Chroestsjew huistoe - Kennedy naar Londen Uitvoerig gesprek over kwestie Laos DRIE ERNSTIG GEWONDEN, ZWARE RAVAGE Vergiste bestuurder zich in route?— Meer dan 20 wagons vernield TREINBOTSING A-bommen werper bij ijs neergestort Door onveilig sein gereden Bedreigde politieman schiet man raak Rode spionnen in Z.--Korea veroiïïdèëldi Misliandeld kalf aangetroffen r OOK BERLIJN TER SPRAKE A Bemanning van 3 koppen omgekomen Twee gezinnen aan brand ontkomen Jongetje verdronken Het weer in Europa I RODE VLAG REGENDOORSLAG MAANDAG 5 JUNI 1061 vJ Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4924 rv "N Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT EEN glimp van optimisme. Dit is de totaal-indruk van de Weense „top" tussen premier Chroestsjew en pre sident Kennedy. Chroestsjew, die vanmorgen uit Wenen vertrokken is zei, voor hij in zijn lljoesjin- vliegtuig stapte, dat hij hoopte, dat zijn gesprekken met pre sident Kennedy een bijdrage zullen leveren „tot de oplossing van het ontwapeningsvraagstuk en de afschaffing van de koude oorlog". Ook zei Chroestsjew, dat zijn gesprekken met de Amerikaanse president een bijdrage zijn tot een blijvende vrede.. (Zie verder pag. 3, 7e kolom) eiin x mm FRANSE „VOGELMAN" Laos DOODGEVALEN ~N EEN' machinist van een trein met zevenendertig goéderen- wagens rijdt 's nachts door een onveilig sein. Uit de tegenover gestelde richting nadert een an dere goederentrein, met acht envijftig 'wagons. r De gevolgen yam de botsing; twee. machinisten overleden; tweeëntwintig volge laden goederenwagens en .twee elektrische locomotieven wan - dë: negen ton per stuk volko men vernield; een baanvak on bruikbaar. 7ES personen kwamen om het leven, drie werden ernstig gewond, toen m de afgelopen nacht op de rijksweg Dordrecht—Moerdijk, bij de buurtschap Tweede Tol, een gTote- personenauto, die met een snelheid van 120 kilometer op de verkeerde rijbaan reed, op twee andere auto's botste. De gevolgen van dè botsing waren verschrikkelijk: de meeste passagiers waren uit de wagens geslingerd en lagen dood of zwaar gewond verspreid over de weg. Vochtige muren? Bel of schrijf N.V.BMTOKU1 ea in Nederland JRofïerdam: B-Gravenhage: Dordrecnt: Schiedam: Witte de Withstroat 25. Telef. 1137Ó0 (3 IJ.; Postbus 1112, Postgiro No. 424315. Kiachtendienst abonnementen 18.3-019.30 uur. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. HuygenspIeSn 1. Telefoon 183437 (3 lijnen).i Postbus 1081. Postgiro No, 424367. Klachtendienst 18.3019.15. Telefoon 673473., Spuiweg 132. Telef. 4570. AJeidastraat 23. Telef. 63451. Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.66 per maand, f 7.90' per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot dinsdagavond). VRIJ ZONNIG. Droog met zonnige perloden, maar In de middag of avond ook bier en daar een onweersbui. Zwakke tot' ma tige wind, in hoofdzaak tussen.noord en oost. Vrlfwarm. Morgen: Zon op: 4.22 Maan op: 1.32. Onder: 20.55 Onder: 12.58 VLEUGJE OPTIMISME NA Auto raast op linker- President Kennedy is vanmorgen in Londen aangekomen om premier Macmillan verslag uit te brengen van zijn besprekingen te Wenen. Men neemt aan, dat Kennedy in het eerste onderhoud, dat hü vanmorgen met de Britse premier had, de verzekering heeft ge geven, dat hü geen privé-concessies aan de Russen in Wenen heeft gedaan. Kennedy sou tot elke prijs willen vermijden, dat bü de^bondgenoten der VJS. de indruk wordt gewekt ais zou de Amerikaanse president gebeel al leen, zonder de anderen hierin te kennen, onderhandelingen met de Russen, zijn begonnen. Ook president de Gaulle zal dit te boren krijgen. JDe Amerikaanse, minister van Buiten landse Zaken, Rivqv te n a»r ï>arge vlogen' om