Een jubileum ...maar op het juiste moment Overleg Kennedy en de Gaulle gestart Twee journalisten in Bonn gevat wegens spionage DE BILT: veranderlijk weer K.L.M.-D -8 moet iri lucht ontploft zijn Fiscus deed vergeefs werk - w, Kamer akkoord met uitstel Mao Tse-toeng tegen gesprek in Oostenrijk Klokgelui en kanonschoten President Swart: nieuwe geestes houding nodig Dodelijk ongeval in Dordrecht Aan vooravond van Weense „top Belasting-debat Het weer in Europa Slechts verwrongen wrakstukken op strand gevonden WOENSDAG 31 MEI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 492# y onze parlementaire redacteur) ÏNISTEK ZIJLSTRA heeft gisteravond in de Tweede Kamer verklaard, dat de belastingtarieven voor de loon- en inkomstenbelas ting ook na het doorvoeren van de nu uitgestelde verlaging nog zo hoog zullen 7,yn, dat een nieu we verlaging moet volgen. Daar om achtte de minister het van wezenlijk belang voor de belas tingbetalers, dat de al wettelijk vastgelegde verlaging op het juis te moment wordt doorgevoerd. Het gaat om een groot bedrag en dus moet deze belastingverla ging in de conjunctuur worden geplaatst. Dit plaatsen in de con junctuur is zeer moeilijk, als men niet tijdig een belastingverlaging tot grondslag van het financiële beleid maakt. Verkeerd geplande belastingverlaging, die zou wor den gevolgd door een consutnp- tïebeperking, zou de datum van een nieuwe belastingverlaging verder wegschuiven. Dat het uit stel teleurstelling heeft gewekt, kon de minister zich voorstellen, maar door de thans gevolgde pro cedure is de maximale kans ge schapen, dat er iets van terecht komt. Nieuwe regeling voor Tijdverspilling en in Nederland ET klokgelui te midder nacht en kanonschoten bij het aanbreken van de dag, is de geboorte inge luid van de republiek Znid-Afrika. Vandaag is ook een einde gekomen aan Zuid-Afrika's iidmaatschap van het Britse Ge menebest. In de grote kerk van Pretoria heeft de eerste president Charles R. Swart, de eed van trouw aan de republiek afgelegd. Na zijn officiële installatie heeft president Swart een radio toespraak tot de bevolking ge houden, waarin hij zei, dat er voor Zuid-Afnka een grote gele genheid is gekomen om een ,v begin te maken. Dit nieu we begin maakt een nieuwe geesteshouding nodig die moet zijn gegrondvest op harmonie in hart en geest tussen alle groe peringen. Geen ongeregeldheden Een telefoontje ET lichaam van een kleine jongen, dat op een eenzaam strand ten zuiden van Lis sabon aan de monding van de rivier de Taag aan spoelde en daar gevonden werd door de Portugese visser Jose Figueiredo, is het enige van de 61 inzittenden van de veronge lukte KLM DC-8 „Fridtjof Nan sen" dat mogelijk geïdentificeerd zal worden. De overige aange spoelde lichamen waren ernstig verminkt. Hoop weg President terug (Van een onzer redacteuren) Bij de belastinginspecties zijn duizenden aanslagen vernietigd. Het tuaren rectificaties op de voorlopige aanslagen van dit jaar. Deze rectificaties bleken echter nutteloosnu de belastingverlaging Botterdam: Witte de Withstraat 23 Telef, 115700 (6 1.1. Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019 30 uur. ïaterdags 17—18 uur Telefoon 115709. Huygensplein 1. Telefoon 183467 (3 Hjnen). Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klachtendienst 18 3019 15. Telefoon 673473 Spulweg 132 Telef 4570 Aleidastraat 23 Telef 65451. te-Gravenihage: Dordrecht: iSchiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week, 2 SS per maand, f 7 90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. J (Geldig tot donderdagavond) MINDER KOUD Aanvankelijk plaatselijk nog wat regen of motregen» morgen enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Iets hogere temperaturen dan vandaag. Matige tot zwakke veranderlijke wind. Morgen: Zon op. 4.26 Onder: 20.49 Maan op: 23.01 Onder; 6.50 Directeur H L)E KU1G Hoofdredacteur Ur J A H J S BKULNS SLOT MEN hoort nogal eens de klacht uiten dat tegenwoordig zo'n groot