Geen begrip (veen spoor van overlevenden Plotselinge stilte Op verkenningstocht De bemanning m De Bilt: veranderlijk weer Plan: minder vakantie voor ambtenaren Bromfietser passeert rechts: Jongen onder veewagen Berde ramp met DC-8 Terroristen hervatten op actie reizen voor militairen? Staat van beleg in Montgomery opgeheven Wederzijds wens tot begrip in Evian Elf Nederlanders onder bemanning Het weer in Europa RAOIOHAVMA: SAB0TAGEG0LF r m en in Nederland DINSDAG 30 MEI 1961 Directeur- H DE RUIG y TWINTIGSTE JAARGANG No..4919 Hoofdredacteur: ür. J. A. H J. S. BRUINS SLOT ■•'-Fj' 1 rito'&au4'jS-;,i3Srj&.tiaWaw t'Z (Van onze luchtvaartredacteur) E D.C.-8 van de K.L.M. „Fridtjof Nansen" moet - met 48 passagiers en veertien bemanningsleden - vannacht omstrëeks 1.20 uur voor de Portugese kust hij Lissabon in zee zijn gestort. Het splinternieuwe toestel, dat op een lijndienst vloog van de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij VIASA, was om 1.15 uur uit Lissabon naar Caracas vertrokken en had om 4.15 uur in Santa Maria moeten landen. Om 1.19 uur had de verkeerstoren van de luchthaven van Lissabon voor de laatste keer contact met de cockpit van de „Fridtjof Nansen'*. Daarna werd niets meer ver nomen. Het toestel van de pas opgerichte Venezolaanse maatschappij™ VIASA, waarmee de KL.M. nauw samenwerkte, vloog op de lijn Romè-Madrid-Lissabon-Caracas. In Lissabon was de bemanning, die - bestond uit twaalf" Nederlanders en twee Venezolanen, aan boord gestapt. De toestellen óp deze route vliegen nog met een radiotele grafist. Dit was de héér G. van Vuure. Mocht het toestel dus een noodlanding op zee hebben moeten tnaken, dan was er,waarschijnlijk nog gelegenheid geweest om een S.O.S.-melding uit té zenden. Maar plotseling begon er een stilte rond de „Fridtjof Nansen" te heersen. En dit betekent altijd een to-, taal ongeluk. —ft* tótó" Ife? „Grote blunder' (Roflêrdam: «-Graverehtige Dordrecht: (Schiedam: ys? <KF1M5aift 23 ïeïöf. 1TSTÖ0 WTD SSf'Sïï? "12. Postgiro No, 424319, ïuaoMendlanst abonnementen 18.SO19.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. l* "5 Telefoon 183487 (3 Iünen).| Postbus 1091. Postgiro No, 434887. Klaohtendienst 18.30—19.15. Telefoon 673473. Spulweg 132. Teief. 4579. «Ucidaatraat 23. Telef. 85451, Abonnementsprijs 61 cent per weet, 2.65 per maand, 7.901 per kwartaal, Losse nummers 15 cent. Verschijnt dageüjks. (Geldis tot woensdagavond) NOORDELIJKE WIND Bewolkt, met voornamelijk in liet noorden van Ret land enige regen, in het aaiden enkele opklaringen. Over wegend matige wind n'it* noordelijke richtingen. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Morgen; Zon op: 4.37 Onder: 20.48 Maan op: 22.03 Onder: 5.54 KIM DC-8 MET 62 MENSEN IN ZEE TN het voorlopig verslag op het ont- werp tot wijziging van de loterijwet worden de beswaren, die wij onlangs in een tweetal artikelen hebben naar vo- ren gebracht, ook uitvoerig ter sprake gebracht. Wi) betoogden dat het in strijd was met het karakter van het maatschappe lijk werk, dat zeer dicht bij het diaco naat staat, om gelden uit de totopot te aanvaarden. Wij betoogden ook dat gelden, bestemd voor werken van algemeen nut, alleen mogen worden verkregen door middelen die moreel algemeen aanvaardbaar wor den geacht omdat anders tussen de ver schillende instellingen discriminatie ont staat, wat betreft de geldmiddelen en du de mogelijkheden, indien bepaalde instel, lingen wensen die gelden te moeten weigeren. Wij stelden voorts, dat de overheid door sportprrjsvragen mogelijk te maken, in stelingen die eigenlijk bezwaar hebben die gelden te aanvaarden, niet, aan een morele druk, aan een verleiding mag blootstellen om die gelden toch maar te aanvaarden. D .1 1 ''i VTb.