Werk genoeg Fransen: tijd om gefaald? Schade loopt in miljoenen Treinbotsing bij Stuttgart Locomotieven schoten int de lucht en vielen lieer Egyptenaar: piloot van Electra faalde of hoogtemeter was stuk Inbrekers richten ravage aan in Haarlemse scholen Functionaris VS-ambassade in Warschau leek spion Franse tactiek bij het overleg Belastingfraude: p een ton in 7 jaar Mededeling aan onze abonnees De Bilt: zonniger Hield politieman briefje van honderd achter? Het weer in Europa Auto met militairen in vaart: een dode SCHADE: ƒ2000,. r vj Gefaald? Geschilpunten Aanslagen in Zuid-Tirol: en in Nederland Fran» standpunt Harde slag Bloed afstaan A.K.U.-PERSONEEL: 53% Ruiten ingedrukt WÖK^'SIIAC 11 JUNI 1961 Directeur: H DE KUlG r Hoofdredacteur: ür. J. A. H. J. S. BH LUNS SLOT Na een zitting van 31 minuten verklaarde Joxe, dat beide par tijen „niets gevorderd" waren, „Derhalve hebben we besloten onszelf tijd tot overdenking te geven, zodat elke delegatie uit de impasse kan trachten te komen", aldus Joxe. USSEN Esslingen en Mettingen, op korte afstand, van Stutt gart, zgn gistermiddag omstreeks vijf uur twee lokaal tremen vol forensen m$t .epen dayerende slag frontaal gebotst, Vgfeini dertig1 jnénsïsii, onder wie de Tierde wagenvoerders, vóndeiÉ de dood én ongeveer vijftig anderen werdén gewond," van twintig ernstig. jf t; Het reddingswerk is de heie nacht voortgezet en nog steeds is men bezig naar slachtoffers te zoeken die misschien nog in de wrak stukken beklemd zitten. De politie meent, dat er nog minstens drie- slachtoffers worden vermist. 1 De directie van de „Bundesbahn" heeft gisteravond een officieel communiqué uitgegeven, waarin verklaard wordt, dat het ongeluk te wijten is aan het feit, dat de trein, die naar Stuttgart onderweg- was, door een rood licht is gereden. Het spoorwegverkeer had op> het desbetreffende baanvak over enkelspoor plaats, omdat aan het: andere herstelwerkzaamheden verricht worden. - Dodelijke val van monteur öf de piloot van de bij Cairo verongelukte „Sirius", die te laag vloog, heeft een fout gemaakt, öf de hoogtemeter van de „Electra" was defect. Dit heeft de directeur van het vliegveld van Cairo, Hassan Kheirallah, dinsdag tegen ver slaggevers gezegd. Hij deelde verder mee, dat de plaats, waar het wrak ligt, moeilijk te berei ken is. Leden van de Nederland se commissie van onderzoek zijn dinsdagmorgen met een busje naar het wrak gereden. Het laat ste stuk moesten zij echter te voet afleggen. Goede nacht -èM, .OTfcïö»»., [Rotterdam: te-Gravenhagc: Ewrdrecnt: (Schiedam: Witte de Wlthstraat 23. Telef, 315*00 (6 3.). Postbus 1112. Postgiro No. 424519. Kiachtendienst abonnementen 18.3010.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700, Huygenspleln j. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus ,1091. Postgiro No. 424867. Klaehtendienst 18.3019.15. Telefoon 673473. Spuiweg 132. Telef. 4570. Aleidastraat 23. Telef. 65451. Abonnementsprijs 81 cent per week, 2.05 per maand. 