pet eentage van het loon gereserveerd moei worden voor sociale verzekeringen. Te vaak wordt hierbij vergeten, welk een groot sociaal goed m de loop der jaren in de sociale verzekering is ter kregen. Grote tekortkomingen en ge breken, die onze samenleving een halve eeuw geleden vertoonde, zgn daarmee opgevangen en ernstige noden gelemngd Het Is nuttig daarop nog eens weer de aandacht te vestigen, nu morgen de So ciale Verzekeringsbank haar zestigjarig bestaan viert. Enkele cijfers ter illustratie. Jaarlijks wordt ruim 82 miljoen uitbetaald aan ongevalsuitkerxngen, incl. geneeskundige schadeloosstellingen. Er zijn 550.000 rentetrekkers krachtens de Invaliditeitswet. De jaarlijkse renten bedragen bijna ƒ80 miljoen. Toch nog een respectabel bedrag voor een wet, waar tegenwoordig met veel mensen waardering meer voor hebben vanwege de muntontwaarding. Van rijkswege wordt in verband hiermee jaar leks ƒ63,4 miljoen aan toeslagen verleend Krachtens de Algemene Ouderdoms wet wordt thans jaarlijks ƒ1,1 miljard aan pensioenen uitbetaald aan 800.000 ouden van dagen. Van de Algemene Weduwen- en Wezenwet profiteren U3.0OO weduwen en wezen. Er wordt jaarlijks ƒ191 miljoen uitgekeerd. Het zijn slechts enkele cijfers, maar wie had van zulk een ontwikkeling een halve eeuw geleden ook maar kunnen dromen? DE Sociale Verzekerings Bank, in haar uitvoerende taak bijgestaan door de Baden van Arbeid, is in het huidige bestel niet meer weg te denken. Simpel is het begonnen. De oprichting van de Bank toen Rijksverzekering Bank geheten viel samen met de in werkingtreding van een groot deel van de eerste arbeidsverzekeringswet, nl. de Ongevallenwet 1901. Sindsdien heeft de ontwikkeling niet meer stilgestaan. Het gebouw van onze sociale verzekering werd geleidelijk ver der opgetrokken. Vooral na de tweede wereldoorlog was de ontwikkeling onstuimig te noemen. De hierboven weergegeven cijfers vormen daarvan een welsprekend bewijs. De gewijzigde opvattingen zijn ook tot uiting gekomen in de stichting van een revalidatiecentrum, door middel waar van de Bank duizenden patiënten de ge legenheid biedt weer een nuttige functie in de samenleving te gaan vervullen. ^IT zou te veel gezegd zijn, dat het einde van de ontwikkeling bereikt is of in zicht komt. Een breed werk programma moét nog worden afgewik keld. Wij wijzen nog eens in het bijzonder op de gebrekkige werking van de Invalidi teitswet. Herziening is dringend nodig. De cijfers wijzen het uit. Onder de zeer grote groep van rentetrekkers heerst nog veel nood. Talma's wet was destijds een indruk wekkend stuk sociale vooruitgang. Een rente-bedrag van 6 per week, waarop de Invaliditeitswet maximaal recht geeft was bij een weekloon van tien gulden in die dagen lang niet gek. De keuze var een individuele opbouw der pensioenrechten bleek evenwel min der gelukkig te zijn. De muntontwaar ding holde de wet uit. Men kan zeggen dat de wet zichzelf heeft overleefd. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe Invaliditeitswet. Naar dit werkstuk van het huidige kabinet wordt met spanning uitgezien. Moge het ontwerp 'niet lang meer op zich laten wachten. De con junctuur is gunstig. In een samenleving waarin de welvaart toeneemt, moeten ook degenen, die met grote tegenslagen in het leven te worstelen krijgen, be merken dat er ook aan hen wordt ge dacht. B|j het jubileum van de Sociale Ver zekerings Bank is het van betekenis ons nog eeng weer in te scherpen dat woord van Paulus aan de Phihppenzen, nl. „dat een ieder met slechts heeft te let ten op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen". Wat Talma wilde, zullen wij thans opnieuw en beter in praktijk moeten brengen. Zij 1st ra„Belasting tweemaal omlaag M' Bij de vorige belastingverlaging in 1956 is het effect teniet gedaan door een bestedingsbeperking. De minis ter heeft vertrouwen in de methode. Hij acht deze namelijk de beste grondslag voor een duurzaam effect van de tariefverlaging. Het verwijt