-P.rj >h- >d-n. L-ïX-<->-c i TTIT het voorlopig verslag blijkt, dat erbij de meerderheid van de Kamer voor deze bezwaren geen begrip be staat. Wij hopen nu maar dat de regering er In de memorie van antwoord wel be grip voor -zal blijken te tonen. Wij twij felen er niet aan "of" de minister*-van justitie, van wie bekend is, dat het hele toto-gedoe hem zeer onsympathiek is en die "dit ontwerp 'alleen indient om dat hij dit als een erfenis uit een vorig kabinet heeft meegekregen, voor de be zwaren, die er in prot. chr. kring, zo wel bjj het Hervormde als bij het Ge reformeerde maatschappelijk werk léven, oog zal hebben,.' Het zou ook goed zijn als men van de zijde van het prot. chr. maatschappelijk werk nog eens uitvoerig en grondig in een nota aan de Kamer uiteenzette hoe men over deze zaken denkt en over de consequenties waartoe een ongewijzigde aanvaarding van dit wetsontwerp zou kunnen leidén. Dit is; te meer noodzakelijk omdat uit het voorlopig verslag blijkt dat vele le- den verklaarden het niet geheel duide lijk te achten, hoe de opvattingen ten deze in de- prot. christelijke groep lig gen. Waar dit zo is, achten wjj het ge wenst," dat men zich in de kringen van het christelijk maatschappelijk werk be raamt over de inhoud van dit voorlopig verslag en haan: oordeel over dit .stuk naar voren brengt. Het zou het beste zijn, als dit vlug geschiedde, opdat dan ook de minister voor - het vaststellen van de memorie van antwoord daarvan zou kunnen ken nis nemen. Vanmorgen vroeg moest men bij de K.L.M. op Schiphol aannemen, dat de machine verongelukt is. Onder de 48 passagiers waren acht kinderen en twee baby's. Twee passagiers waren op weg naar Cu rasao, de anderen hadden Caracas als bestemming. Voor zover van middag vroeg hekend, bevonden zich geen Nederlanders onder de passagiers. Een bijzonder tragische omstandigheid is dat zeven bemanningsleden mee vlogen om de nieuwe VIASA-route te verkennen. Normaal telt de bemanning van de DC-8 zeven leden. Vermoed wordt, dat het toestel zich bh het laatste radiocontact ter hoogte van La Caparica, een strand op 20 kilometer afstand ten zuiden wan Lissabon, bevond. Het was regenachtig weer met beperkt -zicht, als gevolg van laag hangende bewolking. De KLM heeft onmiddellijk de reddingsdiensten ia Portugal en die van de Amerikaanse luchtmacht op Santa Maria ingelicht. Vliegtuigen en schepen werden uitgezonden om op zee naar wrakstukken en overlevenden te zoeken, doch vanmorgen was nog geen spoor gevonden. 1 - 7 1 F'" f LiVfe-? De laatste mededeling van de gezag voerder bevatte een bericht aan de ver keerstoren van het vliegveld „Portela" bij Lissabon, meldt het persbureau UPI. De gezagvoerder stond vermoedelijk op het punt zijn geschatte aankomsttijd te Santa Maria mee te delen. Hij zei „estimated" (geschatte) en onmiddel lijk na dit woord brak de uitzending af. L v-v v* v .Vks T)E afgelopen nacht is bijna nergens O meer nachtvorst voorgekomen om dat de in ons land aanwezige lucht iets hogere dauwpunten heeft. In de naaste omgeving is er nog weinig verandering in de weerstoestand gekomen ornaat ine ons bevinden tussen twee storings- gebieden die elkaar min of meer op een afstand houden, het ene gebied bevindt zich bij de Spaans-Portugese kust en veroorzaakt luchtdrukdalingen in Z.