7.90' per Kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. -olim (Geldig lot donderdagavond) WARMER OVERDAG Droog weer met zonnige perioden. Vannacht nog vrij koud. morgen overdag hogere temperaturen. Matige tot zwakke verauderlUke wind. Morgen: Zon op 4.19 onder; 21.01 Maan op: 6.34 onder: 22.29 r\B directie voor de Arbeidsvoorziening heeft een interessant overzicht sa mengesteld over de werkgelegenheid en de werkloosheid in het afgelopen jaar. Het geeft aan de hand van veel cijfer materiaal een goed beeld vari de span ningen, waarmee de huidige hoogcon junctuur gepaard gaat. Het totaal aantal werkenden steeg mei 73.GOO personen, van wie naar schat ting 2,009 arbeid vonden over onze gren zen (pendelen). Voor het binnenland kwamen zodoen de 71.000 arbeidskrachten beschikbaar Doordat de werkgelegenheid in de agra rische sector met 5.500 afnam, kon de nijverheid 43.500 en de dienstensectoi 33.000 arbeidskrachten opnemen. In deze cijfers is de groei van de beroepsbevolking begrepen. Deze valt voor I960 te ramen op 29.000 mannen en 17.000 vrouwen. DEZE gunstige ontwikkeling was ech ter ten enenmale onvoldoende om de gestegen vraag naar personeel op ta vangen. In da industrie steeg het tekort aan arbeidskrachten nog met 26.000. Het werd op 60.000 geraamd. De zeer lage werkloosheidscijfers 44.000 mannen en 4.500 vrouwen waren ook al een dui delijke indicatie van de bestaande span ningen, vooral als men erbij bedenkt dat onder het cijfer van 44.000 ook nog 15.000 minder geschikter» en 10.000 struc tuurwerklozen, voornamelijk ouderen, waren begrepen. Uit deze arbeidsreserve vinden nog voortdurend arbeidskrachten werk. Desalniettemin nemen de spanningen op de arbeidsmarkt nog voortdurend toe. Voor 1961 wordt het personeelste kort geraamd op bijna 100.000. niette genstaande het feit, dat er dit jaar fac toren werken die een verruimende in vloed op de arbeidsmarkt hebben, zoals b.v. de revaluatie, terwijl de groei van de beroepsbevolking nog ca. 6.000 groter zai zijn dan In 1960. Sinds 1956 is dus een werkloosheid van meer dan 100,000 man tijdens de be stedingsbeperking veranderd in een per soneelstekort van schier evengrote om vang. EVIAN °P een T7IJF jaar geleden hebben velen zich nogal eens zorgen gemaakt over de vraag of er voor ons groeiend volk In de toekomst wel voldoende werk te vinden zou zijn. Tot dusver is die vrees beschaamd. De grote naoorlogse geboortegolf zai zich echter pas in de jaren 1962 en 1963 doen gelden. De beroepsbevolking aal dan sterk groeien. Het lijkt er op dat w\! bij een voortduren van de huidige hoogcon junctuur ons over dat probleem hoege- namd geen zorg behoeven te maken. Bij al de spanningen, die met de huidige situatie gepaard gaan is dat toch ook een ontwikkeling, die tot dankbaarheid moet stemmen. £EN rug van hogere luchtdruk, die steil uitstrekt van de Noordelijke IJszee tot de Golf van Biscaue, ver liet Amerikaanse ministerie van Jus titie heeft meegedeeld, dat een amb tenaar van de Amerikaanse buiten* iandse dienst. Irvin Chambers Scar- beck, is gearresteerd wegens het uit leveren van nationale geheimen aan Polen, De minister van Justitie, Robert Kennedy, die. de arrestatie bekend maakte, deelde rtiède dat Scarbèck, eschort - verder HET overleg te Evian tussen delegaties van de Franse regering en de Algerijnse rebellen, is op voorstel van de Franse delegatie leider, minister Joxe, tien a vijftien dagen uitgesteld, tegen de zin van de Algerijnen in. Volgens zegslieden van de Franse regering hadden minister Joxe en zijn delegatieleden niet veel illusies, dat het uitstel verandering zou brengen in wat zij „de weigering" van de rebellen noemden „om te onderhandelen". De woordvoerder van de Algerijnse delegatie, Malek, deelde mee, dat zijn delegatie geen reces wenste. De Alge rijnen drongen erop