Redenen tot uitstel Dreigement: geweld om Berlijn Emigranten uit Grand Rapids komen familie opzoeken pij Amerikaans standpunt? Weer aanklacht tegen K.L.M. Ook bisschoppen akkoord met psalmberijming Holland Festival geopend Gelukkige ouders Ernstige relletjes in Bolivia Relletjes in LIBERIA PRINS PER HELIKOPTER VAN WOLCOVGRES NAAR A.K.U. zigmff m 1 Vijfdaags verblijf in rotsspleet goed doorstaan Hollandse jongen in LISSABON voor naclit- en zondagsdienst NS Niet gericht tegen Stevenson Goodwill-bezoeken atoomonderzeeërs gevaarlijk? j De Bilt: bewolkt Het weer in Europa r r o O r en in Nederland l VRIJDAG 16 JUKI 1961 V. Directeur: H. DE RUIG J TWI3VTIGSTE JAARGANG No. 4934 A Hoofdredacteur: Or. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Russische premier Chroes tsjew heeft gisteren zijn eis herhaald „dat er nog dit jaar een Duits vredes verdrag moet komen". Chroestsjew zei dit in een rede voor radio en televisie, waarin hij verslag uitbracht over zyn ontmoeting met de Amerikaanse president Kennedy te Wenen. Chroestsjew gaf het Westen er tevens opnieuw de schuld van dat er tot nu toe geen ontwapenings overeenkomst is tot stand ge komen. Ten aanzien van de Duitse kwestie zei de communistische leider, dat de toegangswegen tot Berlijn na sluiting van een Rus- sisch-Oostduits vredesverdrag, slechts door het Westen zouden kunnen worden gebruikt mèt toe stemming van cle Oostduitsers. Wie mocht trachten zonderdie toestemming; te land óf door mid del van een luchtbrug, tot Ber lijn door te dringen, zou volgens Chroestsjew een gewapend con flict veroorzaken. Intussen is te Washington on zekerheid ontstaan over de hou ding van. de. regerine-Kennedv inzake Berlijn. Een deze week door de Democratische senator Mansfield naar voren gebracht olan om Berlijn tot een „vrije stad" te maken, wordt gezien als een proefballon van de regering, die volgens sommigen geneigd zou ziin de tot nu toe gevolgde nolitiek, van vastberadenheid te genover de communistische drei gementen. te laten varen. Het nlan-Mansfieïd is té Bonn file nartiien scherp veroor- Fradities Het kon MRaadsel" opgelost (boos weggelopen) AKKOORD BEREIKT: Betere vergoeding VADERDAG BECKERING handschoenen Onderscheiding voor pianist Hartsuiker Rotterdam: b-Gravcnhagc: Dordreent: Schiedam: VVitte de Withatraat 25. Telef. 115700 (S l.V Postbus 1113. Postgiro No. 424519. Klacbtandienst abonnementen 18.30—19.30 uur taterdaga 17—18 uur. Telefoon 115700. Huygenspletn l. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1081. Postgiro No. 424887. Klachtendienst 18.30—19.15. Telefoon 673473. Spulwog 132. Telef. 4370. Aleldastraat 23. Telef. 63451. Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.05 per maand, f 7.90' per kwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot zaterdagavond) MEER WIND Op de meeste plaatsen droog weer, met in liet zuidoosten van het land zonnige perioden, elders half tot zwaar bewolkt. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Morgen; Zon op: 4.19 Maan op: 8.Z9 Onder: 21.02 Onder: 23.36 In het begin van deze week deed het gerucht de ronde dat Duitsland conces sies had verleend voor het boren naar aardgas en olie in de Eemsmond. Er is een geschil tussen Nederland en Duits land over de vraag waar de grens tussen Nederland en Duitsland in de Eemsmond ligt. Nederland stelt dat de grens gevormd wordt door dez.g. dallijn (ongeveer het midden), Duitsland stelt dat de grens ge vormd wordt door de laagwaterlijn bij de Nederlandse kust. Bij de onderhandelingen over het ver drag met Duitsland is men te dezer za ke niet tot overeenstemming kunnen ko men. Maar men is het wel over een ge meenschappelijk regime in de Eemsmond eens geworden. Het gebied van de Eems mond waarover geschil bestaat is aan gemerkt als betwist gebied. Het ligt voor de hand dat de Duitse regering geen concessies geeft voor aard gaswinning in dit betwiste gebied anders dan in overleg met de Nederlandse re gering. Hoe