tekort Minister Van Aartsen deelt Kamer mee: In '64 en '66 opnieuw verhogingen Concertgebouworkest wéér op vaderlandse bodem Hevig onweer en zware regenval boven Nederland Watersnood in Groesbeek Kennedy: zware tijd te wachten Laos enige lichtpunt Verloofd paar verongelukt Militairen zochten vergeefs naar vermist jongetje Vrij koel mm Man gedood bij vechtpartij in Limburgs dorp Het weer in Europa Vijftien jaar voor ex-generaal Bigot r~ r n»n 1; 1 en in Nederland r WOJENSDAG 7 JUNI 1961 V J TWINTIGSTE JAARGANG No. 492$ Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 9De bewoners van het geteister de gebied in Groesbeek zijn hier bezig om het overtollige water met bezems te verwij deren* Teveel op spel Nieuwe bedreiging Minister van aartsen vindt dat de huren in de ja ren 1962, 1964 en 1966 moeten worden verhoogd. In de eerste gemeenteklassen zal dit percen tage in elk der drie fasen 10 zijn. In de tweede- en derde ge meenteklassen 11 en in de vier de en vijfde gemeenteklassen 12%. In een brief aan de Tweede Ka mer, waarin de minister dit mee deelt, schrijft hij ook dat volgens de regering de huurverhoging met een compensatie in de loonsfeer gepaard dient te gaan. Staatssecretaris Roolvink heeft reeds aan de Stichting van de Ar beid advies gevraagd over de wij ze, waarop per 1 april 1962 de eerste van de drie Huurverhogin gen moet worden gecompenseerd. Uit een brief van de staatssecreta ris bleek, dat de regering op-het standpunt staat, dat de compen satie uit de produktiviteitsrente moet worden bestreden. De staats secretaris vraagt namens de rege ring aan de Stichting advies over a) de omvang en de vorm van de compensatie, b) het al of niet openen van de mogelijkhèid, de sedert 196Q bestaande huurbijslagén bi| vernieuwing van de cao's in - de cao's-'te verwerken; De staatssecretaris zegt, monde ling overleg bijzonder op prijs te stellen. BOTSING BU HALFWEG F-. 1 Aan buikschot overleden Verdronken of ontvoerd? <r ■8 N fEoHêrdamf" WlfS Si Wlthsfraat S3. Têlê?. ÏEsTOO «TTJ Postbus 3112. Postgiro No. 424510. Klabhtendienst abonnementen 18.3019.30 uur. Saterdags 17—18 uur. Telefoon 11570Q. u-Gravenfeage: Huygeneplein 1. Telefoon 183467 (3 lijnen).i Postbus 1001. Postgiro No. 4.24367. Klachtendlensrt 18.3019.15. Telefoon 673473. Dordrecat: Spulweg 132. Telef. 4570.. Schiedam: Aleidastraat 23. Telef. 65431. Abonnementsprijs 81 cent per week, t 266 per maand, t 7.90' per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot donderdagavond) WESTELIJKE WIND Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Zwakke matige wind nit westelijke, richtingen, gematigde temperaturen. Morgen: Zon op: 4.21 Onder: 20.56 Maan op: 2.23 Onder: 15.26 TJET verpleegsterstekort is zo nijpend geworden dat het in het middelpunt van de publieke belangstelling is komen te staan. De stoot daartoe ia In niet geringe ma te gegeven door het besluit van prol dr. W. G. Sillèvis Smit om z(jn neuro logische kliniek te Utrecht te sluiten voor patiënten, die schedelverwondingen hebbenopgelopen. Wat in de Domstad speelt, speelt ook elders. Patiënten, die eigenlijk voor een ïiekenbuisbehandeilng in aanmerking ko men, vinden toch de deur gesloten. Als 't maar even kan, moeten slachtoflers van verkeersongelukken, na behandeld te sijn, thuis verder worden verpleegd. Dat de situatie ernstig is blijkt ook uit de veie advertenties, waarin om ver pleegsters wordt gevraagd. Het tekort bltjft echter rear nflpend en de verwacb ting Is dat dit in de naaste toekomst nog erger zal worden. TTIT brieven van lezers blijkt wel, dat een complex van factoren de aan melding ongunstig beïnvloedt. Het beroep vergt veej van de meisjes. Doorzettingsvermogen en een sterk ge stel ajjn nodig. De salariëring laat te wensen over. Sinds lang in uitzicht ge stelde salarisverhogingen rijn nog steeds niet gërealiseerd. De klacht