aan, de termijn In te korten tot acht dagen, of op z«n minst een datum voor de eerstvolgende zitting vast te stellen. De Fransen wezen dit af. Malek zei,, dat de ver antwoordelijkheid voor het reces der halve neerkwam op de Fransen. Gewoonlijk goedingelichte waarne mers te Parijs hebben verklaard, dat het reces in het ergste geval neerkomt op een mislukking van de conferentie en in het beste geval een falen is van de techniek, die door de Fransen is gebruikt om tot resultaten te kamen. Het grootste probleem voor de rege- teerd, Scarbeck, die laatstelijk tweede secretaris van de Amerikaanse am bassade in Warschau was, keerde de vorige week naar Washington terug. Hij is 41 jaar, geboren in Brooklyn, tweemaal gehuwd en heeft vier kin deren. Tussen januari en mei zou hij ver trouwelijke informaties met betrek king tot de veiligheid der Verenigde Staten hebben uitgeleverd aan een agent van Polen. Een andere Amerikaanse ambte naar, de NSA-functionaris Coving ton. die vorige week verdwenen was. is inmiddels teruggekeerd. Hij heeft ontslag genomen. (Van onze correspondent) Verdacht van verduistering van een IJszee tot de Golf van Biscaue, vei- „kbiljet van honderd gulden Is de plaatst zich langzaam oostwaarts^ ve vachtniees(er Van de rijkspolitie te yychen H. L. in arrest gesteld. ai van het systeem passeert morgen ons land. Aan de aanvoer van koude lucht met wolkenvelden via de Noordzee met woucemmiue™ ym v eine jongens op straat een briefje komt daardoor eer» einde. Morgen .al *-J njet npa, v,e+ het weer dan ook overal droog zijn in Wvchen brachten zo- zonnige perioden en iets hogere mtd-U ^ureau m Wychen braöiten, zo dagtemperaturen. De komende nacht htm ouders gezegd hadden. maar blijft het noa koud it Z'J bij de wachtmeester thuis af- ie: nog houa lvcn. Toen zij onlangs eens bij hem nformeerden of de verliezer zich al -smeld had en of er soms een belo og voor hen bij was, vertelde de :chtmeesier hun dat een dame het gold verloren had. Zij zou voor elk Van de jongens een rijksdaalder heb ben achtergelaten. Men' vertrouwde dit verhaal echter riet helemaal en een onderzoek volg de. Dit onderzoek leverde voor de justitie voldoende gronden op om de politieman in verzekerde bewaring te De Rotterdamse recherche heeft de feilen. Hoewel hij geen bekentenis zaak tegen de vier belastingambtena- l eeft afgelegd, staat wel vast dat hij ren, die van fraude worden verdacht, briefje van honderd met als ge- nu ongeveer „rond". Gearresteerd zijn -\ onden voorwerp heeft aangegeven en de 60-jarige kassier H. A. B, B„ de| venmin is de juistheid gebleken van 34-jarige kassier C. van G., de.63-ja- zjn verklaring dat hij het bankbiljet rige stempelaar W. S. en de 47-jarige an een onbekende dame heeft afge- stempeiaar P. U. Zij zouden in zes a given, zeven jaar tüd f 100.000 hebben ver duisterd. Bij een onderzoek in hun woningen werd f 62.000 in beslaggenomen, ais- mede 15.000 aan obligaties, een auto en een duur fototoestel. De fraude werd vorige week vrij dag bü een controle ontdekt. De vier ambtenaren zouden ruim zes jaar geleden een komplot nebben gevormd onder leiding van 'ie chef van hun afdeling, de 6Ö-jarige kassier H. A. B. B. Deze zou steeds geld, dat geïnd werd. hebben achtergehouden Aanvankelijk deelde hij er bedragen van uit aan de drie anderen. Dezen raakten in 'n dwangpositie en zouden er toen toe zijn gekomen mee te gaan doen. De chef