Kleine rode top m Tsjechische hoofdstad? AlltO botst: vier doden „Geruchten missen elke grond" Amini: geen sprake van revolutie in Persië Programma overleg met Kennedy gepubliceerd Sjah nog steeds f te ROME Basis voor vruchtbaar overleg met de West Sabotage in Utah aan zendmasten Nieuwe arrestaties van tsw in V S. Verkeer eist vele levens Nieuw leven aan boord De Bilt: wat minder koud :k 'M r Esï Het weer in Europa Jongetje verdronken fm MAANDAG 29 MEI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4918 W DE KUNST Ec&fafbiv Reispl en in Nederland "an PROF. DE QUAY OPENT R.T.C.: „Niet representatief" AA feil M yü -t'r if Directeur: H DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT ipg DE RUSSISCHE premier Chroestsjew is per speciale trein van zes wagons onderweg naar Wenen, waar hij a.s. zaterdag de Amerikaanse president Kennedy zal ontmoeten. Chroestsjew reist via Kiew, waar hij gisteren zyn reis onderbrak, Praag en Boedapest. Chroestsjew zal in Tsjechoslowakye een conferentie van Oost- europese partijleiders, een kleine rode „top", bijwonen, zo wordt van welingelichte zijde in Boedapest vernomen. Kennedy heeft intussen aan de vooravond van zijn vertrek naar Parys, waar hij woensdag hoopt aan te komen, gezegd, dat „de vrij heid van de mens de zwijgende gast zal zijn aan de conferentietafel te Wenen". Het programma van de ontmoeting, op 3 en 4 juni, tussen Ken nedy en Chroestsjew in Wenen is zaterdag gelijktijdig in Washing ton en Moskou bekendgemaakt Zaterdag 3 juni: 12.45 bespreking op de Amerikaanse ambassade; 13.30 lunch op Amerikaanse ambassade; 15.00 voortzetting bespre kingen op Amerikaanse ambassade; 18.00 beëindiging besprekingen; de Oostenrijkse president Scharf geeft diner. Zondag 4 juni: 10.15 besprekingen op Sowjet-ambassade; 13.00 lunch op Sowjet-ambassade, gevolgd door laatste besprekingen; 15.15 Kennedy vertrekt van Sowjet-ambassade. n l {Zie verder pag. 3, 6e kolom) 75 5? •J8»fc..1WSr,»S*;? "Éi Ai SoHcrJamj Witte de Withsïraat 23. Tela. 1I5700 (6 IT Postbus 1112. Postgiro No. 424519, Klaohtendienst abonnementen 182018.30 uur ïaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. Htsygenspletn 1. Telefoon 183467 (3 lllneipj Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klaohtendienst 18.3019,15, Telefoon 673473. Spuiweg 132. Telef. 4570. Aleldastraat 23. Telef. 65431. ta-Gravenlhage: Dordrecht: iSohdedam: Abonnementsprijs 01 cent per week, f 2.85 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummer# 15 cent. Verschijnt dagelijks. j Turuw (Geldig tot dinsdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Vannacht nog slechts op enkele plaatsen nachtvont. Morgen overdag veranderlijke bewolking met enkele verspreid voorkomende buien en dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zwakke tot matige wind tassen oost en nöord. Morgen: Zon op: 4.28 Maan op: 20.B? onder: 20.47 onder: 5.08 t R CHROESTSJEW VIA PRAAG NAAR WENEN riimv - vu-.: m ■vïkv.'Wv f yvi i -A"-. Dit is het wrak van de personen auto, waarin uier jongemannen uit Goor om het leven kwamen. De wagen is met grote snelheid tegen een boom gereden. Advertentie) van wol* wassen zit in ieder pak De Perzische premier, dr. Amlnl heeft gisteren tegenover United Press International verklaard, dat „alle be- berichten over spanningen of onlusten In het'land elke erend missen." De premier ent dit commentaar na dat overal In Europa geruchten wer den gehoord over een revolutie^ tegen Sjah Mohammed Reza Pafalevi» die thans vakantie houdt in Rome. In de onbevestigde berichten wa~ j ren echter nergens feiten genoemd. In i Teheran was de toestand gisteren ge- heel normaal. Een woordvoerder van de keizerlijke