DRIELEDIG Razzia s in Z.-Afrika voortgezet V.S.-bommenwerpcc in Wz uur over Artsen verontrust over tekort aan verpleegsters Over 35 jaar mogelijk neger als president STERK GEWIJZIGDE DIENSTREGELING NIEUWE SPOORBOEKJE! Kans op bekeuring voor gewone Nog hoop voor de KIM.? 3 overtredingen uiterst gering MICHEUN «I Mr.D.J. van Gilse op congres van NedGemeenten: F Huisvrouwen slaan aan 't hamsteren Lekke band oorzaak van felle brand Hulpverlening van Amerika wordt drastisch herzien Geen status quo in rassenkwestie Oorzaak: tekort aan politiepersoneel De Bilt: overdag' wat minder koud r v r Vraag Uw bandenleverancier de nieuwe prijslijst van 15 mei 1961 ZATERDAG 27 MEI 1961 Directeur H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4917 J Hoofdredacteur: Dr J A H J B. BRUINS SLOT TlE Afrikaanse Nationale Raad (de niet-blanke oppositie- party in Zuid- Afrika) heeft, om gewelddaden te voorkomen, zijn plan om de laatste drie dagen van deze maand grootscheepse beto gingen tegen de nieuwe Zuid af ri- kaanse republiek te doen houden, opgegeven. De Raad heeft de negers ook verzocht weg te blyven van demonstraties van blanken op 31 mei a.s., de dag van de uitroeping van de repu bliek. Ondanks de bekendmaking van het besluit door de Raad vrezen de autoriteiten in Johannesburg, dat het jongste parool niet alge meen zal worden opgevolgd. De hoofdcommissaris van poïitie te Johannesburg, kolonel John Oli vier, heeft verklaard, dat alle politie-eenheden paraat zijn en dat de politie op zondag en maan dag versterkingen zal krijgen om intensief patrouille te kunnen lopen in de negerwijken. De tal rijke razzia's in geheel Zuid- Afrika van de laatste tijd hebben volgens officieuze schattingen de arrestatie van tienduizend niet- blanken tot gevolg gehad. Tien keer zo snel als Charles Lindbergh JONGE KUNSTENAARS NAAR GRIEKENLAND Voorstel van Kennedy A. LEERLING-VERPLEEGSTERS 8. HUÈSHOÖÖEUJKE HULPEN umiister MINISTER ROBERT KENNEDY: Verontrustend Veroordeéld INGAANDE MORGEN E. G. S tijkei MICHEUN,de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. (Van onze verkeersredacteur) AT er tegenwoordig zoveel verkeersovertredingen worden begaan, komt, door dat de kans op bekeuring voor de meeste „gewone" overtredingen zo uiterst gering is geworden. Dat wordt voor een groot deel weer veroorzaakt door het gebrek aan politiepersoneel. Deze „bekentenis" werd vrij dagmorgen afgelegd door nie mand minder dan de procureur- generaal bij de Hoge Raad, mr. D. J. van Gilse, tijdens het con gres van de Vereniging voor Ne derlandse gemeenten in de Til- burgse Schouwburg. Mr. Van Gilse maakte deel uit van een Forum dat antwoorden gaf rond om het thema „Verkeersorde of verkeerschaos" waarvan de be- Ongeschoold spreking de hele dag in beslag nam. Niets nieuws ORT nadat staatssecretaris Stijkel gistermorgen op Schiphol bad gezegd, dï& er van een impasse in'de luchtvaartonderhandelin-^|; gen geen sprake is, heeft het Ame rikaanse ministerie van Buitenf- landse Zaken de woorden van de heer Stijkel bevestigd. Luitenant ter zee G. PauR adjudant van de Prins RoRercTsmWitte de Withstraat 23. Tetóf, 11SÏOO (<t IT Postbus 1112. Postgiro No. 424319. Klaohtendienst abonnementen 18.3019.30 uur. zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. 'a-Gravenhage: Huygensplein 1. Telefoon 183467 (3 lijnen).- Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klaohtendienst 18.30—19.15. Telefoon 673473. Dordrecht: Spuiu-eg 132. Telef. 4570. iSchdedam: Aleidastraat 23. Telef. 