B. zou ook nog een belang rijk bedrag aan effecten hebben be steed. De recherche heeft dit nog niet helemaal na kunnen gaan. Het onder zoek duurt voort. Prins Bernhard heeft het voorzitter schap van het ere-co-miié der 29ste nationale trekpaarden tentoonstelling (op 14 en 15 september in de Vee- markthallen te 's-Hertogenbosch) aan vaard. Sen' van^bef EB? werfgearr^ FinTde GauBe Vvolgêns hen erachter agenten an net rjs.t. era gearres tornen 0f <je Algerijnse leiders een volledige breuk met Frankrijk wensen en het Westen vijandig gezind zijn of aansturen op onafhankelijkheid, waar bij de banden met Frankrijk blijven b6st3&n Als de Gaulle er zeker van zou kunnen zijn, dat de Algerijnen dit laat ste wensen, zou de onderhandelings positie van Frankrijk direct veel soe peler worden. De rebellen hebben echter herhaal delijk verklaard, dat onafhankelijkheid eerst verleend moet worden voordat men over een associatie met Frankrijk gaat onderhandelen. Daar de Fransen niet ronduit naar de bedoeling van de Algerijnen konden vragen om niet tot een impasse te komen voordat de onderhandelingen nog begonnen waren, hebben zij de tactiek aangenomen om van punt tot punt verder te gaan zonder tot een principestrijd te komen, in de hoop ergens een aanknopingspunt te vinden voor een compromis en vandaar verder te komen. Het Franse besluit om de onderhan delingen op te schorten wijst er volgens de waarnemers op, dat deze tactiek heeft gefaald. Sinds de conferentie op 20 mei be gon, zijn de delegaties dertienmaal bijeengeweest. De sfeer werd van meet af aan door beide partijen „correct" genoemd, maar men slaagde er niet in uit het „verkennende" stadium te komen, aangezien beide delegaties op hun standpunt bleven staan. Dit gold zowel ten aanzien van een bestand, als voor de toekomst van de Sahara en de positie van de één miljoen Euro peanen te midden van de negen mil joen mohammedanen in Algerije. Vol gens de Algerijnen kan de kwestie van het bestand slechts worden opgelost in het raam van een regeling voor de toe passing van het zelfbeschikkingsrecht, dat Frankrijk de Algerijnen wil ver lenen. Wat de Sahara betreft, stelt de voorlopige Algerijnse regering, dat dit gebied deel uitmaakt van Algerije. In de kwestie van de Europeanen is de Algerijnse afvaardiging van oordeel, dat de betrokkenen in een onafhanke lijk Algerije kunnen kiezen tussen het Algerijnse staatsburgerschap of de sta tus van vreemdeling. Een dubbel of een „superstaatsburgerschap" acht zij onverenigbaar met de rechten van een soevereine staat. Enkele dagen geleden vonden twee Station Weer Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. af gel. 24 u. zw. bew, zw. bew. regen zw. bew. 1. bew. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh, Aberdeen Londen Amsterdam zw. bew. Brussel zw. bew. Luxemburg 1. bew. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève wnw 3 rv 1 windstil n w 2 windstil onbewolkt windstil wnw 5 wzw 2 nw 5 windstil windstil windstil windstil wnw 8 wzw 2 wzw 4 2 h. bew. I. bew. I. bew, 1. bew. zw. bew. zw. bew. geh, bew. zw. bew. onbewolkt windstil 23 17 16 13 18 17 17 14 17 20 18 22 16 19 18 19 0 0 8 2 0 3 1 2 8 O 2 2 O 9 7 19 4 O Bij een enorme dynamietontploffing is in de afgelopen nacht in Bolzano een geparkeerde auto vernield en zijn de ruiten van een honderdtal gebouwen gesprongen. Mensen renden in paniek de straat op. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. De serie ontploffingen van de laatste drie dagen heeft in totaal een schade van drie miljard lire aangericht. Ita liaanse en Oostenrijkse regeringsauto riteiten schrijven de aanslagen toe aan Duits-sprekende extremisten. Het is de ernstigste uitbarsting van geweld sinds de vete tussen Oostenrijk en Italië over Zuid-Tirol is begonnen. Da provincie Bolzan-o becijfert de totale schade op 18 miljoen gulden. Hierin zijn begrepen de produktiever- liezen var» de grote fabrieken in de streek. .Tot gisteravond laat waren 52 mel dingen over ontploffingen en gevon den springladingen binnengekomen. In de grote waterkrachtcentrale Cardona heeft de politie een kleine honderd kilo dynamiet gevonden. Een militaire auto is gisteravond met drie dienstplichtige soldaten on der Heeswij k in de Zuidwillemsvaart gereden. De 20-jarige soldaat A. L. Loeffen, afkomstig uit Zeeland (N. Br.) is verdronken. De twee andere inzittenden, dienstplichtig soldaat Van Es en Rietmeijer, zijn ernstig gewond. Zij zijn resp. opgenomen in 'het zie kenhuis in Veghel en het r.-k. zieken huis St. Johannes de Deo in 's-Herto genbosch. Het stoffelijk overschot van soldaat Loeffen is na tweeëneenhalf uur dreggen gevonden. Het ongeluk is waarschijnlijk ge beurd doordat de bestuurder de macht over het stuur heeft verioren. De mi litairen waren gelegerd in de Citadel kazerne in 's-Hertogenbosch. MACHINIST MISTE SEIN: 35 DODEN Een aangrijpend beeld van dc trein ramp bij Stuttgart: een hoop verwron gen metaal van wat eens een loco motief is geweest. '"7'-OAI.S d bëkeha hcuit de be- richten in ons blad gaat de uitvoering van de nieuwe dienstre geling van de Spoorwegen met gro te vertragingen gepaard. Ook de treinen, die onze kranten vervoeren komen zowel in de dag ais in de nacht dikwijls ver ach ter op het schema. Het gevolg hiervan is, dat vele onzer abonnees, de krant met grote vertraging ontvangen.- Onzerzijds wordt met veel inspan ning getracht het hieruit voor on ze abonnees voortvloeiende onge rief zoveel mogelijk te beperken. Wij verzoeken n vriendelijk deze, buiten onze schuld optredende, ver traging wei te willen excuseren. De Directie. I Oen Helder zw. bew. nw 9 16 Ypenburj? zw. bew. nw b 16 Vlissingen zw. bew. nw 4 15 Eelde regen wnw 4 38 De Bilt zw, bew. nw 2 17 Twente geh. bew. nnw 4 1.7 Kindhoven zw. bew. wnw 4 18 Z.-Limburg zw. bew. w 4 16 O.l O.l 0.3 1 1 7 4 Frankrijk heeft daarentegen op de conferentie laten weten, dat een be ëindiging van de strijd noodzakelijk ls voor een vrije uitoefening van het zelf beschikkingsrecht van de Algerijnen. De Sahara zien de Fransen als een apart gebied, maar zij hebben zich be reid verklaard, de bodemschatten van de Sahara mede ten goede te laten komen aan de omliggende landen, waarbij Algerije de positie van meest- begunstigde blijft innemen. Ten slotte willen de Fransen speciale garanties voor de Europeanen, die in een onaf hankelijk Algerije willen blijven wonen en werken. De 29-jarige monteur Eibert Loe- ppdeman uit Alpen aan de Rijn is van een bouwwerk aan de Sportlaan in Amstelveen gevallen en omgekomen. De man, die elektrische leidingen aanlegde, viel met een goederenlift aan de buitenkant van het gebouw naar beneden. Echter heeft mr. A. W. VVitholt, chef vliegoperaties van de KLM, meegedeeld, dat de hoogtemeter na een inspectie onbeschadigd bleek te zijn. Hij bleek ook nog te