de zaak zit weten we niet. Het ïjjn geruchten. Maar de bijzondere com missie uit de Tweede Kamer voor het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag met Duitsland heeft mede in dit gerucht aanleiding gevonden om de be slissing over het voorlopig verslag over dit ontwerp uit te stellen ten'eindc eerst nader door de regering te worden geïn formeerd. Het punt van de Eemsmond was niet de enige reden voor dit uitstel. Ter zclf- der tijd verschenen er verhalen in een deel van de pers over de z.g. Spaltungs- theorie die door de hoogste Duitse rech ter wordt aangehangen en waardoor mis schien de naasting van het vijandelijk vermogen voor een groot deel ongedaan gemaakt zou kunnen worden. De A.K.U. heeft daarover een pers communiqué gegeven dat wij in het be gin van deze week hebben gepubliceerd. De A.K.U. deelt daarin mede dat er in Duitsland een proces tegen haar aan hangig ig gemaakt, waarvan het eind doel van de eisende partij, een Duitse ex-aandeclhouder van de A.K.U., is, voor z(jn deel in het bezit gesteld te wor den van de vermogensbestanddelen der A.K.U. die zich op Duits grondgebied be vinden. In 1956 is er ook zulk een proces ge weest dat toen door de A.K.U. gewonnen is. Afgewacht moet worden hoe het nu gaat. Het zou niet aanvaardbaar zijn als men die Spaltungstheorie zou gaan gebruiken om de naasting van vijandelijk vermogen die tijdens de onderhandelingen over het verdrag door de Duitsers is aanvaard, feitelijk ongedaan te maken.Dat zouvoor Nederland een schade opleveren, die veel groter zou zijn dan de voordelen die het verdrag oplevert. Gelijk hierboven werd betoogd: Men weet niet waar men op dit ogenblik aan toe is met betrekking tot deze zaak en ook daarom heeft de Kamercommissie de vaststelling van het voorlopig verslag uitgesteld. Zij wil geïnformeerd worden over de vraag wat de Spaltungstheorie voor gevolgen zal hebben voor Neder landse belangen en hoe de regering die eventueel nadelige gevolgen denkt te voorkomen. Van de zijde van de A.K.U. is mee gedeeld dat de Nederlandse regering in dezen waakzaam is. De Nederlandse re gering heeft de Duitse om eer, gesprek gevraagd over deze zaken, een gesprek dat begin juli zal plaats vinden. Daarna zal men kunnen zien hoe de zaken staan. Maar het is duidelijk dat het lot van het ontwerp-verdrag hierbij op het spel staat. Chroestsjew herhaalt: Duits verdrag dit jaar AOtVtin i door een grote groep nettenboetsters in hun kleurige kledij cn door honderden vakantiegangers en andere belang stellenden is prins Bernhard don derdagmiddag tegen half drie met een helikopter van Schevenlngen naar Arnhem vertrokken. De Prins had gisteren een bijzon der drukke dag: 's morgens het wolcongres in Den Haag, daarna een lunch van de Anglo-Dntch trade (waarvan Z.K.H. het be schermheerschap heeft aanvaard) en 's middags de jubileumviering van de A.K.U. in Arnhem, Zonder helikopter zoa dit programma niet te volbrengen zijn geweest Het opstijgen van een helikopter is op zichzelf niets bijzonders meer: in Rotterdam bijv. kan men dat da gelijks zien, maar nn onze sportieve prins van dit verkeersmiddel ge bruik maakte wilde het pobliek dit evenement toch niet missen. Voor de start was het netten- boetsterstcrreln achter de Zwolse straat gereserveerd. Op de duin toppen rondom stonden de belang stellenden. Toen de Prins op het terrein aankwam, ging er van alle kanten een gejuich op. De hoetsters in hnn typischt klederdracht ston den wat al te dicht bij de machine en moesten op het laatste moment in het belang van hun eigen vei ligheid wat retireren. Het ging allemaal gemoedelijk. De Prins was vergezeld van minis ter De Pous en van zijn particulier secretaris, mr. De Graaf. Beiden na men achterin de cabine van de he likopter plaats. De Prins ging naast de bestuurder, majoor Xukkïen» zitten. Hü was de enige die gèen valhelm op het hoofd zette. Vrien delijk lachend naar de fotografen voldeed'de Prins zelfs nog aan een verzoek