hofhouding zei in Teheran, dat de Sjah morgen in de hoofdstad werd te rugverwacht De keizer is voor een of ficieel bezoek naar Noorwegen ge weest. Dit bezoek werd vorige week afgebroken voor een kort verblijf in Rome, op weg naar huis. Rome heeft de Sjah reeds eerder onderdak verschaft. Dat was in 1953, I toen hij vijf dagen in „de eeuwige I stad" bleef, totdat zijn aanhangers premier Mossadek hadden afgezet. Het verblijf van de Sjah in Rome was uitgelegd als zou de vorst daar willen wachten totdat de politieke toe stand in Perzië wat was opgeklaard. Kort vóór het 'vertrek van de keizer tn zïhi gemalin naar Noorwegen was er sprake van onrust-en ontevreden heid, omdat de vorst het land zon ver laten Juist in een kritieke periode. Minister-president Amini heeft zeer onlangs een zuiveringsactie gelast om corruptie en politieke kuiperijen uit te bannen. Station Wind- Max. temp richting v. gisteren weer snelheid en neerslag mtr p. sec. afgei- 24 u. Helsinki zw. bew. Stockholm regen Oslo regen Kopenhagen h. bew. Aberdeen zw. bew. Londen half bew. Amsterdam onbew. Brussel onbew. Luxemburg onbew. Parijs onbew. Bordeaux onbew. Grenoble half. bew. Niee onbew. Berlijn gen. bew. frankfort regen Münehen regen Zurich sneeuw Genève half bew. Locamo regen Wenen regen Innsbruck regen Belgrado zw.bew. Athene zw. bew. Home rw. bew. Madrid zw. bew. Majorca geh.bew. zo 2 nno 4 no 3 nno 2 zzo 4 zo 1 windstil windstil nnw 2 •windstil windstil nw 1 wnw 7 nno 3 windstil wnw 4 nw 1 ono 2 windstil n 1 windstil ozo 8 windstil wzw 5 0 4 22 0,3 12 11 16 0,3 15 0 11 0 16 0 12 5 12 O 10 5 13 0 16 0 12 0,1 19 1 13 1 14 3 9 5 8 20 12 1 18 29 16 6 15 7 28 1 26 O 28 0 18 6 15 6 Den Helder 1. bew. Ypeaburg onbew. Vlieringen onbew. Beide regenbui De Bilt onbew. Twente ha if bew. Eindhoven half bew. «.-Limburg mist windstil 12 versnd.1 11 z 2 windstil nw 2 windstil windstil Z 2 11 12 12 13 13 12 4 4 1 0.6 0,1 O 3 0.1 De sjah en zijn gemalin Fahrah Diba gefotografeerd op doorreis in Rome. Vóór zijn vertrek onderhield Chroest sjew zich even met de Amerikaanse ambassadeur Thompson. Na dit gesprek stapte Chroestsjew in. Leden van het gezelschap van de premier waren om. zijn vrouw Nina, zijn zoon Sergei, minister van Buiten landse Zaken Gromiko, en de ambassa deur in Washington, Menstikow. De Russische premier arriveert vol gens het reisplan op 2 juni om vijf uur 's middags plaatselijke tijd aan het Zuidoost-station in Wenen. Chroestsjew houdt in Oostenrijk ver blijf in het landhuis van de Russische ambassadeur te Purkersöorf, ten wes- ile Russische pers heeft gisteren^dnj- deljjk te kennen gegeven dat de ont moeting in Wenen weliswaar belang rijk zal zijn, doch niet anders kan zijn dan de prelude op belangrijker bespre kingen. ER is een basis aanwezig voor vruchtbaar overleg tossen Nederland en de beide rijksdelen nit de West, Dit zei minister-president prof. De Quay vanmiddag toen hij in Den Haag de Ronde-Tafelconferentie opende. Prof. De Quay constateerde funda mentele overeenstemming op ten min ste de volgende vier punten: 1. De gelijkheid van de delen binnen het koninkrijk; 2. Hon verbondenheid aan de Kroon; Z. De bereidheid eikaar naar vermo gen bij te staan en te steunen In de behartiging van eikaars belangen en de belangen van het koninkrijk als geheel; 4 De erkenning, dat de rechtsorde voor de onderlinge verhoudingen, zoals die in het Statuut gestalte heeft gekregen, berust op vrijwil lige aanvaarding door de delen. Het laatste van deze vier punten un- pliceert volgens prof. De Quay een be reidheid tot overleg en tevens betekent het, dat de „geest van hogere orde is dan de letter". Een vorm of een for mule, die tegen de