Deputaten- vergadering DUITSERS EISEN VROEGER AANDELENBEZIT TERUG Loopt Groningse „gasbel" naar 't oosten leeê? De KLM. Russisch vliegtuig boort zich in het zand bij CAÏRO Treinstoring in Amersfoort oorzaak van KLM-ramp? Truck ramt bus: 2 doden bij Breda Kennedy - op terug in Washington Dit jaar: tekort van 100.000 werknemers Bonn: géén compromis De Bilt: enkele opklaringen D Alle seinen „rood" „RAMPHEUVEL" BIJ VLIEGVELD CAÏRO Kordate Duitsers redden anderen Verkeer eist groot aantal levens Belastingambtenaren weigeren overwerk Het weer in Europa r en in Nederland DINSDAG 13 JUNI 1961 V. J TWINTIGSTE JAAKGANG No. 4931 f- Directeur H. DE RUIG Hoofd redacteur: l)r. J A H J i> BK LUNS SLOT Op plaats waar „Sirius" had moeten landen m S het te wijten aan een te kort aan waarschuwings- lichten by Cairo's luchtha ven. dat in de nacht van zondag op maandag de Lockheed Electra II „Sinus" van de KLM tegen een heuvel gevlo gen en Terongelukt is? Met ze kerheid kon vandaag nog niets worden gezegd over de oorzaak van deze nieawe KLM-ramp, die 20 mensen (onder wie 12 Nedei> landers) het leven heelt gekost, maar wel staat vast, dat het duin- achtige gebied in de omgeving van het Egyptische vliegveld een vliegtuigbemanning visuele moeilijkheden kan bezorgen. Bovendien zijn volgens vlie gers in Cairo op de vrij. steile, hoge rand van de „rampheuvel" die in de aanvliegroute voor een der landingsbanen ligt, te weinig waarschuwingsliehten aange bracht. De lichten zouden lang niet altijd goed zichtbaar zijn. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de „Sirius" een technisch defect vertoonde, zo is vannacht in Cairo verklaard. (Zie verder pag. 3, le kolom) (Zie verder pag. 3, 7e feeïeia) Gesprek met Fanfani JfUsftêrdam: Witïn dc Withstraat 25, Telef. 515700 (0 I.V.; Postbus 1112. Postgiro No. 424519, Klacruendienst abonnementen 18,3019.30 uur -aterdags 1718 uur. Telefoon 115700. b-Graventvage: Huygenspleln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen].. Postbus 1091. Postgiro No, 4218S7. Klaehtendienrt 18.30—59.15. Telefoon 673473., Dordreent: Spulweg 132. Telef. 4370. Schiedam: Aleidastraat 23. Telef. 65451* (Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.65 per maand, f 7.90' per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot woensdagavond) OPKLARINGEN Opklaringen en hier en daar ook enkele buien. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Krachtige tot matige wind tussen noord cn noordwest. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op: 5.43 Onder: 21.01 Onder: 21.46 E Anti-Revolutionaire Partij kan op een geslaagde deputaténver- gadcring terug zien. We kunnen ons indenken dat de voor zitter der partij een zucht van verlich ting slaakte toen het besluit gevallen was om liet vernieuwde beginsel en al gemeen staatkundig program te aanvaar, den. Een langdurige en moeizame procedu re was ten einde gebracht in dc snikhete zaal van Tivoli waar twaalfhonderd men sen uit alle delen van het land bijeen waren om Hit besluit te nemen en verder te luisteren na. - een aantal redevoerin gen. De discussie over hei beginselprogram had weinig meer om het lijf. Dat kon ook niet anders, want de zaak was in de partij, in de kiesverenigingen en in het partijconvent zo grondig doorgepraat dat er in dit stadium niets nieuws meer over tB vertellen viel. Zo kwam het aceent le liggen op het b(jecn-zyn van de deputaten zelf. De Anti-Revolutionaire Partij presenteer de zich in haar hoogste en breedste orgaan op massale wijze. Daar gaat aüUd iets stimulerends van uit. De deputatenvergadering doen het over het algemeen goed. Erv deze keer was het niet anders. Verdrag met Duitsland: nieuwe moeilijkheden TAS K.L.M. treft ramp op ramp. *-* Eerst het verschrikkelijke ongeluk b(j Lissabon, waar alle