van socialistische kant dat niemand iets van de gevolgde methode be grijpt, wees minister Zijlstra af. De Nederlandse burger is mondig. Men moet alleen begrip wekken voor de methode. (Pag. 10, 6e kolom) MINISTER Zij Is tra had geen prettige taak deze week, toen hij het uit stel van de belastingverlaging moest verdedigen. Immers, de uitgesteld# hoop krenkt het hart. Hij werd dan ook zeer scherp aan gevallen door de heer Burger, hoewel deze de juistheid van de beslissing niet kon ontkennen. Er zit iets onbillijks in de politiek als men om een juiste beslissing, die men zelf naar vindt, zo onheus be jegend wordt, als door de heer Burger geschiedde. De minister echter heeft zijn weder- partijder behoorlijk van katoen ge geven. En dat op een niet-onhease wijze. Daarom was het voor minister Zijlstra dinsdag een goede dag in de Tweede Kamer. Twee personen, van wie een, Hlnter- bolzer, als journalist van de t- falische Rundschau" In Bonn werk? saam was en in 1959 wegens zijn jour nalistieke verdiensten door de rege ring is onderscheiden, zijn in Bonn ge arresteerd wegens spionage voor „Oos£* europese geheime diensten". De aanhoudingen hebben maandag plaatsgehad. De tweede verdachte, Delhees, was ook journalist. Hjj werkte als corrra- pondent in Bonn. voor een Westduits# radio-omroep i Frankfort. ft Op een eenzaam strand in Por tugal staat een aantal mannen zwij gend om de verwrongen wrakstuk ken van de verongelukte „Jfrtdtjof Nansen", die zijn aangespoeld. Des kundigen zullen deze wrakstukken gaan onderzoeken, maar het zal uiterst moeilijk zijn de oorzaak van deze ramp vast te stellen. Staatssecretaris Schollen heeft een wijziging van het kükgeldbesluit aan gekondigd. Er komt een eenvoudiger regeling voor het verlenen van vrij stelling van het betalen van kijkgeld aan bepaalde personen of groepen, wegens hun financiële draagkracht of lichamelijke gesteldheid. Het is de be doeling, dat de nieuwe regeling zal terugwerken tot 1 juli 1960. De staatssecretaris heeft dit ge antwoord op vragen van het Tweede- Kamerlid Vrolijk (ARB). Hij deelt mede, dat het aantal verzoeken tot vrijstelling in april ongeveer 8200 be droeg. Het Foreign Office heeft bekendge maakt dat Madame Foertsewa, de Russische minister voor Culturele Zaken, half juni als gast van de Brit se regering een bezoek van drie da gen aan Engeland zal brengen. Station Weer Wind- Mas. temp richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. afgel 24 u. DE storing die gisteren nog boven Polen werd aangetroffen en die tn Duitsland plaatselijk meer dan 20 mm regen veroorzaakte, heeft zich vannacht over Sleeswijk-Holstein naar de Duitse Bocht verplaatst. Het centrum lag woensdagochtend bij Hamburg. De frontale bewolking breid de zich snel over het noorden en mtd- ien-uan ons land uitwaarbij vannacht op enkele plaatsen nog al wat regen RESIDENT en mevrouw Kennedy zijn vanmorgen vroeg om half vier (Ned. tijd) per vliegtuig met 31 passagiers naar Parijs vertrokken voor bespre- in met president de Gaulle van Frankrijk. Om halfelf vanmorgen werd het presidentieel echtpaar verwelkomd door president en mevrouw de Gaulle. Kennedy zal drie dagen in Parijs verblijven en vervolgens op zaterdag en zondag in Wenen gedurende tiey uren met premier Chroestsjew van gedachten wisselen, waarbij Berlijn, de ontwapening en Z.O.-Azié zeker ter sprake zullen komen. Daarna vliegt Kennedy naar Londen voor overleg met premier Mac- miilan. In het Buckingham Palace zal hij maandag dineren met koningin Elizabeth. Na zijn aankomst op het vliegveld Orly maakte Kennedy een rondrit door Parijs, die eindigde bij het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Om halfeen begonnen de be sprekingen van de staatshoofden op het Elysée, waar ook de lunch werd ge bruikt. Vanmiddag om vijf uur zal Kennedy het corps diplomatique van Parijs ont vangen. Vergezeld van de Gaulle be geeft Kennedy zich om halfzeven naar de Avenue des Champs Elysées, waar hij bij