65451, Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.05 per maand, 7.90' per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. Ttotuc (Geldig tot zaterdagavond) KOUD WEEK. Zwaar tot half bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige, in de kustgebieden af en toe krachtige, noorde lijke wind. Koud weer. Morgen: Zon op: 4.30 Maan op: 18.32 onder: 20.45 onder 3.59 TjB vraag of er ergens een christelijke U organisatie moet worden gesticht is een gerechtvaardigde vraag. Een chris teljjke organisatie is niet iets vanzelf sprekends. Het is ook zo dat de noodzake lijkheid van een christelijke organisatie jn het ene geval veel duidelijker is dan In het andere. Wanneer wij ons thans even beperken tot het christelijk organisatiewezen op sociaal gebied en wij stellen ons dan de yraag waarom er op sociaal gebied christelijke organisaties moeten zijn, dan zouden wij daar een drieledig antwoord pp willen geven. In de eerste plaats gaat het hier om het oefenen van invloed op het beleid. Het sociaal-economisch beleid komt in Nederland tot stand in nauw overleg met het georganiseerde bedrijfsleven. Wii trien in dat georganiseerde bedrijfsleven meespreken, dan moet men zich in de verschillend© vertakkingen van het be drijfsleven christelijk organiseren. De samenhang der d'-ngen brengt met zich mee dat als christenen op het ene gebied hun taak nalaten, terwijl zij die op het andere gebied wel vervullen, het christelijke front verbroken wordt. Men moet zich er goed van bewust zijn dat wij, als wfj als christenen invloed willen oefenen, over de hele linie een gesloten front moeten vormen. Als men dan b.v. dp,vraag stelt: Moet er nu echt een christelijke bond van textielhandelaren zijn, dan moet het antwoord luiden: Alleen al op grond van de christelijke solidariteit, die wil dat wij gezamenlijk zoeken naar een goed sociaal beleid moet zulk. een bond er zijn. J nauw verband hiermee staat een tweede functie van een christelijke organisatie, nl. deze dat zij de recht matige belangen van haar leden ver zorgt. Met deze laatste zin raken wij aan het grote gevaar dat een christelijke organisatie kan bedreigen nl. dat van d«,-verzuiling". De christelijke organisa tie die in de belangenbehartiging barer leden het hoofddoel gaat zien sluit zich af van de rest, verliest het zicht op het nationaal geheel, loopt gevaar haar roe ping ten aanzien van het gel .eel te mis- kéhiïèa. Hetrie nu eenmaal zo dat in ons ge organiseerde economisch-soclale leven de organisaties als zelfstandige struc turen optreden. Dat kan niet anders. Maar we moeten er ong van bewust zijn en ons^dat telkens weer zelf inscherpen dafzülke structuren geen doel in zichzelf zijn. Integendeel, zij moeten het geheel dienen. Zij moeten, als christelijke or ganisaties er nooit mee tevreden zijn dat rij functioneren naast andere niet- christèlijke organisaties. Want als chris telijke organisatie moeten we het natio nale geheel winnen. De christelijke or ganisatie mag nooit naar binnen gekeerd zijn, alleen op het belang barer leden uit zfln, zjj moet expansief zijn, missio nair, tot het gemoed en de verbeelding van anderen spreken, de anderen jaloers maken. Nationale Raad gelast alle betogingen af A f. TÏET is duidelijk dat vele christelijke organisaties hier falen. Maar het is even duidelijk dat wij in dit falen niet mogen berusten. Een van de belangrijkste middelen om hierin verbetering te brengen is het goed doen werken van de derde functie van een christelijke organisatie en dat is de beïnvloeding van het eigen sociaal ge drag. Het-eigen sbciaal gedrag der leden individueel en van de groep als geheel. Zo alleen-komt bjj een christelijke or ganisatie de belangenbehartiging der le den op haar juiste plaats en ontkomt men aan verzuiling. Als een