werken. a"dere luchtvaartdeskundigen vall uc conc!"s,# cekomen, dat de heeft dinsdag verklaard, na 'n twee ramp met te wuten is aan een fout in de instrumenten. nog niet gelidentificeerde gewonde inderdaad de heer Fitsch kon zijn Men vroeg mevrouw Fitsch toen, naar Caïiro tc vliegen. Zij werd daar gisteren verwacht. Gezagvoerder Reynolds en ste wardess Jeanine Peeters, hadden, zo werd dinsdag gezegd, 'n goede nacht gehad. Zij waren buiten le vensgevaar. Gezagvoerder Reynolds wiens beide benen gebroken zijn en wiens gezicut ernstig verwond is, werd maandag door Egyptenaren, die met het onderzoek naar de ramp zijn belast, ondervraagd. Hij verloor hierbij echter het bewustzijn. Zijn echtgenote bracht hem dinsdagmor gen een bos Egyptische bloemen. Boordwerktuigkundige Voogt maakt het naar verluidt goed. De toestand van navigator-radiotelegrafist De Gooyer gaf dinsdagmorgen echter nog reden tol enige ongerustheid Dr. K. Vaandrager van de K.L.M Alle geredde inzittenden van de „Sirius" waren dinsdag nog in le ven. De toestand van drie van hen de Nederlanders Rinkhorst en C. J. Fitsch en de Brit Williams was echter nog kritiek. Aanvankelijk verkeerde men in Cairo nog in de veronderstelling, dat Fitsch om het leven was geko men. De onderdirecteur van de KLM, de heer Van Oldenburgh, die de heer Fitsch persoonlijk kent, heeft hem echter later in het zie kenhuis geïdentificeerd. Er is nog één overlevende, die de Egyptenaren niet hebben kunnen identificeren. Op de heer Fitsch werden geen papieren gevonden. De enige aanwijzing omtrent zijn iden titeit vormde een trouwring. Men zond toen een telegram naar me vrouw Fitsch in Nederland. Uit haar antwoord bleek, dat de de onderzoek van de gewonden, dat hij ze naar hun woningen in eigen land wilde laten vervoeren, indien zij dat wensten en zodra hun toestand vervoer door de lucht zou toestaan. „Ik zou ze op draagbaren in K.L.M.- vliegtuigen willen laten vervoeren. Dat is, met het oog op de hitte in Egypte, misschien beter. Een behan deling in hun eigen omgeving zal de overlevenden goed doen", aldus dr. Vaandrager. Volgens de Egyptische pers had de „Sirius" 231 staven goud, 30.000 polshorloges bestemd voor Bangkok en grote aantallen fototoestellen, films en radiotoestellen voor Basrati aan boord. Men heefst slechts 162 staven goud kunnen bergen. De rest plus duizenden horloges liggen diep in het zand. Volgens de Egyptische pers is gezagvoerder Reynolds on der toezicht geplaatst, hangende het onderzoek naar de ramp. Ooggetuigen hebben verklaard, dat de locomotieven van beide treinen na de botsing hoog in de lucht scho ten. Zij vielen met een oorverdovend lawaai weer terug. De locomotieven stortten van een dijk en kwamen op enkele meters van de oever van de Neckar neer. Tot op 50 meter afstand van de spoorbaan lagen kledingstukken, akten tassen en lichaamsdelen. Tal van rei zigers waren door het geweld van de botsing dwars door raampjes Vn por tieren naar buiten geworpen. Het ongeluk is een van de ernstig ste uit de spoorweggeschiedenis van het na-oorlogse Duitsland. Twee jaar geleden kwamen te Lauffen aan de Neckar bij een botsing tussen een trein cn een autobus 45 personen om het leven. De treinen waren zogenaamde „rail bussen"-dieseltreinen, waarvan de voorste wagen 'als motorrijtuig fun geert. Op vele korte trajecten in West- Duitsland worden dergelijke korte, kleine en snelle treinen