san het Franse staatshoofd uitgebreid verslag 'ie doen van de oe- aprekingen te Wen^n. Diplomatieke waarnemers menen, dat naast of als alternatief voor voort gezette Russisch-Azherikaanse be sprekingen, de volgênide ontwikke lingen mogelijk zijn: Een nieuwe ontmoeting tussen Chroestsjew en Kennedy. Een uitgebreider topconferentie tussen Oost en West. Een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken. Chroestsjew en Kennedy zijn van plan contact te houden over belang rijke kwesties. Ze hebben nogmaals bun steun uitgesproken voor een neu traal Laos. Mogelijk ligt hier een klei ne concessie vsn Chroestsjew in. De voUedlge tekst van het gezamen lijk communiqué dat gisteravond na de besprekingen is nitgegeven luidt ais volgt: „President Kennedy en premier Chroestsjew hebben twee dagen van nuttige bijeenkomsten besloten tij dens welke zy de betrekkingen tus sen de V. S. en de Sowjet-Unie, als mede andere kwesties die voor de twee staten van belang zijn, onder de loep hebben genomen. Heaen be spraken zü In aanwezigheid van hun raadgevers de problemen van kern wapenproeven, entwapening - en Duitsland..De president van de V. S. en de voorzitter van de Sowjetrus- sische ministerraad hebben hun steun bevestigd voor een neutraal en onafhankelijk Laos onder een re gering die door de Laotianen zelf is gekozen, en voor internationale overeenkomsten ter verzekering van die neutraliteit en. onafhankelijk heid, en In d verband hebben zij het belang erkend van een effectief staken van het vuren. De president en de premier zijn overeengekomen contact te bewaren over alle kwes ties van belang voor de twee landen en voor de gehele wereld". Na afloop van het overleg in Wenen heeft een woordvoerder van dé Russen 'nog gezegd, dat de ministers van Bui tenlandse Zaken van Rusland en de V. S. in de toekomst een reeks confe renties zullen houden. sten over. bepaalde onderwerpen zijn er niet gesloten Bet feit, dat Chroestsjew in het ge meenschappelijke communiqué, bet belang van een doeltreffende wapen stilstand in Laos heeft erkend, kan echter de Impasse, waarin de veertien' iandenconferentie te Gcnève over Laos is geraakt, doorbreken. Chroestsjew zou tijdens het over leg aldoo- buitengewoon hoffelijk zijn gebleven en geen krachtige ter men hebben geuit of zich boos heb ben gemaakt. Niettemin bleef bij op zijn. sia.ndppnt staan bij alle onder werpen, die Besproken; werdeaJ.Ook Kennedy is met-van ziih^bekénde opvattingen afgeweken. De 44-jarige Kennedy zou wel indruk hebben ge maakt op de 66-jarige Chroestsjew. ïe'rf H an: ZES doden Een trieste aanblik boden de versplinterde goederenwagons die na de treinbotsing bij Tilburg uit de rails geslingerd en totaal ver wrongen waren. Prescient Kennedy en premier tijdens hun eerste ontmoeting, welke zaterdag in het gebouw van de Ame rikaanse ambassade plaats vond. De besprekingen tussen Kennedy en Chroestsjew hebben aan de verwach tingen beantwoord Er hebben zich geen onverwachte dingen voorgedaan en Chroestsjew heeft geen ultimatum gesteld inzake Berlijn. Overeenkom- De zevenentwlntigjarige Guy Mas- selin, die de „vogelman van Frank rijk" werd genoemd, is gisteren tij dens een sprong in de buurt van Metz doodgevallen. Hij werkte mee aan een luchtvaart show. Toen Masselin tijdens een lich te mist, vermengd met regen, een sprong van geringe hoogte waagde, weigerde zijn parachute zich te ope nen. Aan het incrementum van het Baarns lyceum is voor het eindexamen gym nasium-A geslaagd prinses Margriet. VRIJ WARM r IJDENS het weekeinde is het weer in Nederland onder invloed geko- 1 men van een rug van hoge druk, die de verbinding vormt tussen een maximum nabfj de Azoren en 'n ander