de Are de Triomphe een krans zal leggen bij het monument voor de Onbekende Soldaat. De dag zal beslo ten worden met een schitterend staat siediner, eveneens in het Elysée. Morgenmiddag zal president Ken nedy een korte rede houden tot de per manente raad van de NAVO te Parijs, zo heeft een Amerikaanse woordvoer der bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rusk, zal later, naar men verwacht, verslag uitbrengen .pan de raad, wanneer Ken nedy in Wenen geweest zal zijn. Premier Mao Tse-toeng: van commu nistisch China heelt onomwonden ver klaard, dat hij het niet eens is met de komende topconferentie van Chroes tsjew en Kennedy. Zijn propaganda organen, die de Weense besprekingen tot maandag geheel genegeerd hadden, hebben thans verklaard, dat het voor Chroestsjew tb*dverspilling is om me Kennedy te onderhandelen. De pers noemt de regerlng-Kennedy „slechter en huichelachtiger dan de regerlng- Eisenhower en haalt de gebeurtenissen van Cuba, Laos en Kongo aan als be wijs hiervoor. Vóór zijn vertrek naar Parijs heeft president Kennedy een onderhoud ge had met premier Ben Goerion van Israel over wereldvraagstukken. In een communiqué werd het gesprek „vrucht baar en constructief" genoemd Helsinki h. bew. ono 4 Stockholm regen nnw 2 Oslo zw. hew. nno 2 Kopenh. geh bew. zo 6 Aberdeen mist windstil Londen onbewolkt nno 4 Amsterdam zw. bew. nw Brussel zw. bew no onbewolkt ono h. bew ono zw. bew. 2W. bew zw. bew motregen h. bew. 1. bew zw bew. zw bew. motregen onbewolkt zo onbewolkt w Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort Munchen Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon zo no nno zzo zzw 4 2 3 7 2 4 4 4 2 windstil nw 2 windstil windstil 3 2 onbewolkt wzw 2 zw bew windstil onbewolkt windstil zw bew ozo 2 regenbui z 6 zw. bew. Z2W 7 zw. bew W 3 27 25 22 21 12 17 15 15 13 1B 21 20 10 11 13 14 16 16 15 20 20 30 23 23 14 22 10 0 0.1 01 1 0 O 0 0 0 0 20 0 3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 15 0 10 Den Helder regen Ypenburg zw bew Vliüsingen 3 bew. Eelde regen DeBiJ-t geh bew. Twente regen Eindhoven zw. bew Z.-Limburg 1. bew. n 12 n 4 windstil nw 6 nw 2 wr-.w 4 windstil w 2 13 15 14 14 15 14 16 15 0.3 O 2 2 0 1 11 0 0 viel, zo b. v. op het vliegveld Twente 11 mm. Verwacht wordt, dat de depressie langs de Waddeneilanden naar de Noordzee zal trekken en dat daarna de bewolking bij ons wat a/neemt. Verder is een depressie van belang die zich over de Golf van Biscaje naar Frankrijk uitbreidt, zodat in ons land morgen de wind naar zuidelijke richtingen krimpt en de temperaturen iets hogere waar den bereiken dan vandaagOverigens blijft het weer veranderlijk. ZUID-AFRIKA REPUBLIEK M' H In de Ursula-kliniek in Wassenaar is dinsdagmiddag een 66-jar. inwoner van Den Haag, de heer A. Taal, over leden. Op 26 mei was de man, toen hij in de zeer vroege ochtend op de Ley- weg in Den Haag reed, een ongeluk overkomen. Op deze fundering moet een gebouw- worden opgetrokken, waarin voortaan elke groepering recht zal hebben op haar eigen rechtmatige plaats, met toekenning van haar privileges. WU eisen het recht voor onszelf op, te beslissen in zaken van binnenlandse politiek, in overeenstemming met de tot uitdrukking gebrachte wil van on ze eigen stemgerechtigden, zonder inmenging van buiten. President Swart bracht verder hul de aan koningin Elizabeth van Enge- W uitgesteld, land. „Wij nemen afscheid van haar, ome vroegere constitutionele monarch, met vriendschap en grote achting". Volgens de regering zijn er tot dus ver geen ongeregeldheden voorgeval len en is de driedaagse staking, die de niet-blanke bevolking had afge kondigd, een volkomen mislukking. Slechts in Johannesburg bleef giste ren ongeveer de helft van de Afri kaanse arbeiders thuis. Niettemin heeft de politie zeer strenge voorzorgsmaatregelen geno men om onlusten bij de plechtigheden van vandaag te voorkomen. Waarnemers wijzen op de volgende oorzaken van het mislukken van de staking: De mobilisatie van de politie en de arrestaties op grote schaal. Het ontbreken van de belang stelling, zodra de Afrikanen zagen dat de actie een mislukking werd. De vrees der Afrikanen hun be trekking kwijt te raken, zoals ve len bij de ongeregeldheden van vorig jaar overkwam. Nelson Mandela, de leider van de mislukte actie, heeft, opbellend uit een telefooncel, aangekondigd, dat hij in het licht van de maatregelen van de Zuidafrikaanse regering niét langer kan o»loven, dat de acties vreedzaam en geweldloos zullen blij ven. De mohammedanen vasten, terwijl vele Indiërs leidelijk verzet plegen door hun winkels te sluiten. Allen eisen politieke rechten in de nieuwe republiek. Sommige berichten wijzen erop, dat het vliegtuig in de lueht ontploft zou zijn: de gevonden wrakstukken waren verkoold en omwonenden hadden gis ternacht. op het ogenblik van de ramp, een explosie vernomen. Zij hadden er, omdat het flink stormde, echter geen aandacht aan geschonken. De oorzaak van het ongeluk is echter nog geheel onbekend. José Figueiredo vond naast het lichaam van het jongetje stukken verwrongen metaal en een strooien hoed. Later vond men stukken hout, gescheurde kussens, veiligheidsgor dels, schoenen, kralen van halssnoe ren, een gescheurde bontstola en enige pakken brieven. Elf uur nadat men vanaf het vliegveld in Lissabon het laatste contact met het toestel had gehad, werden de Portugese autoriteiten van deze vondsten op de hoogte gesteld. onder de indruk verliet de keer I. A. AJer, die vandaag voer liet laatst de KLM als presideat-dlree- teur leidde, gistermiddag het Vlucht- prodnktiegebonw o» Schiphol. Daar had bfj het toen nog zo schaarse nieuws over het verongelukken van de BC-* „Fridtjof Nansen" vernomen. Deze ramp werpt een tragische schaduw over zijn- afscheid. Zeer zware slagen zijn de heer Aler in de zeven jaar van zijn presi dentschap niet bespaard gebleven. In stromende regen hebben mannen en vrouwen uit nabijgelegen dorpen de overblijfselen, die aanspoelden, ver zameld. Twee schepen van de Portu gese vloot, de Corte Real en de Espa- dilha, die gisteren tevergeefs de zee af zochten, hielden zich ook later nog gereed. Alle hoop op overlevenden was echter opgegeven. Alles wat op het strand is en wordt gevonden, zou worden overgedragen aan de Portugese autoriteiten en aan de Nederlandse commissie van onder zoek, die gisteren in Lissabon ig aan gekomen. Leden van deze commissie hebben gisteren nog de plaats van de ramp bezocht. Gisteravond Is nog een vijftal ex perts in opdracht van de Rijkslucht vaartdienst naar Lissabon vertrokken. Het waren dr. J. Zeldenrust, patholoog anatoom van het gerechtelijk laborato rium in Den Haag, diens assistent, dr. B; Makking. het hoofd vliegmedische dienst van de stichting nationaal lucht vaartgeneeskundig centrum te Soester- berg, dr. J. Kielstra, de KLM-gezag- voerder 3. Koedam, die namens de ver eniging van verkeersvliegers gaat en eveneens aan de commissie van onder zoek wordt toegevoegd, en de KUS* fotograaf H. W. Bernhard. De nieuwe president-directeur van de KLM, drs. E. H. van der Beugel, die vanmorgen op Schiphol uit New York terugkeerde, vertelde, dat hij het droeve nieuws midden in de nacht in zijn hotel vernomen had. „Ik ben teruggekeerd, omdat ik op een moment als dit, hier wil zijn", zei hij. „Ik wil proberen de familie van enkele bemanningsleden te bezoeken". De 61-jarige heer 3. H, PopOus nit Dordrecht is dinsdagavond bij een verkeersongeval om het ieven geko men De heer Popijus kwam omstree&t zes uur op de Burgemeester de Raadt- singel in Dordrecht te vallen, toen hij met het voorwiel van zijn bromfiets het achterwiel van een voor hem rij dende fiets raakte. Juist op dat mo ment passeerde een vrachtauto mét aanhangwagen geladen met betonnen tegels. De rechteraehterwielen van de aanhanger raakten het hoofd van het slachtoffer. De heer Popijus moet oo slag dood zijn geweest

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1