christelijke organisatie in haar gedrag en" beleid iets laat zien van de macht der profetie en van de kracht van het priesterschap, dan is zij geen verzuild geval, maar dan Is zij een leven- dé en groeiende gemeenschap, die wer vend werkt en zo invloed uitoefent op haar omgeving. Eet is met het wezen van een christe lijke organisatie in strijd om zich neer te leggen bil een status quo. Voor. een christelijke organisatie, die primair mis sionair ingesteld moet zijn, is een drie zuilenstelsel alleen maar een zaak.' die doorbroken moet worden. De vorige artikelen in deze reeks stonden in „Trouw" van 6, 13, 16 en 25 mei jl. In Johannesburg: slaan de huisvrou wen koortsachtig: flinke hoeveelheden levensmiddelen in, omdat men vreest, dat bij eventuele ongeregeldheden op 31 mei, schaarste aan voedsel zal ont staan. De leveranciers daarentegen verzekeren hun klanten, dat zü hun diensten normaal zullen blijven ver lenen. Maar de klanten houden er toch liever rekening mee. dat de leveran ciers wei eens buiten hun wil tot stop zetting van de verkoop kunnen wor den gedwongen. Premier Verwoerd heeft op de laat ste bijeenkomst van het parlement vóór de uitroeping van de republiek gezegd, dat hij koningin Elizabeth van Engeland een telegram zal zenden, „waarin de regering blijvende gevoe lens van vriendschap betuigt". Verder verklaarde hij, dat ,,de politie ervan overtuigd is, dat zij de situatie volko men in de hand heeft. Er is geen re den voor vrees of bezorgdheid". In de Kaapprovincie zijn vandaag meer dan honderd blanken beëdigd als leden van een korps speciale hulppo litie, voor de bijstand aan de gewone politie. Volgens de provinciale politie- commandant zullen de leden, van het korps van lichte wapens worden voor zien. Een van de progressieve leden van het Zuidafrikaanse parlement, De Beer, heeft gisteravond de regering uitgenodigd te bewijzen, dat het ver bod op bijeenkomsten wettig was". In een verklaring aan het Opperste Ge rechtshof noemde hij het verbod „zeer onredelijk". Bü een felle brand in een rijdende truck met oplegger, ontstaan door het warm lopen van een lekke band, heeft net circus Toni Boltini vannacht on geveer negentig procent van zijn af rastering verloren. Men raamt de schade op 40 a 45 mille. De brand ontstond vannacht om twee uur op de weg van Weert naar Eindho ven, in de buurt van Maarheeze. De brandweer van Maarheeze is de hele nacht bezig geweest het vuur te blus sen. maar kon niet verhinderen, dat de truck en de oplegger verloren gingen. Een Amerikaanse B-58 bommenwerper is vrijdag in een tiende van de tijd, die Charles Lindbergh in 1927 nodig had, over de Atlantische Oceaan ge vlogen. De nieuwe recordtijd voor de vlucht van 5903,4 kilometer van New York naar Parijs was 3 mor en 20 minuten, een gemiddelde van X783>445 km/a. Lindbergh had voor zijn historische solovlucht van New York naar Le Bourget 33& uur nodig. De B-58, dié eet bemanning van drie koppen aan boord had, was om 4.10 (10.10 Ned. 4jd) van de luchtmacht basis Cars well in Texas opgestegen. Het toestel vloog geruime tijd met een snelheid die tweemaal boven die van het geluid lag (ruim 2000 kilometer per uur). Onderweg van Texas naar Parijs heeft het toestel, dat onder commando stond van ma joor William Payne, In de lucht ge tankt. De recordvlucht is ondernomen ter ge legenheid van de luchtvaartschóuw op Le Bourget, waar de B-58 (met del ta vormige vleugels) tentoongesteld zal worden. Het oude transatlantische record stond met vijf uur en 45 minuten op naam van een Boeing verkeerstoestel van het type 707. Gisteren was bet juist 34 jaar geleden, dat Charles Lindbergh voor de eerste maal