is voorts, dat in veel Inrichtingen van modem per soneelsbeleid nog weinig sprake is. Daar. door staagt men ér niet in meisjes, die het beroep kozen, ook aan rich te bin den en vast te houden. Nu ln lelie een noodtoestand begint te ontstaan, zal toch alles op alles moeten worden gezet om een oplossing te vin den. Er gaan mensen sterven, omdat er te weinig verpleegsters zijn. Dat ls on toelaatbaar. Het is in strijd met bet ge bod van naastenliefde en het oefenen van barmhartigheid. CUt worden reeds allerlei suggesties ge- daan om (n de toestand verbetering te brengen. Dat blijkt uit ingezonden stukken van lezers. Onder die sugges ties zijn er zeker, die waardevol rijn te noemen. Tn een dienstplicht Ivoor meisjes heb ben ook wij weinig vertrouwen. Maar,een grootscheeps beroep óp meisjes om vrij willig een dienstverband van een of twee jaar aan te gaan dient zeker een reële kans te krijgen. Wjj bennen een gezin waar de meisjes na de schooljaren in uitstekende-harmo nie met de oudera éen Jaar lang in de huishouding helpen ter verlichting van de taak van dé vrouw des buizes. Er is reeds een initiatief van de „Inter kerkelijke Commissie Diakonaal Jaar". Men heeft er over kunnen'lezen tn de jeugdrubriek van ons blad. Hieraan zou landelijk een grootscheeps reliëf moeten worden gegeven. Verder zal aan gegronde klachten vol le aandacht geschonken moeten worden. De salariëring moet beter, want Jtiet te kort kan ook door financiële middelen bestreden worden. Ernstige overweging verdient ook de suggestie om verpleeg sters bö het veriaten van de dienstbe trekking een extra bedrag mee te geven, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Er zullen nog wel meer mogelijkheden zijn om het verpleegsteraberoep aantrek kelijker te maken. Natuurlijk, geloof en Idealisme moeten hier ook een belang rijke rol spelen, maar de stoffelijke kant der dingen mag evenmin uit het oog ver. loren worden. 1962 HUREN 10 TOT 12 PROCENT OMHOOG rTUdens een hortdoch Wvfg onweer, dat-dinsdagmiddag Vond haiivitf -«ver Ntwrdjldmburs losbarstte;"; wesrè >;©p verschillende plaatsen ernstige debar de toegebracht aan'de te velde staande jonge gewassen door hagelstenen,'r die neersloegen als kiezelstenen. Na een half tror tijd werd een neerstag van ruina 28 mm gemeten. In het noorden en oosten jran het land woedde, gisteravond op vele plaatsen .een zwaar onweer, dat hier en daar, samenging met hevige regen val. De slagregens die de straten van Arnhem schoonspaelden, venoorzaak- ten voor tientallen gezinnen zware overlast. Om neger. uur. had 'de brand weer reeds veertig meldingen over volgelopen kelders De brandweer was druk in de weer met de vier beschik bare motoronmpen In Groesbeek stroomde- het water van de heuvels huizen en hotels bin nen. Een .rijwielhandelaar moest tien tallen' rijwieien en bromfietsen uit zijn ondergelopen etalages en bergplaats overbrengen naa-- een bankgebouw Het water, stond hier en daar tien cen timeter boog op straat. Op enkele plaatsen brak het -wegdek open.- Het viaduct in de weg Arnhem Zutfen- bij de Fosbank is ten gevolge van de regenval verzakt.. De spoorbaan werd door het -vater overspoeld. Rijks waterstaat verbood daarom de N.S. treinen te laten rijden op het baanvak VelpRheden. Tijdens een hevige onweersbui is de bliksem ingeslagen in de landbou werswoning van de heer Póulsma aan dé'Korte Jacht'te Dedemsvaart. Hel vee kon tijdig in veiligheid worden gebracht, maar de woning .en een aan gebouwd h'iis werden een prooi der vlammen. Toen generaal Moboetoe, de Kongolese legerchef, onlangs in burger een lief- 'adigheidsfeest te Leopoldstad bezocht, ontdekte hij daar een soldaat die aan een der stalletjes een papieren feestmnts had gekocht. De generaal verzocht de militair dit weinig krijgshaftige „buiten-model" hoofddeksel maar zo onopvallend mogelijk weg-te moffelen, geen