stellige opvatting van een van de partners in zou worden gehandhaafd, zou zijn eigen bestaans grond aantasten. Tegenover de vrijheid staat echter de'zelfbeperking. Samen met de andere punten, die ik u noemde, vormen vrij heid en verantwoordelijkheid het we zenlijke, dat wij willen behouden en waartegenover de vorm slechts van be trekkelijke betekenis is. Dat mag er evenwel niet toe leiden de waarde van de vorm te onderschatten", aldus prof. D Zoals bekend, wordt deze R.T.C. be leed op verzoek van Suriname, dat onder meer bepaalde wensen heeft ten aanzien van de buitenlandse dienst. Inmiddels heeft een aantal Surmamers van Hindoestaanse afkomst besloten er bij de Surinaamse regering op aan te dringen op de conferentie geen bin dende beslissingen te nemen over de huidige politieke status van Suriname. Zij achten de Surinaamse delegatie niet representatief voor het Surinaamse volk als geheel, wat zy wyten aan het districten-kiesstelsel. De regering van de Ned. Antillen heeft dr. P. Lieftinck en prof. dr. C. Goedhart gevraagd haar te adviseren over de financiële draagkracht en de kredietwaardigheid van de Ned. An tillen. Dit verzoek heeft de regering gedaan met het oog op het aangaan van buitenlandse leningen. Dr. Lief tinck is thans directeur van het Inter nationale Monetaire Fonds, dr. Goed hart is hoogleraar in de staathuishoud kunde aan de Gemeente-Universiteit te Amsterdam. Drie torens in de Amerikaanse staat Utah, die worden gebruikt voor het overbrengen van transatlantische tele, fonische boodschappen, zijn gisteren door ontploffingen gedeeltelijk ver nield. Men meent, dat hier sabotage in het spel is. De niet bewaakte torens zijn in het westen van Utah gelegen. In Los Angeles en omgeving is de politie met zevenduizend man, voor een deel reservisten, versterkt. Allé posten van de burgerverdediglng staan thans onder bewaking. Telexverbindingen van de persbu reaus waren verscheidene uren ge stoord, Voorts moesten, radiostations in het gebied gedurende deze tijd hun uitzendingen staken. Terwijl het personeel van telefoon maatschappijen met spoed met het herstellingswerk begon, stelden agen ten van de FBI een onderzoek in. Leden van de territoriale wachten werden in Utah en de aangrenzende staat Nevada belast met het bewaken van de 22 overige soortgelijke posten, die zich in deze staten bevinden. Er schijnen geen slachtoffers te zijn gevallen. Zondag is de 8-jarige Peter Tim mermans uit Boxtel achter de ouder lijke woning in het riviertje Het Smalle Water geraakt en verdronken. Het kind werd vermist, toen het niet terug kwam van de heillge-bloedpro- cessie. Door aanwijzingen van andere kin deren kreeg men het vermoeden, dat het bij het water was gaan spelen. Het was p1 duister toen buren het stof felijk overschot vonden. Eén voor één worden de leden van een groep Vrijheidsrijdersdoor een politie-officier op de schouder getikt met de mededelingdat zij onder arrest staan wegens verstoring van de orde. Na enige woordenwisseling moesten zij hun lunchdie zij onderweg in Montgomery nuttigden, laten staan. AAT De Nederlandse zaterdagvoetbalploeg heeft zaterdag in het sfeervolle sport park te Katwijk aan Zee met 31 ge wonnen van de Belgen. Door dit re sultaat is onze nationale formatie weer voor een jaar in het bezit gekomen van de Coupe Fernand Canelle, de eerste prijs voor de winnaar van het Drielan- dentoernooi, waaraan telkenjare Bel gië, Frankrijk en Nederland deelnemen. Midvoor Van der Pols heeft in deze zege een groot aandeel gehad. HU scoorde twee doelpunten. Het derde doelpunt, het beslissende, werd door zijn ploeggenoten uitbundig begroet Meer over deze wedstrijd, leest a op onze sportpagina. Te