inzittenden van het viiegtuig het ieven verloren. Nu eerst een vliegtuig, waarvan een motor in brand vloog, die in de Oceaan viel. maar waarbij het de piloot gelukken mocht, het vliegtuig in Schotland veilig aan de grond te zetten. En dan. pal er op, de ramp in Cairo, waarbij de inzit tenden deels gered werden, deels om kwamen. Het risico van het luchtverkeer Is weer eens duidelijk gebleken. Helaas bleek hel aan onze nationale luchtvaartmaat schappij. Onze deelneming gaat uit naar de slachtoffers en htm nabestaanden, maar ook naar de K.L.M. zelf, die door deze ongevallenreeka inderdaad zwaar is ge troffen. Een Russisch straalvliegtuig van het type ID-104 is gistermiddag van de startbaan van het vliegveld in Cairo geraakt en heeft zich in het zand ge boord, nadat de banden van één on' derate! bij de landing waren gespron gen. Niemand van de twintig inzit' lenden werd gewond. Totdat het vliegtuig was geborgen, was het vliegveld voor alle verkeer gesloten. Door het ongeluk was de startbaan, waarop gistermorgen het verongelukte KLM-toestel had moeten ianden, onbruikbaar geworden. De tweede startbaan was gesloten wegens herstelwerkzaamheden. De binnenko mende vliegtuigen werden doorge stuurd naar Luxof of Alexandrië. De Sowjet-piioot schoot twee rem- parachutes uit om de vaart te breken toen de banden gesprongen waren en het toestel voortstootte op het onder stel. De brandweer en reddingsploegen haastten zich de startbaan af. Maar hun hulp was niet nodig. De rotbaan was ongeveer vier uur geblokkeerd. Een storing in de beveiiiglngsinstal- latie van het spoorweg-emplacement Amersfoort heeft maandagavond van kwart over acht tot kwart voor elf groto vertraging van het treinverkeer veroorzaakt. De wissels lagen vast en alle seinen stonden op rood. Slechts enkele treinen konden, zeer langzaam, van sein tot sein over het emplace ment worden geloodst. Verscheidene treinen reden niet door, maar par keerden in Amersfoort. Aangezien het emplacement een be langrijk knooppunt van spoorwegfin is. werkten de vertragingen sterk door op de lijnen naar UtrechtRotter dam/Den Haag. ZwolleGroningen/ Leeuwarden, Twente, Amsterdam er EdeWageningen. Om kwart voor elf was alles weer oké en konden de treinen weer vol gens de dienstregeling rijden. Sinds donderdag wordt in Nijmegen vermist de 45-jarige D. H. Kleermans die op deze dag zijn woning verliet voor een wandeling. Tot dusver is geer spoor van de man ontdekt. Vermoede lijk is hem een ongeluk overkomen In het algemeen ziekenhuis te Zeis- is aan de gevolgen van een aanrijding overleden, de 78-jarige heer E. J. van den Berg uit Zeist. In Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee, hebben tegenstanders van de rassenscheiding een vreedzame de- monstratietocht gehoudenwaarbij cij een aantal winkels en warenhuizen binnengingen. Een blanke vrouw sluit snel de toegang af voor enkele negers, die een restaurant van een warenhuis tvilden binnengaan. I In Caïro is vannacht verklaard, dat er geen reden is om aan te nemen, dat de *Sirius" een technisch defect ver toonde. Definitief Is vastgesteld, dat het toestel niet in moeilijkheden ver keerde, toen het maandagmorgen rond één uur de Egyptische kust bereikte. Gezagvoerder Reynolds had de controletoren op het vliegveld mede deling van zijn komst gedaan en hem was opdracht gegeven op de kortste van de twee landingsbanen (met een lengte van 2500 meter) te landen. Alvorens te landen maakte de gezag voerder, of misschien zijn tweede piloot J. W. H. Heuts, een grote boog om op de landingsbaan te kunnen aansturen. Op het moment van de landing was het weer uitstekend. Er was een heldere lucht en er stond een wind uit noordelijke richting. Tien minuten na het ongeluk bereik en leden van het grondpersoneel van Ie KLM de plaats van