concessies President Kennedy heeft gister avond het Amerikaanse volk mee gedeeld, dat de Sowjetrussische premier Chroestsjew „een ern stige slag heeft toegebracht aan de hoop op een akkoord, over een stopzetten der proeven met kern wapens en de controle hierop" tijdens hun zeer „ernstige" be sprekingen in Wenen. In zjjn boodschap aan het volk zei de president voorts, dat by Chroests jew had duidelijk ge maakt, dat de Amerikaanse vei ligheid voor een belangrijk deel betrokken was bij de kwestie Ber lijn, en dat de Verenigde Staten hun verplichtingen in die stad zouden nakomen. „Het ernstigste deel van de be sprekingen is gegaan over de toe stand in Berlyn", zei Kennedy. Kennedy had duidelijk laten- uitkomen, dat Amerika van plan is de rechten van het Westen in Berlijn,- koste was het kost, te verdedigen. Chroestsjew had zijn standpunt tot in bijzonderheden uiteengezet. Over hetgeen de Sow jetpremier naar voren heeft gebracht, zal nog verder van ge dachten worden gewisseld. Overigens sprak Chroestsjew niet in termen van oorlog. Hij gelooft, dat de wereld haar gang zal gaan, zonder dat iemand «in toevlucht tot oorlog neemt. Kennedy zei,, dat het als hoogste uitvoerende macht in de Verenigde Staten zijn taak is besluiten te nemen, die geen adviseur óf bondgenoot voor hera kan nemen. Daarom was- het van onmetelijk belang, dat hij Chroestsjew had leren kennen en diens standpunt ten aanzien van diverse kwesties. Het is-ook belangrijk, dat Chroestsjew het Amerikaanse standpunt kent. De kans op een gevaarlijke vérgissing aan een van beide kanten móet nu wel kleiner zijn. In zjjn rede, welke door radio en televisie werd uitgezonden, zei het staatshoofd, dat noch de Verenigde Staten, noch Rusland enig voordeel hadden -behaald tijdens het 'overleg. Noch hadden zii elkaar concessies af gedwongen. Hoewel hij de nadruk leg de op de „ernstige sfeer" der ('bijeen komst, noemde hij het overleir .uiterst nuttig". Over de houding van de premier inzake de. kërnstopconferentie zei Kennedy, dat Chroestsjew was blijven vasthouden aan zijn eis tot hét ver krijgen van het vetorecht op elk toe zichthoudend orgaan op een naleving van een eventueel verbod. „In feite", aldus de president, „deed 'Chroestsjew hierdoor alsof de huidige besprekingen over een stopzetten der proeven volmaakt nutteloos zijn". Hij voegde hier echter aan toe, dat de Verenigde Staten zich niet aan het overleg zouden onttrekken. Hij zei: „Er staat te veel voor ons op het spel, dan dat wij ons zouden losmaken van de ontwerp-overeenkomst, welke' wij hebben ingediend". Over de .vooruitzichten op een be stand in Laos, was de president hoop voller gestemd,.. Hij zei, dat Chroes tsjew en hij vólkomen overeenstem ming hadden bereikt „over de nood zaak om'de gevaarlijke elementen in de toestand daar tot een minimum te beperken". Ook hadden zij eeri akkoord bereikt over de opvatting, dat een neutraal en onafhankelijk Laos, ongeveer gelijk aan Birma of Cambodja, wenselijk was. Kennedy maakte hét Amerikaanse volk in-zijn rede-duidelijk, dat-de Ver enigde Staten thans te maken hebben met een nieuw soort bedreiging. Ame rika bezit op het gebied van kern wapens geen monopolie meer. De communisten hebben raketten, die tegenover de Amerikaanse gesteld kunnen worden en bovendien betekent agressie thans niet meer, dat legers grenzen overschrijden. De communis ten hebben de „ouderwetse" vorm van agressie vervangen door „zogenaamde bevrijdingsoorlogen", waarmee zij - in een land de macht in handen krijgen, zonder dat er legers over grenzen mar cheren. De communisten exploiteren de materiële ellende in de wereld en daarom, verklaarde Kennedy met na druk, was het zo noodzakelijk, dat het Congres zijn programma voor buiten landse hulp goedkeurde. „Chroestsjews woorden in Wenen hebben beter dan wat ook de noodzaak van dat pro gramma aangetoond". Kennedy