hogedrukgebied boven Noord- RuslTnd ^)e wind nam dientengevolge belangrijk in kracht af, maar bleef nog overwegend noordelijk. Aan de kust kwamen gisteren dan ook nog geen hogere maximumtemperaturen dan 16 of 17 graden voor Lanes onze oostgrens werd daarentegen op sommige plaatsen een maxi mum van 24 g^den bereikt. Daarbü ontbond hier en daar onweer. Op het vliegveld Twente werd zelfs 40 mm regen afgetapt. Enkele Oceaanstoringen bewegen m de richting van IJsland. Hun invloed reikt niet verder dan Ierland en Schotland. Daarom bluft de rug van hoge druk in onze omgeving onaangetast en duurt het vrij warme weer met onweerskansen in de namiddag en avond voort. De Convair B-58 „Hutier", de grote Amerikaanse kernbommenwerper, die onlangs de Atlantische Oceaan in de recordtijd van drie uur en negentien minuten overstak, is zaterdag onge veer twintig kilometer van Le Bour- get bij Parijs neergestort. De drie be manningsleden kwamen om het le ven. Het is niet dezelfde bemanning die de recordvlucht maakte. Het toestel nam deel aan een de monstratie ter gelegenheid van de internationale luchtvaarttentoonstel- ling te Parijs. Een ooggetuige van het ongeluk verklaarde dat hij het toestel in de lucht in een vuurhel zag veranderen en daarna neerstorten. Een Franse bouwvakarbeider, heeft gisteren tijdens een vraaggesprek Voor de Franse televisie gezegd, ervan overtuigd te zijn, dat de piloot van het toestel met opzet in de grond is gedoken om-het dorpje Louvres (ten noorden van Parijs) te sparen, Het ongeval met de „Hustlei wordt door militaire deskundigen toege schreven aan „bravour". De nieuwste B-52-bommenwerpers van de Amerikaanse strategische luchtmacht vertonen metaalmoeheid in de vleugels als gevoig van de ho ge snelheid en het grote gewicht, zo is door een woordvoerder van de lucht macht in Washington meegedeeld. Er zullen veranderingen aan de toestel len worden aangebracht, waarmee een bedrag van 200 miljoen dollar is ge moeid. De B-52 is een achtmotorig straalvliegtuig en ingericht voor het vervoer van kernbommen. DU zijn Ju het kort de feiten van een spoorwegongeluk, dat in de nacht van zaterdag op zondag het was onge veer één uur bjj Tilburg is gebeurd. De trein met de 58 wagons kwam uit die plaats en was op weg naar Den Bosch. De andere reed van Oisterwijk naar Tilburg. Juist op de splitsing van de lijnen naar Den Bosch en Oister wijk, enkele honderden meters voorbij het viaduct over hei Wilhelminakanaal, vlak bjj het Longa-terrein, kwam de botsing. Eén van oe machinisten, W. Brou wers (34) uit Den Haag, had haar zien aankomen en was van zün locomotief gesprongen; hij werd vermorzeld door de wrakstukken van de in elkaar ge drukte goederenwagens. Zijn collega op de andere trein. J. A. C. Bressers f37) uit Roosendaal, raakte zo bekneld dat snijbranders nodig bleken, om hem te bevrijden De twee mannen moeten op slag dood zijn geweest. De trein OisterwijkTilburg, was door een onveilig sein gereden. Sein- huïswachter C. Scheilekens, die by de plaats van het ongeluk op z'n post zat, heeft nog geprobeerd, zwaaiend met een rode vlag, die trein te laten stop pen. Het lukte hem niet. De ravage was ontzettend. Van bei de treinen was een stel wagens uit de rails gelopen: andere, die juist op de spoorbrug over het Wilhelminakanaal reden, schoven driehoog op elkaar. Pas om halfvijf zondagmorgen konden de NS met het opruimingswerk beginnen. President-directeui Lohman kwam er naar kijken. Over drie sporen was een oortaai van de bovenleiding vernield: de vervanging er van zou veel tijd vergen. Spoorwegbussen onderhielden zondag de verbindingen TilburgDen Bosch en Tilburg—Best. In de afgelopen nacht heeft een po litieman