de ramp. Het grondpersoneel stond op het platform van het vliegveld van Cairo rustig op de komst van de „Sirius" te wachten. Plotseling verbrak een klap de stilte van de nacht. Ze zagen rook opstijgen en begrepen dat er iets vreselijks was gebeurd. De mannen renden naar hun auto's en reden met grote snelheid naar wat nu het wrak van de Electra moest zijn. Gedurende het laatste gedeelte van de rit moesten bij door woestijn- rand rijden. De truck scheurde bij de botsing een groot gedeelte van de zijkant van de bus open. Twee personen, de 17-jarige A. A. C. v. d. Made uit Etten en de 20-jarige mejuffrouw Meesters uit Oudenbosch, zijn om het leven geko men, toen gisteravond omstreeks half zeven op de weg tussen Etten en Bre da (N.-Br.) een bus van de Brabantse Buurtspoorwegen werd geramd door een truck met oplegger. Drie inzitten den werden zeer zwaar, één ernstig en enkele lichtgewond. Voor het leven van een der gewonden, de 31-jarige mevr. FensArdon uit Standaarbui- ten, werd gevreesd. Zwaargewond werden de 26-jarige J". Cavalié en de 28-jarige F, Mange laars, beiden uit Oudenbosch, Het ongeluk is gebeurd tijdens een inhaalmanoeuvre van de truck met op legger. De bus stond langs de weg stil bij een halte. Bij het inhalen raakte de ve-rzijde van de oplegger de lin ker achterkant van de bus. Veronder steld wordt, dat de bestuurder van de truck te laat bemerkte dat de bus stil stond, waardoor hjj de oplegger niet tijdig genoeg voldoende links op de weg kon krijgen. Het vijfjarig doehterje uit het mijnwerkersgezin Curvers uit Berg en Terbiijt (Limburg) is maandagmiddag door een vrachtwagen overreden en op slag gedood. Het gezin telde vier kin deren. Het twaalfjarig meisje R. Bril is, toen zij op weg was naar school met haar fiets gevallen toen haar een auto passeerde. Zij sloeg met het hoofd te gen een der koplampen van de auto en werd zwaar gewond. Enkele uren laier is zij overleden. De 22-jarige Nederlander L. van Loon is nabij Remoulin in Frankrijk verongelukt, toen hij met zijn auto over de kop sloeg. Zijn zuster Theo dora, die bjj hem in de wagen zat, werd licht gewond. Beiden zijn afkomstig uit Rijswijk (Zuid-Holland). De bestuur der van de auto, de 24-jarige H. Kol derwijn, schijnt ernstig gewond te zijn. In Heerhugowaard is de 20-jarige G. de Jong uit Broek op Langendijk, die op eem bromfiets een met een auto matisch knipperlicht beveiligde over weg overstak, door een trein gegrepen en gedood. (Van onze parlementaire redacteur) lHIt schijnen ernstige moeilijk- Lt heden te zijn over de uitwer king van het Nederlands-Duits verdrag. Dit verdrag is een uit vloeisel van de tweede wereld oorlog: de bedoeling ervan is, een eind te maken aan de geschil punten, die nog tussen Den Haag en Bonn bestaan. De moeilijkhe den die zich nu voordoen, liggen op financieel terrein. Het verdrag erkent, dat Neder land vijandelijk vermogen in beslag heeft kunnen nemen. Dit zou aan delen betreffen tot een. bedrag van 230 miljoen DM. Wordt het verdrag zonder meer door de volksvertegen woordiging geratificeerd, dan zou den er dus geen moeilijkheden be hoeven te zijn. Maar de Duitsers hebben nu uitgevonden, dat zij het Duitse bezit van bepaalde n.v.'s, waarvan aandelen als vijandelijk vermogen in Nederlandse handen zijn gekomen, kunnen „losmaken" van deze aandelen. Dit betekent in feite, dat de aandelen, die Neder land als vijandelijk verenogen in be slag heeft genomen, waardeloos zijn. Bovendien menen de Duitsers, het bezit van de omstreden n.v. weer te kunnen teruggeven aan de oude aan deelhouders. Deze theorie, de Spal- tunjgstheorie, wordt door Nederland bestreden, omdat een aantal Neder landse n.v.'s o.a. de AKU en Philips, hier grote schade van kunnen Rj- den. Het bestuur van de AKU heeft deze stand van zaken maandag in