- Frankrijk en de Middellandse Zee, het andere houdt zich op boven Polen en brengt regen in Noord-Duitsland bij temperaturen beneden 10 graden. De laatste storing verplaatst zich in westelijke tot noordwestelijke richting naar Denemarken. Het is mogelijk dat de regen zich over de noordelijke provincies uit breidt, in het zuiden en midden van het land daarentegen zal het weer een wisselend karakter behouden. De tem peraturen kunnen op plaatsen waar geen regen of veel bewolking voorkomt weer iets hogere waarden dan vandaag bereiken. De wind draait naar noord tot noordwest. De „Fridtjof Nansen" vloog op 2Q0C meter hoogte, toen het laatste radio bericht binnenkwam. Het persbureau AFP meldt uit Lissa bon, dat 7 Portugese passagiers zich daar aan boord van het toestel begaven voor het om 1.15 uur vertrok. De overige passagiers waren reeds in Rome en Madrid ingestapt. De machine had voldoende brandstof aan boord om in de lucht te blijven tot vanmorgen 6.34 uur. Het was op weg naar Santa Maria, een van de Azoren-eilanden, waar het tegen haH- drie werd verwacht, maar niet arri veerde. Een uitgebreide commissie van on derzoek beeft zich vanmorgen naar Portugal begeven. De commissieleden vlogen per DC-8 van de KLM, die hier speciaal voor werd ingezet, naar Lissa bon, waar ze omstreeks vijf uur hoop ten aan te komen. De commissie bestaat uit de heren C. G. Wansbeek, hoofd Bureau Veilig heid van de KLM, gezagvoerder A. P. Ruige, boordwerktuigkundige J. Stee- neke, A. J. Booy van de Douglas- vliegtuigenfabriek, W. Scheepers van de afdeling vliegveiligheid, P. Wier- sma van de bedrijfsveiligheid, R. de Wit van de medische dienst der KLM en drie ieden van de Rijksluchtvaart dienst. Dokter De Wit is geruime tijd boordtelegrafist geweest. Vanmorgen waren er op Schiphol nog zeer weinig gegevens over de ramp be kend. Er konden zelfs geen gissingen worden gemaakt naar de mogelijke oorzaken van het ongeluk. De KLM is zwaar getroffen door de catastrofe met de „Fridtjof Nansen". Het is de eerste keer, dat een DC-8 tijdens de vlucht verongelukt. De twee andere DC-8's, die in Amerika verongelukten, stortten respectievelijk neer tijdens een hotsing boven New York en tijdens de start. (Van onze Haagse redacteur) Vandaag wordt de (laatste) .Zuid- afrikaanse uniedag gevierd. De nieuwe ambassadeur van de Unie van Zuid- Afrik» en mevrouw Rust houden van avond een receptie. Deze receptie vindt een dag eerder plaats dan de traditie wil, zulks in verband met het uitroe pen van de republiek en beëindiging van bet lidmaatschap van bet Britse gemenebest op morgen. De bemanning van de „Fridtjof Nansen". Bovenste rij, van ii'nks naar rechts: R. D. Bergemann, gezagvoerder. R. M. Draaisma, vlieger J. R. W. Hoekstra, vlieger I. Wéstrik, le boordwerktuigkun dige. Tweede rij v.I.n,r.: JT. W. Blomme- stein, Ze boordwerktuigkundige. Kornelia de Graaf, stewardess. Comelie Joh. van de Berg, stewar dess. Derde rij v.Lnj.; G. van Vuure, navigator-telegraflsf. F. Linterman, purser. J. Oosterling, purser. L. Boersma, hofmeester. S. EL Tiiio, hofmeester. Gezagvoerder Bergemann heeft de Britse nationaliteit. De overigen zijn Nederlanders. Bovendien bevonden zich twee Venezolaanse bemanningsleden aan boord. Purser: Pablo Garrido. Stewardess: mei. M. L Crespo Caldera. (Van onze Haagse redactie) Het departement van Binnenlandse Zaken overweegt momenteel in hoe verre het ambtenarenreglement kan worden toegepast om de vakanties van het rijkspersoneel te verkorten. Nu de vijfdaagse werkweek wordt Ingevoerd, krijgen de ambtenaren, die vijftien ver lofdagen per jaar hebben, automatisch drie weken vakantie. Het ambtenarenreglement kent ech ter een bepaling, dat, wanneer er per week geen zes dagen wordt gewerkt, de vakanties aan deze verkorte werk week kunnen worden aangepast. Deze bepaling is destijds opgenomen om de z.g. „part-timers" een vakantieregeling te kunnen geven, in overeenstemming met hun werktijden. De bonden van overheidspersoneel hebben nog geen enkele aanwijzing, dat het departement van minister Toxopeus inderdaad de vakanties wil terugbren gen. Hoewel men wel heeft afgespro ken dat in de tweede helft van dit jaar het georganiseerd overleg zich over de vakanties zal beraden. Voor het terug brengen van de vakanties, als gevolg