zei, dat de Sowjet-Ameri- kaanse betrekkingen zware beproevin gen te wachten staan. „Chroestsjew gelooft in een, uitbreidende conceptie van het wereldcommunisme en het is de vraag of zo'n systeem naast dat van het Westen kan blijven bestaan". Kennedy achtte de Gaulle een „wijze raadsman" voor -de toekomst. Zijn besprekingen met de Franse pre sident zijn van het hoo'rie belang voor hem geweest. Bepaald verschilpunten tussen de twee landen zijn minder be- Minister van Aartsen is voornemens zo spoedig mogelijk de betrokken wets ontwerpen bij de kamer in te dienen. Natuurlijk zal bet tempo worden be paald door de snelheid, waarmee de Stichting van de Arbeid haar advies over de compensatieregeling zal uit brengen. Het percentage van dertig procent, dat de minister noemt, is in overeen stemming met het analytisch gedeelte van het advies van de S.ÉJ5. over het huurbeleid op lange termijn. Over de wijze, waarop de huurverhoging moest worden gerealiseerd, bestond in de S.EH. echter geen overeenstemming. Het advies hierover viel in verschillen de minderheidsstandpunten uiteen, zo dat de regering daaraan geen enkel houvast had. (Van onze correspondent) Dinsdagmiddag drie uur is het ver loofde paar Fr. Brenkhaven (28) en Marianne Oostermau (19) nit Amster dam, dat in een personenauto reed, bij een botsing op de Haarlemmerstraat- weg ter hoogte van de Liedebrug om het leven gekomen. De personenauto, die op weg was naar Amsterdam, werd gegrepen door een tegemoetkomende zandauto, be stuurd door de 26-jarige G. Fransen uit Haarlem. Beide wagens waren op de driebaansweg aan het inhalen en be landden daartoe op de middenbaan van de Haarlemmerstraatweg. Een frontale botsing was het gevolg. De chauffeur van de vrachtauto liep geen verwondingen van betekenis op Kal i mmm Bernard Haitinfe, dirigent van het. Concertgebouworkest, begroette gis teravond op Schiphol zjjn echtgenote, tóen hij met het orkest terugkeerde van de Amerikaanse tournee, (foto; boven). Pankenist J. Labordes wilde best weten dat hij in Amerika geweest was: hg had een cowboyhoed en een grote speelgoedhond meegebracht "(fo- - to hiernaast). - C\ Zie ook verslag elders in déze editie. langrijk geworden in de nauwe ver standhouding, die er tussen de Gaulle en hem is ontstaan. „Hij kent de be tekenis van een bondgenootschap:', aldus Kennedy. Met president de Gaulle was hij tot overeenstemming gekomen over de volgende punten: 1. Het belang van de verdediging van West-Berlijn. 2. Hulp aan de onderontwikkelde naties. 3. Bevordering van de Europese een heid. 4. Hoop op een succesvolle beëindiging van de conferentie over Laos. 5. Een nauwere Westelijke alliantie. (Van een onzer verslaggevers) In het Limburgse dorpje Jabeek, dat op dat moment uitgebreid kermis vier de, is maandagavond, de dertigjarige bruinkoolwerker Theo Mots doodge slagen op het binnenhof van een café. De kermis werd gestopt, een tap- verbod werd afgekondigd en de po litie arresteerde als verdachten de gebroeders G. K. en L. K. In een handgemeen op de binnenplaats moe ten zij Mols dusdanig hebben afge tuigd dat hij met zijn hoofd op een hardstenen stoép' viel en aan de ge volgen overleed. Toen hij werd ge vonden was hij reeds overleden. Het gevecht was een uitvloeisel van een woordenstrijd in het café, waar het drietal, verhit door de drank, on enigheid had gekregen, toen Mols de twee broers met de prestaties van hun duiven plaagde. Buiten zouden ze de zaak uitvechten, met het droevige ge volg. De ware toedracht wordt onderzocht. Sectie zal de doodsoorzaak moeten uit wijzen, die weer bepalend is voor de tenlastelegging. Het zier ernaar uit dat deze ,",dood door schuld" zal zijn. In het ziekenhuis Bethesda te Hoo- geveen is vanmorgen overleden de 30- jarige spoorlegger B. P., die zondag jl„ toen h(j een dreigende houding tegen een politieman