van de rijkspolitie in Tiende veen, die zich bedreigd voelde, van zijn revolver gebruik gemaakt. Het. schot dal de politieman loste, trof de 30-jari- ge spoorlegger B. Pekel. Deze moest in het ziekenhuis in Hoogeveen worden opgenomen, waar operatief is ingegre pen. De politie moest in verband met een onderzoek enige personen horen, die zich in café „Slomp" in Tiendeveen be vonden. P. bemoeide zich met het ge val en bedreigde de politieman met een mes. Nadat deze assistentie uit Beilen had gevraagd, bedreigde P. de politie man weer met een mes. Deze loste een waarschuwingsschot, waardoor P. werd getroffen. Een vierde automobilist, die even te voren gezien had dat de uit de richting Dordrecht komende grote personenauto op de verkeerde baan reed, heeft nog getracht deze anto In te halen en door seinen de bestuurder duidelijk te ma ken dat hij in dodelijk gevaar verkeer de. Het lukte hem echter niet: op kor te afstand zag hij de botsing gebeuren. In één ogenblik was de weg herschapen in een ontstellende ravage van glas, auto-onderdelen en bagage. De auto, die op de verkeerde baan reed, ramde eerst een personenauto en daarna een sportwagen. De geramde personenwagen veerde als het ware op en vloog toen over de sportwagen heen, waarin eveneens vier mensen zaten. Het dak van de sportwagen werd hier door van de wagen afgerukt. De sport wagen raasde stuurloos nog 150 meter door, waarna hij van de weg afduikel- de en op het talud tegen een boom tot stilstand kwam. De vier Inzittenden van deze sport wagen kwamen allen om het leven.. Het zijn de heer en .nevronw L, C. Voogt, (resp. 42 en 46 jaar, uit Dor drecht en hun 14-jarige dochter Syl via en de 16-jarige zoon Lambert os. De heer en mevrouw Voogt en de dochter waren op slag dood. De zoon is enige uren na het ongeval in hét ■ziekeiihuls'voyerleden:*^'*':-.':'-'^^-^--''' In de auto,''dié de. botsing Vërbor- zaakte, zaten de kapper G. Kórpers-' hoek, uit'Oud Beyer Land, en de heren Th. van Wanrooy en J Visser, beiden afkomstig uit het woonwagenkamp Hoeksewaard te Oud Beyerland. De heer Korpershoek werd gedood. De twee andere inzitenden werden zwaar gewond, maar hun toestand is rede lijk. In de Opel personen-auto, die ge ramd werd, zaten de heer en me vrouw P. C. Schuurbier, uit Rotter dam. Mevrouw Schuurbier werd ge dood; haar man zwaar gewond. De rjjkpolitie en ambulancedien sten waren uren bezig om de ravage op te ruimen. De drie autowrakken werden door kraanwagens wegge sleept. Uit het onderzoek is gebleken, dat de bestuurder van Anbo, die op de verkeerde baan reed, drie kilometer voor de plaats van het ongeval, bij een benzinestation ook al bijna een onge luk veroorzaakt had. Dit heeft hem echter niet tot het besef gebracht, dat hij op de verkeerde rijbaan reed. De mogelijkheid bestaat, dat de be stuurder, uit Dordrecht komende, op weg naar het 's-Gravendeelse veer, zilch vergist heeft in de weg. Hü had de weg naar het veer moeten, volgen, maar heeft, misschien de naast deze weg gelegen oprit naar de rijksw g 16 gevolgd. De 46-jarige W. Mulder uit Nunspeet die per bromfiets onderweg was naar zijn werk in Harderwijk, is vanmorgen van het rijwielpad op de rijweg ge raakt en daar overreden door een trai ler. De man was op slag dood. Hü laat een vr-ouw en zes kinderen achter. De Wassenaarse verpleegster mej. W. Nnrdhof is in de Ursulakiiniek in Wassenaar overleden nadat zü met haar scooter op de rüksweg 32 bij Nootdorp geslipt en enige malen over de kop geslagen was. (Advertentie) (Advertentie) HOUTWORM? VERROT HOUT, ENZ. Koningiiinegrabhl 135' DEN HAAG Telefoon 070—639312 (Van een onzer verslaggevers) In een snelle vlucht zijn zondagmor gen tegen zeven uur twee