Jackson in de 'Amerikaanse staat Mississippi zijn gisteren weer negen „vrijheidsrijders", allen negers, gear resteerd, nadat zij geweigerd hadden een wachtkamer voor blanken aan het eindstation van de bus te verlaten. Zij zijn beschuldigd van ordeverstoring. Hierdoor is het aantal voorstanders van Integratie, dat .op het ogenblik in Mississippi gevangen zit, gestegen tot 31. Vijf der arrestanten waren gisteren op borgtocht vrijgelaten. Later zijn nog zes negers en twee blanken in Jackson gearresteerd. Kort na de arrestatie van de'negen negers, gingen negen andere „vrij heidsrijders" ongehinderd een wacht kamer voor blanken aan een bus station in Montgomery binnen. Zij vertrokken later per bus naar Jack son. In Oklahoma is zaterdag een pro testmars gehouden etgen rassendiscri minatie. Aan het hoofd van de stoet van circa 80 man liep de filmster Charlton Heston. Hij droeg een bord waarop stond: ,Alle mensen zijn gelijk geschapen Jeffersoon" en: „Rassen discriminatie is on-Amerikaans". Zaterdag is in Montgomery be kendgemaakt, dat zes blanke jongelui van 18 en 17 jaar zijn aangehouden, omdat zij vorige week donderdag een negerpredikant, die voorstander van de afschaffing van. de rassenscheiding is, hebben beschoten. In Montgomery, dat vorige week het toneel is geweest vah demonstraties tegen de rassenscheiding, zal -de nood toestand waarschijnlijk over enige da< gen worden opgeheven. Het hoofd van de Nationale Garde, adj.-gen. Henry Graham, heeft mee gedeeld, dat de bewaking bU de bus stations is teruggebracht tot posten van zeer geringe omvang. Vorige week waren meer dan duizend man van deze militie op tal van punten in de stad op post. De Amerikaanse „Führer" Lincoln Rockewell en negen man van zyn Amerikaanse „nazi-partij" zyn van daag de vierde dag van hun honger staking ingegaan. Donderdagnacht werden ze ingeslo ten wegens ordeverstoring tijdens het posten voor een bioscooptheater, waar de film „Exodus" wordt vertoond. Sindsdien hebben ze voedsel gewei gerd. De Franse filmexpeditie Gaisseu, die vorig jaar dwars door' Nieuw- Guinea een tocht heeft gemaakt van de zuid- naar de noordkust en hierover de film „Le ciel et la boue" Lucht en modder") heeft gemaakt, zal bin nenkort weer naar Nieuw-Gulnea ver trekken, nu om een film te maken over een gebied met ruim 900 eilanden ln Radja Ampat, ten westen van Sarong. Omstreeks half twee vannacht fzjjn in Winterswijk vier jonge mannen uit Goor om het leven gekomen, doordat de auto waarin zjj reden met grote snelheid tegen een hoorn hotste. De slachtoffers zqn de 23-jarige H. Dejjk» de 21-jarige B. J. M. Andriessen, de 22-jarige G. H. .Welberg en diens 21-jarige broer H. B. J. Welberg, allen uit Goor. Het ongeluk gebeurde even huiten de bebouwde kom van Winterswijk, op de rijksweg naar Groenlo. Enkele bromfietsers hebben gezien, hoe de kleine personen auto, die met grote snelheid reed, een slingerende beweging maakte en vervolgens met een harde slag tegen een boom botste. De wagen werd vrijwel In tweeën gereten. 0 Be £$*Jarire bremftetoer C: VerwJJ- meren en het bii hem achterop rijden- do U-Jarig* meisje Nellie van Bijnen, heiden uit Teteringen, zijn zondagmid dag om twaalf uur op de met knipper lichten beveiligde onbewaakte over weg in de Oosterhoutseweg te Rijen door een trein gegrepen en op slag gedood, Z|j wachtten, totdat de trein uit de richting Tilburg voorbijgereden was, waarop zij wilden oversteken, hoewel het licht nog rood was en de bel nog rinkelde. De trein die hen greep, kwam uit de richting Breda. 