaangas-ontploffing plaatsgevonden. Er zijn zeven slacht offers gevallen. In januari van het vorige jaar kwa men bij een instorting in dezelfde mijn 435 mijnwerkers om het leven. De ontploffing van gisteren heeft een an der gedeelte van de mijn getroffen. DE weersomslag hing samen met de passage van een koufront dat gis teren dicht bi} onze kust vrijwel stil lag, maar dat vanochtend in versneld tempo naar het zuiden ging bewegen. Koude lucht van arctische oorsprong kon daardoor Nederland met no orde lijke winden binnenstromen. De noordelijke stroming breidde zich over onze omgeving uit ten gevolge van bxchtdrukdalingen boven het vaste land van West-Europa enerzijds en. luchtdrukstijgingen boven de Britse eilanden anderzijds. Het ziet er naar uit dat Nederlancf het komende weekeinde in de koud-t lucht zal blijven, waarbij morgen vooral in de kustgebieden de noordelijke wind nog af en toe krachtig zal zijn. s Er kunnen zaterdag bovendien plaat-?, se tijk enkele buien voorkomen. De kan» op opklaringen wordt echter wel weet groter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1