gezinnen in de Falckstraat te Den Haag aan een felle vlammenzee ontkomen. Door spe len met lucifers was brand in hun wo ning ontstaan. Twee verdiepingen werden ernstig door het vuur aange tast. De schade wordt geraamd op tienduizend gulden. Op de eerste verdieping kwam nog vóór zeven uur een vierjarig knaapje naar zijn slapende moeder toe. Er is een brandje in de voorkamer, vertelde l?ij. Onmiddellijk werd In de woning alarm geslagen en de moeder liep met haar kinderen van twee, vier en acht jaar weg. (Haar man, P. v.d. T., is zeeman). Op de tweede etage vluchtte het gezin A.B.; man, vrouw en twee kinderen van één en vijf jaar. Overal bleven deuren open staan; hierdoor lekten de vlammen van de voorkamer op de eerste verdieping snel via het trapgat naar boven. De brandweer, door mevrouw B. gewaarschuwd, kon met twee nevelstralen blussen. De voorkamer van de familie van der T. brandde geheel uit, terwijl verder op beide etages brandschade ontstond. In de voorkamer moeten kinderen van de beide gezinnen met lucifers ge speeld hebben. In Zoid-Korea heeft, ha een. kort proces, een speciale, krijgsraad -tegen drie personen: :de doodstraf.uitgesprc* Ken'<wegens •apfena*B-ivoor-:dSieir"trOih'!>:: monistische Nofag-XÖrea.•>/5* i De .Zuidkórqaaiise .pégerin^ besloten 1.355 aéSbfenareh 'en mili-*"; tairen te ontslaan, ómdat zü "er con cubines op nahouden. Op de ontslag-. lüst staan verscheidene zeer hoge ambtenaren en officieren van leger en politie. ïn een regeringsverklaring wordt gezegd, d«t het erop nahouden van concubines niet alleen de vrede in het gezin verstoort, maar de schuldi gen ook meer openstelt voor corrup tie, daar zü hogere uitgaven hebben. In de toekomst zullen allen, die in overheidsdienst zijn en ëeri concubine bhjken te hebben, zonder dralen wór den ontslagen. De Hoornse politie stelt een onder zoek in naar een geval van dierenmis handeling, dat zich zou hebben voor gedaan in het instituut voor veevoe dingsonderzoek in, Hoorn. Assistenten van dit instituut ontdekten 's morgens dat van een stierkalf de tong vrijwel geheel was afgesneden. Ook in de on derkaak had het dier een snee. De aan vankelijke veronderstelling, dat het dier zichzelf zou hebben verwond, achtte men zo weinig houdbaar, dat de poli tie werd ingeschakeld. By het insti tuut, dat ondër leiding' staat van prof. dr. A. M. Frens, spreekt men van een volkomen raadsel. Het stierkalf be vond zich in een afgesloten schuur. De vier-jarige Tommy Dekker is zaterdagmiddag in de „Hoomsevaart" in Alkmaar te water geraakt en ver dronken. Wind- Max." temp. Station Weer richting v. gisteren. yycct en snelheld m mtr p. sec. afgel.24u. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemb. Parüs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn. Frankfort München. Ztlrich Genève Locamo Wenen Innsbruck Belgrado Rome Ajaecio Madrid Majorca Lissabon onbew. onbew. onbew. onbew. zw. bew. onbew. 1. bew. mist geh. bew. zw. bew. regen geh. bew. h. bew. h. bew. onweer geh. bew. geh. bew. geh. bew. zw. bew. geh. bew. 1. bew. h. bew. I. bew. onbew. 1. bew; zw. bew. zw. bew. no ono ono n z wzw nnw windstil n 2 nw 2 w 1 windstil n 4 nno 4 - verander!, wzw 2 nw 1 windstil windstil wnw 8 windstil w 3 zo 2 o 1 windstil windstil n 9 25 26 27' 25 17 21 22 18 13 20 18 18 20 0 O 0 0 0 O O 0.2 0.3 0 4 0 1 27 20 16 5 13 13 16 23 19 14 21 23 21 21 24 23 3 03 0 0 0 0.1. O O 0 Den Helder zw. bew. n 5 17 Ypentourg 1. bew. nnw 2 19 VJissingen zw. bew. n 4 17 Eelde onbew. no 2 22 TDe Bilt onbew. windstil20 Twente onbew. windstil '24 41. EStidboTOn i, bew. windstil 21 Zuid-Limb. mist wzw ,2 j.® O O O 0 v II. O OA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1