de Atlantische Oceaan over vloog. Men heeft getracht Lindbergh te overreden de recordvlucht mee te maken, maar deze wenste niet op het aanbod in te gaan. Op grond van het cultureel akkoord tussen Nederland en Griekenland zal een vijftal jonge acteurs en actrices een studiereis naar Griekenland ma ken op uitnodiging van de Griekse re gering. Het zijn: Jules Croiset, Hans Croiset, Annet Nieuwenhnyzen, Tom van Beek en Anna-Marie Heyligers. Ze zullen in Griekenland het theater festival te Athene en Epidaurus bij wonen. Het initiatief tot deze reis is uitgegaan van mevrouw Josephine van Gasteren. President Kennedy heeft het Con gres gisteren gevraagd de hulpverle ning aan het buitenland drastisch te herzien en hiervan 'n langlopend pro gramma te maken. Kennedy stelde voor, dat de gehele hulpverlening aan het buitenland gaat ressorteren onder één organisatie het Bureau voor Internationale Ontwikke ling onder leiding van een functio naris met de rang van onderminister van Buitenlandse Zaken. Met de hulpverlening zal het vol gende belastingjaar een bedrag van 4.775 miljoen dollar gemoeid zijn. Ingevolge het ontwerp van Kennedy zal in de toekomst militaire hulp van de economische gescheiden worden en op de gewone Amerikaanse defensie begroting worden opgenomen. Voor een tijdvak van vier jaar. dat 1 juli 1962 begint,, vroeg Kennedy 1.6 miljard per jaar voor langlopende le ningen aan het buitenland voor ont- wikkelingsproiecten. In een ketelhuis van Philips te Eind hoven is de Eindhovenaar Th. Somers door een massa kolen bedolven, toen hij bezig was met het losbikken van aan de wand van een trechter vastge- klitte steenkool. Onmiddellijk werden pogingen in het werk gesteld de man uit te graven. Toen men hem had bereikt bleek hü echter reeds te zijn overleden. De heer Somers, die 54 jaar oud was, was ge huwd en had vier kinderen. Advertentie ±JQ il4.eU.vVC - «tin deur in Spanje; jhr. W. E. van Pan- huys, heeft dezer- dagen zijn geloofs brieven aaxtgeboden aan generaal Franco. De plechtigheid vond plaats in het Oriëntpaleis te Madrid. (Advertentie) Het Stadsziekenhuis te PURME- ttEND vraagt voor spoedige in diensttreding: Salaris voor A. volgens rijksregeling en voor B. volgensgemeentelijke regeling. Binnenkort geleidelijke in voering van de 5-daagse werkweek Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice. Purmersrteenweg 42. P urm erend. Een Romeins graf, gevonden in de buurt van het Brabantse plaatsje Esch, zal in zijn geheel naar de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort worden overgebracht. Daartoe is het graf in een metalen doos „ingebouwd" Vrijdag is die does op een tanktrailer geplaatst. Tot schrik van de arbeider- sloeg een van de kra nen die de doos optilden, plotseling om.-Gelukkig bleef het graf onbescha digd. Driehonderd artsen die deelnemen aan studiedagen in Utrecht, hebben vrijdagmiddag een telegram aan de minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid gestuurd, waarin zij hun bezorgdheid uitspreken over de sociale noden die bezig zijn te ont staan door het tekort aan verpleegsters. Dit heeft, volgens ben, repercussies op de opneming en de behandelings mogelijkheden van patiënten in zie kenhuizen in Nederland. De artsen zeg gen, dat dit in het bijzonder geldt voor de neurologisch-traumatische afdeling van de Rijksuniversiteit in Utrecht, die ten gevolge van dit tekort gesloten zal moeten worden. De artsen dringen er bij de minister op aan, met spoed maatregelen te tref fen die ertoe zullen leiden, de ramp zalige sociale gevolgen van dit ver- pleegsterstekort, in het bijzonder de sluiting van deze kliniek, op te hef fen en te