een com muniqué bevestigd. Het heeft bekend gemaakt, „dat bepaalde belanghebben den in Duitsland nog steeds niet blij ken te berusten in de onteigeningen van Duits vermogen, die door de ge allieerde staten in verband met de herstelbetalingen zijn geschied en die door Duitsland by verdrag zijn aan vaard. Met name meent men, dat de onteigening var. aandelen in vennoot schappen, die in geallieerde landen gevestigd zijn. geen bétrekking kan hebben op het in Duitsland gelegen vermogen van die vennootschappen. Dit vermogen zou op de een'of andere manier weer ter beschikking moeten worden gesteld van degenen, die vóór de onteigening aandeelhouders van de onderhavige vennootschap waren. President Kennedy gebruikt krukken om zijn rug te sparen. Het Amerikaanse staatshoofd gaat hier te Palm Beach aan boord van het straalvliegtuig, dat hem naar Washington bracht. Hij werd met een mechanische lift omhoog .ge hesen tot de ingang van het vliegtuig. (Van een onzer redacteuren) De z.g. overwerkptoeg van de in spectie der belastingen, eerste afdeling, in Den Haag heeft besloten met ingang van gisteravond geen overwerk meer te verrichten. Deze groep ambtenaren, die sinds 1 januari jl. drie avonden per week overwerkte, heeft zich hier mee solidair verklaard met de col lega's van het ontvangkantoor aan het Spui in Den Haag, dia sinds verleden week weigeren over te werken. Hun besluit is bedoeld als protest tegen het feit, dat de regering heeft geweigerd, goedkeuring te verlene» aan de voorstellen tot herziening van het rangenstelsel voor de ambtenaren bij de rijksbelastingdienst. Het bestuur van de beroepskring van het overheids- en semi-overheïdsper- soneel van het Gereformeerd Maat schappelijk Verbond heeft aan zijn bij de belastingdienst te 's-Gravenhage werkzame leden meegedeeld, dat het de acties, die beogen het vrijwillige overwerk te staken, uit principiële overwegingen afkeurt en daar op ge nerlei wijze enige steun aan wil ver. lenen. (Van onze Haagse redactie) De Directie Arbeidsvoorziening is blijkens haar verslag over de arbeids markt^ In I960 voor de toekomst niet optimistisch. Zij rekent nog dit jaar op een tekort aan 100.000 werknemers. Het tekort van vorig jaar schat zij op 60.000. De directie wijst erop, dat het tekort dit jaar zal stijgen tot 100.000 man, niettegenstaande een aantal verrui mingen op de arbeidsmarkt. Deze verruimingen zijn: de beroeps bevolking zal dit jaar met 6000 man het aantal werknemers in 1960 over schrijden, de aanwerving van honder den Italiaanse en Spaanse arbeiders, een vermindering van de vraag naar •het Nederlandse produkt in het bui tenland ten gevolge van de revaluatie en een verbetering van de loonvocr- waarden voor Belgische arbeiders in Nederland. De toenemende trek van Nederlandse arbeiders naar Duitsland doet echter weer afbreuk aan deze verruiming. Men schat, 'dat in 1960 ongeveer 2000 pendelaars meer over de grenzen -werk zochten. Voor de jaren 1962 en 1963 wordt een grotere toeneming van de beroeps bevolking verwacht, omdat dan de na oorlogse „geboortegolven" in het ar beidsproces kunnen worden opgeno men. In 1960 daalde de werkloosheid met 28.000 man, er konden in dezelfde pe riode 71.000 werkkrachten worden op genomen. - Ongeveer 5500 man stapten door verminderde werkgelegenheid in de agrarische sector over, zodat de nij verheid en de dienstensector (de 2000 pendelaars afgetrokken) resp. konden beschikken over 43.500 en 33.000 werknemers. 