van de vijfdaagse werkweek, voelt men natuurlijk weinig. Formeel mag het departement gelijk hebben, maar de betrokken bepalingen in het ambtena renreglement zouden dan gehanteerd worden voor een ander doel dan waar voor zij zijn opgenomen. (Van onze correspondent) Op de Kleine Drift te Hilversum Is maandagmiddag de twaalfjarige Wim de Man, die per fiets op weg naar school en volgens ooggetuigen niet ge heel rechts van de weg reed, veronge lukt. De jongen werd achterop gereden door een bromfietser, die- nog net ruimte zag om rechts te passeren. De jongen moet door hem geraakt of van Jem geschrokken zijn. Hij viel op het wegdek, kwam met zijn hoofd onder een juist passerende veewagen en werd op slag gedood. De bromfietser reed na het ongeluk door. President boekamc van Indonesië is maandag voor een „vriendschappelijk bezoek" In Boedapest aangekomen, aldus heeft he. Russische persbureau Tass bekendgemaakt. van onze luchtvaartredacteur) DIT is een KLM-DC8, van het zelfde type dus als de „Fridt jof Nansen", die vannacht dicht bö Lissabon verongelukt moet zijn. Hoewel de „Fridtjof Nansen" voor de VIASA vloog, was het toestel nog altijd eigendom van de KLM. Het was door de KLM volledig ver zekerd. De KLM voert met DC-8 toestel len voor de VIASA de geregelde vluchten uit op de intercontinentale iuchtiiinen totdat de Venezolaanse maatschappij zelf de beschikking over vliegtuigen van dit type zal hebben. Sinds kort is daar de lijn Rome—Caracas bijgekomen. Het toestel had zgn. turbcfan-mo- toren, die zuiniger zijn dan de ge wone straalmotoren, waarmee de DC-8 is uitgerust en die zijn actie radius doen toenemen. De machine was nog maar kort in gebruik." Het is de derde DC-8 tci wereld, die verongelukt. Dit'toe stel heeft plaats voor 117 .passagiers en kost 25 miljoen golden. i Wind- Max. cetnp. Station Weer richting v. gisteren en snelheid en neerslag xntr p. sec. af gel. 24 u. Helsinki h. bew. no 4 25 0 Stockholm h. bew. nno 2 14 0 Oslo regen rtrto 2 14 3 Kopenh. 2W. bew. n 11 13 1 Aberdeen onbewolkt windstil 10 0 Londen h. bew. O 4 15 O A'dam onbewolkt O 4 14 O.l Brussel onbewolkt ono 2 14 0.1 Luxemburg mist nno 4 12 0 Parijs 1. bew. ono 2 15 O Bordeaux zw. bew. ozo 4 18 0 Grenoble 1. bew. windstil 15 0 Nice h bew. wzw 3 22 0 Berlijn regen wnw 4 10 26 Frankfort h. bew. ono 1 11 2 München zw. bew. w 1 6 6 Ztirich geh. bew. no 2 7 9 Genève zw. bew. windstil 12 0 Locarno h. bew. o 1 14 15 Wenen 1. bew. w 8 14 22 Innsbruck zw. bew. w 2 9 9 Belgrado 1. bew. windstil 24 12 Athene onbewolkt windstil 0 Home zw. bew. o 3 21 0 Ajaccio zw. bew. windstil 18 0 Madrid regen z 5 20 1 Majorca h. bew. no 2 18 5 Lissabon regen w 17 18 15 Den Helder 1. bew, ono 6 12 0.1 Ypenburg onbewolkt ono 4 13 2 Vllasingen onbewolkt ono 4 14 0 Eelde h. bew. wnw 2 12 3 De Bilt onbewolkt no 2 13 2 Twente zw.bew. wtndstU 11 1 Eindhoven onbewolkt ono 2 1* 0.1 Z.-Umburg mist p 4 14 0.1 Na een „bestand" van veertig dagen, volgend op de mislukte invasie van 17 april, hebben de terroristen op Cuba hun actie tegen het bewind van Castro' hervat. Er werden drie branden ge sticht en voorts werd een aanslag ge pleegd op het leven van de openbare aanklager van de revolutionaire recht bank in Havana, Rubio, die de dood straf had geëist tegen terroristen en contra-revolutionairen. Er zijn tot dus ver drie aanslagen op Rubio gepleegd. Bij een brand in een bioscoop in Pinar del Rio werden veertig mensen ge wond. In een uitzending van radio Havana, welke' te Miami werd beluisterd, is gisteren gezegd, dat een „nieuwe golf van gewelddaden èn sabotage over het eiland gaat". De Amerikaanse centrale inlichtingendienst van Dulles werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. In deze uitzending werd bovendien meegedeeld, dat Cuba toch