voorkomen. De artsen wer den vrijdagmiddag over de noodsitua tie bij de Rijksuniversiteit in Utrecht ingelicht door prof. dr. G. Sillevis Smit, hoogleraar in de neurologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De Amerikaanse minister van Justi tie, Robert Kennedy, heeft gisteren in een radiorede via de „Stem van Ame rika" verklaard, dat de rassenvoor oordelen in de V.S. uit de weg worden geruimd en dat het over dertig tot veertig jaar mogelijk zal zijn, dat een neger tot president wordt gekozen. De minister zei In zijn rede. die naar zestig landen werd uitgezonden en in 37 talen- werd vertaald, dat slechts een halve eeuw geleden zijn grootvader als r.-k. immigrant uit Ierland in Boston was aangekomen, toen „Ieren daar niet-gewenst waren". Thans was echter zijn broer, een rooms-katholiek van Ierse afkomst, president van de Verenigde Staten. De jongste rassenongeregeldheden in Alabama noemde hij verontrustend voor alle Amerikanen en in het bij zonder voor de Amerikaanse regering. De actie van de „vrijheidsrijders" groepen van negers en blanken, was bedoeld om te zien, of de federale re gering haar garanties tegen rassendis criminatie in het autobusverkeer tus sen de staten waar kan maken. Teneinde de betrokkenen te helpen, die wegens hun huidskleur in de zui delijke staten door de politie niet vol doende beschermd worden, waren fe derale troepen daarheen gezonden. De Amerikaanse regering had ook andere maatregelen genomen om te verzeke ren, dat de -grondwet geldt voor alle Amerikanen. De 35-jarige bewindsman, die voor de vuist weg sprak, zei dat er overal ter wereld vooroordelen bestaan en dat dit waarschijnlijk zo zal blijven. „Wij trachten echter vorderingen te maken. "Wij leggen ons niet neer bij de status quo" aldus de minister. Zevenentwintig „vrijheidsrijders" zijn gisteren in Jackson, in de Ame rikaanse staat Mississippi, veroordeeld tot 60 dagen hechtenis voorwaardelijk en 200 dollar boete (elk). Zij -waren schuldig bevonden aan overtreding van de wet op demonstraties en., betogin gen. - .-'■■■ Men verwacht, dat de vonnissen aanleiding zullen geven tot nieuwe ac ties in andere delen van de zuidelijke staten van de V.S. De 27 veroordeelden, onder wie zich twee blanken bevinden, keerden naar hun cellen terug in afwachting van overleg dat hun verdedigers plegen over de vraag of men beroep zal aan tekenen tegen de vonnissen. De aanklagers hadden voor de recht bank betoogd, dat de zaak niets had uit te staan met rassenkwesties, maar alleen gericht was op het handhaven van de orde. Deze opvatting werd door de rechter gesteund. De rechter verklaarde: „We moeten er om den ken, dat wij hier niet zijn om uit te maken of de segregatiewetten juist (Advertentie) RAADPLEEG HET «Mg zijn of om uit te maken of de beklaag den het recht hebben in elke bus of in elk restaurant te gaan zitten. Zij hebben duidelijke overtuigingen dien aangaande en de bevolking van Mis sissippi heeft een duidelijke overtui ging die juist het tegengestelde daar van is." In Montgomery zijn vijf „vrijheids rijders" op borg vrijgelaten. Voor elk van de gearresteerden, onder wie zich vier blanke professoren bevinden, moest duizend 'dollar worden gestort» hetgeen gedaan werd door de neger- advocaat Conley. van impasse geen sprake.... K D rijn deze dag meer van die ont hullende opmerkingen gemaakt. Zo gaf de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Ir. Van GUs, ruiter lijk toe, dat er bij Rijkswaterstaat grote verwarring bestaat over de vraag, In hoeverre het Rjjk (dat is dus Waterstaat) moet betalen aan voor zieningen bij rijkswegen die door be bouwde kommen lopen. In dit gezel