9 of w Vlak bij de ouderlijke woning is maandagmiddag het vijfjarige meisje José Curvers in het Limburgse plaatsje Berg en Terbiijt al spelend onder een vrachtauto geraakt en op slag gedood. De Westduitse regeringswoordvoer der von Eckardt heeft gisteren tij dens een persconferentie verklaard, dat de bondsregering geen compromis zal sluiten op het punt van het zelfbe schikkingsrecht voor alle Duitsers. Het aannemen van de voorstellen, vervat in de jongste Russische me moranda voor president Kennedy over de kwesties Berlijn en Duitsland, zou h.i. neerkomen op het wettigen van een onrechtvaardige toestand en het in gevaar brengen van de vrij heid van de tweeënhalf miljoen Westberlijners. Volgens Duitse diplomatieke krin gen duidt het memorandum er op dat Rusland ijverig tracht een conferentie tot stand te brengen en liever het westen uit Berlijn verdringt met on derhandelingen dan het risico van een oorlog te lopen. Tot nu toe is er nog geen aanwij zing van het westen dat de geallieer de regeringen er in zullen toestemmen dit jaar een grote conferentie over de Duitse kwestie te houden. Zulk een conferentie zou echter kunnen afhangen van het succes of het mislukken van de conferentie te Genève over Laos. Kennedy immers heeft aangeduid dat hij de besprekingen over Laos als een test ziet voor de bewering van Chroes- tsjew dat hij een vreedzame co-exis tentie wil. President Kennedy is gisteren na een korte rustperiode in Florida-in de Tegeringshoofdstad teruggekeerd. Ho werd met een lift uit het straalvlieg tuig gehesen. Op dezelfde manier werd hij. in Florida aan boord gebracht. De lift wordt gewoonlijk -gebruikt-/- om patiënten pp draagbaren in éa uit vliegtuigen te tillen. De president maakte nog gebruik van zy n krukken toen hy zich va» de lift naar de gereedstaande heli kopter haastte, die hem naar het Witte Huis zou brengen. Een klein houten loopplankje was uitgelegd om hem het instijgen in het hefschroef- vtiegtuig te vergemakkelijken. Volgens perschef Salinger „voelt de- president zich al veel heter en gelooft hij, dat hij vooruit is gegaan" Salin ger voegde er evenwel aaa toe, dat het staatshoofd vermoedelijk de - gehele verdere week de krukken zal blijven gebruiken. Onmiddellijk na zyn terugkeer-heeft Kennedy zijn verplichtingen weer op zich genomen. Hij ontving de -Itali aanse premier Fanfani. De conferen tie, die werd gehouden in de privé- vertrekken van de Kennedy's, opdat dê president zich niet behoefde te ver moeien, duurde twee uur. Daarna had Kennedy een bespreking met zijn voornaamste economische adviseurs.. Wind- Max. temp. Station Weer richting v. gistere» en snelheid en neersteg mtr p. sec. afgvJL 24 o. Helsinki 1. bew. zzo 4 25 O Stockholm geh. bew. 020 4 2» f> Oslo geh. bew. O 1 21 O Kopenhagen h.toew. zw 2 18 OS Aberdeen zwbew. n 4 13 0 Londen geh. bew. n 3 1® 19 Amsterdam regen nno 4 16 6 Brussel regen z 1 17 20 Luxemburg regen zw 8 36 12 Parijs regen w 10 17 4 Bordeaux motregen ■WZW 6 21 04 Grenoble zw. bew. windstil 22 O Nice h. bew. n 4 21 0 Berlijn 2vv. bew. z 2 18 5- Frankfort regen z 5 19 16 München zw. bew. zzo 4 18 O Züricïi regen z 4 38 2 Genève regenbui WZW 4 26 0.1 Locarno geh. bew. windstil 25 3 Wenen zw. bew. ■windstil 22 0 Innsbruck zw. bew. w 2 22 0 Athene onbewolkt windstil 28 Rome onbewolkt windstil 28 O Ajaccio h. bew. no 1 26 O Lissabon zw. bew. nnw 5 .23 0 Den Helder regen Ypenburg regen Vlissingen regenbui Eelde geh. bew. De Bilt regen Twente regen Eindhoven regen Z.-Llmburg regen no nno n s fl s 2 nno 4 o - 3 vvzw 3 vr 6 54 2 16 9 16 25 15 3 16 13 15 T 17 28 57 21 £EN depressie, die gisteren Zuidwest- Engeland naderde trok snel verder m oostelijke richting e» passeerde van» morgen vroeg het zuiden van Neder* land. De storing ging vergezeld vm een omvangrijk regengebied, in Bra bant en Limburg viel de afgelopen nacht 20 tot 30 mm. Achter de depressie om stroomt met noordelijke winden, een nieuwe hoeveelheid koele lucht naar ons land. In de aangevoerde lucht zullen morgen hier en daar enkele buien voorkomen maar ook opklarm-, gen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1