van een hunner nog even te wuiven. Toen gingen de deuren dicht en klonk het startkabaai van de Alou- ette-straalhelikopter. De machine kwam van de grond, hing even ais een half bewusteloze bromvlieg voorover en trok toen snel en steil omhoog. Het Duitse vraagstuk had. zo zei Chroestsjew in ziin versla", een grote olaats in het overleg met Kennedy iii- ecnomen. Chroestsjew zei. dat de huidige grenzen van Duitsland niet kunnen worden gewijzigd. Een poging om zulks toch te do°n. „zou epn kern- nnrle-g beteken0"". (Van een onzer verslaggevers) ,,Good bye, enjoy yourself; o, nee: het mag nu weer: „Goeie dag en veel plezier" Dat was gistermorgen de met blijdschap geladen opmerking, die emigrant Cornells Peters slaakte, toen hij met 88 ex-Hollandse vrienden en vriendinnen voet op Nederlandse bo dem zette. „The Dutch Immigrant Society", had het doel bereikt: met elkaar vanuit Grand Rapids in de Amerikaanse staat Michigan naar Holland reizen, om vrienden en bekenden, die men ai jaren niet meer had gezien, weer eens de hand te schudden. „The Dutch Im migrant Society" is daar eigenlijk niet voor opgericht: vooral het „assimile ren in de Amerikaanse levenswijze", 'hébben de nieuwe Amerikanen in hun vaandel geschreven. Daarbij willen ze geenszins vergeten, wat het oude vaderland aan tradities meegai. Pasen, Kerst, Pinksteren, Advertentie) Nieuwjaar, Sint-Nicolaas, ze worden elk naar eigen aard door de Ne derlandse kolonie in Grant Rapids ge vierd. Allerminst een reisvereniging dus; maar miiktruckdriver (vrachtautochauffeur op een melkwagen) Cornells Peters, (Kernilius Pieters, zeggen de Ameri kanen) kreeg het idee: nog eens, na een afwezigheid van vijf, zes jaar, te rug naar Nederland. Het kón, rekende hij op vrije avonden uit: voor 325 dollar per persoon. Een spaarsysteem werd ontworpen en ve len deden mee. In Grand Rapids, een stad van 185.000 inwoners, waar 2000 Nederlanders wonen, was belangstel ling genoeg: vooral de kerk, de Chris tian Reformed Church, was de band tussen de sparende emigranten en zo gebeurde het, dat een vliegtuig met vrijwel alleen leden van deze kerk, donderdagmorgen op Schiphol landde Kleintjes kwamen mee, die ons land nog nooit gezien hadden. Ouderen herkenden op de Schïphol-gaierij bekenden en wuifden dat het een lust was. De Amerikaanse luchtvaartmij Trans World Airlines (TWA) heeft don derdag bij de Amerikaanse Ra!"j voor de Burgerluchtvaart een klacht ingediend volgens welke de K.L.M. internationale overeenkomsten liceit geschonden. De T.W.A. zegt dat de K.L.M. de recn- ten overschrijdt op grond van de vergunning voor huitenlands lucht vervoer en de Amerikaans-Neder landse luchtvervoersovereenkomst. De Pan American World Airways hebben onlangs een soortgelijke klacht tegen de K.L.M. ingediend. De T.W.A. heeft bij haar klacht ad vertenties vancle K.L.M. in Ame- rikaanse bladen gevoegd. Op een hiervan worden steden in Europa «n het Midden-Oosten genoemd, die door de K.L.M. vanuit de V.S den worden bediend. De hoofdvertegenwoordiger van de K.L.M. in de V.S., de heer D. J. Koeleman, heeft de beschuldiging van de T.W.A., evenals die van de Panam, met kracht van de hand ge wezen. Ook de president-directeur van de K.L.M. drs. E. H. van der Beugel, heeft dit gisteren in Den Haag gedaan tijdens een lunch met leden van de Buitenlandse Persver eniging. !„'o heer Van der Beugel zei, dat er wat betreft bet luchtverkeer over het noordelijk gedeelte van de Atlanti sche Oceaan, moeilijke tijden op komst zijn voor alle.luchtvaartmaat schappijen. Hij verwacht zeer te leurstellende vervoersresultaten. (Van een onzer redacteuren) De nieuwe Nederlandse psalmberij ming, die woensdag aan de kerken werd aangeboden, is donderdag ook goedgekeurd door de rooms-katholieke bisschoppen. Zij hebben a..n de uitgever Paul Brand in Hüversum toestemming ver leend, deel te nemen aan de uitgave van dit psalmboek, in het bijzonder voor de verspreiding in de rooms-ka tholieke kring, In r.