schap van circa achthonderd burge meesters, gemeentesecretarissen en wethouders werd deze opmerking met enige verstolen hoon tn ontvangstge* nomen. Want dat hebben de gemeen- tebestunrders allemaal aan den Ujve ondervonden.... Een andere opmerking die verba zing wekte: twintig procent van alle automobilisten kan onvoldoende rij den. Deze stelling werd geponeerd door het forumlid drs, S. Lflftogt van het Utrechtse bureau voor psycho techniek. DJe twintig procent, aldus de heer Ljjftogt. heeft een onvoldoen de inzicht in zijn eigen kwaliteit in het verkeer. Dit forumlid riep veel tegenspraak op, toen hij stelde, dat de automobi list eigenlijk een ongeschoolde arbei der is. Het rijden leert hfl al doende, want het rijexamen stelt geen eisen aan iemands routine, aldus drs. Lijf togt. Nog enkele uitspraken: het forum- lid ir. F. F. Venstra, directeur Open bare Werken Arnhem, waarschuwde dat vooral de grotere gemeenten nog voor vele en zeer kostbare voorzienin gen komen te staan. Burgemeester Cremers van Haarlem pleitte vurig voor het afschaffen van rally's. Het idee moet er volkomen uit dat hei verkeer een spelletje is, zo zei ht). Meer dan verspreide opmerkingen zt)n er van het congres niet weer te geven. De problemen werden oog al door elkaar behandeld en in de wan delgangen hoorden we verzuchten, dal er niets nieuws ts beleven was. Wei kreeg men, dank rij de samenstelling van het forum, een uitstekend Over zicht v&O wat er op verkeersgebied aan problematiek ligt. Volgens Amerikaanse ambtenaren hebben de Nederlandse onderhande laars toegezegd; dat zü htm aanvanke- lijk ingenomen standpunt neg eens zulr len bezien. Voorts hadden zit donder dag naar aanleiding van de 'Ameri kaanse suggesties een aantal tegen- voorstellen ingediend. De Amerikaanse functionarissen zeiè- den dat hun delegatie vóór het begin van de onderhandelingen had laten weten, dat de.V. S. bereid waren hét verzoek óm landingsrechten voor de KLM in Los Angeles in overweging te nemen, als zü een bevredigende reactie zouden krijgen cp de Amerikaanse uit leg van de -.-apaciteitsvoorzieningen in het bestaande Amerikaans-Nederland se luchtvaartakkoord. Een woordvoerder van de Neder landse ambassade in Washington' deri de echter op een vraag mede, dat „er niet veel vooruitgang wordt geboekt^, De woordvoerder bevestigde echter dat staatssecretaris Stijkel binnenkort naar "Washington zal terugkeren om de onderhandelingen te hervatten. ~ÏL V.';>:':3. f'.-iff/''i (Van onze parlementsredactie) De luitenant ter zee der 1ste ktesgh W. W. Kuyck zal met ingang van september a.s. eervol worden onth|~ ven van zijn functie van adjudant van Z.K.H. prins Bemhard. Als opvol-? ger is benoemd de luitenant ter zee vlieger der 1ste klasse G. Pauli. y FOOR de tiid ran het jaar zeer koi polaire lucht is de laatste dopen, noordelijke winden tot diep in Weg» Europa doorgedrongen: ZaterdagmöM gen liep de begrenzing ervan van Z«Sffi| Frankrijk over Zuid-Duitsland «a®? Poten en vandaar weer in noordelijk! richting langs de Oostzee. Het binnri# dringen van de koude tucht gaf in biijf land maar weinig regen, maar verder naar het zuiden en oosten vielen plaat selijk grote hoeveelheden. In de koude tucht kwam in Engeland en Schotland hier en daar zware nachtr vorst voor. En daar de noordelijk# winden nog wat verder afnemen, ..is ook in ons land de kans ov nachtvorst de komende nacht strooi. Zondag bl&t om land in de r koude lucht, maar- dis middagtenvperaturen zullen in - het .al gemeen fete minder: laag zijn. .Non zonnige perioden zulten echter ook rij enkele lokale:-taffen voorkomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1