de uitwisse ling van de gevangenen tegen land bouwtrekkers wilde laten doorgaan. Blijkens de gegevens van de Ameri kaanse inlichtingendienst, die onder leiding staat van Murrow, is het plan van Castro, om gevangenen te ruilen voor tractoren, zijn grote blunder ge bleken. Overal in Zuid-AmerLfca wordt In pers en radio steeds scherper kritiek geleverd op Castro's plan en steeds duidelijker wordt de vergelijking ge trokken tussen deze ruil en die welke de nazi-leiders verzonnen: joden tegen vrachtauto's een kwestie die onlangs ter sprake kwam tijdens het proces Eiebmann. Murrow zei, dat als gevolg hiervan de Amerikaanse reactie op het ruil- voorstel bijzonder gunstig ontvangen was in Latijns-Amerika, Gouverneur Patterson van Alabama heeft gisteren bepaald dat de voor Montgomery afgekondigde staat van beleg met ingang van middernacht is opgeheven. Hij verklaarde dat de Nationale Garde, die hü een week geleden onder de wapenen had geroepen, nadat blan ken negers in een kerk hadden aan gevallen, „voor het front der wereld heeft bewezen dat Alabama zelf in staat is om, zonder hulp van federale eenheden, de orde te handhaven". De Amerikaanse minister van Justi tie, Robert Kennedy, heeft intussen de commissie die waakt over het han delsverkeer tussen de Amerikaanse staten, verzocht op korte termijn een regeling te ontwerpen, die erin voor ziet dat er in wachtkamers, ontspan ningslokalen en restaurants van sta tions, die voor dit verkeer worden ge bruikt, geen rassenscheiding mag wor den toegepast. (Van ome correspondent) De autoriteiten van het departement van Defensie en de Nederlandse Spoor wegen onderzoeken momenteel de -mo gelijkheid, de vrij-vervoerpas, die. aan militairen wordt verstrekt, wanneer xjj met weekendverlof gaan, af te schaf fen. In plaats daarvan zou een vrijver- voerbiijet worden verstrekt, dat voort durend geldig is, De spoorwegen zou den daartoe een hogere vergoeding van. het departement van Defensie moeten, krijgen. De onderhandelingen turnen het departement en de Spoorwegen ïün nog steeds gaande Wanneer overeen stemming worat bereikt, zon. dit een aanmerkelijke besparing van personeel betekenen. Te Evian is verklaard dat het over leg van beide zijden in een onberispe lijke geest wordt gevoerd. De woord voerder der Algerijcn heeft maandag avond te Genëve verklaard dat er een „wederzijdse wens tot begrip" bestaat. Waarnemers te Evian zijn van me ning dat de onderhandelaars na tien dagen van overleg thans de basis vraagstukken betreffende de toekomst van Algerije op grondige en verant woorde wijze behandelen, dit niettegen staande de weigering van het Alge rijnse bevrijdingsfront om het voor beeld van Frankrijk, dat eenzijdig de vijandelijkheden in Algerije deed sta ken, te volgen. Sii achten het echter onwaarschijn lijk, dat omstreeks twintig juni ss. de datum, waarop de hoteleigenaars in Evian. naar hun werd toegezegd, weer de beschikking over hun hotels zullen krijgen voor het onderbrengen van toeristen reeds overeenstem ming over de voorwaarden voor een beëindiging van de strijd in Algerije zal zijn bereikt. De leider der Franse afvaardiging, Joxe, heeft gisteren gesteld, dat niet kan worden aanvaard dat Franse in woners van Algerije hun Franse na-* tionalxteit zouden moeten opgeven ora het staatsburgerschap van een-" onaf hankelijk Algerije te verwerven. De vertegenwoordigers der Algerijnse op standelingen verwierpen, evenwél het denkbeeld van „buitengewone bur gers". Naar verluidt hebben de Algerijnen verzocht ook de bewoners van de Sa hara het recht tot zelfbeschikking ie verlenen. De Franse regering lwnd- haait, als bekend, het standpunt, dat de Sahara géén deel zal uitmaken- van een onafhankelijk Algerije. W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1