-k. kerkdiensten die gehouden mogen worden in de Nederlandse taal, kan uit de nieuwe bundel gezongen worden. emier Chroestsjew tijdens zijn rede. I Zie verder pas. 3. 7e koiutti I Vertederd, blikt de minister van Finan ciën, pro}. 'J. Zijïstra',. op' zijn jongste kind, de maandagavond geboren, Sjoerd Evert. Deze foto werd gemaakt in het Haagse ziekenhuis Bronovo, ?waax me vrouw Zijlstra (rechts óp de foto) is opgenomen. Het gezin Zijïstra telt nu vijf kinderen. (Van een onzer verslaggevers) Het „raadsel" Alida Koning is opgelost. Deze Nederlandse jongeda me, die dinsdag op de Hoge Göll bij Berchtesgaden uit een rotsspleet werd gered en sterke twijfel wekte door haar gedrag, is thans in haar woonplaats Den Haag gearriveerd. Ze blijkt haar vijfdaagse eenzame verblijf in de sneeuw, zonder voedsel, te hebben kunnen doorstaan dank zij een rigoreuze training en zelfbeheer sing. Deze mentale conditie stelde haar voorts in staat na een bad en I een warm maal de reis naar huis te kunnen ondernemen, een zaak die bij de politie in Berchtesgaden aanvan kelijk achterdocht had gewekt, even als het feit dat in haar geboorteplaats Egmond haar identiteit niet terstond kon worden achterhaald. Mej. Koning, secretaresse op een Haags departement, zegt door haar avontuur niet te zijn afgeschrikt. Ze hééft integendeel thans een inzicht gekregen in haar uithoudingsvermo gen en zal zich weer aan het alpi nisme wijden. De 17-jarige Pieter Lodewikus uit Raamsdonkveer wordt thans in Lissa bon door de politie vastgehouden, na dat hij door de kapitein van het Duitse schip „Byblos" aan de Portugese autoriteiten was overgedragen. De jongen-is als verstekeling naar Portugal gereisd. Het schip was op weg naar het Midden-Oosten. De verstekeling zal in Lissabon moeten blijven, totdat er met zijn vader overleg is gepleegd over de finan ciële consequenties van zijn terug reis. Hij heeft aan functionarissen van de Nederlandse ambassade ge zegd, dat hij uit boosheid van huis was weggelopen. _j het Kurhaus te Scheveningen ïs gisteravond het Holland-Festival, dat duurt tot 15 juli, op feestelijke wijze geopend. Een groot aantal vooraanstaande persoonlijkheden woonde het openingsconcert van het Residentie-Orkest o.I.v. Willem van Otterlo© bil. Op de foto v.Ln.r.: me vrouw en minister Beerman, me vrouw en minister Cals én mevrouw en minister "Van Aartsen. (Zie voor verslag pag. 3) O (Van een onzer verslaggevers) De directie en de personeelsraad van de Nederlandse Spoorwegen zjjh het gisteravond in principe eeDs gewor den over verbetering van de secun daire arbeidsvoorwaarden van hei spoorwegpersoneel; -MeL:a^;:str«fdstum:.lvfOktot«r>.^f invoering vah7d^*45Airigé 'wèrkwëek Rij saJHtefIjpéMonéel. 'één betere :rgoeding.krijgen voor nat dienst,- de dieïistlop zon- en feestdagen en de" onregelmatige diensten. Ook worden de voorwaarden verbeterd voor die functionarissen, die altijd thuis lie-5: reikbaar macÉén "blijven. Deze voorstellen, die al eerder warén neergelegd in een nota van de persó- ueelsraad aan de directie van de NjS. op 13 juni jl„ zullen nu verder worden uitgewerkt door een commissie,.samen gesteld uit vertegenwoordigers van de directie en de personeelsraad. -7, (Advertentie) natuurlijk AMSTERDAM: KALVERSTRAAT 193-195 HAARLEM - DEN HAAG GISTEREN zijn bü ongeregeldheden in La Paz, Bolivia, een aantal mensen om het leven gekomen en wer den velen gewond. De betoging was voornamelijk tegen de regering gericht en niet tegen de Amerikaanse ambas sadeur Stevenson, die juist een bezoek brengt aan dat land. Vorige week wer den vijftig communistische vakbonds leiders gearresteerd en werd de staat van beleg afgekondigd. De betogers eisten de vrijlating van hun leiders. Stevenson was tijdens de demonstra ties niet in de stad; hij voerde bespre kingen met president Estenssoro in diens residentie even buiten La Paz. De relletjes begonnen, toen een me nigte van circa vijfhonderd mensen op het Murillo-plein, waar