gebruikt. De beide „railbussen" moeten on geveer 50 km per uur gereden heb ben toen zij tegen elkaar sloegen. De slag weerklonk tot ver in de omtrek. Politie en brandweer, alsmede spoorwegpersoneel en vrijwilligers, begonnen direct met het reddings- en bergingswerk. De doden werden langs de oever van de rivier gelegd en bedekt met kledingstukken en de kens uit de ziekenauto's. Wrakstuk ken, kleren en lichamen lagen tot ver in de omtrek van de treinwrakken verspreid. Het automatische wissel, dat bediend werd door de passerende treinen, had normaal gefunctioneerd maar een van de wagonvoerders had een onveilig 'sein genegeerd, volgens een spoorwegfunctionaris, omdat hij vermoedelijk de nieuwe situatie niet kende. Later op de avond speelden zich hartverscheurende tonelen af op het station te Esslingen, waar familie leden zich verzameld hadden van de arbeiders, die waarschijnlijk met een van de twee treinen op weg naar huis wareri en nog niet waren thuisge komen. De burgemeester van Esslingen, Roser. deed een beroep op de bevol king bloed af te staan voor de ge wonden, aangezien er in de zieken huizen een tekort aan bloedplasma was ontstaan. Aan het personeel van de A.K.U. zal ten gevolge van de gunstige re sultaten van de Nederlandse bedrij ven over 1960 een z.g. resultaten- uitkering verstrekt worden van 5.3 van het jaarinkomen. Het vorig jaar wat dit 4.6 (Van onze correspondent) In drie schoolgebouwen aan dePla- netenlaan in Haarlem-Noord is in de nacht van maandag op dinsdag, door een aantal onverlaten een enorme ravage aangericht. Kasten werden opengebroken, lessenaars finaal alt el kaar gelrokken, inktpotten in, grote hoeveelheden door de klasselokalen gesmeten en een groot deel van de elektrische apparatuur ontwricht. De chaos was zo compleet, dat de drie scholen gistermorgen gesloten-moesten worden. Naar de Haarlemse politie' ons gisteravond meedeelde, wordt de schado op bijna tweeduizend gulden geraamd. Niet alleen in Haarlem, ook op de Wilhelminaschoo! in Zandvoort heeft men danig huisgehouden. Bü de politie heeft men de indruk, dat hier een klein groepje jongelui aan het werk is ge weest. De drie scholen waren het christe lijk Marnix van Sint Aldegondelyceum, de r.-k. Luciaschool en de openbare Führhopsehool. In laatstgenoemde school werd maandag tot middernacht nojl een ouderavond gehouden. Men neemt dus aan, dat de inbrekers daar na twaalven zijn binnengedrongen. Waarschijnlijk via een raam in de spreekkamer. De in het gebouw aan wezige geldtrommeltjes werden mee genomen. Opvallend is, dat men in de rooms-katholieke school de vele heili genbeelden ongemoeid heeft gelaten. Het Marnix van Sint Aldegonde lyceum is er het beste afgekomen. Hier werden alleen enkele ruiten in gedrukt. Aan de sporen heeft men ech ter wel vast kunnen stellen, dat de in brekers ook in dit schoolgebouw een ronde hebben gemaakt. De Führhopsehool is er niet veel beter aan toe dan de Luciaschool. Ook hier werd een enorme ravage aange troffen. O.a. werd een kostbaar film projectieapparaat, dat de leerlingen zelf büeengespaard hadden, geheel ver nield. De toelatingsexamens, die aan het Marnix van St. Aldegondelyceum zou den worden gehouden, konden normaal doorgang vinden. Met ingang van 2 juli zal voor het personeel m dagdienst bü de Algemene Kunstzijde Unie N.V. de vüfdaagse werkweek wordt ingevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1