aannam, door een schot, dat die politieman loste, in de buik werd getroffen. P. laat een vrouw en drie kleine kinderen achter. Sinds zaterdagmiddag -wordt de-.drie- kiriget-Gerard vaat der-Meuken ,uit Broekerhaven (germ- Boveakarspel) ver mist. Even: jtevoren was- hét jongetje, dat' bij- de haven speelde,, doorëenbiiur- jongen achterhet hekvvaav der. ouder-, tijke-WoïUng-igezéte Sindsdien is 'heriniet - in'eer gezien. - -yH Terstond zgn vèlé' buren en bekenden het ventje gaan zoeken. Ook-.de red dingboot K. F. van dér Shyrs uit Enk- huizen en het rijkspolitievaartuig zjjn naar de Broekerhaven .gegaan.Het dreggen had echter geen-resultaat. Zon dagavond hebben zes kikvoramannen van .de marine uit Den Hélder nogmaals systematisch de haven afgezocht, doch wederom zonder resultaat. Maandagavond kwam de ministeriële toestemming af tot het inschakelen van' twee compagnieën van de mobiele co lonne, die juisit die dag iri Laren voor herhalingsoefeningen onder de wapenen waren gekomen. Met-behulp van 48 autospuiten en pompen is dinsdag de Broekerhaven Leeggepompt doch een stoffelijk overschot is niet gevonden. De justitie zal nu worden ingescha keld. Men houdt rekening met de'nno-- gelijkheid, dat de kleine Gerard is ont voerd. Station Weer Wind- Max.temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtrp.see. afzei. 24 u. Helsinki onbew. wnw I 28 Stockholm onbew. zzw 4 28 0 Oslo zw. bew. windstil 27 -o Kopenh. onbew. zo 4 23 0.6 Aberdeen zw. bew. windstil 16 3 Londen zw. bew. w 3 23 0 Amsterdam regen wnw 8 26 8 Brussel geh. bew. w 2 20 0 Luxemb. geh. bew. w 3 20 0 Parijs zw. bew. w 6 20 7 Bordeaux zw. bew. W 2 20 4* Grenoble zw. bew. nno 1 23 9 Nice onbew. n 4 21 0. Berlijn zw. bew. ono 2 26 0 Frankfort zw. bew. wzw 2 22 0 München zwbew. wzw 4 18 .0 Zurich geh. bew. windstil 22, 11 Genève zw. bew. windstil 22 0 Locarno 1. bew. wnw 1 24 0 Wenen zw. bew. w 1 23 2 Innsbruck zw. bew. windstil 24 0 Rome regen Z 6 19 .'7 Ajaccio zw. bew. no 3 21 10 Madrid onbew. windstil 20 - 0 Majorca h. bew. windstil 24 ,6 Lissabon onbew. nnw 10 20 Den Helder onweer n 5 20 0 Ypenburg regen nw 5 21 12 Vlissingen h. bew. wnw 2 19 0 Eeide 1. bew. vexand. 28 6 De Bilt geh. bew. w 2 24 52 Twente mist w 2 27 2 Eindhoven mist wzw 2 22 0 Zuid-Limb. mist w 3 20 1 Een hoog militair gerechtshof heeft in Parijs de 5I-jarige ex-generaal Pierre Marie Bigot tot 15 jaar gevan genisstraf veroordeeld voor zijn aan deel in de mislukte opstand in Alge rije. Bigot verklaarde dat hij de man is geweest, die opdracht heeft ge geven het vliegtuig naar Frank rijk te sturen, waarmee de ex-gene- raals Challe'en Zeiler voor de op stand naar Algerije zijn gebracht. Bigot is bevelhebber van de Franse luchtmacht in Algerije geweest. Chal- le en Zeiler zijn, zoals bekend, even eens tot 15 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. De majoor Denoix de Saint Mare werd eerder veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid. Hij was tijdens de op stand commandant van een regiment valschermtroepen van het Vreemde lingenlegioen. t N DE NACHT I woensdag zijn van dinsdag op plaatselijk weer zware onweersbuien gevallen. In de Bilt viel niet minder dan 52 mm re-, gen. De buien hingen samen niet een klein lagedrukgebied dat gisteren bó ven ons land lag en dat zich' lang zaam naar de Duitse Bocht verplaat ste. Aan de achterzijde van dit lage drukgebied voerden zwakke noord westelijke winden koelere lucht van de Noordzee ons land binnen. Aan het warme weer is hiermede weer een einde gekomen. Over de. Britse eilanden komt een storing, naderbij, die weliswaar weinig actief is, maar die morgen toch plaatselijk wat re- - gen kan veroorzaken. Voor en na het passeren van deze storing zjjn echter ook enkele opklaringen- mogelijk. Dó temperatuur zal nog Iets verder da len.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1