de Boliviaanse regeringsgebouwen gelegen zijn, halt hielden. De soldaten schoten traangas granaten af om te voorkomen, dat de menigte verder opdrong naar de Ame rikaanse ambassade. De betogers wier pen versperringen op en smeten „Molo- tow-coektails" naar de politie, die in aller ijl ter assistentie was toegeschoten. De betoging was veel kleiner in om vang dan die van vorige week, toen vijfduizend demonstranten een protest mars tegen de regering hielden. De ge volgen waren dit keer echter veel ern stiger. De politie slaagde er ten slotte in de orde te herstellen. Ambassadeur Stevenson, delegatie leider voor de V.S. bij de V.N., arri veerde gisteravond in La Paz. Hij werd zwaar geëscorteerd door politie-een- heden in verband met de onrust in Bolivia. Volgens de „Washington Post" heb ben Amerikaanse atoomonderzeebotcn in strijd met instructies van de hoogste marineleiding cn ondanks waarschu wingen van vooraanstaande atoomge leerden dichtbevolkte havenplaatsen in Italië, Duitsland, Engeland cn Austra lië aangedaan voor goodwill-bezoeken en ontspanning van de bemanningen. Vice-admiraal Rickover en Teller, de vader van de H-bom, verklaarden vorig jaar voor de Amerikaanse Con- greeeonwniss^e voor atoomenergie dat alleen in geval van militaire of natio nale noodzaak de atoomonderzeeboten dichtbevolkte havens zouden mogen aandoen. Teller zou voor de commis sie hebben verklaard dat atoomreac tors niet veilig zijn. De jonge Nederlandse pianist Ton Hartsuiker is benoemd tot erelid van de stichting Gaudeamus te Bilthoven, dit op grond van zijn verdiensten voor de hedendaagse muziek in het alge meen, en voor de interpretatie van werken der componisten, aangesloten bij de stichting, in het:'bijzonder. Van de Liberiaanse hoofdstad Mon rovia zijn donderdag militairen en po litie gevlogen naar de mijnen van een ertsmaatschappij bjj de rivier de Ma- no, aan de grens tussen Monrovia én Sierra Leone, waar relletjes zijnuitge- broken en functionarissen van de maatschappij door mijnwerkers zijn aangevallen. Aan de relletjes zijn pogingen voor afgegaan om de goederen terug te krijgen die uit dè mijnen gestolen zou den zijn. - De maatschappij heeft ruim 200 blanke technici .in diénst. JJET hoge-drukgebied, dat gisteren zonnig weer bracht, is naor Duits land getrokken en het vormt nu een uitloper van het langgerekte hoge- drukgebied met centrum nabij de Azö- ren. Door deze ontwikkeling komt ons land geleidelijk weer binnen de in vloedssfeer van oceaandepressies. Wolkenvelden van een oude oceaan storing dreven'vannacht het land bii{- nen. Een nieuwe zone met' bewolking nadert over de- Britse eilanden maar ook.uit deze bewolking zal morgen-nog weinig of geen regen vallen. .ij De wind neemt toe uit zuidwestelijke richtingen, waarbij. luchtwordt aange voerd met ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. Wind- Max. temp. Station Weer rich tine v. gisteren en snelheid en neerslag mtrp. sec. afgel.24u. Helsinki 1, bew. ozo l 23 21 Stockholm regen n 6 13 13 Oslo 1. bew. ono 2 22 0 Kopenh. 7.w. bew. wnw 6 18 0,2 Aberdeen geh-bew. w 3 19 0 Londen zw. bew. zvv 2 22 0.1 Amsterdam geh. bew. zzo 2 19 O Brussel zw. bew. windstil 20 0 Luxemburg h. bev^ Ttno 2 20 O Parijs h.bew. no 1 22 O Bordeaux mist z 1 23 0 Grenoble onbewolkt windstil 24 0 Nice onbewolkt n I 22 0 Berlijn t. bew. nw 3 14 0 Frankfort h, bew. o 1 22 O München onbewolkt z 2:' 20 O Zurich onbewolkt zw X 22 0 Genève I. bew. windstil 23 O Locarno onbewolkt ono 1 24 O V Wenen 1. bew. n 2 22 0# Innsbruck 1. bew windstil 26 0 Belgrado onbewolkt wzw 1 23 0 Athene regen nno 27 0.1 Rome' mist windstil 28 .0 Ajacclo onbewolkt o 2 24 0 Den Helder regen zw 8 16 0.x 0 Ypenburg geh. bew. z 3 19 Vlissingen geh. bew. zzw 4 17 O'"?- Eelde zw. bew. zzw 4 18 0 De Bilt geh. bew. veranderl. 19 O Twente h. bew. zzw 2 18 O Eindhoven h. bew. windstil 19 O Z. -Limburg zw. bew. z 2 19

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1