0 De afgelopen nacht is een kleine buitenlandse personenauto tegen een der pijlers van het viaduct van rijks weg nr. Z onder Ouderkerk a/d Am- stel gereden en daarbij in brand ge vlogen. De vanmorgen nog niet ge ïdentificeerde ruim 20-jarige, ver moedelijk Nederlandse, bestuurder werd uit de wagen geslingerd en was op slag dood. Toen het ongeval gebeurde, pas seerde juist de Amsterdamse sub stituut-officier van Justitie, mr. H. Bouma, Het stoffelijk overschot van de chauffeur is naar het lijkenhuis je van de begraafplaats Karsenhof in Ouderkerk overgebracht 0 De 68-jarige J, van Kluijve te Stolwijk is vanmorgen op de Goud- seweg door een trekker met twee aan hangers overreden en gedood. Het slachtoffer reed per fiets van een •bruggetje af en wilde zonder op het verkeer te letten de weg oversteken. Op de provinciale weg RaalteDe venter zijn zondagmiddag acht perso nen gewond bij een auto-ongeluk. De landbouwer A. E. Boerkamp uit Olst reed met zijn gezin in een auto naar Pleegste onder Raalte. Hij.lette niet voldoende op het verkeer, toen hij bij Pleegste linksaf wilde slaan. Bij deze manoeuvre werd de auto aan gereden door een achteropkomende auto, bestuurd - door de heer W. van E. nit Den Haag. Alle inzittenden Van de auto van de heer Boerkamp, vader, moeder en vijf kinderen, zijn bii de botsing zo ernstig gewond, dat zij in het zieken huis te Raalte moesten worden opge- nemen. De bestuurder van de andere snto werd licht gewond. Beide auto's werden zwaar bescha digd. Stewardess mej» j. de Nooyer en eerste stuurman P. J. Marchand (foto boven) stonden aan boord van de „Prin ses Beatrix", die de dienst tassen Hoek van Holland en Harwich onderhoudt, voor een onver- wachte taak, toen een van de vrouwelijke passagiers, mevrouw Van. Ambden, tijdensde- tocht. het- leven, schenk aan een- zoon. De-bevalling werd verricht door. een oud-verpleegster, die zich aan boord bevond. Mej. De Nooyer en de beer Marchand (die meteen peetvader v boden daarbij de helpende i DE jonge Pieter van Ambden, die na zijn geboorte In goede conditie bleek te-verke- ren, is na de aankomst in Hoek vap Holland overgebracht naar bet ziekenhuis in Vlaardlngen, waar hy voorlopig ia de cou veuse moet verblijven. MEVROUW Van Ambden kreeg aan boord nog een min latuur „Prinses Beatrix" san- geboden. - \>C 0 De regering heeft de S.EJt. 'ge vraagd, advies uit te brengen over de verschillende aan de arbeidstijdver korting in de detailhandel verbonden aspecten met het oog op de toepas-' sing van de Winkelsluitingswet 1951 en de Arbeidswet 1919. Ter voorbed reiding van dit advies heeft de'SJBJS.. een commissie benoemd met als voor-, zitter prof. mr. P. J. Verdam. J- Advei levtie TEH PRODOKT TAU PE SIKKERS 8AQEP pEDURENDE het weekeinde hand- haafde zich boven onze omgeving een gebied met ook in de hogere lucht lagen voor de tijd vanhet jaar bijzon der koude lucht. Overdag ontwikkelden zich in deze lucht buienwaarvan sommige met hagel en onweer gepaard gingen, maar gedurende de nacht kwamen langdurige opklaringen voor en daalde de tempe ratuur plaatselijk tot waarden, welke in deze eeuw zo laat in de maand mei nog niet eerder waren voorgekomen. Er trad op uitgebreide schaal nacht vorst op. Inmiddels hebben zich in de al, mene luchtdrukverdeling enige tetj gingen voltrokken, welke tot gevolg^ zullen hebben, dat er in ons land weert enige wind komt uit oost tot noord,p waarbij tevens iets vochtiger lucht gaf worden aangevoerd. De nachtvorstkansen worden dan ook kleiner, hoewel overigens de koude polaire lucht zich over West-Europa nog steeds zal handhaven. De koude lucht drong ook door tot aan het Alpen gebied, waar plaatselijk zelfs tot in de? laaggelegen streken sneeuw piekZo' meldde Zilrich maandagmorgen 18 regen en sneeuw. •vHt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1